Småtärna Sternula albifrons

2020

Samtliga: 1 ad Kalvsund 16.6 (John Andersson).
Andra året i rad med fynd av denna charmiga lilla tärna som förvånansvärt sällsynt besöker våra vatten.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 3K+ Galterö 30.4 (Peder Winding). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 15.5 (Mats Raneström m fl).
Trots att småtärnan häckar så nära som längs Hallandskusten är arten ganska sällsynt i Göteborgsområdet. Efter några bra år med i genomsnitt cirka fem exemplar under slutet av 00-talet har arten nästan helt lyst med sin frånvaro. Det är därför glädjande att nu kunna redovisa två fynd – de första sedan 2014.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 ad str O Rörö 27.4 (Per Björkman m fl).
Efter att ha sett ett uppsving i antal observationer under åren 2006 till 2011 har vi den senaste treårsperioden haft en vikande tendens. Under 2012 gjordes bara ett fynd och förra året saknades observationer helt.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: 2 ex Torslandaviken 15.5 samt 1 ex samma lokal 16.5 (Jon Håkansson m fl).
Under de senaste åren har det gjorts mellan tre till sju fynd per år av småtärna i området, vilket gör årets utdelning lite klen i jämförelse. Med endast ett fynd är vi tillbaka vid hur det ofta såg ut på 90- och början av 00-talet då småtärnan knappt var årlig i området.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: 1 ex Tistlarna 8.5 (Per Österman m fl). 1 ex Vrångö 12.5 (Michael Egerzon m fl). 1 ex Torslandaviken 12.6 (Magnus Persson m fl). 1 ex Galterö 15.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad Torslandaviken 18.6 (Johan Svedholm).
Fem fynd av fem exemplar fördelade över maj och juni är en fyndbild väl i linje med senare år. Men naturligtvis behöver det inte vara fem olika individer inblandade. Observationerna på Tistlarna och Vrångö den 8 respektive den 12 maj skulle kunna vara en och samma fågel som höll till i området likväl som observationerna från Torslandaviken och Galterö i mitten av juni skulle kunna vara ett och samma exemplar som alternerade mellan lokalerna.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 30.4 (Mathias Theander m fl). 1 ex Torslandaviken 15.5 (Ola Wennberg) och 17.5 (Hans Zachrisson). 2 ex Välen, Göteborg 17.5 (Hans Börjesson). 1 par Galterö 18–23.6 (Ola Wennberg m fl). 1 ex Stora Amundö 25.6 (Lars Lundmark). 1 ad Lappesand, Hönö 16–17.7 (Johan Green). 1 ad str S Nordre älvs fjord, Björlanda 21.7 (Johan Svedholm).
Sammanlagd sju fynd om 9 ex, vilket är smått otroligt om man går tillbaka tio år i tiden. Under den femton år långa perioden från 1990 till och med 2004 gjordes totalt 13 fynd av småtärna och arten var långt ifrån årlig i området. Sedan 2005 har småtärnan varit årlig och under den här sexårsperioden har sammanlagt 23 fynd gjorts. Bland årets fynd utmärker sig särskilt paret på Galterö, där honan var ringmärkt. Fåglarna observerades nästan en hel vecka på lokalen och sågs dessutom para sig.
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: 3 ex Lilla Rävholmen, Styrsö 24.4 (Andy Hultberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Marinko Karabatic m fl). 1 ex Stora Amundö 4.5 (Patrik Axelsson). 2 ex Galterö 22.6 (Lars Hellman).
Fynden av småtärna har ökat markant i Göteborgsområdet under 00-talet. Från att ha varit knappt årlig fram till och med 2005 har det under de senaste fyra åren gjorts mellan tre och fem fynd per år. Troligen spelar en ökad skådaraktivitet en roll här, men förmodligen är det även så att arten verkligen har uppträtt talrikare i området under senare år. Från Sotenäs rapporterades 2008 Bohusläns första häckning av småtärna, så vem vet, kanske får vi även se en häckning i Göteborgsområdet i framtiden.
Stefan Svanberg

2008

Samtliga: 2 ad Galterö 22.6 (Tina Widén). 4 ex Askimsviken 23.6 (Ola Wennberg). 1 ex Askimsviken 26.6 (Johan Revelj).
Tre fynd av sju exemplar innebär att småtärnan fortsätter sin positiva trend från senare år. Observationerna är väl samlade tidsmässigt och samtliga fynd är gjorda inom en femdagarsperiod i juni, vilket stämmer bra med tidigare år, då juni är den månad som klart dominerar fyndbilden av arten i området. Samma individer kan naturligtvis vara inblandade i mer än ett fynd, men helt klart är att observationerna av småtärna har ökat under senare år och fyra exemplar tillsammans är förmodligen rekord för området.
Stefan Svanberg

2007

Samtliga: 2 ad Torslandaviken 12.6 (Martin Fransson m fl). 2 ad Torslandaviken 20.6 (Johan Svedholm m fl). 1 ad Torslandaviken 24.6 (Kerstin Martinsson). 1 ad Galterö 11–19.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad Torslandaviken 15.7 (Magnus Persson).
Fem fynd är lika många som det gjordes under hela 1990-talet! Hur många olika individer som är inblandade är dock svårt att veta och naturligtvis kan samma fågel ingå i mer än ett fynd. Småtärnan uppvisar i alla fall en positiv trend och totalt har det nu gjorts 15 fynd på 2000-talet. Om denna trend faktiskt beror på en ökad förekomst av arten i området eller om det kan relateras till en ökad skådaraktivitet är dock svårt att avgöra.
Stefan Svanberg