Rödspov Limosa limosa

2021

Samtliga: 1 ex Brevik, Öckerö 27.4 (Thomas Karlsson). 1 ex Galterö 28.9 (Lars Hellman).
Förutom det magnifika uppträdandet av underarten islandica (se nedan) gjordes även ett par ströfynd av obestämda spovar. Höstfyndet kan förstås misstänkas vara av just underarten islandica.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: 1 ex str SV Södra Tynnered 14.9 (Hans Börjesson).
En observation av rödspov under året ligger väl i linje med fyndbilden i Göteborg. Bestämning till underart lät sig inte göras även om datumet talar för en islandica-spov.
Ola Bäckman

2019

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 25.4 (Magnus Persson).
Utöver årets två fynd av underarten islandica, se nedan, gjordes ett fynd i Torslandaviken av en rödspov som inte kunde bestämmas till underart med säkerhet.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 22.8 (Magnus Persson).
Årets fynd av rödspov rör en hastig observation av en förbiflygande fågel. Någon bestämning till underart lät sig därför inte göras även om datumet indikerar islandica.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: 1 ex str S Hönö-Vinga 18.9 (Per Björkman, Uno Unger m fl).
2014 stack ut rejält med åtta exemplar och årets fyndbild innebär en återgång till ett mer normalt uppträdande med enstaka fynd. Den individ som sträckte förbi Kråkudden den 18 september bedöms vara samma individ som sedan sågs från Vinga, vilken med tanke på både utseende och tidpunkt högst troligen var en individ av underarten islandica. En bestämd fågel av nämnda underart sågs kort i Torslandaviken dagen efter (se nedan).
Ola Bäckman

2014

Samtliga: Vår: 2 ad Torslandaviken 4–9.5 (Christer Fält m fl). Höst: 1 ex Torslandaviken 6.9 (Per Lundgren m fl). 1 1k Galterö 9.9 (Roger Eskilsson). 1 1K Torslandaviken 17–18.9 (Ola Wennberg m fl).
Fåglarna som befann sig i Torslandaviken 4–9 maj är bestämda till rasen limosa medan höstfynden är obestämda till ras. De sistnämnda faller dock tidsmässigt väl inom den typiska fyndbilden för rasen islandica och sannolikheten får anses vara hög för att dessa fåglar tillhörde denna ras. Totalt åtta exemplar under året, inklusive de tre bestämda islandica-spovarna som redovisas separat, sticker ut för rapportområdet. Viss försiktighet får dock iakttagas vad gäller septemberfynden då det säkert föreligger en viss risk för dubbelräkning. Oavsett får det konstateras att 2014 var ett fint år för rödspov i Göteborgs rapportområde.
Ola Bäckman

2012

Samtliga: 1 ex Lökhomen 5.8 (Lars Davidsson m fl).
Under 2000-talet har arten varit näst intill årlig i området och fynd har endast saknats under 2007, 2009 och 2011. Totalt har 21 ex observerats och av dessa har vardera fem fåglar observerats i augusti, i april och i maj. Fyndbilden under 2000-talet avviker därmed något från den man får om man summerar uppträdandet sedan 1961 då aprilfynden dominerar stort; av totalt cirka 45 fåglar har hela 17 setts i april och sex vardera i maj, juli och augusti. Kanske gästades vi oftare av fåglar som letade potentiella häckplatser tidigare då bestånden i Halland var mer livskraftiga. På Getterön har beståndet sjunkit från 7–10 par vid inventeringar 1970, 1978 och 1990 till 4–5 par då beståndet taxerades 1996 och 2002 (Flodén L-Å och Grahn J. Häckande fåglar på havsstrandängar i Halland och västra Skåne 2002, Länsstyrelsen i Halland Meddelande 2003:15).
Mikael Molin

2010

Samtliga: 1 ex Ragnhildsholmen 24.4 (Lena Dahlkvist m fl).
Sedan 1961 har cirka 44 fynd gjorts och årets fågel sågs under den tid på året då flest rödspovar gästat vårt område (se Fig. x). Totalt har hela 19 ex observerats under en period från 12 till 30 april. Inga fynd har tidigare gjorts vid Ragnhildsholmen, men arten finns sedan tidigare rapporterad från Öxnäs i maj 2008 samt vid St Jörgens golfbana i augusti 2000. De flesta fynden i området har annars gjorts i Torslandaviken där hela 20 ex setts, samt vid Kråkudden varifrån 5 ex rapporterats.
Mikael Molin

2008

Samtliga: 1 ex Öxnäs 1.5 (Johan Svedholm m fl). 1 ex mot S Kråkudden 24.6 (Mikael Molin m fl). 1 ex Torslandaviken 15.8 (Lena Essedahl).
Totalt rapporterades fyra fynd av arten under året vilket är något över normal årssumma (se även under rasen islandica nedan). I 2004 års rapport summerades uppträdandet 1997–2004 så här: ”Vill man se rödspov i Göteborg är det våren som gäller, företrädesvis april, och man får bara en eller två chanser på sig”, men det har uppenbarligen hänt en del sedan dess. Under åren 2005–2007 gjordes totalt sju fynd varav endast tre var under våren (2–19 maj). Årets två höstfynd från Torslandaviken sammanfaller tidsmässigt väl med höstfynden 2005–2007 (27 juli–20 september). Av dessa gällde ett fynd rasen islandica medan två troligen tillhörde denna ras. Det sena datumet på årets fynd den 15 augusti antyder även det islandica även om inga karaktärer för denna ras kunde noteras. Frågan är om det ökade höstuppträdandet av (islandica)-rödspovar i Göteborg speglar förändringar i rastbiotoper, ändrade flyttmönster eller bara en ökad uppmärksamhet för arten.
Mikael Molin