Ejder Somateria mollissima

2014

Höga antal: 1 750 ex Hyppeln 22.12 (Roger Eskilsson). 1 000 ex Hyppeln 12.12 (Roger Eskilsson m fl).
Ejdern är en art som finns med bland våra rödlistade arter i landet. Inom Göteborgs rapportområde ser inte situationen ut att vara direkt akut. Ungkullar ses under våren och sommaren talrikt i skärgården och längs kusten. Årets högsta antal är däremot blygsamma. Där spelar isläget under vintern in. Milda vintrar sprider ejdrarna ut sig mycket mer än under kalla, då de största ansamlingarna noteras.
Per Björkman

2013

Höga antal: 4–5 000 ex rastande Rörö 7.2 (Bo Brinkhoff m fl). 3 940 ex str N Kråkudden, Hönö 5.3 (Tina Widén m fl).
Vad gäller rastade ejdrar är siffran från Rörö relativt normal. Antalet sträckande ejdrar är däremot den högsta dagssumma som finns dokumenterad från Kråkudden genom alla år.
Per Björkman

2010

Höga antal: 15–20 000 ex rastande Hönö 7.2 (Uno Unger m fl).
Siffran inbegriper fåglar som räknats från Kråkudden, längs sträckan Nordres tånge i norr och söderut till Stora och Lilla Svartskär, samt mera utspritt från Benskär ner till Vinga. Isläggningen av Skagerrak gjorde att stora mängder ejdrar samlades där öppet vatten fanns. Antalet ejdrar under årets toppdag är det i särklass högsta som noterats i rapportområdet.Även under december började isläget likna förra vintern. Då blev högsta antal räknade fåglar ca 6 000 ex vid Kråkudden den 31 december.
Per Björkman

2009

Höga antal: 5 000 ex Kråkudden, Hönö 27.1 (Svante Martinsson).
Årets maxsumma av rastande ejdrar är den högsta som rapporterats i området under 00-talet. Tidigare högsta antal var 3 500 rastande fåglar på Galterö den 22 februari 2006.
Per Björkman