Årta Anas querquedula

Fenologi

Median Rekord
Första vår 6 apr 17 mar 2004 Torslandaviken (Peter Strandvik m fl)
Sista höst 30 aug 12 sep 2013 Öxnäs (Stefan Svanberg)

2015

Samtliga: 3 ex Torslandaviken 27.3 (Magnus Persson). 1 par Torslandaviken 11.4 (Mathias Theander m fl). 1 hane Öxnäs 3–5.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Rörö 5.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Välen 7–8.5 (Silke Klick m fl). 1 hane Torslandaviken 14.5 (Karin Magnander m fl).
Området står utan årthäckningar också detta år och det saknas över huvud taget rapporter om stationära fåglar under häckningstid. I övrigt ett ganska normalt antal fynd, men likt förra året saknas observationer från den tidigare pålitliga lokalen Hökälla.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Torslandaviken 20.4–24.5 (Per Lundgren m fl). 2 par Öxnäs 1–2.5 (Björn Dellming m fl).
Övriga fynd: 1 par Vinga 3.5 (Jan Mogol m fl). 1 hane Stora Amundö 15–18.5 (Uno Unger m fl). 1 hane str S Kråkudden, Hönö 18.5 (Ola Bäckman m fl). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 30.8 (Thomas Karlsson).
Ingen årthäckning upptäcktes i år, men par sågs på två lokaler, dock inget i Hökälla där annars 1–2 par brukar kunna ses. I övrigt ett normalt uppträdande.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 hane str S Hönö–Vrångö 17.4 (Ola Bäckman, Martin Oomen m fl). 1 par str S Kråkudden 21.4 (Jon Håkansson). 1 hane Kvillehed 8.5 (Ola Bäckman). 1 hane Torslandaviken 9–18.5 Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl). 1 hane Galterö 10.5 (Lars Hellman). 1 par Skogomedammen, Hökälla 25.5–6.6 (Per Lundgren m fl). 1 hane Stora Amundö 2.6 (Hans Wahlberg m fl). 1 ex Torslandaviken 29.8 (Ulf Persson). 1 ex Öxnäs 12.9 (Stefan Svanberg).
Något högre antal fynd än normalt, framförallt under våren. Ingen häckning konstaterad i år men fåglar noterades som vanligt i Torslandaviken, Hökälla och vid Öxnäs.
Björn Dellming

2012

Häckningar: 1 par Öxnäs (Roger Eskilsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Skogomedammen, Hökälla (Stefan Svanberg m fl). 1 par Torslandaviken (Hans Petersson m fl).
Permanenta revir på åtminstone tre lokaler i rapportområdet (samtliga på Hisingen) varav en konstaterad häckning vid Öxnäs. Dessutom 4–6 översomrande individer vid Öxnäs i parkonstellation.
Björn Dellming

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ex (1 par + 1 hane) Hökälla 26.3–18.6 (Leif Andersson m fl). 1 par Balltorps våtmark 16.4 (Magnus Rahm m fl). 1 par Torslandaviken 19.4–17–5 (Uno Unger m fl). 1 hane Tistlarna 23.4 (Magnus Unger m fl). 1 par Lagmansholmen 25.4 (Bo Nilsson). 1 hane str NO Kråkudden, Hönö 7.5 (Johan Södercrantz m fl). 1 hane Välen 7.5 (Hans Börjesson m fl). 6 ex str S Kråkudden, Hönö 8.5 (Uno Unger m fl). 1 par Välen 10.5 (Carl Jyker m fl).
Som under de flesta år under 2000-talet observerades minst ett stationärt par vid Hökälla, där det i år observerades revirstrid mellan två hanar. Även Torslandaviken och Lagmansholmen brukar hysa stationära par under häckningstid och det kan därför vara bra att hålla dessa lokaler under extra uppsikt under häckningstid. Ingen häckning kunde dock konstateras i år heller, men det bör bara vara en tidsfråga innan detta sker. Mellan år 2005 och 2009 har cirka 10–20 ex rapporterats per år och årets 20 observerade individer får anses vara ett gott antal.
Björn Dellming

2010

Samtliga: 1 par Hökälla 6.4–13.6 (Johan Svedholm m fl). 1 hane Torslandaviken 30.4 (Magnus Persson m fl). 1 hane Torslandaviken 18.5 (Bengt Adamsson m fl).
Som under de flesta år under 2000-talet observerades åtminstone ett stationärt par på en lämplig lokal under häckningstid utan att någon häckning kunde konstateras. Årets hane vid Hökälla hördes även spela. Endast två enstaka hanar är dock färre än normalt. Mellan år 2005 och 2009 har 10–20 ex rapporterats per år och dessutom har normalt cirka tre par observerats under häckningstid.
Mikael Molin

2009

Samtliga: 1 par Hökälla 7.4 (Ingvor Svensson m fl). 1 hona Vrångö 10.4 (Ville Fagerström). Som mest 1 par + 1 hane Öxnäs 12–15.4 (Marinko Karabatic m fl). 1 par Balltorps våtmark 23.4 (Lars Carlsson m fl). 1 par Lagmansholmen 25.4 (Johan Svedholm). 1 hane Torslandaviken 26.4–2.5 (Olof Armini m fl). 1 par Hökälla 29.4–17.5 (Staffan Larsson m fl). 1 par Öxnäs 6.6 (Mikael Molin).
Normal förekomst av årtan i rapportområdet med några enstaka par och ensamma individer. Arten brukar noteras från april till början av juni för att därefter ses väldigt sparsamt. Ingen säker häckning har hittills konstaterats i rapportområdet trots att stationära par observeras så gott som årligen under häckningstid. År 2004 noterades vid Lagmansholmen en hona med tre ungar men dessa var så stora att de kan ha kommit från annan lokal.
Jon Håkansson

2008

Samtliga: 1 par Öxnäs 28.4 (Göran Karlsson). 1 par Hökälla 30.4 (Bo Brinkhoff). 1 par Torslandaviken 14.5 (Mathias Theander). Under perioden 20.4–3.6 noterades dessutom 4–7 ensamma hanar, bland annat 1 hane Fridhemsviken, Rådasjön 20.4 (Johannes Löfqvist m fl).
Årtor noteras årligen med oftast enstaka hanar och några par som fallet var i år. Som vanligt har dock inga tecken på häckning noterats, men arten är lätt att förbise under häckningstid. De flesta brukar ses från april och en bit in i juni men därefter föreligger väldigt få fynd. Noterbart är även att fyndet i Rådasjön är det första för Härryda kommun.
Jon Håkansson

2007

Vår: Sammanlagt noterades 9 ex 6–15.4.
Häckningstid: 1 par Hårssjön 1.5 (Leif Andersson). 1 hane Välen 6.5 (Stefan Andersson m fl) samt 2 hanar + 1 hona samma lokal 6–7.6 (Stefan Johansson m fl). 1 hane Öxnäs 13.5 (Uno Unger m fl). 1 hane Torslandaviken 19.5 (Dennis Kraft m fl) samt 1 hane samma lokal 27.5–1.6 (Ulf Sjögren m fl). 1 hona Hökälla 21.5 (John Thulin m fl). 1 par Balltorps våtmark 31.5–3.6 (Jan-Åke Noresson m fl).
Höst: 1 honfärgad Torslandaviken 12.8 (Stefan Svanberg).
Som brukligt noterades årtor under häckningstid i lämplig biotop utan att någon häckning kunnat säkerställas. Ny spännande lokal för i år var Balltorps våtmark där även hannen kunde höras spela vid något tillfälle.
Jon Håkansson