Ejder Somateria mollissima

2021

Häckningar: Ca 45 kullar med sammanlagt ca 392 ungar.
Höga antal: 1 200 ex Kråkudden, Hönö 6.2 (Roger Eskilsson). 1 500 ex Ussholmen, Fotö 13.2 (Roger Eskilsson m fl). 1 108 ex str S Kråkudden, Hönö 6.11 (Christian Cederroth).
Efter att ha jämfört häckningsutfallet sedan 2016 kan vi dra en försiktig slutsats att vi har en stabil population av ejder i vår skärgård. Årets resultat är det bästa under perioden och det är glädjande att så många rapporterar ungkullar med antal. Tack för det! Årets högsta antal speglar en normal vinter för senare år. 2010 var senaste vintern med rejäl isläggning och då räknades 15–20 000 ejdrar i öppet vatten utanför Hönö.
Per Björkman

2020

Häckningar: 35–40 olika ungkullar med sammanlagt ca 375 ungar.
Höga antal: 1 416 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl). 1 023 ex str N Kråkudden, Hönö 5.4 (Jonas Bergman Laurila m fl).
Häckningsutfallet blev ganska likt fjolåret, visserligen sågs något färre ungar, men antalet kullar var däremot däremot något fler. De högsta antalen ligger i paritet med senare års sträcknoteringar.
Per Björkman

2019

Häckningar: 30–35 olika ungkullar är rapporterade med sammanlagt ca 420 ungar.
Höga antal: 1 600 ex Rivö fjord 27.12 (Jan Mogol). 1 000 ex Stora Pölsan, Rörö 26.12 (Stefan Svanberg).
Tyvärr kom inte några rapporter om boräkning in i år så antalen är beräknade på rapporterade ungkullar och felmarginalen är således betydande, men vi kan ändå konstatera att antalen i alla fall inte verka minska i rapportområdet. De högsta antalen ligger helt i linje med senare års noteringar.
Per Björkman

2018

Häckningar: Större kolonier: 75 ex ruvande Buskär, Gbg:s södra skärgård 15.5 (Gösta Olofsson). 20 ex ruvande Fjärskären, Vinga 15.5 (Gösta Olofsson). 13 ex ruvande Tanneskär, Vinga 15.5 (Gösta Olofsson). Öckerö kommun: 14 kullar med 86 ungar. Hisingen: Ca 10 kullar med ca 70 ungar. Södra skärgården/Askimsviken 14 kullar med 89 ungar.
Höga antal: 1 144 ex str N Kråkudden, Hönö 7.4 (Magnus Rahm). 1 000 ex Kråkudden, Hönö 22.11 (Ulf Johansson).
Det är glädjande att vi verkar ha fått in en mer heltäckande bild av ejders häckning i år. Det saknas dock rapporter om bon/kullar från Rörö och från Hisingens norra del, annars känns det som folk har varit flitiga att notera häckande ejdrar. Om vi försöker att räkna samman antalen hamnar vi på 113 räknade bon med ruvande fåglar och 28 kläckta kullar med sammanlagt 245 ungar. Det vore bra om vi kan upprätthålla en liknande bevakning framgent så att vi kan se åt vilket håll det går med ejderns häckningsframgång i rapportområdet.
Per Björkman

2017

Häckningar: 27 olika ungkullar är rapporterade med sammanlagt ca 230 ungar.
Höga antal: 1 100 ex sträckande Kråkudden, Hönö 22.3 (Jon Håkansson m fl).
Antalet ungkullar som rapporterats ökade något från i fjol, vilket är glädjande. Vi kommer fortsatt att följa ejdrarnas häckningsframgång framöver, så vi uppmanar alla att lägga in observationer av ejderkullar i Artportalen så att vi kan följa beståndsutvecklingen i vårt rapportområde. Det högsta antalet är relativt normalt för senare år, men några höga antal av rastande fåglar saknas, vilket känns något oroväckande.
Per Björkman

2016

Häckningar: 23 fynd av ungkullar är rapporterade under maj–juni med sammanlagt ca 155 ungar.
Höga antal: 1 000 ex Rörö 12.2 (Bo Brinkhoff, Ola Wennberg). 1 500 ex Hyppeln 11.3 (Roger Eskilsson).
Ejdern finns upptagen bland våra rödlistade arter och orsakerna till artens minskning är inte helt klarlagda. För att få en bättre bild av hur beståndet ser ut uppmanar vi alla att särskilt rapportera ungkullar med antal och någorlunda noggrann lokalangivelse. Antalen för de största ansamlingarna kommer inte upp i några högre nivåer, men där spelar faktorer som isläget under vintern in.
Per Björkman

2014

Höga antal: 1 750 ex Hyppeln 22.12 (Roger Eskilsson). 1 000 ex Hyppeln 12.12 (Roger Eskilsson m fl).
Ejdern är en art som finns med bland våra rödlistade arter i landet. Inom Göteborgs rapportområde ser inte situationen ut att vara direkt akut. Ungkullar ses under våren och sommaren talrikt i skärgården och längs kusten. Årets högsta antal är däremot blygsamma. Där spelar isläget under vintern in. Milda vintrar sprider ejdrarna ut sig mycket mer än under kalla, då de största ansamlingarna noteras.
Per Björkman

2013

Höga antal: 4–5 000 ex rastande Rörö 7.2 (Bo Brinkhoff m fl). 3 940 ex str N Kråkudden, Hönö 5.3 (Tina Widén m fl).
Vad gäller rastade ejdrar är siffran från Rörö relativt normal. Antalet sträckande ejdrar är däremot den högsta dagssumma som finns dokumenterad från Kråkudden genom alla år.
Per Björkman

2010

Höga antal: 15–20 000 ex rastande Hönö 7.2 (Uno Unger m fl).
Siffran inbegriper fåglar som räknats från Kråkudden, längs sträckan Nordres tånge i norr och söderut till Stora och Lilla Svartskär, samt mera utspritt från Benskär ner till Vinga. Isläggningen av Skagerrak gjorde att stora mängder ejdrar samlades där öppet vatten fanns. Antalet ejdrar under årets toppdag är det i särklass högsta som noterats i rapportområdet.Även under december började isläget likna förra vintern. Då blev högsta antal räknade fåglar ca 6 000 ex vid Kråkudden den 31 december.
Per Björkman

2009

Höga antal: 5 000 ex Kråkudden, Hönö 27.1 (Svante Martinsson).
Årets maxsumma av rastande ejdrar är den högsta som rapporterats i området under 00-talet. Tidigare högsta antal var 3 500 rastande fåglar på Galterö den 22 februari 2006.
Per Björkman