Obestämd sillgrissla/tordmule Uria aalge/Alca torda

2021

Höga antal: 1 203 ex str S Kråkudden, Hönö 16.10 (Magnus Rahm m fl). 2 431 ex str S Vinga 6.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 670 ex str S Kråkudden, Hönö 6.11 (Mattias Pozsgai). 1 459 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (David Armini m fl). 1 638 ex str S Vinga 19.11 (Magnus Hallgren m fl).
Inte alls samma magnifika toppnoteringar som 2020 men ändå, sett till senare år, ett relativt fint antal. Tre dagar med tresiffriga antal vilka som vanligt innehåller både obestämda och bestämda fåglar. Antalet tordmular och sillgrisslor bedömdes vara relativt jämnt vid toppdagarna.
Ola Bäckman

2020

Höga antal: 3 459 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (David Armini m fl). 1 773 ex str S Vinga 23.10 (Stefan Svanberg m fl). 4 732 ex str S Vinga 3.11 (Musse Björklund m fl). 2 270 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Martin Oomen m fl). 4 467 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 1 503 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).
Det bästa året sedan mycket länge vad gäller sträckande alkor i området. Hela sex dagar med fyrsiffriga antal och två noteringar med en bra bit över 4000 individer. Den enda dagen som matchar under de senaste 20 åren är den 8 december 2017 då 4 170 ex noterades. Årets båda toppnoteringar är alltså de högsta sedan 2001 då ca 8500 sillgrisslor räknades från Vinga. Går vi längre tillbaka i tiden finns högre noteringar med det högsta rapporterade dagsantalet den 28 oktober 1995 då ca 20 600 obestämda sillgrisslor/tordmular rapporterades från Kråkudden. Förutom den 22 november då antalen sillgrissla/tordmule uppskattades vara ungefär lika så uppskattades tordmule dominera med mellan 60–85% de andra toppdagarna.
Ola Bäckman

2019

Höga antal: 1 962 ex str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl). 1 325 ex str S Vinga 12.10 (Kent Kristenson m fl). 1 110 ex str S Kråkudden, Hönö 30.10 (Per Björkman m fl).
Antalen gäller sammanslagningar av bestämda och obestämda fåglar. Helt okej toppnoteringar, ett par dagssummor mellan 1 000 och 2 000 exemplar är en ganska normal utdelning för området.
Ola Bäckman

2018

Höga antal: 580 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Jon Håkansson m fl). 670 ex str S 3.11 (Roger Eskilsson m fl).
Antalen gäller sammanslagningar av bestämda och obestämda fåglar. Noteringen den 31 oktober bestod dock till största del av tordmular. Årets högsta dagssummor är av rejält beskedlig typ och det klart sämsta utfallet på länge. Senast vi blev helt utan dagar med fyrsiffriga antal var 2008 då den bästa dagen bjöd på 610 sydsträckande sillmular.
Ola Bäckman

2017

Höga antal: 1 320 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (David Armini). 1 020 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Jon Håkansson m fl). 4 170 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (David Armini m fl).
Toppdagen den 8 december innebär den högsta dagssumman sedan den 28 oktober 2001 då cirka 8500 sillgrisslor räknades förbi Vinga. Tidigare år återfinns dock flera ännu högre siffror där den högsta är cirka 20600 obestämda sillgrisslor/tordmular den 28 oktober 1995.
Ola Bäckman

2016

Höga antal: 1 040 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Jon Håkansson). 1 400 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 945 ex str S Kråkudden, Hönö 26.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Relativt sett tre helt ok toppdagar utan att någon sticker ut rejält. Toppdagen med 1945 individer den 26 december uppskattades av observatörerna innehålla en majoritet av sillgrisslor.
Ola Bäckman

2015

Höga antal: 1 040 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Jon Håkansson m fl). 1 022 ex str S Kråkudden, Hönö 5.12 (Per Björkman m fl). Minst 1 000 ex str S Kråkudden, Hönö 9.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Antalen är en sammanslagning av antalet bestämda och obestämda fåglar. Ingen riktig toppdag antalsmässigt men hösten bjöd i alla fall på flera dagar med runt 1 000 exemplar. Mot slutet av året var tordmule i förkrossande majoritet av de bestämda fåglarna.
Ola Bäckman

2014

Höga antal: Minst 3 000 ex str S Kråkudden, Hönö 17.2 (Uno Unger m fl). 780 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Jon Håkansson).
Minst 3 000 ex är en riktigt fin toppnotering sett till de senaste årens siffror och faktiskt den högsta under 2000-talet sedan den 28 oktober 2001 då 8 500 ex noterades på Vinga. Anmärkningsvärt är också att noteringen är gjord i februari med tanke på att sträcktopparna normalt sett infaller under senhösten. Av de relativt få individer som gick att artbestämma att döma föreföll fördelningen mellan arterna vara hyfsat jämn.
Ola Bäckman

2013

Höga antal: 849 ex str S Kråkudden, Hönö 5.2 (Jon Håkansson m fl). 990 ex str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl). 1 800 ex str S Vinga 30.10 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 100 ex str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Antalen gäller summan av bestämda och obestämda sillgrisslor och tordmular. Dagssummorna är ganska goda i ett kort perspektiv, men det är längesedan vi hade riktigt bra sträck. Exempelvis noterades 2000- talets högsta dagssumma den 28 oktober 2001 då cirka 8 500 ex sträckte förbi Vinga.
Magnus Rahm

2012

Höga antal: 850 ex str Kråkudden, Hönö 4.1 (Ola Bäckman m fl).
Inga högre dagssummor av sillgrisslor eller tordmular noterades under året. Räknar man ihop antalet bestämda och obestämda av båda arterna (188 sillgrisslor, 85 tordmular och 577 obestämda) hamnar toppnoteringen den 4 januari på 850 ex vilket är lägre än de senaste tre åren då det under toppdagarna noterats mellan 1000 och 2 000 ex. Det är dock inte lika lågt som år 2008 då under toppdagen endast 610 ex sågs sträcka förbi Kråkudden.
Mikael Molin

2011

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 627 ex 19.10 (Stefan Svanberg m fl). 689 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 591 ex 5.12 (Bo Brinkhoff m fl). Ca 2 000 ex 10.12 (Uno Unger m fl). 810 ex str 15.12 (Roger Eskilsson m fl).
Trots mycket bra vindförhållanden under senhösten noterades endast en högre dagssumma, nämligen cirka 2 000 ex som sågs vid Kråkudden den 10 december. Denna summa är betydligt lägre än den högsta sträcksumman under 2000-talet, cirka 8 500 ex vid Vinga 28 oktober 2001, men i paritet med flera höga dagssummor om 2 000–2 500 ex som följer näst därefter. Senast i fjol noterades till exempel cirka 2 180 ex som sträckte förbi Vinga den 14 november.
Mikael Molin

2010

Höga antal: Kråkudden: 995 ex str 15.9 (Mikael Molin m fl). Ca 1 800 ex str 28.10 (Lennart Wahlén m fl). 770 ex str 4.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Vinga: 729 ex str 13.11 och 2180 str 14.11 (Anders Jihmanner m fl).
I år rapporterades glädjande nog flera lite högre dagssummor av sillgrisslor och/eller tordmular i området. Det är dock en bit kvar till den högsta rapporterade dagssumman från området under 2000-talet, nämligen cirka 8 500 ex sträckande förbi Vinga den 28 oktober 2001. Dagssumman från den 14 november är dock den högsta i området sedan den 24 oktober 2002 då cirka 2 230 ex sågs sträcka förbi Kråkudden. Både den 28 oktober 2001 och den 24 oktober 2002 utgjordes dock majoriteten av alkorna av sillgrisslor medan det under årets toppdag den 14 november var en viss övervikt för tordmular (1 370 tordmular jämfört med 810 sillgrisslor). Fördelningen mellan de båda arterna var ganska jämn den 28 oktober (cirka 950 sillgrisslor och 850 tordmular) och den 4 november (86 bestämda sillgrisslor och 54 bestämda tordmular) medan sillgrisslorna dominerade totalt den 15 september eftersom inga säkert bestämda tordmular sågs. Det verkar alltså som om lite större antal sillgrisslor gästade området redan tidigt på säsongen medan andelen tordmular ökade markant under den senare delen av säsongen. Se även kommentarer under tordmule.
Mikael Molin

2009

Höga antal: 1 024 ex str S Kråkudden 24.11 (Magnus Rahm m fl).
I år fick vi i alla fall en dagssumma på över 1 000 ex om man räknar ihop antalet obestämda med antalet bestämda fåglar den 24 november (874 obestämda, 105 bestämda sillgrisslor och 45 tordmular). Senast mer än 1 000 ex av dessa arter sågs var 26 oktober 2005 då cirka 1 200 sillgrisslor sågs sträcka förbi Kråkudden. Innan dess sågs cirka 2 230 sillgrisslor på samma lokal den 24 oktober 2002. Det är dock en bit kvar till det högsta antalet på 00-talet, nämligen cirka 8 500 sillgrisslor sträckande förbi Vinga den 28 oktober 2001. På 90-talet rapporterades flera ännu högre dagssummor där de högsta är cirka 20 600 sillgrisslor/tordmular sträckande förbi Kråkudden den 28 oktober 1995 och 12–13 000 ex på samma lokal den 29 november 1999.
Mikael Molin

2008

Sommar: Höga antal: 312 ex str S Kråkudden 14.7 (Jon Håkansson).
Så höga antal som över 300 ex i juli är ovanligt. Lägger man till alla bestämda fåglar denna dag (vilka alla var sillgrisslor) får man 330 ex. Senast motsvarande summor noterades vid Kråkudden var den 14 juli 2004. Då rapporterades också bara sillgrisslor bland de bestämda fåglarna och summerar man antalet obestämda och bestämda denna dag sågs hela 780 ex. Inga särskilt höga dagssummor noterades under hösten och vintern detta år, utan den högsta noteringen under året blev 610 ex Kråkudden den 15 november.
Mikael Molin