Nötkråka Nucifraga caryocatactes

2021

Häckningar: 1–2 par i området Björnaråsen-Bokedalen–Mellby, Partille (Conny Palm, Magnus Unger m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av enstaka individer vid ytterligare tre lokaler.
Ett till två par är ett normalt utfall för rapportområdet. Nötkråkorna är synnerligen diskreta under häckningstid och antalet skådare som ger sig ut i skogen under sommaren har alltid varit lågt.
Per Björkman

2020

Häckningar: 1 par Björnaråsen, Partille (Mats Bjersing). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Snällemossarna, Härryda 21.3 (Per Björkman m fl). 1 ex Storegården, Björlanda 6.4 (John Fjörtoft Karlsen). 1 ex Yxsjön, Landvetter 18.4 (Conny Palm m fl). 2 ex Råhult, Partille 28.4 (Ingvar Björhall). 1 ex Stora Skarntjärn, Härryda 1.6 (Per Johansson). 1 ex Kärrsgärde, Härryda 11.7 (Johannes Löfqvist).
En häckning kunde konstateras under året och det från en känd nötkråkelokal. Troligen finns det dock fler par i rapportområdet då obsar på ytterligare sex lokaler gjordes under häckningstid.
Per Björkman

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex Björnaråsen, Partille 7–10.5 (Ulf Persson m fl). 1 ex Råhult, Partille 18.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Jonsered 8.6 (Peter Strandvik). 1 ex Landvetter 24.7 (Erik Edvardsson). 2 ex Jonsered 29.7 (Jan Hellström).
Som vanligt ett sparsamt antal rapporter under häckningstid, men vi fortsätter att anta att vi ändå har några få par häckande nötkråkor i områdets östra delar.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Troliga häckningar: 1 par Höga Svedjan, Björketorp 2.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Berttjärn 30.7 (Lennart Rönnblad).
Utöver de två möjliga häckningarna finns observationer av 1–2 fåglar vid ytterligare sex lokaler under april–juli i rapportområdet. Det innebär att årets resultat får betraktas som normalt, trots det låga antalet inrapporterade par.
Per Björkman

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Väster Skällsjön. 1 ex sj Maretjärn. 1 ex Yxsjön, Landvetter (samtliga Christer Johansson). 1 ex Stora Håltet (Lennart Rönnblad). 1 ex Trindtjärn, Landvetter (Ragnar Seldén). 1 ex sj Bokedalen, Jonsered (Erik Wallentin). 1 ex Runna, Björketorp (Martin Oomen). 1 ex Landvetters flygplats (Tommy Järås). 1 ex Stentjärnarna, Landvetter (Richard Petersson).
Glädjande många fynd under häckningstid av nötkråkor gjordes i år, vilket styrker bilden av att vi har en stabil population av häckande fåglar i områdets östra delar även om inga häckningar säkert kunde konstateras.
Per Björkman

2016

Häckning: Fynd under häckningstid: 1 ex Skällsjöås, Landvetter 20.3 (Elon Wismén m fl). 1 ex Brudarebacken 5.4 (Ulf Persson). 1 ex Kungsladugård 10.4 (Jan Mogol). 1 ex Yxsjöns naturreservat, Mölnlycke 12.5 (Johan Svedholm).
Liksom i fjol finns fyra observationer av nötkråka under häckningstid, men endast två av dem gjordes i lämplig biotop. Nötkråkorna är visserligen diskreta under häckningen och kan vara knepiga att upptäcka, men fler obsarvationer borde rimligtvis göras under vårens skogsvandringar.
Per Björkman

2015

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 ex Björnaråsen, Partille 8.2 (Ingvar Björhall). 1 ex sj Stora Ristjärn, Landvetter 6.5 (Johan Svedholm). 1 ex permanent revir Slättås, Landvetter 21.5 (Johan Svedholm). 2 ex Björnaråsen, Partille 23.5 (Ingvar Björhall).
Fyra fynd av nötkråka i lämplig biotop under häckningstid föreligger i rapportområdet. Troligen rör det sig endast om två par med tanke på de närliggande lokalerna. Nötkråkorna fortsätter att vara sparsamt rapporterade under häckningstid, men vi får anta att vi har några par som häckar i områdets östra delar.
Per Björkman

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Håle dal 8.3 (Freddy Persson). 1 ex Hög, Hisingen 10.3 (Tommy Järås). 1 ex Högen, Kållered 16.3 (Bengt Hallberg). 2 ex Björnaråsen, Partille 10.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Fjälltorpet, Partille 16.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Stentjärnarna, Landvetter 18.7 (Conny Palm). 1 ex Wendelsberg, Mölnlycke 26.7 (Fredrik Andersson).
Inga rapporter om häckningar har kommit in under året, och endast vid den normalt nötkråkesäkra lokalen Björnaråsen i Partille noterades två fåglar. Vi får dock anta att det inte är så illa ställt med dessa skygga fåglars häckning som det verkar, för under sensommaren och den tidiga hösten observerades lokala rörelser av nötkråkor i rapportområdets östra delar.
Per Björkman

2013

Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Björnaråsen, Partille (Ingvar Björhall m fl). 1 par Fulatjärn, Härryda (Magnus Rahm). 1 par Öjesjön, Härryda (Magnus Rahm). Fynd under häckningstid: 1 ex Skogen, Mölnlycke 17.4–24.6 (Pär Lydmark m fl). 1 ex Jonsered, Partille 20.5 (Erik Wallentin). 1 ex Bertshult, Landvetter 16.6 (Elon Wismén). 1 ex Landvetter 24.6 (Peter Bryngelson m fl). 1 ex Backered, Rödbo 30.6 (Tom Ekman). 1 ex Långetjärn, Härryda 12.7 (Martin Oomen).
En spin off-effekt av fiskgjuseinventeringen blev att vi fick in ett högre antal rapporterade par av nötkråkor under våren och sommaren vilket är glädjande.
Per Björkman

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Bokedalen, Jonsered 4.3 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Knipeflågsbergen 18.3 (Björn Sjöstrand m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 3.4 (Fredrik Bodenzius). 1 ex Brudarebacken 29.4 (Fredrik Klingberg). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 22.5 (Mats Bjersing). 1 ex Lilla Ramsjön, Jonsered 10.6 (Jan Mogol).
Höga antal: 23 ex str S Brudarebacken 29.8 (Magnus Rahm m fl).
Ett normalt antal fynd under häckningstid. Dock gjordes i år inga observationer som tyder på häckning. Under slutet av augusti sågs rörelser av nötkråkor i området med ett nytt dagsrekord under 2000-talet för rapportområdet som högsta notering. Det rörde sig om en mindre invasion av tjocknäbbade nötkråkor. Senaste större invasionen av smalnäbbade nötkråkor ägde rum hösten 1995. Enligt beräkningar som gjordes, baserade på inventeringsrutter under hösten, fanns cirka 120 000 nötkråkor i södra Sverige, varav cirka 100 000 smalnäbbade. Vid Falsterbo räknades då 1 763 ex mot i medeltal 149 ex denna höst.
Per Björkman

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Kållered 18.3–29.6 (Bengt Hallberg m fl). 1 ex Rambo mosse, Mölndal 9.4 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex Bokedalen, Jonsered 16.4–8.7 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex Landvetter 6.7 (Johannes Löfqvist). 1 ex Säve 22.7 (Lars Bruks).
Som vanligt ett sparsamt antal observationer under häckningstid.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Bråtaskogen, Råda 15.2–3.4 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Gullö, Säve 13.3 (Lars Gustafsson). 1 ex Hårssjön 16.4 (Peter Strandvik). 1 ex Bertshult, Landvetter 21.4 (Tomas Viktor). 2 ex Bokedalen, Jonsered 28.5 (Thomas Karlsson).
Även om häckningsresultatet trots allt blev nära det normala föreligger relativt få rapporter av nötkråka under våren, då endast en revirhävdande fågel finns noterad. Vi får hoppas detta beror på lägre skådaraktivitet i skogsmarkerna och att nötkråkan ändå håller en stabil population i rapportområdet.
Per Björkman

2009

Häckningstid: 1 ex Mölnlyckemotet, Råda 15.3 (Johannes Löfqvist). 2 ex Bokedalen 19–26.3 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Björröd, Landvetter 20.3 (Per Björkman). 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 25.3 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Rödbomotet, Hisingen 31.5 (Ola Bäckman). 1 ex Jonsered 4.6 (Kristoffer Nilsson).
Senast en häckning konstaterades var 2007. Till skillnad från förra året gjordes dock fynd under maj och juni, så förmodligen häckar nötkråkan fortsatt sparsamt till sällsynt i rapportområdet.
Per Björkman

2008

Vår: 1 ex Långetjärn, Härryda 19.3 (Håkan Thorstensson). 1 ex Svankällan 26.3 (Peter Strandvik). 1 ex Hårssjön 7.4 (Christer Johansson). 1 ex Landvetter 10.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex Svarttjärnsås, Landvetter 19.4 (Fredrik Althoff m fl).
Anmärkningsvärt är att inga fynd av nötkråka finns under maj–juli. Detta kan eventuellt förklaras av att skådaraktiviteten under årets sommar minskat efter att atlasinventeringen slutförts. 2007 noterades en säker häckning i Härryda kommun och arten bedöms häcka sparsamt till sällsynt inom rapportområdet.
Per Björkman

2007

Häckning: 1 par Kullås, Landvetter (Bertil Berntsson).
Häckningstid: 1 ex Björnaråsen, Partille 9.2–27.3 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Getryggen, Delsjöområdet 30.3 (Leif Andersson). 2 ex Balltorps våtmark, Mölndal 6.4 (Anders Lagerwall). 1 ex Limmerhult, Hindås 14.5–30.6 (Enar Sahlin m fl). 1 ex Stensjön, Mölndal 20.5 (Johannes Löfqvist). 1 ex Kikåstippen, Mölndal (Christer Johansson). 1 ex Klingeråsen, Härryda 18.7 (Conny Palm).
Nötkråkan häckar sparsamt inom rapportområdet. Det är trevligt att kunna konstatera en säker häckning inom området, tidigare under 2000-talet har endast troliga häckningar kunnat redovisats. Årets fynd indikerar en säker och fyra till sex möjliga häckningar.
Per Björkman