Varfågel Lanius excubitor

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 20 apr 16 maj 2010 Vrångö (Tina Widén)
Första höst 17 sep 10 sep 2009 Stora Amundö (Patrik Axelsson)

2021

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 25–28 ex 1.1–12.5. Höst–vinter: Sammanlagt 37–40 ex 18.9–29.12.
Det totala antalet varfåglar som ses under året ligger stabilt på samma nivå och har gjort det under ett antal år.
Per Björkman

2020

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 28 ex 1.1–10.5. Höst/vinter: Sammanlagt 34 ex 10.9–31.12.
Hur man än vrider och vänder på obsarna av varfågel så hamnar man till slut på samma antal. Både vinter/vårens och hösten/vinterns antal har legat stabilt på samma nivå under senare år.
Per Björkman

2019

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 30 ex 3.1–16.4. Höst/vinter: Sammanlagt ca 33 ex 20.9–31.12.
Det är slående hur stabilt varfåglarna uppträder i området, det skulle nästan ha gått att kopiera utfallet från de senaste 3–4 åren för arten.
Per Björkman

2018

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 25–30 ex 1.1–12.4. Höst/vinter: Sammanlagt 30–35 ex 16.9–31.12.
Fullt normala antal både under våren och hösten. Vad man kan tycka är att varfåglarna drog norröver relativt tidigt, det är inte ovanligt att några fåglar stannar en bit in i maj men så var tydligen inte fallet i år.
Per Björkman

2017

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 35–40 ex 1.1–12.5. Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex 17.9–31.12.
Inget nytt under rubriken varfåglar, arten har ett stabilt uppträdande under höst–vår i området, där fåglarna dyker upp på sina vanliga lokaler i mitten/slutet av september och stannar där som regel till slutet av april.
Per Björkman

2016

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 47–50 ex 1.1–4.5. Höst/vinter: Sammanlagt 32–34 ex 17.9–31.12.
Varfåglarna har ett relativt stabilt uppträdande i rapportområdet. Tittar man på de senaste tio åren är det bara våren 2012 som sticker ut med en ovanligt hög siffra (90 ex), annars har det sett ut ungefär som i år samtliga år.
Per Björkman

2015

Samtliga: Vinter/Vår: Under perioden 1.1–14.4 totalt 37–40 ex. Höst/Vinter: Under perioden 19.9–31.12 totalt 36–40 ex.
Som vanligt dök de första varfåglarna upp i slutet av september och var sedan kvar i sina vinterrevir i området fram till mitten av april månad.
Per Björkman

2014

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 27–30 ex 1.1–27.4. Höst/vinter: Sammanlagt 43–51 ex 12.9–31.12.
Antalen för vinter/vår är relativt låga. Siffrorna förklaras dock av hösten 2013, då antalen var lägre än normalt. Sommarens häckning verkar dock ha varit god även för varfåglarna eftersom antalen då ligger över medel. Det stämmer väl överens med arter som fjällvråk och stenfalk som brukar ha liknande fyndbild som varfåglarna.
Per Björkman

2013

Samtliga: Vinter/Vår: Under perioden 1.1–9.5 sågs 37–43 ex. Höst/Vinter: Under perioden 15.9–31.12 sågs 26–29 ex.
Kommunvis fördelar sig obsarna enligt följande: Göteborg: Hisingen: Totalt 27–32 ex fördelade på 18–21 ex vår och 9–11 ex höst. Övriga Göteborg: Totalt 13–15 ex fördelade på 5–6 vår och 8–9 höst. Härryda: Totalt 5 ex fördelade på 3 ex vår och 2 ex höst. Mölndal: Totalt 11–13 ex fördelade på 9–11 ex vår och 2 ex höst. Partille: Totalt 4 ex fördelade på 1 ex vår och 3 ex höst. Öckerö: Totalt 3 ex fördelade på 1 ex vår och 2 ex höst.
Efter rekordnoteringarna under vintern och våren 2012 då hela 85–95 ex noterades är antalen nere på normala nivåer. Observera vilken stor andel av våra varfåglar som ses på Hisingen.
Per Björkman

2011

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 35–40 ex under perioden 1.1–18.4. Maj: 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 7.5 (Kerstin Hirmas m fl). Höst/vinter: Sammanlagt 40–45 ex under perioden 16.9–31.12.
Normalt eller möjligen något högre antal än tidigare år. Varfågeln är en lättsedd och därigenom flitigt rapporterad art. De återvänder regelbundet till sina vinterrevir varje höst från slutet av september till början av oktober och stannar fram till mitten av april. I år sågs dock även en fågel i början av maj.
Per Björkman

2010

Vinter/vår: Sammanlagt ca 30 ex under perioden 1.1–11.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex under perioden 20.9–31.12.
Sent vårfynd: 1 ex Nötholmen, Vrångö 16.5 (Tina Widén).
Varfågeln uppvisar stabila antal vid sina vinterrevir i området. Höst-/vintersiffrorna har stadigt legat på 25–30 ex under ett antal år. Majfyndet från Vrångö är anmärkningsvärt. Mediandatum för sista vårfynd under 2000-talet är den 15 april.
Per Björkman

2009

Vinter/vår: Sammanlagt ca 40 ex under perioden 1.1–14.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex under perioden 10.9–29.12 Varfågeln verkar ha ett stabilt uppträdande i området. Årets antal under vinter och vår är något högre än de senaste åren, medan antalet för höst och vinter hamnade på samma siffror som förra året.
Per Björkman

2008

Vinter/vår: Sammanlagt ca 17 ex under perioden 1.1–19.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–30 ex under perioden 21.9–31.12.
Varfåglarna återvänder stadigt till sina vinterrevir i området. Årets antal skiljer sig inte mycket från senare år, möjligen är fynden under vinter/vår något lägre än snittet.
Per Björkman

2007

Vinter/vår: Sammanlagt 22–25 ex under perioden 2.1–14.4.
Höst/vinter: Sammanlagt ca 35 ex under perioden 17.9–30.12.
Som vanligt återkommer ett antal varfåglar till sina vinterrevir i området. Efter förra årets 52 ex, sågs under året återigen ca 60 ex vilket varit normalt under tidigare år. Noterbart är att drygt hälften av alla fåglar ses på Hisingen.
Per Björkman