Myrsnäppa Calidris falcinellus

2021

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 1.8 (Magnus Persson).
Myrsnäppan är i princip årlig i området med enstaka fynd och i år noterades en höstindivid i Torslandaviken.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: 3 ex Torslandaviken 29.5–3.6 (Christer Fält m fl).
Historiskt sett är fördelningen av vår- och höstfynd av myrsnäppa ungefär lika och i år gjordes bara ett vårfynd av tre fåglar som höll till på vadarstranden i Torslandaviken. Arten har varit en årlig besökare i området sedan 2009 med undantag av 2019 då inget fynd av myrsnäppa gjordes.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 24.8 (David Armini).
Arten har setts årligen i Göteborgsområdet sedan 2009 och detta var det andra fyndet från Kråkudden.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: 1 ex Öxnäs 19.8 (Magnus Lundström). 1 ex Galterö 25–27.8 (Lars Hellman m fl).
Inget vårfynd av myrsnäppa gjordes i år, men i sedvanlig ordning gjordes höstfynd på Galterö. Lokalen stoltserar med årliga fynd av myrsnäppa sedan 2010. Ytterligare ett fynd gjordes vid Öxnäs vilket även är en förstanotering för lokalen.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: Vår: 1 ex Galterö 21.5 (Linus Westlund). Höst: 3 ex Galterö 4–15.8 (Roger Eskilsson m fl).
Återigen observationer av myrsnäppa på Galterö som numer bjuder på årliga fynd av arten. Ett vårfynd och ett höstfynd stämmer väl in i de senaste årens trend. Under perioden 4 till 15 augusti sågs som mest upp till tre individer vilka här är bedömda som samma. Det är förstås inte otänkbart att det rör sig om fler individer som rastat under perioden.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.7 (Ola Wennberg m fl). 1 1K Galterö 16.8 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Galterö 21.8 (Lars Hellman).
Första observationen av myrsnäppa på Kråkudden, åtminstone enligt Artportalen. Annars var den som vanligt trogen Galterö och det här var sjätte året i rad som arten observerades på lokalen. Tre fynd stämmer väl in i uppträdandet under senare år, dock saknas vårfynd vilket inte brukar vara fallet.
Stefan Svanberg

2014

Samtliga: 1 ad rast Galterö 16.7 (Bengt-Åke Svensson). 1 1K Galterö 10–14.8 (John Thulin m fl). 1 1K Torslandaviken 12–13.8 (Uno Unger m fl). 3 ex Galterö 16.8 (Johan Ennerfelt m fl).
Även om vårfynd saknas sågs ovanligt många myrsnäppor under hösten vilket gör detta till ett av de bättre åren för arten i Göteborgsområdet. Under de första fem åren på 2000-talet gjordes bara två fynd. Därefter har arten anträffats samtliga år utom ett, med som mest fyra fynd på ett år.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 ex Galterö 28–29.6 (Jon Hessman m fl). 1 ex Galterö 6.7 (David Klingberg). 1 ad Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 30.7 (Lars Davidsson).
Myrsnäppan får väl numera ses som årlig i rapportområdet. Detta var femte året i följd med fynd av arten och som vanligt fanns Galterö med i protokollet.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: 2 ex Galterö 9.6 (Tina Widén m fl). 2 ex Galterö 18.8 (Lars Hellman).
Observationer av myrsnäppor har på senare år ökat igen efter att kraftigt ha minskat under början av 2000-talet. Ökningen hänger troligen samman med att skådare blivit allt flitigare på att besöka Galterö som under de senaste åren seglat upp som den klart bästa lokalen för myrsnäppa i området. Detta sedan Torslandaviken, som under 90-talet och in på 2000-talet dominerat stort bland rapporterna, blivit en allt sämre rastlokal för vadare.
Stefan Svanberg

2010

Vår: 2 ad Galterö 29.5 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Galterö 1–3.6 (Jon Hessman m fl).
Höst: 5 ex Välen, Göteborg 22.8 (Mia Wallin).
Det här var femte året i rad som myrsnäppa observeras i området, vilket kan jämföras med endast ett fynd under femårsperioden dess för innan. Om observationerna på Galterö antas gälla samma fynd om två individer, landar årets totalsumma på två fynd om 7 ex. Det är dock inte omöjligt att det faktiskt rörde sig om tre olika fåglar på Galterö. Flocken på hela 5 ex från Välen den 22 augusti kan vara den största som noterats i Göteborgsområdet. Fina flockar noterades även i Halland under hösten, som mest 11 ex vid Galtabäck den 2 september.
Stefan Svanberg

2009

Vår: 1 ad Torslandaviken 8.6 (Christer Fält m fl).
Tionde fyndet på 00-talet av denna trevliga vadare. Fördelningen mellan vår och höst under nämnda period är faktiskt precis lika, men årets observation är den enda som gjorts i juni då resterande fyra vårfynd är från maj månad. Av höstfynden är två från juli och tre från augusti. Årets fågel sågs endast under några få timmar på förmiddagen och visar hur tillfälliga vadarna ofta kan vara under vårsträcket. Av de myrsnäppor som är sedda på våren under 00-talet har endast en setts i mer än en dag, medan det omvända gäller för höstfynden, där fyra av fem har stannat i två dagar eller mer.
Stefan Svanberg

2007

Vår: 1 ex Torslandaviken 19.5 (Karin Sjöstrand).
Höst: 1 1K Torslandaviken 14–20.8 (Bo Brinkhoff m fl).
Tredje året i rad med fynd av denna Rolls Royce bland de regelbundet uppträdande småvadarna i landet, vilket är mycket glädjande. Förra året gjordes endast höstfynd, men i år liksom för två år sedan handlade det alltså både om vår- och höstfynd. Både lokal och datum passar väl in i tidigare mönster. Innan den här fina treårssviten får man gå tillbaka ända till 2000 för att hitta fynd av arten i rapportområdet.
Pär Lydmark