Brunsiska Acanthis flammea cabaret

2012

Häckningar: 1 par Välen (Johan Ennerfelt). 1 par Hisingsparken (Märtha Boström). 1 par Brännö (Robert Ennerfelt).
Detta blir sista året som vi redovisar häckningar av brunsiska i fågelrapporten. Skälen till detta är helt enkelt att arten är såpass vanlig och spridd över framförallt västra delen av Göteborg att det inte är möjligt att veta hur många par som häckar. Likt fallet med många andra mindre tättingar är det få häckningar som verkligen rapporteras som konstaterade, men tittar man på antalet inkomna rapporter av sjungade fåglar under häckningstid får sutsatsen dras att det nog handlar om ett tresiffrigt antal häckande par.
Martin Oomen

2011

Häckningar: 1 par Rörö (Magnus Unger). 1 par Brännö (Robert Ennerfelt). Fynd under häckningstid: Rapporter om spelflygande siskor finns från ca 70 lokaler.
Brunsiskan får anses ha en stabil eller ökande population i Göteborgsområdet. I likhet med tidigare år ökar antalet fynd markant ju närmare kusten man kommer. Vidare finns det fler rapporter från lokaler längs de större vattendragen medan ytterst få fynd har gjorts i Partille och Härryda.
Martin Oomen

2010

Häckningar: 2 par Västra Begravningsplatsen samt 1 par Knapegården, Askim (Kristoffer Nilsson). Fynd under häckningstid: Spelflygande siskor rapporterades på ca 50 lokaler.
Från att ha varit ganska sparsamt rapporterad under första halvan av 2000-talet har nu antalet observationer skjutit i höjden. Faktum är att rapporter om spelflygande fåglar finns från samtliga större trädbevuxna öar i Göteborgs skärgård. Huruvida det rör sig om en ökning är svårt att sia om då materialet som finns är mycket begränsat. Brunsiskan började dyka upp i mitten på 70-talet längs Västkusten. Som kuriosa kan nämnas att det i fågelrapporten för 1978 publicerades en inventering av området mellan Nordre Älv (Bohuslän) och Kullahalvön (Skåne) där man sammanlagt fann ett bestånd på minst 25 par! Sedan dess har denna ras av gråsiska ökat och spridit sig längs Västkusten. 1997 försvann den ur fågelrapporten för att återkomma 2008 då misstankar om en tillbakagång funnits en tid.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Lilla Rävholmen, Styrsö (Andy Hultberg). 1 par Uggledal, Askim (Mikael Forsman).
1 par Smithska udden (Kristoffer Nilsson) 1 par Säveåns dalgång, Utby (Lena Essedal). Utöver konstaterade häckningar rapporterades spelflygande siskor på cirka 45 platser.
Martin Oomen

2008

Häckningstid: Under maj–augusti rapporterades sjungande fåglar i lämplig biotop från 22 olika lokaler i rapportområdet fördelat på kommunerna Öckerö, Göteborg och Partille.
Brunsiskan (det vill säga den ras av gråsiska som häckar i södra Sverige) etablerade sig som häckfågel under 1970-talet och har åtminstone sedan 1990-talet varit en ganska vanligt förekommande häckfågel i rapportområdet. Exakt hur många par som häckar är svårt att bedöma, men att det är betydligt fler än 22 råder det inget tvivel om. För att kunna göra en rimligare bedömning framöver krävs att fler skådare rapporterar sina fynd av brunsiskor under häckningstid och anger häckningskriterier.
Martin Oomen