Skärsnäppa Calidris maritima

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 14 maj 31 maj 2013 Bolleskären, Hönö (Per Björkman m fl)
Första höst 28 sep 12 aug 2012 Bolleskären (Rolf Nyback)

2021

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 90 ex 6.3 (Per Björkman m fl). Högsta noteringen under hösten var 130 ex 5.11 (Leif Jonasson m fl). Övriga lokaler: 65 ex Böttö, Gbg:s södra skärgård 2.1 (Anders Borgehed). 120 ex Tormunden, Gbg:s södra skärgård 9.1 (Gösta Olofsson). 54 ex Lilla Dödskär, Tistlarna 9.1 (Gösta Olofsson). 35 ex Nordre skäret, Inre Tistlarna 9.1 (Gösta Olofsson). 31 ex Nordres tånge, Hönö 24.1 (Hans Zachrisson). 36 ex Lågerna, Gbg:s södra skärgård 21.2 (Andreas Svensson). 30 ex Fjärskären, Vinga 14.10 (Magnus Rahm m fl). 80 ex Stora Rossen, Rörö 30.10 (Stefan Svanberg). 80 ex Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 2.11 (Ingemar Åhlund). 50 ex Lilla Dödskär, Tistlarna 23.11 (Gösta Olofsson). 50 ex Gula skäret, Hyppeln 1.12 (Ingemar Åhlund).
Förekomsten av övervintrande skärsnäppor är fortsatt god i området. Bolleskärsantalen ligger på normala nivåer och höga antal kunde noteras på relativt många andra lokaler. Exempelvis noterades hela 120 individer på Tormunden i södra skärgården den 9 januari.
Ola Bäckman

2020

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högstanoteringen under våren var 200 ex 22.3 (Per Björkman). Högstanoteringarna under hösten var 100 ex 30.10 och 31.10. Övriga lokaler: 54 ex Havgalleskären, Donsö 13.1 (Gösta Olofsson). 80 ex Stora Stenskär, Vrångö 2.4 (Stefan Svanberg). 35 ex Vitskär, Torslandaviken 4.4 (Hans Börjesson). 30 ex Brureskären, Torslandaviken 13.4 (Hans Börjesson). 43 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 15.11 (Per Österman). 41 ex Vinga 25.11 (Peder Winding m fl). 60 ex Galterö 11.12 (Staffan Sénby).
Av rapporterna att döma har vi en fortsatt god förekomst av övervintrande skärsnäppor. Tresiffrig högstanotering av de svårräknade snäpporna på Bolleskären både vår och höst tyder på ett riktigt fint år och vårnoteringen på ca 200 exemplar är faktiskt den högsta någonsin i området.
Ola Bäckman

2019

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringarna under våren var 100 ex 10.3, 23.3 samt 29.3 (Dawid Johansson m fl). Högsta noteringen under hösten var 130 ex 19.11 (Jon Håkansson m fl). Övriga lokaler: 50 ex Vrångö 31.1 (Göran Gustavsson). 23 ex Vinga 10.2 (Kent Kristenson m fl). 41 ex Vrångö 12.2 (Johan Bergquist). 20 ex Brureskären, Torslandaviken 30.3 (Mathias Theander). 28 ex Vrångö 27.10 (A Martin Fransson). 34 ex Donsö 28.10 (A Martin Fransson). 20 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 1.11 (Uno Unger).
Skärsnäpporna på Bolleskären är alltid svårräknade men årets observationer visar att det var gott om övervintrare jämfört med många andra år. Runt 100-talet snäppor som övervintrar är typiskt.
Ola Bäckman

2018

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 97 ex 2.4 (Per Björkman). Högsta noteringen under hösten var 50 ex 3.11 (Fredrik Åstrand m fl) och 50 ex 13.11 (Thomas Karlsson). Övriga lokaler: 30 ex Tormunden, Gbg:s södra skärgård 6.1 (Gösta Olofsson). 35 ex Stora och Lilla Dödskär, Tistlarna 8.1 (Gösta Olofsson). 20 ex Böttö, Gbg:s södra skärgård 17.1 (Ola Wennberg). 20 ex Bräkeskär, Vrångö 10.2 (Jan Mogol). 25 ex Varholmen 10.12 (Carina Nilsson).
Förekomsten av skärsnäppor i området verkar ligga på helt normala nivåer. Svårtillgängligheten underlättar förstås inte någon säker räkning av antalet individer, men allt talar för att övervintringen i området inte förändrats på något markant sätt.
Ola Bäckman

2017

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 95 ex 2.4 (Per Björkman). Högsta noteringen under hösten var 76 ex str S 2.12 (Edvin Klein m fl) samt 60 ex 6.11 (Leif Jonasson). Övriga lokaler: 70 ex Långe tånge, Öckerö 15.2 (Mats Raneström). 40 ex Vitskär, Torslandaviken 8.4 (Magnus Persson m fl). 20 ex Kråkö, Vargö 22.1 (Jan Mogol). 20 ex Torrbeskär 9.4 (Roger Eskilsson m fl). 13 ex Stora Dödskär, Tistlarna 13.1 (Gösta Olofsson).
Förekomsten av skärsnäppor kring Bolleskären ligger på ganska normala nivåer. Det verkliga antalet som övervintrar i skärgården är förstås väldigt svåruppskattat och snäpporna på Bolleskären är svåra att räkna.
Ola Bäckman

2016

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 120 ex 29.3 (Jon Håkansson). Högsta noteringen under hösten var 60 ex 11.11 (Mats Raneström). Övriga lokaler: 60 ex Torrbeskär 15.3 (Roger Eskilsson). 50 ex Stora Stenskär, Vrångö 2.4 (Stefan Svanberg). 60 ex Rörö 3.4 (Anders Johansson).
En god förekomst av skärsnäppor även i år. Snäpporna på Bolleskären är oftast väldigt svårräknade och säkerligen underskattade. Den flock på 120 individer som sågs under våren är ett relativt stort antal.
Ola Bäckman

2015

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 120 ex 14.3 (Hans Zachrisson). Högsta noteringen under hösten var 30 ex 26.10 (Bo Brinkhoff m fl) samt 30 ex 9.11 (Ulf Persson). Övriga lokaler: 50 ex Tormunden, Vrångö 15.3 (A Martin Fransson). 130 ex Stora Pölsan samt 50 ex Torrbeskär 5.4 (Roger Eskilsson m fl).
Ovanligt höga antal sågs i norra skärgården under våren. Den 5 april rapporteras hela 180 ex från Hyppeln fördelade på 130 ex Stora Pölsan och 50 ex Torrbeskär. Detta är faktiskt det högsta antalet som finns rapporterat i Artportalen från Göteborgsområdet genom alla tider. En genomgång av fågelrapporterna från 2000-talet ger att det endast under fyra tidigare år har rapporterats fler än 100 ex vid samma tillfälle, nämligen 2000, 2002, 2006 och 2009. Noterbart är att samtliga dessa högstnoteringar inklusive årets är gjorda under perioden januari till april.
Stefan Svanberg

2014

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 65 ex 2.4 (Lennart Bogren). Högsta noteringen under hösten var 15 ex 15.11 (Hans Zachrisson). Övriga lokaler: 80 ex Trinda skäret, Vrångö 22.3 (Stefan Svanberg). 60 ex Stora Stenskär, Vrångö 1.4 (Stefan Svanberg). 35 ex förbifl. Lökholmen 17.10 (Lars Davidsson).
Av rapportunderlaget att döma var skärsnäpporna ovanligt fåtaliga på Bolleskären under andra halvåret 2014. Endast en rapport föreligger på fler än tio exemplar vilket är mycket lågt historiskt sett. Även högstanoteringen på 15 ex är låg, oftast ligger denna på 50–100 ex. Eftersom platsen är välbevakad är orsaken knappast bristande rapportering utan visar snarare på ett fåtaligt uppträdande. Möjligen dock endast lokalt då samma nedgång inte upplevdes på till exempel Nidingen i Halland och kanske var det helt enkelt så att snäpporna uppehölls sig på andra och mer svårtillgängliga lokaler i skärgården.
Stefan Svanberg

2013

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 95 ex 20.5 (Bo Brinkhoff). Högsta noteringen under hösten var 30 ex 19.10 (Stefan Andersson m fl). Övriga lokaler: 50 ex Tormunden, Gbg:s södra skärgård 19.1 (Gösta Olofsson). 40 ex Stora Äxholmen, Gbg:s norra skärgård 14.2 (Roger Eskilsson m fl). 50 ex Stora Pölsan, Rörö 21.4 (Thomas Karlsson).
Högsta noteringen på Bolleskären under våren gjordes den 20 maj vilket är betydligt senare än vanligt. Jämför vi med Nidingen är det dock inte särskilt anmärkningsvärt, då det här oftast finns ett hundratal skärsnäppor kvar vid denna tidpunkt, vilket även var fallet i år.
Stefan Svanberg

2012

Tidiga fynd: 1 ex Bolleskären, Hönö 12.8 (Rolf Nyback). 1 ex Fjärskären, Vinga 21.8 (Ivar Ivarsson).
Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under våren var 80 ex 12.4 (Magnus Rahm m fl). Högsta noteringen under hösten 90 ex 28.11 (Roger Eskilsson). Övriga lokaler: 40 ex Stora Stenskär, Vrångö 6.3 (Martin Oomen). 50 ex Stora Rossen, Rörö 1.4 (Barbro Björkman m fl). 57 ex Vinga 11.11 (Anders Jihmanner m fl).
Augustiobservationerna är anmärkningsvärt tidiga och man skulle kunna tro att det rör sig om en och samma fågel, men då den ena fågeln var ringmärkt vet vi med säkerhet att det rör sig om två olika individer. Mediandatum för höstens första observation under 2000-talet är 21 september och kanske är det troligare att det snarare rör sig om översomrande fåglar än att det skulle vara tidiga anländare.
Stefan Svanberg

2011

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringen under hösten var ca 100 ex 21.10 (Magnus Rahm m fl) Högsta noteringen under våren var 20 ex och gjordes vid flera tillfällen. Övriga lokaler: 30 ex Stora Rossen, Rörö 3.1 (Uno Unger m fl). 20 ex Galterö 22.3 (Lars Hellman). 20 ex Manneskär, Vrångö 22.10 (Thomas Karlsson).
Att räkna skärsnäpporna ute på Bolleskären och andra lokaler i skärgården är oftast ganska svårt på grund av långa avstånd, vilket gör att man får se på siffrorna med en viss försiktighet. En tillbakablick under 2000-talet ger att högstanoteringarna i skärgården oftast varierat mellan 70 och 100 exemplar.
Stefan Svanberg

2010

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringarna under våren och hösten blev 50 ex 12.1 (Bo Brinkhoff) respektive 50 ex 29.12 (Mats Raneström). Övriga lokaler: 40 ex Lilla Dödskär, Tistlarna 26.1 (Uno Unger).
Fynd inomskärs: 1 ex Skalkorgarna, Hake fjord 16.1 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Vitskär, Hake fjord 19.1 (Stefan Svanberg). 1 ex Krossholmen, Torslanda 12.2 (Magnus Persson). 8 ex Skalkorgarna, Hake fjord 24.4 (Fredrik Spak). 8 ex Vitskär, Hake fjord 24.4 (Fredrik Spak). 1 ex Juteskären, Askims fjord 25.4 (Stefan Andersson). 4 ex Vitskär, Hake fjord 6.11 (Uno Unger).
Toppnoteringarna i skärgården har under 2000-talet oftast varierat mellan 70- och 110 ex, vilket gör 2010 års maxantal till det lägsta på många år. Vad minskningen beror på är svårt att säga, men möjligen finns en koppling till de ovanligt kalla vintrarna.
Stefan Svanberg

2009

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringarna under våren och hösten blev 125 ex 29.1 (Ulf Lindell m fl) repektive 65 ex 12.12 (Björn Dellming). Övriga lokaler: 55 ex Fotö 23.2 (Tina Widén). 77 ex Lilla Dödskär, Tistlarna 28.10 (Gösta Olofsson).
Inomskärs: 3 ex Juteskären, Askims fjord 13.12 (Lars Eric Rahm).
Även om det ofta är svårt att räkna skärsnäpporna ute på Bolleskären tyder rapporterna på att antalet övervintrare har ökat under andra halvan av 00-talet. Under första halvan var den genomsnittliga toppnoteringen cirka 65 ex, för att under andra halvan öka till cirka 100 ex. Den fina flocken vid Fotö bör väl rimligen ha rört sig om Bolleskärsfåglarna medan området kring Tistlarna sedan tidigare visat sig ståta med en egen grupp övervintrande skärsnäppor.
Stefan Svanberg

2008

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Högsta noteringarna under våren och hösten blev 100 ex 29.2 (Kristoffer Nilsson m fl) respektive 70 ex 11.11 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 67 ex Tistlarna 2.11 (Gösta Olofsson).
Rapporter föreligger från tolv olika lokaler i skärgården och som vanligt dominerar Bolleskären stort bland observationerna. För andra året i följd har det även rapporterats en ansenlig summa skärsnäppor från Tistlarna. Förmodligen är arten rätt väl spridd i yttre skärgården även om rapportdominansen från Bolleskären kan ge sken av något annat. Årets högstanoteringar stämmer annars hyfsat väl överens med hur det har sett ut tidigare år och antalet övervintrande skärsnäppor i området förfaller ganska stabilt från år till år.
Stefan Svanberg

2007

Höga antal: Bolleskären, Hönö: Flockar av varierande storlek rapporterades kontinuerligt under januari–april och oktober–december. Högsta antalet under vårsäsongen blev 70 ex 30.3 och 7.4 (Jon Håkansson, Martin Alexandersson m fl) och under höstsäsongen 85 ex 31.10 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 80 ex Stora Pölsan, Rörö 5.1 (Christer Fält m fl). 80 ex Tistlarna 8.4 (Gösta Olofsson). 63 ex Tistlarna 16.12 (Gösta Olofsson).
Innanför skärgården: 1 ex Askims fjord 3.1 (Michael Egerzon m fl). 7 ex Askims fjord 19.1 (Ronald Jonsson m fl). 3 ex Askims fjord 30.1 (Jan Ohlin m fl).
September: 1 ex Hönö huvud 23.9 (Håkan Thorstensson).
Som vanligt rapporterades stora skärsnäppeflockar på Bolleskären hela vintern, men i övrigt var rapporteringen sparsam från skärgården (vilket naturligtvis mest beror på att Bolleskären råkar ligga mitt i blickfånget utanför Kråkudden). Som vanligt gjordes också enstaka fynd inomskärs i Askimsfjorden, där arten nu varit snudd på årlig hela 2000-talet. Septemberfynd görs ungefär vartannat år.
Pär Lydmark