Fjällpipare Charadrius morinellus

2015

Samtliga: 1 1K Hyppeln samt senare str SV Vivik, Björkö 4.9 (Roger Eskilsson, Peter Hamrén m fl). 2 ex Torslandaviken 11.9 (Ola Wennberg).
Två fynd av tre exemplar är en hög siffra för denna art som inte är årligen förekommande i rapportområdet, årets fynd är nummer 19–20 totalt, varav 12 är gjorda på 2000-talet. Datumen är typiska, tre fjärdedelar av fynden är höstfynd med en topp i månadsskiftet augusti–september.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 ad str S Hyppeln och Kråkudden 10.5 (Magnus Unger, Stefan Svanberg m fl).
Rapportområdets artonde fynd, tillika det femte vårfyndet. Tidigare fynd är gjorda under perioderna 2 maj till 18 maj samt 30 juli till 17 september. Som kuriosa kan nämnas att det första fyndet av arten i rapportområdet utgörs av en fågel som sköts på Hönö den 5 september 1897.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson m fl).
Sjuttonde fyndet i rapportområdet, men endast det fjärde vårfyndet. Tidigare vårfynd har gjorts inom perioden 2 maj till 18 maj. Hela 6 ex är också den näst högsta noteringen som gjorts, näst efter de 18 ex som sågs vid Bärby den 14–18 maj 2010.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 1K Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 26.8 (Lars Davidsson). 1 1K str S Öxnäs 29.8 (Johan Svedholm). 1 1K str S Kråkudden 14.9 (Uno Unger m fl).
Fjortonde till sextonde fynden i rapportområdet. Höstfynd är betydligt vanligare än vårfynd, och hela tretton av fynden är således gjorda under perioden 30 juli–17 september, med en klar tyngdpunkt i månadsskiftet augusti/september. Vidare kan konstateras att fjällpiparna sällan förärar oss några längre besök, endast 2010 års rastande vårflock har behagat stanna längre än en dag.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: Upp till 18 ex rast Bärby, Säve 14–18.5 (Magnus Unger m fl).
Trettonde fyndet i rapportområdet och endast det tredje vårfyndet. Dessutom var det första gången arten behagade stanna kvar i flera dagar och första gången fler än tre individer sågs tillsammans. Årets fynd sammanföll med ett kraftigt inflöde av arten i södra Sverige.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 2 ex Öxnäs 24.8 (Magnus Persson). 1 1K Torslandaviken 1.9 (Johan Svedholm).
Fynd nummer nio och tio i rapportområdet sedan 1961, och de första sedan 2002 (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Månadsskiftet augusti/september tycks vara den absolut hetaste tiden för fjällpipare i Göteborgsområdet. När denna lilla pipare väl förärar oss en visit gäller det uppenbarligen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, samtliga fynd utgörs nämligen av sträckande eller tämligen kortvarigt rastande fåglar.
Johan Svedholm