Kaspisk trut Larus cachinnans

2021

Samtliga: 1 3K str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Olle Edlund m fl). 1 1K Välen – Tynnered – Slottsskogen 3–30.12 (Hans Börjesson m fl).
Efter förra årets rekorduppträdande, med inte mindre än tio kaspiska trutar, innebar 2021 en återgång till mer "normala" nivåer. Men två fynd är, trots allt, ett riktigt bra resultat för området och fynden utgör blott nr 22–23 för området.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 3K Fiskhamnen 2–3.1 (Peder Winding). 1 2K Klippan 2–3.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Fiskhamnen 21.10–20.11 (Christopher Magnusson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Magnus Rahm m fl). 1 2K str S Vinga 3.11 (Musse Björklund m fl). 1 1K Torslandaviken 16.11 (Lars Eric Rahm). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Olle Edlund m fl). 1 1K och 2 ad str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).
Proppen ur för kaspisk trut i Göteborg! Aldrig förr har mer än två exemplar setts på ett år i rapportområdet och med årets åtta fynd av tio exemplar höjs totalsumman från 13 till 21 fynd. Precis som tidigare noteras arten nästan uteslutande antingen sträckande i det yttersta kustbandet eller rastande i de stora trutflockarna kring Fiskhamnen. Att en så stor andel av våra fynd har gjorts under senhösten avviker något från fyndbilden nationellt där juli–oktober dominerar och en ganska stor andel av fynden på syd-/ostkusten utgörs av 1K-fåglar redan under sensommaren.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.9 (David Armini m fl).
Områdets trettonde, och Hönös fjärde, fynd av kaspisk trut gjordes den 12 september då en ungfågel sträckte förbi på nära håll utanför Kråkuddens vindskydd. Detta var det första säkra fyndet sedan 2015 – trots ökad medvetenhet och uppmärksamhet i skådarleden är arten alltså fortfarande mycket fåtalig så här pass långt norrut i landet.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 4K+ str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Magnus Rahm m fl).
Göteborgsområdets tolfte fynd och det fjärde i Bohuslän. Samtliga fynd i Bohuslän är gjorda i Göteborgs norra skärgård och inte mindre än tre är från Hönö. Trots fler kameraförsedda skådare och en ökad medvetenhet och kunskap kring bestämningsproblematiken bland skådare har vi inte sett någon direkt ökning av antalet fynd under senare år. Det är tydligt att arten framförallt uppträder i den allra sydligaste och sydostligaste delen av landet, vilket även de förhållandevis få fynden i Halland indikerar.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: 1 1K Fiskhamnen 9–19.8 och 5–11.9 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdets elfte fynd och det åttonde i Västergötland. Lite senare på hösten fick landskapet ytterligare ett fynd, då en kaspisk trut sågs i Vänersborgsviken. Annars har Västergötlands samtliga fynd gjorts i Göteborgsområdet varav inte mindre än fem i Fiskhamnen. Samtliga har gällt ungfåglar på hösten förutom det första vilket var en 2K-fågel som upptäcktes i februari 2003.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 1K str S Vrångö 29.10 (Martin Oomen m fl). 1 1K Fiskhamnen 5.11 (Christer Fält m fl).
Nionde och tionde fyndet i Göteborgsområdet samt det sjätte respektive sjunde fyndet i Västergötland. Observationen på Vrångö är den första av en sträckande kaspisk trut i området och troligen sågs samma ex sydsträckande vid Lerkil en dryg timma senare.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: 1 1K Fiskhamnen 8.8 och 14.8 (Christer Fält m fl). 1 2K Rörö 5.11 (Magnus Unger m fl).
Sjunde och åttonde fyndet i Göteborgsområdet, samt det femte fyndet i Västergötland och det tredje i Bohuslän. Fågeln i Fiskhamnen sågs endast tillfälligt, men en jämförelse av fotografier från de båda observationsdagarna visade att det rörde sig om en och samma individ.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: 1 1K Fiskhamnen 21.9 (Christer Fält m fl).
Kaspisk trut ses årligen i ganska stora antal i våra sydligaste landskap. Sverige berörs framförallt av förbiflyttande fåglar under hösten och de senaste åren har cirka 900 ex rapporterats i landet per år. Arten är dock en stor raritet i Göteborgsområdet, vilket förvisso kan bero på svårigheten att skilja den från våra vanligt förekommande trutar, men vilket även borde förklaras av att arten inte förekommer här i någon större utsträckning. För detta talar även de förhållandevis få fynden som görs i Halland. Kaspisk trut expanderar som häckfågel i Europa (bland annat i Polen) och möjligen kan detta i kombination med ökad kunskap och intresse hos skådare ge en stigande fyndfrekvens av arten framöver. Årets fynd är det sjätte för Göteborgsområdet och det fjärde för Västergötland.
Stefan Svanberg

2008

Samtliga: 1 3K Kråkudden, Hönö 10.10 (Roger Eskilsson m fl).
Femte fyndet av kaspisk trut i rapportområdet och andra fyndet för Bohuslän. Det första fyndet i Bohuslän gjordes även det på Hönö och utgjordes av en fågel som hittades död i Ersdalen 2003. Årets fynd stämmer väl in tidsmässigt med när man kan förvänta sig se arten i området. De flesta observationerna av kaspisk trut på Sveriges väst- och sydkust görs under hösten, från augusti till november.
Stefan Svanberg