Fjällpipare Charadrius morinellus

2020

Samtliga: 4 ex Landvetters flygplats 19.5 (Johan Karlström m fl). 1 1K Galterö 21.9 (Per Österman).
Fjällpiparen är fortfarande en ganska sällsynt gäst i vårt rapportområde, även om den nästan är årligt förekommande. Årets fynd är nummer 26 och 27 och är ganska typiska tidsmässigt, även om höstfynd dominerar klart i fyndmaterialet. Vad som är mindre typiskt är vårfyndets geografiska belägenhet, artens fyndbild är klart kustbunden i rapportområdet, och fyndet utgör det första i Härryda kommun.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: 1 hane Torslandaviken 29–30.4 (Richard Petersson m fl). 1 hona Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 30.4 (Staffan Sénby).
Fjällpiparen är knappt årligt förekommande i rapportområdet – 2018 uteblev fynd exempelvis helt. Två fynd är därmed ett bra resultat och årets fynd var ovanliga såtillvida att båda var vårfynd, annars är höstfynd klart vanligast med 17 av rapportområdets 25 fynd. Dessutom var årets vårfynd ovanligt tidiga och utgör faktiskt de första aprilfynden, vårfynden görs annars vanligtvis under första halvan och mitten av maj.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: 1 ex str S Brudarebacken 2.9 (Magnus Rahm m fl).
Rapportområdets tjugotredje fynd och vid en typisk tidpunkt; höstfynd dominerar stort i fyndbilden och skiftet augusti/september är den allra hetaste tiden.
Johan Svedholm

2016

Samtliga: 10 ex Öxnäs 15.5 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 11.9 (Magnus Persson).
Med årets fynd har arten nu påträffats 22 gånger i rapportområdet. Höstfynd är klart vanligast, men i år sågs arten även under våren då en flock på inte mindre än tio exemplar drog storpublik en majdag i Öxnäs. Så stora flockar är mycket ovanligt i rapportområdet – detta är enda gången, förutom våren 2010 då 18 ex sågs tillsammans vid Bärby, som fler än sex individer setts samtidigt.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 1K Hyppeln samt senare str SV Vivik, Björkö 4.9 (Roger Eskilsson, Peter Hamrén m fl). 2 ex Torslandaviken 11.9 (Ola Wennberg).
Två fynd av tre exemplar är en hög siffra för denna art som inte är årligen förekommande i rapportområdet, årets fynd är nummer 19–20 totalt, varav 12 är gjorda på 2000-talet. Datumen är typiska, tre fjärdedelar av fynden är höstfynd med en topp i månadsskiftet augusti–september.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 ad str S Hyppeln och Kråkudden 10.5 (Magnus Unger, Stefan Svanberg m fl).
Rapportområdets artonde fynd, tillika det femte vårfyndet. Tidigare fynd är gjorda under perioderna 2 maj till 18 maj samt 30 juli till 17 september. Som kuriosa kan nämnas att det första fyndet av arten i rapportområdet utgörs av en fågel som sköts på Hönö den 5 september 1897.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 6 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson m fl).
Sjuttonde fyndet i rapportområdet, men endast det fjärde vårfyndet. Tidigare vårfynd har gjorts inom perioden 2 maj till 18 maj. Hela 6 ex är också den näst högsta noteringen som gjorts, näst efter de 18 ex som sågs vid Bärby den 14–18 maj 2010.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 1K Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 26.8 (Lars Davidsson). 1 1K str S Öxnäs 29.8 (Johan Svedholm). 1 1K str S Kråkudden 14.9 (Uno Unger m fl).
Fjortonde till sextonde fynden i rapportområdet. Höstfynd är betydligt vanligare än vårfynd, och hela tretton av fynden är således gjorda under perioden 30 juli–17 september, med en klar tyngdpunkt i månadsskiftet augusti/september. Vidare kan konstateras att fjällpiparna sällan förärar oss några längre besök, endast 2010 års rastande vårflock har behagat stanna längre än en dag.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: Upp till 18 ex rast Bärby, Säve 14–18.5 (Magnus Unger m fl).
Trettonde fyndet i rapportområdet och endast det tredje vårfyndet. Dessutom var det första gången arten behagade stanna kvar i flera dagar och första gången fler än tre individer sågs tillsammans. Årets fynd sammanföll med ett kraftigt inflöde av arten i södra Sverige.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 2 ex Öxnäs 24.8 (Magnus Persson). 1 1K Torslandaviken 1.9 (Johan Svedholm).
Fynd nummer nio och tio i rapportområdet sedan 1961, och de första sedan 2002 (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Månadsskiftet augusti/september tycks vara den absolut hetaste tiden för fjällpipare i Göteborgsområdet. När denna lilla pipare väl förärar oss en visit gäller det uppenbarligen att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, samtliga fynd utgörs nämligen av sträckande eller tämligen kortvarigt rastande fåglar.
Johan Svedholm