Storskarv Phalacrocorax carbo

2021

Häckningar: Fem kolonier med ca 900, 200, 50, 50, respektive 40 par.
Antalet häckande storskarvar i Göteborgs skärgård tycks alltjämt öka. Totalt ca 1240 par räknades i år, vilket är i linje med de tidigare högstanoteringarna, men då saknas troligen några hundra par i rapportmaterialet.
Magnus Rahm

2020

Häckningar: En koloni med 598 bon (Tommy Järås).
Endast en koloni har rapporterats i år och den tycks större än tidigare, möjligen på bekostnad av närliggande kolonier.
Magnus Rahm

2019

Häckningar: Fyra kolonier med 727, 200, 96 respektive 50 bon.
Göteborgs skärgårds största koloni växer alltjämt. I övriga kolonier tycks läget stabilt, även om många häckningar i år verkar ha misslyckats.
Magnus Rahm

2018

Häckningar: Fem kolonier med 685, 205, 172, 30 respektive 2 bon.
Våra storskarvskolonier tycks sakta bli större.
Magnus Rahm

2017

Häckningar: Två kolonier med 650 respektive 27 bon (Gösta Olofsson).
Den större kolonin har mångdubblerats de senaste tio åren. I den mindre kolonin förstördes samtliga bon av människor. De som håller koll på skarvkolonierna i skärgården har annars rapporterat att denna typ av skarvhatsmotiverad boplundring har blivit mindre frekvent på senare år, möjligen som en följd av ålfiskeförbudet, vilket gör det extra tråkigt att konstatera att det fortfarande förekommer.
Magnus Rahm

2016

Häckningar: Fyra kolonier med 388, 220, 144 respektive ca 50 bon.
De rapporterade kolonierna av storskarv var ungefär lika stora som de senaste åren. Göteborgs skärgårds häckande population av storskarv tycks stabil.
Magnus Rahm

2015

Häckningar: Två kolonier med 275 respektive 105 bon.
Rapporter föreligger från två sedan länge etablerade kolonier, och ingenting tyder på att några dramatiska förändringar skett vid dessa.
Magnus Rahm

2014

Häckningar: Fem kolonier med 554, 370, 142, 108 respektive 25 bon.
Rapportmaterialet tyder på en fortsatt positiv trend i Göteborgs skärgård. I år inkom rapporter från samtliga kända kolonier, och i merparten av dessa verkar antalet par öka. Häckningsframgången i kolonierna är dock inte känd, och det bör påpekas att antalet bon inte är samma som antalet par, eftersom en del bon är tomma.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: Två kolonier med 262 respektive ca 60 bon.
I den mindre av kolonierna ringmärktes 63 ungar. Från en av de största kolonierna i området saknas rapporter, och om inget allvarligt hänt där verkar det som om skarven lever fortsatt gott i vår skärgård.
Magnus Rahm

2012

Häckningar: Tre kolonier med 202, 59 respektive minst 30 bon.
Utifrån rapportmaterialet verkar åtminstone de två större kolonierna haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Generellt tycks skarven i Göteborgs skärgård gå emot den nationella trenden som stagnerat.
Magnus Rahm

2011

Häckningar: Tre kolonier med 334, 53 respektive minst 35 bon.
Positiva indikationer från tre lokaler med fler bon än vanligt. I den största kolonin sågs många ungar, i övrigt är häckningsframgången okänd. Artens status i Göteborgs skärgård är oklar, men utifrån rapportunderlaget tycks den stabil eller något ökande. Nationellt sett minskar storskarven nu efter att populationen kulminerade 2006.
Magnus Rahm

2010

Häckningar: Två kolonier med 24 respektive 16 bon (Gösta Olofsson).
Glädjande med rapporter om häckningar, även om kolonierna är relativt små. Storskarvens status i Göteborgsområdet är något oklar eftersom arten inte inventerats noggrant de senaste åren, men den ena kolonin var större än när den senast inventerades 2002, medan den andra var klart mindre än när den konstaterades plundrad 2007. Troligen finns utöver dessa ytterligare minst en koloni som inte inventerades under året.
Magnus Rahm

2009

Häckningar: Inga häckningar är rapporterade.
Tyvärr konstaterades inga häckningar under 2009. Det beror på att arten inte har inventerats även om man ibland kan misstänka att mänsklig förföljelse tvingar skarvarna att ge upp.
Magnus Rahm

2008

Häckningar: Två lokaler med häckningar är rapporterade, en med 226 bon där minst 19 ungar kläcktes samt en med 2 bon där också ungar kläcktes.
Glädjande med lyckade häckningar av denna hårt förföljda art. Det är dock osäkert om ungarna blev flygga eller inte.
Magnus Unger

2007

Häckningar: Två lokaler med 58 respektive ca 25 par, där åtminstone den största blev plundrad.
En fortsatt minskning från tre lokaler till två, dock svårt att bedömma om minskningen är reell eller om det beror på bristande rapportering. Arten är ju som bekant också notoriskt förföljd av fiskare som tror att skarven äter upp deras fisk, på grund av detta byter de ofta lokal och det är sällan häckningarna lyckas.
Magnus Unger