Mandarinand Aix galericulata

2021

Samtliga: 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 18.2 (Lars Eric Rahm m fl). 1 hona Backaplan 20.2 (Nils Abrahamsson m fl). 1 hona Hökälla 28.3–9.4 (Joel Björberg m fl). 1 hane Säveån 29.5 (Jens Thieme Almkvist).
Fyra fynd som troligen rör två olika individer – en hona som sågs på flera lokaler under vårvintern och en hane som observerades i Säveån vid ett tillfälle i slutet av maj. Detta kan sammanfattas som ett för senare år typiskt uppträdande för området utan några särskilda överraskningar. Arten har sedan förra året erhållit ökat intresse tack vare "uppgraderingen" till kategori C, vilket bland annat innebär att mandarinanden nu, enligt Club 300:s regelverk, kan räknas på krysslistor. Dessvärre uppträder arten inte längre lika talrikt i området som under det tidiga 2000-talet då mandarinänder vid två tillfällen till och med konstaterades häcka i området – i Lärjeåns dalgång 2006 samt i Säveåns dalgång 2009.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 par Surtesjön, Angered 11.4 (Lars Erik Norbäck).
Mandarinanden är en liten färgsprakande simand från östra Asien som så gott som årligen observeras med enstaka exemplar i Göteborgs rapportområde. På grund av sin spektakulära fjäderskrud har arten under lång tid varit en populär parkfågel och samtliga europeiska fynd härstammar med all sannolikhet från just sådana inplanterade fåglar. Under årens lopp har europeiska mandarinänder i ett ökande antal länder dock etablerat frilevande populationer och dessa populationer bedöms nu ha vuxit sig så pass starka att de utgör en stabil och varaktig del av vår fågelfauna. Under hösten meddelade BirdLife Sveriges raritetskommitté (Rk), precis som många motsvarande organisationer i andra europeiska länder, därför att alla fynd (som inte uppenbart gäller förrymda individer) av mandarinand sedan 1995 flyttas från Kategori E till Kategori C. Flytten innebär att arten, enligt Club 300:s regelverk, nu kan räknas på fågelskådares krysslistor. I Kategori C finns sedan tidigare kanadagås, fasan, tamduva, amerikansk kopparand och nilgås samt det andra av årets tillskott – stripgås.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 hane Kållered 9–11.9 (Ove Ferling m fl). 1 hane Årekärr, Askim 22–23.9 (Joakim Norbeck m fl).
Mandarinanden är en förvildad art som härstammar från östra Asien, men har frilevande populationer på flera håll runtom Europa. Arten har tidigare häckat även i Göteborgsområdet, senast i Säveåns dalgång 2009, men på senare år har uppträdandet varit mer beskedligt. Årets två fynd, som med stor sannolikhet rör samma individ, är ett normalt utfall för området.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 hona Surtesjön, Angered 15.4 (Carl-Henrik Fant m fl). 1 hane Svarte mosse, Biskopsgården 16.9 (gnm Göteborgs rapportkommitté).
Två fynd av denna förvildade lilla and motsvarar ett ganska normalt uppträdande för senare år. Arten har vid fyra tillfällen konstaterats häcka i området – 1977 och 1978 i Änggårdsbergen, 2006 i Lärjeåns dalgång samt 2009 i Säveåns dalgång. Några sådana häckningsindicier föreligger dock inte från 2018.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 2 hanar och 1 hona Yxsjön, Råda 1.4 (Mikael Nilsson m fl). 1 hane Sandsjön, Härryda 20.4 (Peter Sundell). 1 hane Haga kile, Askim 25.5 (Johan Lundgren). 1 hane Stora Amundö 5.10 (Stefan Svanberg). 1 hane Välen 15.10 (Hans Börjesson m fl).
Totalt fem fynd av sju exemplar är ett för senare år mycket bra resultat, även om kringströvande fåglar sannolikt kan vara inblandade i flera av fynden. Observationen om två hanar och en hona i Råda är den första observationen med fler än två individer sedan 2009 då arten senast konstaterades häcka i området. Inga indicier på att någon häckning skulle ha genomförts föreligger dock från i år.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 1 hane Vallgraven, Göteborg 23.4–1.5 (Johan Staaf m fl). 1 hona Kortedala 21.6 (Anders Malmsten). 1 hane Torslandaviken 1.11 (Ola Wennberg m fl).
Tre fynd motsvarar ett för senare år ganska normalt uppträdande av denna förvildade, men charmiga, lilla and. Arten var för något–några decennier sedan mer talrikt förekommande och har vid fyra tillfällen konstaterats häcka i området – fåglar som troligen var inplanterade i Änggårdsbergen häckade där 1977 och 1978 och utöver detta har mandarinänder häckat i Lärjeåns dalgång 2006 samt i Säveåns dalgång i Partille 2009.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 16.1–28.3 (Per Lundgren m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 26.4 (Marinko Karabatic). 1 hane Kvillestaden, Hisingen 8.5 (Teresia Holmberg). 1 hane Galterö 22.5 (Jon Hessman).
Inga häckningsindicier noterade och sannolikt rör merparten observationer av denna förvildade ostasiat samma hona som åtminstone sedan 2012 övervintrat i hamnområdet. Även fyndet i Kaverös följer samma mönster som setts de senaste åren och som bedömts röra samma individ. För första gången på flera år gjordes dock även flera ströobservationer av ytterligare individer och två tillfälligt gästande hanar sågs under våren.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 11.1–4.3 (Peter Strandvik m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 24.5 (Stefan Nero). 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 10.10–23.12 (Andreas Hagström m fl).
Det är högst troligt att det är samma individ som varit inblandad i samtliga fynd under året. Den aktuella honan har i princip haft samma uppträdande sedan 2012. Senast mandarinanden häckade i rapportområdet var i Säveåns dalgång, Partille 2009.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 4.1–23.3 (Peter Strandvik m fl). 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 17.10–26.12 (Elsie-Britt Bäckstrand m fl).
Fyndet i början av året och fyndet i slutet av året gäller sannolikt samma, återkommande individ som även tidigare år övervintrat på lokalen (se bild).
Björn Dellming

2012

Samtliga: 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 16.1–11.3 (Christer Cederfalk m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 24.3 (Fredrik Bodzenius). 1 hona Slottsskogen 18–20.6 (Lars Persson m fl). 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 28.11–27.12 (Elsie-Britt Bäckstrand m fl).
Inga häckningar konstaterade. Däremot fortsätter en hona att återkomma till området under Älvsborgsbrons båda brofästen vintertid, vilket under de senaste åren har varit den säkraste lokalen och årstiden för arten. Även vid Kaverös och i Slottskogen gjordes fynd av en honfärgad fågel. Arten har tidigare konstaterats häcka vid fyra tillfällen i rapportområdet (1977, 1978, 2006 och 2009).
Björn Dellming

2011

Samtliga: 2 honor Göteborgs hamn 4.1–7.4 (Christer Fält m fl). 1 hona Slottsskogen 15.3 (Bengt Adamsson). 1 hane Trädgårdsföreningen 8–10.6 (Erik Peurell m fl). 1 hona Torpadammen, Kaverös 23.6 (Hans Börjesson). 1 hane Slottskogen 23.9–7.10 (Bengt Adamsson m fl).
Inga häckningar noterades i år. Däremot gjordes ett antal ströobservationer i centrala Göteborg och de stationära fåglarna som sågs i Göteborgs hamn under januari–april är naturligtvis samma fåglar som sågs i samma område under december 2010. Arten har tidigare konstaterats häcka vid fyra tillfällen i rapportområdet (1977, 1978, 2006 och 2009).
Björn Dellming

2010

Samtliga: 1 honfärgad Angereds gård 13.6 (Anders Malmsten). 1 hona Färjenäs, Göteborgs hamn 1–3.7 (Pia Nyström). 1 ad hane Stora Mölnesjön, Angered 19.9 (Lars Erik Norbäck). 1 honfärgad Slottsskogen 11.10 (Bengt Adamsson m fl). 1 hona Klippan, Göteborgs hamn 14.11–6.12 (Jack Magnusson m fl). 1 hona Slottsskogen 19–23.11 (Johan Ennerfelt m fl).
Mandarinanden har konstaterats häcka vid fyra tillfällen i rapportområdet, dock ej i år. Observera att det mycket väl kan röra sig om samma honfärgade fågel som rapporterats från Göteborgs hamn och från Slottsskogen under hösten.
Per Björkman

2009

Häckningar: 1 hona med 6 pull Säveåns dalgång, Partille 24.6 (Matserik Eriksson).
Övriga: 1 hane Torslandaviken 17.4 (Christer Welander m fl). Vid Lärjeåns dalgång, Hjällbo noterades 1 hona 9–13.5 samt 1 honfärgad 3.10 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 hane Säveåns dalgång, Utby 21.9 (Lena Essedahl).
Fjärde konstaterade häckningen i rapportområdet och den första i Säveån. Senaste häckningen ägde rum i Lärjeåns dalgång 2006. Mandarinanden häckar normalt i Östasien men de fåglar vi ser här är antingen parkrymlingar eller avkommor till sådana.
Jon Håkansson

2008

Häckningstid: 1 par Lärjeåns dalgång 1.5–7.6 (Lars Erik Norbäck m fl).
Övriga: 1 hane Slottsskogen 28–29.4 (Bengt Adamsson). 1 hona Lärjeåns dalgång 9.8 (Anders Malmsten). 1 hane Kärralund 12.9 (Jon Hessman). 1 hane Mölndalsån, Gårda 26.9 (Roden Bergenstein).
Arten noteras betydligt oftare än sin släkting brudand i rapportområdet och flera fynd görs numera årligen. De senaste åren har även ett par varit stationära i Lärjeån under häckningstid, så även i år. Någon säker häckning har dock bara kunnat konstateras under 2006.
Jon Håkansson

2007

Häckningstid: 1 par Lärjeåns dalgång 1–23.4 (Lars Erik Norbäck m fl).
Övriga: 1 hona Bockemossen, Sävedalen 1–5.2 (Uno Unger m fl). 1 hane + 3 honfärgade Lärjeåns dalgång 8.9 (Lars Erik Norbäck). 1 hane Mölndalsån, Gårda 16–19.10 (Barbro Björkman m fl). 1 hona Bockemossen, Sävedalen 19.10 (Kerstin Martinsson).
För tredje året i rad noterades ett par under häckningstid i Lärjeån. Till skillnad mot förra året kunde dock ingen säker häckning konstateras även om det kan vara årsungar inblandade i septemberfyndet. Från att ha varit knappt årlig så har antalet fynd av mandarinand ökat markant under de senaste åren i rapportområdet.
Jon Håkansson