Gulärla Motacilla flava

Fenologi

Median Rekord
Första vår 22 apr 7 apr 2010 Torslandaviken (Ola Bäckman)
Sista höst 28 sep 12 okt 2002 Rörö (Magnus Unger)

2021

Häckningar: Ca 5 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Fynd under häckningstid: 3 ex Stora Oxhagen 5.5–2.6 (Mikael Sundberg m fl). 2 ex Ragnhildsholmen 18.5–5.7 (Mikael Sundberg m fl). 5 ex Hökälla 18.5–11.6 (John Thulin m fl). 5 ex Öxnäs 18.5–8.7 (Mikael Sundberg m fl). 5 ex Bredungen 19–29.5 (Jonas Örnborg m fl). 1 ex Lilla Oxhagen 9.6 (Tommy Järås).
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 4.11 (Pernilla Brandt m fl).
Årets överraskning på gulärlefronten står inte att finna i det häckande beståndet, som tycks ligga på en stabil nivå, utan i den mycket sena individ som sågs i Torslandaviken den 4 november. Fyndet är det första någonsin i november månad och fenologirekord för området med 25 dygn! Det tidigare rekordet är från Rörö och sattes den 9 oktober 2008. När det ses så här sena gulärlor uppkommer alltid frågan om det kan handla om någon udda underart så som ssp tschutschensis (”östlig gulärla”), men den här individens utseende och lockläte stämmer bäst överens med någon av våra regelbundet förekommande underarter flava eller thunbergi.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: Minst 6 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par Stora Oxhagen (Anders Hansson m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 1 par Stora Oxhagen 29.4–9.7 (Peter Strandvik m fl). 2 par Hökälla 5.5–18.6 (Peter Keil m fl). 2 ex Öxnäs 21.5 (Stefan Svanberg). 1 hane Ragnhildsholmen 21.5 (Stefan Svanberg). 1 par Ingebäcks älvstrand 26.5 (Leif Jonasson). 1 ex Rörö 7.6 (Per Björkman m fl). 1 ex sj Angereds gård 14.6 (Mikael Sundberg).
Sena fynd: 1 ex Vinga 3.10 (Stefan Svanberg m fl).
Gulärlorna håller ställningarna i området med en stadig förekomst på ca 10 par fördelat på två Hisingsområden. Majoriteten av de häckande paren återfinns kring Torslandaviken, medan det vanligen noteras 1–3 par på strandängarna kring där Göta och Nordre älv möts.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 5–10 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par Rörö (Bengt Karlsson m fl). Minst 1 par Stora Oxhagen (Lars Persson m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Hökälla 16.5–13.7 (John Thulin m fl). 1 ex Ingebäck 20.5 (Johan Svedholm). 1 ex Fläskebotippen, Landvetter 30.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Öxnäs 6–19.6 (Laima Bagdonaite m fl).
Vår lilla gulärlepopulations storlek tycks hålla sig stabilt på dryga 10-talet par. För första gången på många år kunde en häckning konstateras utanför Hisingen, då ett par sågs mata ungar vid Ers vik på Rörö. Annars är förekomsten starkt knuten till de två kärnområdena kring Torslandaviken samt längs Göta och Nordre älvs stränder i området kring Eriksdal.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 5–10 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). 1 par Bredungen (Per Undeland m fl). 1 par Stora Oxhagen (Peter Keil m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Öxnäs 5.5–29.7 (Magnus Lundström m fl). 1 ex sj Lilla Oxhagen 8–25.5 (Tommy Järås). Ytterligare ca 5 par Eriksdal – Stora Oxhagen 17.5–19.6 (Lars Gerre m fl). 1 par Kvillen, Skändla 23.5 (John Thulin).
Områdets häckande gulärlor återfinns huvudsakligen i två områden på Hisingen, dels kring Torslandaviken och dels i rapportområdets allra nordligaste delar – på strandängarna i området kring Eriksdal där Göta och Nordre älv möts. Populationens storlek ligger sannolikt relativt konstant på drygt tio par.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Minst 7 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Stora Oxhagen 17.6 (Lars Persson m fl). Fynd under häckningstid: 5 ex Ellesbo älvstrand 3–22.6 (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Lilla Oxhagen 14.6 (Tommy Järås).
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 2.10 (Christer Fält).
Ingenting tyder egentligen på att läget för områdets lilla gulärlebestånd är något annat än stabilt. Som vanligt häckade i år något tiotal par kring Torslandaviken och något eller några enstaka par fanns längs Göta och Nordre älv. Oktoberfynd är ganska sällsynta i området och görs inte varje år.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 5–15 par Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl). 1 par Stora Oxhagen, Hisingen (Lars Persson). Troliga häckningar: 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen (Robert Ennerfelt). 1 par Öxnäs (Per Lundgren m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex Sagsjön, Kållered 19.6 (Jan Tallnäs).
Sena fynd: 1 honfärgad Råda säteri 5.10 (Christer Fält).
Den sällsynta och skyddsvärda sydliga gulärlan (ssp flava) har under senare år glädjande nog uppvisat en positiv trend i den nationella övervakningen. I Göteborgsområdet är beståndet förmodligen för litet för att några långtgående analyser ska låta sig göras. Det verkar fortsatt vara i Torslandaviken som majoriteten av paren finns och populationen här ligger stabilt kring tio par. Från de kända häckningsområdena längs Göta och Nordre älv rapporteras endast enstaka par, men då det på många platser är ganska glest mellan skådarbesöken är det inte otroligt att fler par kan finnas i dessa trakter.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 10–15 par Torslandaviken (Lars Persson m fl). Troliga häckningar: 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: 1 ex Välen 5.6 (Hans Börjesson). 1 ex Stora Amundö 11.6 (Ove Ferling). 2 ex Stora Oxhagen, Hisingen 11.6 (Lars Persson). 1 ex Rya skog, Hisingen 11.6 (Fredrik Larsson). 2 ex Bredungen, Hisingen 23.6 (Stefan Mattsson).
Sena fynd: 1 ex str S Hyppeln 4.10 (Roger Eskilsson).
Som vanligt är det framför allt i Torslandaviken som fynd tydande på häckning görs, men beståndet här är ganska svårt att uppskatta med rådande rapportunderlag. Troligen ligger detta lilla bestånd stabilt på drygt 10 par. Från de tidigare kända häckningsområdena längs älvstränderna är det än svårare att uttala sig, då endast sporadiska observationer föreligger. Troligt är att enstaka par ändå häckar på lokaler som Stora och Lilla Oxhagen, Bredungen etc. Fler och noggrannare rapporter rörande misstänkt häckande gulärlor vore uppskattat då det är av stort intresse att följa denna i södra Sverige sällsynta och lokala häckfågel!
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: 11 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Troliga häckningar: Ytterligare 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: 1 ex Ingebäck, Hisingen 4.6 (Johan Svedholm). 1 ex Amhult, Torslanda 6.6 (Per Björkman m fl).1 ex sj Utbyfältet, Göteborg 7.6 (Mikael Forsman). 1 ex Viken, Hisingen 9.6 (Magnus Rahm). 1 ex Lerbäck, Säve 14.6 (Benga Ragnewall). 1 ex Öxnäs, Säve 18.6 (Bo Brinkhoff m fl).
Sena fynd: 1 ex str S Välen 2.10 (Hans Börjesson). 1 ex Torslandaviken 2.10 (Niklas Aronsson). 1 ex str S Slottsskogen 6.10 (Magnus Eriksson m fl).
Det häckande beståndet i Torslandaviken verkar relativt stabilt eller rentav något ökande gentemot tidigare år. I övrigt glest med rapporter från övriga kända häckområden längs Göta och Nordre älv för den hotade och minskande sydliga gulärlan. Det är dock inte otroligt att detta åtminstone till viss del beror på bristande rapportering. Tre oktoberfynd är anmärkningsvärt, endast några få oktoberfynd har tidigare gjorts i rapportområdet, senast 2008.
Johan Svedholm

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: 12 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). 1 ex sp Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Viken, Hisingen 11–25.6 (Magnus Rahm). 1 2K+ hona Södra Kvisljungeby 11.6 (Johan Svedholm).
Totalt 15 par eller revirhävdande individer är ett steg tillbaka från fjolårets summa på 18–20 par. Skillnaden gentemot föregående år kan eventuellt bero på att färre rapporter med häckningskriterie inkommet från till exempel Nordre älvs och Göta älvs strandängsområden, där sannolikt ett flertal revir finns. Torslandaviken framstår som vanligt som den säkraste (och mest besökta) lokalen i rapportområdet. Som jämförelse kan dock nämnas att 40–50 par beräknades häcka under 70- och 80-talet i området. Artens nedgång brukar anses ha samband med den minskade förekomsten av betade strandängar.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 11–12 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1–7 par Torslanda golfbana (Magnus Persson m fl). 1 par Skogomedammen, Hökälla (John Thulin). 2 par Öxnäs (Johan Svedholm m fl). 1 par Stora Oxhagen (Stefan Svanberg). 1–2 par Bredungen (Uno Unger m fl). 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen (Tommy Järås). 1 ex Ingebäcks älvstrand (Johan Svedholm).
Totalt 18–20 par är ett litet uppsving från tidigare populationsuppskattning på cirka 15 par för rapportområdet. Torslandaviken är som vanligt den säkraste och mest besökta lokalen i området, men markerna längs Göta och Nordre älv torde ge minst lika många par som Torslandaviken. Dock är besöksfrekvensen av skådare här betydligt lägre. Som jämförelse kan nämnas att 40–50 par beräknades häcka under 70- och 80-talet i området. Artens kraftiga nedgång brukar anses ha samband med den minskade förekomsten av betade strandängar.
Björn Dellming

2011

Häckningar: 5 par Torslandaviken (Per Lundgren m fl). 1 par Hökälla (Per Björkman). 1 par Lilla Oxhagen (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: Ytterligare 2–3 par observerades i Torslandaviken. Dessutom rapporterades fåglar under häckningstid från Lagmansholmen (Magnus Persson), Bredungen (Lars-Erik Norbäck) samt Stora Oxhagen (Ove Andersson).
Vår häckande gulärlepopulation har legat på en stabil låg nivå under hela 2000-talet. Torslandaviken är som vanligt den säkraste häckningslokalen i området, och något fler konstaterade häckningar noterades i år jämfört med 2010 även om antalet revir i området troligtvis var ungefär detsamma. Markerna längs Göta och Nordre älv torde ge minst lika mån-ga par som Torslandaviken men är sällan besökta. Populationen ligger gissningsvis på cirka 15 par i rapportområdet, vilket kan jämföras med de 40–50 par som beräknades häcka under 70- och 80-talet. Artens kraftiga nedgång brukar anses ha samband med den minskade förekomsten av betade strandängar.
Björn Dellming

2010

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 3–4 par observerades i Torslandaviken. Dessutom rapporterades fåglar från Hökälla (John-Eric Thore m fl), Öxnäs (Marinko Karabatic), Lilla Oxhagen (Tommy Järås) samt Bredungen, Hisingen (Tommy Järås).
Vår häckande gulärlepopulation har legat på en låg men hyfsat konstant nivå under hela 2000-talet. Torslandaviken är som vanligt den säkraste häckningslokalen i området, men enstaka par finns också vid Hökälla och längs Göta och Nordre älv. Populationen ligger gissningsvis på 10–15 par i rapportområdet, vilket kan jämföras med de 40–50 par som beräknades häcka under 70- och 80-talet. Artens kraftiga nedgång brukar anses ha samband med den minskade förekomsten av betade strandängar.
Johan Svedholm

2009

Häckningar: Säkra häckningar konstaterades vid Torslandaviken och Hökälla.
Höga antal: 856 ex str S Vrångö 24.8 (Tina Widén). 704 ex str S Smithska udden 25.8 (Kristoffer Nilsson m fl).
Torslandaviken är numera artens främsta häckningsområde och uppemot tio par noterades där i år. Enstaka individer rapporterades även längs Nordre och Göta älv under häckningstid. Gulärlan har dock minskat ganska kraftigt just i dessa områden sedan 70- och 80-talet. Liksom i år brukar sträcktoppen på hösten infalla i slutet av augusti och dagsrekordet ligger på 1 143 ex vid Smithska udden den 21 augusti 2007.
Jon Håkansson

2008

Häckningar: 1 par Vadskärsudden, Torslandaviken (Johan Svedholm m fl). Häckningstid: Ytterligare ca 4 par vid Torslandaviken. Dessutom noterades arten på strandängarna längs Nordre- och Göta älv samt vid Hökälla.
Sena fynd: 1 ex Rörö 7–9.10 (Uno Unger m fl).
Den sammanlagda populationen torde ligga på cirka 10–15 par och har troligtvis varit ganska konstant under de senaste åren även om det inte återspeglas i antalet säkra häckningar. Arten har dock minskat kraftigt jämfört med 70- och 80-talet då troligtvis 40–50 par häckade i området.
Jon Håkansson

2007

Häckningar: Säkra häckningar konstaterades vid Lilla Oxhagen, Öxnäs samt Torslandaviken.
Höga antal: 1 143 ex mot S Smithska udden 21.8 (Kristoffer Nilsson).
Udda fynd: 1 ad hane av rasen thunbergi Torslandaviken 6.7 (Johan Svedholm). 2 ad hanar av rasen thunbergi Torslandaviken 22.7 (Uno Unger).
Den lilla gulärlepopulationen i Göteborgsområdet håller ställningarna och det är artens kärnområden runt Torslandaviken samt på strandängarna längs Nordre och Göta älv som hyser några par. Även vid Hökälla och Välen har det noterats enstaka gulärlor under häckningstid i år. Den fina sträcksiffran från Smithska udden är den högsta dagssumman som har noterats i Göteborgsområdet, och utgjorde nästan hälften av årssumman vid Smitten (2 440 ex). Det är mycket ovanligt att den nordliga rasen thunbergi dyker upp i Götaland redan i juli, och årets två julifynd är troligtvis de första som någonsin har noterats hos oss. Normalt börjar de nordliga gulärlorna sträcka söderut först i mitten av augusti.
Jon Håkansson