Backsvala Riparia riparia

Fenologi

Median Rekord
Första vår 14 apr 7 apr 2019 Torslandaviken (Ola Wennberg m fl)
Sista höst 20 sep 27 sep 2015 Vrångö (Stefan Svanberg m fl)

2021

Häckningar: Ca 60 par Angeredsverken 27.5 (Håkan Thorstensson m fl). Ca 50 par Bråta 20.6–23.8 (Fredrik Andersson m fl). Minst 10 par Hökälla (John Thulin m fl). Minst 10 par Torslandaviken 24.5 (Ola Wennberg m fl).
Trots att backsvalan var så kallad riksinventeringsart rapporterades oroväckande få häckningar 2021. En summering ger vid handen blott 130 par, men underlaget är mycket osäkert och noggranna uppskattningar av aktiva bohål saknas från de flesta av områdets kända häckningslokaler.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: 121 par Snåkered, Landvetter (Johannes Löfqvist m fl). Ca 85 par Bråta (Magnus Rahm m fl). Minst 30 par Torslandaviken (Mats Bjersing m fl). Ca 30 par Hökälla (John Thulin m fl). Ca 20 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 2 ex Vikans stenbrott 12.6 (Peter Strandvik).
En grov uppskattning ger ca 285 par vilket är en ganska normal årssumma. Antalen är som alltid behäftade med en viss osäkerhet, delvis på grund av svårigheterna att konstatera hur många bohål som är aktiva i en koloni och delvis på grund av att rapporteringen sannolikt är ofullständig – dock förhoppningsvis inte fullt så ofullständig som normalt, då arten är så kallad riksinventeringsart 2020–2021.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: Minst 50 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Ca 40 par Rya damm, Härryda (Johannes Löfqvist m fl). Ca 75 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 65 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen m fl). Minst 50 par Snåkered (Magnus Lundström m fl). Minst 10 par Bugärde, Härryda (Martin Oomen m fl). Ca 30 par Hökälla (John Thulin m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 10 ex Bråta, Råda 22.5 (Johan Svedholm).
Totalt 320 häckande par är ett bra resultat för området och glädjande nog något högre än vad vi kunnat redovisa de senaste åren. Antalen är dock osäkra, då det i många fall är svårt att avgöra hur många bohål som är aktiva.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: Minst 1 par Hultet, Björketorp (Elon Wismén m fl). Ca 25 par Torslandaviken (Magnus Rahm m fl). Ca 50 par Vikans stenbrott (Peter Strandvik). Ca 20 par Hökälla (John Thulin m fl). Minst 90 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). 1 par Säveåns dalgång, Jonsered (Björn Dellming m fl). Ca 10 par Bråta, Råda (Johan Svedholm m fl). Minst 10 par Rya damm, Härryda (Elon Wismén). Minst 35 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen m fl).
En sammanräkning av ovan redovisade häckningar ger oss 242 häckande backsvalepar i Göteborgsområdet. Det stämmer ganska väl överens med tidigare års resultat, men det ska poängteras att antalsuppskattningarna från flera av lokalerna är osäkra. Det tycks i alla fall stå klart att kolonin i Angeredsverken, efter några års minskning, nu åter har ökat och det är nu områdets största koloni.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: 70 par Hökälla (John Thulin m fl). 50 par Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl). 50 par Hultet, Björketorp (Elon Wismén m fl). 30 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). 15 par Gunnilsetippen (Lars Erik Norbäck m fl). 50 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen). 27 par Bugärde grustäkt (Johan Svedholm). Fynd under häckningstid: 2 ex Vikans stenbrott 3.5 (Johan Svedholm).
Totalt nästan 300 par är ett bra resultat för området jämfört med vad vi vant oss vid under senare år vilket är glädjande. Det tycks vara lite omsättning på områdets backsvalor – medan kolonierna i Hökälla och Björketorp fortsätter att växa, ligger de klassiska lokalerna Angeredsverken och Torslandaviken kvar på nivåer som är långt ifrån sina storhetsdagar.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 3 par Hultet, Björketorp (Elon Wismén). Minst 100 par Tagene stenkross (Leif Jonasson). Minst 50 par Hökälla (John Thulin m fl). Ca 10 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Minst 50 par Torslandaviken (Jens Thomander m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 15 ex Björrödmotet, Landvetter (Elon Wismén).
Tidiga fynd: 1 ex Torslandaviken 9.4 (Ola Wennberg m fl).
Läget i Göteborg för den i hela landet minskande backsvalan är ganska svårt att få grepp om. Fler häckningsplatser än vad som rapporterats torde ännu finnas och antalsuppskattningarna från t ex Torslandaviken är osäkra. Glädjande är att den konstgjorda kolonin i Hökälla är större än någonsin och att 100 par häckade i Tagene stenkross, desto tråkigare är det att kolonin i Angeredsverken ligger kvar på en mycket låg nivå jämfört med tidigare år.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: Ca 15 par Hökälla (Leif Carlsson m fl). Ca 50 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen). Ca 10 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Aktiv koloni Torslandaviken (Jesper Nilsson m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Hultet, Björketorp (Elon Wismén). Smedstorps ängar, Björketorp (Martin Oomen m fl). Björröd, Landvetter (Kristian Thisted m fl). Bråta, Råda (Elon Wismén).
Det är ganska skralt med rapporterade backsvalehäckningar 2015 och inte ens från en så välbesökt lokal som Torslandaviken finns några tillförlitliga uppgifter om antalet häckande par. Det står hur som helst klart att kolonin i Angeredsverken har minskat och troligen gäller detta antalet par som skridit till häckning i Torslandaviken också. Arten minskar nationellt och troligen så även hos oss. Vi hoppas dock att det ännu finns många backsvalepar som inte letat sig in i statistiken i år, men för att veta säkert uppmanar vi till noggrannare rapportering nästkommande år!
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: Minst 10 aktiva bohål Bråta, Råda (Elon Wismén). Ca 40 aktiva bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 5 par Hökälla (John Thulin). 7 bohål Hultet, Björketorp (Elon Wismén m fl). Ca 130 bohål, de flesta aktiva, Vikans stenbrott (Peter Strandvik).
Kolonin i Torslandaviken var aktiv. Även om listan med aktiva backsvalekolonier har varit ganska lång i de senaste fågelrapporterna, är det osäkert hur det går för våra backsvalor. Nationellt har arten minskat kraftigt, och man kan ana att antalet häckande par minskar i de flesta av våra kolonier.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: Ca 10 par Tagene stenkross (Johan Svedholm m fl).Minst 30 par Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 25 par Vikans stenbrott (Peter Strandvik). Ca 7 par Hökälla (John Thulin m fl).Ca 50 par Torslandaviken (Jan Mogol m fl). Minst 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Elon Wismén). Ca 25 par Skällared, Landvetter (Martin Oomen m fl). Ca 5 par Bråta, Råda (Elon Wismén). Ca 5 par Buarås, Björketorp (Elon Wismén m fl). Ca 25 par Jehanders bergtäkt, Kållered (Morgan Johansson m fl).
Tidiga fynd: 20 ex Torslandaviken 16.4 (Per-Erik Hagström m fl). 1–3 ex Hökälla, Hårssjön samt Rörö 16.4 (Lars-Erik Rahm m fl).
Torslandaviken fortsätter vara områdets största koloniplats även om det förmodade antalet häckande par verkar minska. Glädjande är däremot att arten verkar etablera sig lite här och där i Härryda där flera relativt stora kolonier verkar finnas. En brasklapp är också Angeredsverken där det totala antalet par egentliga kan ligga runt 90 par.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Ca 75 par Torslandaviken (Lars Persson m fl). Tre kolonier med 27 + 32 + okänt antal bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 25–30 par Hökälla (John Thulin m fl). Ca 55 par Bråta, Råda (Elon Wismén). Fynd under häckningstid: Dessutom flera observationer av större antal backsvalor under häckningstid vid Vikans kross (Uno Unger), Rådasjön/Mölnlycke fabriker (Elon Wismén m fl), Sagsjön/Sabema (Morgan Johansson m fl).
Komplettering 2012: Häckningar: Ca 120 par Sabema bergtäkt, Kållered (Morgan Johansson).
Ingen regelrätt räkning av aktiva bohål vid kolonin på Rörskär i Torslandaviken gjordes, men toppnoteringar på cirka 150 ex vid parbildning och omkring 75–100 ex under häcktid ger att man kan anta att ungefär 75 par häckar. Senast en räkning genomfördes var 2010, då 108 aktiva bohål räknades. Även kolonierna vid Angeredsverken verkar hålla oförändrat antal aktiva bon, men här kunde endast två av tre kolonier överblickas. Kolonin vid Bråta återbesattes under 2011 med minst 15 par, och konstaterades i år hysa inte mindre än 55 par! Vid den konstgjorda kolonin i Hökälla höll det till cirka 25–30 par men många av dessa prederades av skator som lärt sig fånga utflygande svalor ur lågt liggande bon. Flera bon var dessutom utgrävda av predatorer.
Björn Dellming

2011

Häckningar: Ca 100 par Torslandaviken (Björn Dellming m fl). Tre kolonier med totalt ca 90 bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 10–15 par Hökälla (Per Lundgren m fl). Minst 15 par Bråta, Råda (Elon Wismén).
Ingen regelrätt räkning av aktiva bohål vid kolonin på Rörskär i Torslandaviken gjordes men toppnoteringar på cirka 200 ex vid parbildning och 100 ex under häcktid ger att man kan anta att ungefär samma antal par häckar som under 2010, då 108 aktiva bohål räknades. Även kolonierna vid Angeredsverken hyser till synes oförändrat antal aktiva bon, men har inte heller räknats exakt under året. Kolonin vid riksväg 40 i Bråta var av okänd anledning övergiven under 2010, men konstaterades mycket glädjande hysa minst 15 par under 2011! Vid den två år gamla, konstgjorda kolonin i Hökälla häckade det minst tio par även i år. Härligt att se anläggningsprojekt som detta bära frukt!
Björn Dellming

2010

Häckningar: Minst 108 par Torslandaviken (Stig Fredriksson m fl). Tre kolonier med totalt ca 90 bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Ca 15 par Hökälla (Rune Hixén m fl).
Backsvalekolonin på Rörskär i Torslandaviken håller alltjämt ställningarna och har varit stabil de senaste åren. Kolonierna vid Angeredsverken har säkerligen funnits under många år men hör till den kategori backsvalekolonier som sällan rapporteras – troligen finns det fler sådana, bland annat i rapportområdets södra delar. Årets glädjeämne är annars den helt nya kolonin i Hökälla som häckar i en sandbrink som ställts i ordning just för backsvalorna.
Magnus Rahm

2009

Häckningar: 50 par Torslandaviken (flera observatörer).
Siffran från backsvalekolonin på Rörskär vid Torslandaviken är en försiktig uppskattning av antalet häckande par. Kolonin har varit ganska stabil de senaste åren, trots det utsatta läget med störningar, och närmare 100 par är troligtvis den egentliga summan. Liksom föregående år har inga rapporter inkommit om övriga häckningar. Dock föreligger rapporter från Bråta vid Mölnlycke vilka kan tyda på att en mindre häckningskoloni fanns i närheten. Arten har tidigare under flera år häckat just i detta området.
Jon Håkansson

2008

Häckningar: 100 par Torslandaviken (flera observatörer).
Antalet häckande par på Rörskär vid Torslandaviken är uppskattat efter de observationer som noterats. Detta är inte den enda häckningslokalen i området men inga andra rapporter har inkommit i år. Ett upprop är således på sin plats: Besök gärna grustag och stenbrott, som numera är backsvalans primära häckningsmiljö, under häckningstid och rapportera alla kolonier du hittar! Flera av de potentiella häckningslokalerna finns i Mölndals och Härryda kommuner.
Jon Håkansson

2007

Häckningar: Minst 100 bohål Torslandaviken (Uno Unger m fl). Ca 75 bohål Angeredsverken (Håkan Thorstensson). Minst 27, ev 50 bohål Sagsjön, Kållered (gm Stina Thelander). 15 bohål Hultet, Björketorp (Conny Palm).
Enligt uppgift har arten säkert häckat vid Angeredsverken i minst ett decennium men inte kontrollerats förrän i år. Kolonin på Rörskär vid Torslandaviken håller ställningarna trots att lokalen är utsatt för störningar.
Jon Håkansson