Större strandpipare Charadrius hiaticula

Fenologi

Median Rekord
Första vår 25 feb 9 feb 2002 Kråkudden (Uno Unger)
Sista höst 4 okt 23 okt 2004 Galterö (Lars Hellman)

2021

Häckningar: 1 par Fjordholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). 3 par Torslandaviken (Tina Widén m fl). 1 par Galterö (Andreas Svensson m fl). 1 par Rörö (Hans Zachrisson). 1 par Gullbergsvass (Roger Eskilsson). Troliga häckningar: Ytterligare 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Ytterligare 2 par Rörö (Per Björkman m fl). Ytterligare 1 par Galterö (Lars Hellman). 1 par Knapegården, Askim (Stefan Andersson). 1 par Kråkudden, Hönö (Per Johansson). 1 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). Dessutom rapporterades arten från ytterligare arton lokaler under häckningstid.
Antalet häckningar i skärgården är med säkerhet en rejäl underskattning av den verkliga situationen, månget småskär med häckande större strandpipare förblir nog obesökt av ornitologer. I inlandet speglas nog utbredningen bättre, och arten finns där endast på några enstaka lokaler i liknande miljöer som sin mindre kusin.
Johan Svedholm

2020

Häckningar: 1 par Tistlarna (Andy Hultberg m fl). 1 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson). 2 par Galterö (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Nordres tånge, Hönö (Bengt Karlsson). 1 par Torslandaviken (Jan-Olof Roos m fl). Troliga häckningar: Ytterligare 3 par Torslandaviken (Karin Magnander m fl). 1 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). 1 par Kråkudden, Hönö (Roger Eskilsson m fl). 4 par Rörö (Per Björkman m fl). 1 par Åleviken, Björlanda skjutfält (Niklas Aronsson). Dessutom rapporterades arten från ytterligare tolv lokaler under häckningstid.
Det finns ingen anledning att tro att det skett någon större förändring i den större strandpiparens numerär men möjligen kan inlandshäckningar av arten ha blivit ovanligare; nästan samtliga av årets fynd med häckningsindicier är gjorda i skärgården/kustbandet.
Johan Svedholm

2019

Häckningar: 1 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson m fl). Minst 2 par Torslandaviken (Lars Persson m fl). Minst 2 par Galterö (Lars Hellman m fl). 1 par Ärtholmarna, Hönö (Bengt Karlsson). 1 par Tå udde, Fotö (Hans Waern). Troliga häckningar: Ytterligare 3 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par Askim strand (Uno Unger). 1 par Hyppeln (Peter Keil m fl). 2 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 3 par Rörö (Per Björkman m fl). 1 par Sisjöns industriområde, Askim (Stefan Andersson m fl). Dessutom rapporterades arten från ytterligare tio lokaler under häckningstid.
Sju konstaterade häckningar är en liten uppryckning från de fyra dito som rapporterades 2017. Däremot är det totala antalet lokaler med fynd under häckningstid något lägre. Troligen är beståndet trots detta relativt stabilt, med en fast population i skärgården och enstaka inlandshäckningar i grustag, industriområden och liknande.
Johan Svedholm

2018

Häckningar: 1 par Ärtholmarna, Hönö (Bengt Karlsson). 1 par Fotö (Hans Waern). 1 par Torslandaviken (Per Lundgren m fl). 1 par Galterö (Per Österman m fl). Troliga häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Tistlarna (Lotta Berg). Ytterligare 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl) och 2 par Galterö (Lars Hellman m fl). Dessutom rapporterades arten från ytterligare 22 lokaler under häckningstid.
Fyra konstaterade häckningar är det sämsta resultatet sedan häckningar av arten började publiceras 2013. Det totala antalet lokaler med fynd under häckningstid ligger dock i linje med de senaste årens resultat, så det finns sannolikt ingen anledning till oro för vår population av denna charmiga vadare. Nästan alla häckningar sker i skärgårdsmiljö, men arten häckar även sparsamt i inlandet; i grustag och på öppna ruderatmarker.
Johan Svedholm

2017

Häckningar: 2 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 3 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 2 par Kråkudden, Hönö (Per Björkman m fl). 1 par Sisjöns industriområde, Askim (Lars-Åke Andersson). 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Troliga häckningar: 2 par Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Galterö (Lars Hellman). 1 par Välen (Silke Klick m fl). Dessutom rapporterades arten från ytterligare 14 lokaler under häckningstid.
Tio konstaterade häckningar är sannolikt endast en bråkdel av artens verkliga numerär, och en ordentlig inventering av mindre öar i skärgården skulle säkerligen pumpa upp denna siffra väsentligt. Däremot är inlands- och fastlandshäckningarna få, och antagligen mer med sanningen överensstämmande. Dock utnyttjar denna art stundom liknande miljöer som sin mindre kusin, det vill säga grusytor och andra kortlivade biotoper där sannolikt en del häckningar undgår upptäckt. Sammantaget verkar arten inte visa samma nedåtgående trend som exempelvis i Halland, där den främst häckar på betade strandängar.
Johan Svedholm

2016

Häckningar: 1–2 par Torslandaviken (Fredrik Klingberg m fl). 1 par Ränneskär, Hake fjord (Gösta Olofsson). 1 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). Troliga häckningar: 1 par Nolviks kile, Björlanda (Tommy Johansson). 1 par Rörö (Bo Brinkhoff m fl). 2 par Galterö (Uno Unger m fl). 1 par Kikås avfallsanläggning (Morgan Johansson). 1 par Känsö Fjärskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson).
1 par Måvholmen, Gbg:s sdra skärgård (Lars Persson). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 17 lokaler under häckningstid. Under de fyra år som häckningar av större strandpipare redovisats så verkar arten haft en tämligen stabil population. Den absoluta huvuddelen häckar i klippig skärgårdsmiljö men enstaka par återfinns på inlandslokaler av liknande typ som dess mindre kusin föredrar. Arten har minskat kraftigt i Halland under senare år, men där häckar den främst på strandängar.
Johan Svedholm

2015

Häckningar: 2 par Torslandaviken (Uno Unger m fl). 1 par Kålsered, Björlanda (Bo Brinkhoff). 1 par Galterö (Ola Wennberg). Troliga häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson m fl). 1 par Kråkudden (Ola Bäckman m fl). 1 par Måvholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Vallholmen, Valö (Gösta Olofsson). 1 par Norra In-Vinga (Gösta Olofsson). 1 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson). 1 par Tanneskär, Vinga 12.6 (Gösta Olofsson). 2 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård (Staffan Sénby). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 23 lokaler under häckningstid.
För tredje året i rad redovisas häckningar av större strandpipare i Fåglar i Göteborgstrakten. Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser om artens trend i rapportområdet, men det verkar i alla fall inte skett några drastiska förändringar sedan 2013.
Johan Svedholm

2014

Häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Stefan Svanberg m fl). 1 par Måvholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Stora Rävholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson m fl). Minst 2 par Galterö (Per Österman m fl). 1 par Kråkudden (Jon Håkansson m fl). 1 par Klåva, Hönö (Thomas Karlsson). Minst 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). 1 par Marieholm, Göteborg (Roger Eskilsson m fl). 1–2 par Viken, Hisingen (Magnus Rahm). Troliga häckningar: Minst 1 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Känsö Fjärskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Minst 1 par Södra In-Vinga (Gösta Olofsson). 1 par Ekeskär, Vinga (Gösta Olofsson). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 15 lokaler under häckningstid.
Ett tiotal konstaterade häckningar, de flesta i skärgården men även enstaka i inlandet är ett likartat resultat jämfört med förra året då häckningar av arten började redovisas. Arten har minskat mycket kraftigt i Halland under senare år, men där har den främst häckat på strandängar, en miljö där häckande vadare har det mycket svårt av olika anledningar. Våra större strandpipare återfinns främst på klippiga skärgårdsöar och industrimark/grustag och liknande, miljöer som inte förändrats/minskat i omfattning på liknande sätt.
Johan Svedholm

2013

Häckningar: 1 par Lökholmen, Gbg:s södra skärgård (Staffan Sénby m fl). 1 par Galterö (Roger Eskilsson m fl). 1 par Kråkudden, Hönö (Jon Håkansson m fl). 1 par Rörö (Thomas Karlsson m fl). 1 par Björlanda kile (John-Eric Thore). 2 par Viken, Hisingen (Magnus Rahm). 2 par Gamlestaden (Roger Eskilsson). 1 par Halleskär, Gbg:s norra skärgård (Elis Ölfvingsson). Troliga häckningar: 3 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Måvholmen, Gbg:s södra skärgård (Lars Persson). 1 par Hjälvik, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Lilla Rävholmen, Öckerö (Bengt Karlsson). 1 par Hyppeln (Roger Eskilsson). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Dessutom är arten rapporterad från ytterligare minst 17 lokaler under häckningstid.
I år är första gången som häckningar av denna art redovisas i fågelrapporten. Bakgrunden till detta är framför allt att arten har minskat mycket kraftigt på de halländska strandängarna. Mellan 2002 och 2012 har antalet häckande par på strandängar i Halland minskat med hela 80 % enligt inventeringar i regi av Länsstyrelsen i Halland! Som synes verkar arten hos oss ha ett hyfsat bestånd i skärgården, men återfinns också här och där i inlandet på liknande lokaler som mindre strandpipare. Arten kan säkerligen vara underrapporterad, och framtiden får utvisa hur rapportområdets population egentligen mår.
Johan Svedholm

2012

Höga antal: 60 ex str S Kråkudden, Hönö 7.8 (Magnus Rahm m fl).
Detta fina antal, mitt under artens höststräckkulmen, kan möjligen vara den högsta noterade sträcksiffran för större strandpipare i rapportområdet någonsin.
Johan Svedholm