Isländsk rödspov Limosa limosa islandica

2021

Samtliga: 2 1K Torslandaviken 18–19.8 (Mats Bjersing m fl). 3 ex Nolviks kile, Björlanda 30.8 (Tommy Johansson). 7 1K Torslandaviken 29.8–5.9 (Björn Johanson m fl). 18 1K Torslandaviken 10–28.9 (Ola Wennberg m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Öxnäs 13.9 (John Fjörtoft Karlsen). 1 1K Stora Amundö 24.9–5.10 (Ove Ferling m fl).
En veritabel explosion av isländska rödspovar jämfört med den tidigare fyndbilden. Tidigare fanns totalt 13 fynd av 19 individer med som mest tre spovar samtidigt. I år observerades alltså totalt 35 exemplar vilket är nästan en fördubbling av det totala antalet islandica observerade i rapportområdet. Restaureringen av mudderdammen i Torslandaviken till ett vadehav är förstås en bidragande orsak till det stora antalet spovar som rastade i området men ser man till fyndbilden i resten av södra Sverige så visar det sig att det var en riktigt bra höst för islandica generellt.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: 3 ex Stora Amundö 2.6 (Lars Lundmark). 3 1K Välen 13–17.9 (Hans Börjesson m fl).
Fynd nummer tolv och tretton av underarten islandica i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 11.8 (Magnus Persson m fl). 1 1K Torslandaviken 21.8 (Juha Autio m fl). 1 1K Fotö 25–26.8 (Thomas Karlsson m fl).
Fynd nummer nio, tio och elva av underarten islandica i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: 1 1K Öxnäs 18.9 (Magnus Lundström).
Ett tidsmässigt typiskt fynd av en ung islandica-spov. De tidigare fem höstfynden i Göteborg är alla gjorda mellan den 5 september och den 6 oktober. Observationen är det åttonde bestämda fyndet av underarten i rapportområdet.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 19.9 (Magnus Persson).
Göteborgsområdets sjunde fynd av underarten islandica gjordes under en tidpunkt som överensstämmer väl med det typiska uppträdandet av islandica-spovar i landet.
Ola Bäckman

2014

Samtliga: 3 1K Torslandaviken–Stora Hästholmen, Björlanda–Torslandaviken 11–13.9 (Magnus Persson m fl).
Sjätte fyndet av bestämd islandica i rapportområdet. Tidsmässigt ett typiskt uppträdande för rödspov av denna ras och det är förstås troligt att obestämda rödspovar kring denna tidpunkt också rör just rasen islandica.
Ola Bäckman

2008

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 5–9.9 (Stefan Svanberg m fl) Femte fyndet av denna ras i rapportområdet. Av fynden i Göteborg har tre gjorts under perioden 5–20 september, de resterande två i maj. Se texten under rödspov för fler kommentarer kring uppträdandet.
Mikael Molin