Brunand Aythya ferina

2021

Häckningar: Inga indicier på häckning.
Höga antal: 32 ex Torslandaviken 2.1 (Jan Wahlberg).
Brunanden har en vikande trend som häckfågel i Sverige. Även de fåglar som rastar i vårt rapportområde har stadigt minskat i antal sedan toppåren 1987 och 2002 då hela 250 ex noterades. Sedan 2015 har antalen legat mellan 20 och 30 ex så årets antal om 32 ex får ses som en uppbromsning i utförsbacken.
Per Björkman

2020

Höga antal: 25 ex Torslandaviken 9.12 (Ola Wennberg).
Brunanden har minskat kraftigt som häckningsart i Sverige under ett antal år. I vårt rapportområde har aldrig någon häckning konstaterats, men vid två tillfällen har parning observerats. Arten kan hålla till godo med mycket små vegetationsrika dammar så visst kan någon häckning undgått upptäckt, men det verkar föga troligt. Årets högsta antal är en liten ökning från de blott 20 ex som sågs förra året, men även här är trenden nedåtgående. I vanlig ordning är Torslandaviken den lokal där det görs i särklass flest observationer av brunänder.
Per Björkman

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Höga antal: 20 ex Torslandaviken 17.11 (Leif Bergendal).
Inte heller i år gjordes några observationer som tyder på häckning i området. Det ses visserligen brunänder i Torslandaviken under sommaren och i år noterades som mest åtta adulta hanar på lokalen. Tyvärr är även det högsta antalet en tillbakagång från fjolårets 27 ex och det lägsta under hela 2010-talet.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Torslandaviken 10.6 (Kristoffer Lager).
Höga antal: 27 ex Torslandaviken 2.7 (Ola Wennberg). 22 ex Torslandaviken 14.11 (Ola Wennberg).
I Torslandaviken brukar brunänder kunna ses även under våren och sommaren, men några ungkullar har aldrig noterats. De 27 ex som blev årets toppnotering är en svag upphämtning från de 23 ex som blev högsta antal 2017. Att peaken nåddes så tidigt under sommaren var dock en överraskning. Höstens antal är normalt för senare år.
Per Björkman

2017

Höga antal: 23 ex Torslandaviken 11.11 (Magnus Persson).
Vad händer med brunanden? Det högsta antalet rastande fåglar fortsätter stadigt att sjunka och är nu nere på nivåer som till och med ligger lägre än på 1960-talet. Tyvärr har arten även en vikande trend i hela landet. Vad denna minskning beror på är oklart, arten är en relativt sen invandrare i den svenska fågelfaunan. Den dök upp i mitten på 1800-talet och ökade sen fram till 1970-talet, då det som mest häckade ca 5000 par i Sverige.
Per Björkman

2016

Höga antal: 26 ex Torslandaviken 24.8 (Ola Wennberg).
De högsta noteringarna av antalet brunänder fortsätter att sjunka. Från 86 ex 2008 har antalen minskat till årets rekordlåga 26 ex. Två år har rekordnoteringen 250 ex gjorts, 1987 och 2002. Som häckfågel i landet har arten tyvärr också en vikande trend.
Per Björkman

2015

Höga antal: Ca 50 ex Torslandaviken 3.8 (Ulf Persson).
Årets högsta antal ligger något under snittet för senare år. Tidsmässigt skiljer sig årets notering från det normala, vanligtvis brukar de största flockarna ses i november. Inga indicier på häckning föreligger.
Per Björkman

2014

Höga antal: 60 ex Torslandaviken 14.11 (Göran Andersson m fl).
Ett normalt antal för senare år.
Per Björkman

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ex parning/ceremonier Hovås, Askim 18.5 (Aimon Niklasson).
Höga antal: 54 ex Torslandaviken 17.11 (Magnus Persson).
Två hanar uppvaktade flitigt en hona i en damm där det inte funnits brunänder tidigare. Men något resultat av denna uppvaktning kunde inte ses i nämnda damm senare under sommaren. Årets högsta antal ligger något lägre än i fjol men får ändå anses normalt för senare år.
Per Björkman

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1–2 par Torslandaviken 1–2.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Välen 23.6 (Hans-Erik Hermansson).
Höga antal: 65 ex Torslandaviken 5.1 (Göran Gustavsson).
Brunanden är en art som har en vikande trend som häckfågel i Sverige. Under vår och sommar ses regelbundet flockar med brunänder i Torslandaviken, mestadels hanar. I vårt rapportområde har arten aldrig häckat, men något par ses regelbundet under häckningstid. Årets högsta antal är relativt normalt för senare år.
Per Björkman

2011

Höga antal: 81 ex Torslandaviken 17.10 (Martin Oomen).
Strax under hundra är ett normalt högsta antal brunänder för senare år.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par (parning) Torslandaviken 2.4 (Bo Brinkhoff).
Höga antal: 52 ex Torslandaviken 6.11 (Uno Unger).
Under juni–juli fanns brunänder i Torslandaviken med som mest 14 ex den 25 juli. Även från Hårssjön och Hökälla finns rapporter om enstaka brunänder under maj och juni. Brunanden har aldrig häckat i rapportområdet, så årets observation i Torslandaviken där parning sågs är intressant. Troligen krävs dock en mer skyddad lokal än den relativt öppna Karholmsdammen för att de ska genomföra en häckning. Högsta antal i fjol var 86 ex och även då gjordes toppnoteringen i början av november i Torslandaviken.
Per Björkman

2009

Höga antal: 86 ex Torslandaviken 7.11 (Uno Unger).
Det högsta antal brunänder som noterats i Göteborgs rapportområde genom åren är 250 ex. Detta antal har noterats två gånger i Torslandaviken, dels mellan den 17 oktober och den 28 november 1987, dels den 24 oktober 2002. Under 60-talet var antalen å andra sidan blygsammare än idag, med 38 ex i Göta älvs mynning den 30 december 1969 som den högsta noteringen. Under 70-talet ökade högsta antalet till 90 ex vid Hästevik den 25 december 1977. Sisjön var tidigare en viktig rastlokal för brunänder i rapportområdet, främst under 80-talet. 115 ex den 27 december 1984 är högsta noteringen från denna lokal.
Per Björkman