Strandskata Haematopus ostralegus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 17 feb 23 jan 2005 Grötö (Bengt Karlsson)
Sista höst 19 okt 24 nov 2004 Galterö (Per Björkman)

2015

Vinter: Januari: 1–2 ex Kråkudden–Bolleskären 5.1 (Per Björkman). 1 ex Nötholmen, Hönö 25.1 (Tommy Järås m fl). December: 1 ex Kråkudden 4–18.12 (Jan-Åke Noresson m fl).
Strandskatans vinteruppträdande är något av det mest förutsägbara i vår göteborgska fågelvärld och att enstaka strandskator ses under december–januari vid Kråkudden och Bolleskären får anses vara minst lika säkert som döden och skatterna, för att parafrasera Benjamin Franklin. Under 2015 var de övervintrande strandskatorna emellertid något färre än normalt, de flesta år brukar åtminstone en handfull individer rapporteras.
Johan Svedholm

2014

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden–Bolleskären, Hönö 4–10.1 (Daniel Steen m fl). December: 1–2 ex Kråkudden–Bolleskären, Hönö 13–28.12 (Benga Ragnewall m fl).
Få övervintrande strandskator, trots milda vintermånader. Arten är en fåtalig men årlig övervintrare i ytterskärgården utanför Hönö–Öckerö och antalet varierar mellan en och sex individer.
Johan Svedholm

2013

Vinter: Januari: Upp till 5 ex Kråkudden–Bolleskären under hela månaden (Uno Unger m fl). 1 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 4.1 (Magnus Persson). December: 1 ex Kråkudden 3–26.12 (Tina Widén m fl).
Årets vinterstrandskator visar att det inte alltid är så enkelt som att färre strandskator övervintrar ju kallare vintern är. Endast ett exemplar sågs nämligen under den mycket milda decembermånaden. I övrigt kan noteras ett inomskärsfynd i januari, vilket definitivt inte hör till vanligheterna.
Johan Svedholm

2012

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden, Ärtholmarna och Lappesand, Hönö 11.1–22.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Knöten, Grötö och Ledskär, Öckerö 20.1–28.1 (Bo Brinkhoff m fl). December: Upp till 5 ex Kråkudden och Bolleskären, Hönö 20.12–30.12.
Två exemplar i januari är en ganska låg vintersiffra. Decembersumman är mer normal och tyder på att de senare årens stränga vintrar trots allt inte tagit knäcken på de övervintrande strandskatorna.
Johan Svedholm

2011

Vinter: Januari: 1 ex Kråkudden, Hönö–Stora Kärrsvik, Öckerö 10–30.1 (Magnus Rahm m fl). December: 1 ex Ärtholmarna–Kråkudden, Hönö 20–31.12 (Owe Hougström m fl).
Endast ett exemplar under såväl januari som december är en mycket låg vintersiffra. Januarisiffran kan säkert förklaras med den stränga vinterkyla och det svåra isläge som rådde denna vinter. December var betydligt mildare, så det är svårare att härleda varför denna siffra också är lägre än normalt. Kanske har de två stränga vintrarna 2009–2011 knäckt vår lilla övervintrande population. Normalt brukar en handfull strandskator övervintra i den norra ytterskärgården.
Johan Svedholm

2010

Vinter: Januari: Upp till 6 ex i området Kråkudden–Bolleskären–Lindholmen (Uno Unger m fl). December: 1 ex Kråkudden–Bolleskären 27–31.12 (Martin Alexandersson m fl).
Januarisiffran är normal, medan det enda decemberfyndet faktiskt är den lägsta noteringen för månaden sedan 1998 då inga decemberfynd gjordes. Detta torde ha sin förklaring i den ovanligt tidiga vinterkylan och det svåra isläge som rådde i skärgården redan under december 2010.
Johan Svedholm

2009

Vinter: Januari: Upp till 5 ex vid Kråkudden och Bolleskären (Bo Brinkhoff m fl). Dessutom noterades fåglar tillfälligtvis vid Långe tånge, Öckerö samt på Hyppeln. December: 2 ex Bolleskären 7.12 (Thomas Karlsson). 1 1K Kråkudden 13.12 (Bengt Karlsson).
Januarifynd i normal omfattning, men ovanligt få fynd under december. Frågan är om detta beror på låg skådaraktivitet och/eller dålig rapportering, eller om andra faktorer är inblandade. Att samtliga fynd är gjorda i norra skärgårdens yttersta delar är däremot fullt normalt, och troligen är det samma individer som rör sig mellan de olika lokalerna.
Johan Svedholm

2008

Vinter: Upp till 5 ex noterades vid Kråkudden–Bolleskären under januari (Martin Oomen m fl), och under december sågs upp till 6 ex på samma lokal (Per Björkman m fl). 2 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 7.12 (Lars och Jennie Walker). 1 ex Lilla Saltboholmen, Öckerö 14.12 (Bengt Karlsson).
Som vanligt tycks de få strandskator som varje år väljer att övervintra i våra trakter söka sig allra längst ut i ytterskärgården. Fynden från Hönös västsida dominerar i vanlig ordning stort, främst beroende på att det är detta område som regelbundet besöks av fågelskådare. Det är mycket möjligt att det är samma individer som rör sig mellan de olika lokalerna i Norra skärgården.
Johan Svedholm

2007

Vinter: I området Bolleskären–Kråkudden noterades upp till 5 ex under januari (Per Björkman m fl) samt upp till 6 ex under december (Nils-Erik Ewers m fl).
Bolleskären är som vanligt en säker övervintringslokal för arten, dock brukar det till skillnad från i år nästan alltid göras observationer på någon eller några andra lokaler i ytterskärgården.
Johan Svedholm