Kärrsångare Acrocephalus palustris

Fenologi

Median Rekord
Första vår 13 maj 9 maj 2013 Torslandaviken (Christer Fält m fl)
Sista höst 9 sep 27 sep 2009 Sudda, Hönö (Björn Zachrisson)

2020

Höga antal: 45 ex sj Välen 6.6 (Hans Börjesson).
Kärrsångarens ökning har varit närmast explosionsartad sedan rapportområdets första häckning i Skarvik 1954. Under upprepade nattsångarinventeringar av Hisingen har artens kurva pekat spikrakt uppåt och ännu ses ingen tendens till avmattning av expansionen (Svedholm, J. (2020) Nattfåglar på Hisingen 2020. Fåglar på Västkusten 55: 8–13). I ljuset av detta kan vi också konstatera en riktig koncentration av sjungande fåglar i Välen och samtidigt ställa oss frågan på allas läppar: får det ens plats 45 kärrsångare i Välen på en gång?
Johan Svedholm

2017

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 15.9 (Christer Fält).
Ett ganska sent fynd, arten ses inte årligen i september hos oss. Troligen är en delförklaring till detta emellertid att den är mycket diskret under höststräcket, och därtill svår att skilja från rörsångare som uppträder frekvent i september.
Johan Svedholm

2016

Tidiga fynd: 1 ex sj Hyppeln 8.5 (Tina Widén m fl).
Sena fynd: 2 ex Torslandaviken 23.9 (Ola Wennberg).
Fyndet på Hyppeln är fenologirekord med en dags marginal. Även septemberfyndet är avvikande i tid, även om det fattas några dagar till fenologirekordet som gjordes den 27 september 2009.
Johan Svedholm

2014

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 7.9 (Stefan Andersson m fl). 1 ex Björkö 9.9 (Peter Hamrén). 1 ex ringmärkt Sudda, Hönö 12.9 (Björn Zachrisson).
Som vanligt görs enstaka septemberfynd av kärrsångare, och som vanligt utgörs en del av dessa av fåglar fångade i samband med ringmärkning. Dock har antalet rena fältfynd ökat på senare år, vilket kan ha att göra med ökad fältbestämningskunskap och medvetenhet om artens uppträdande.
Johan Svedholm

2013

Sena fynd: 1 ex Olofstorp, Bergum 8.9 (Håkan Thorstensson).
Kärrsångaren är en av de häckfåglar som anländer senast och lämnar oss tidigast på säsongen. Fynd i början av september har dock blivit vanligare på senare år, detta var 2000-talets tjugofemte, men då i regel i samband med ringmärkning. Fältfynd är betydligt sparsammare. Kuriöst nog gjordes ett septemberfynd på samma lokal även 2012, vilket knappast har så mycket med lokalens lämplighet att göra som att den råkar vara en flitig fågelskådares trädgård.
Johan Svedholm

2012

Sena fynd: 1 ex Olofstorp, Bergum fram till 9.9 (Håkan Thorstensson).
Tjugofjärde septemberfyndet under 2000-talet, men endast det tredje fältfyndet. Övriga fynd är gjorda i samband med ringmärkning, vilket pekar på att arten säkerligen är mycket förbisedd höstetid eftersom den är mycket tillbakadragen och svår att skilja från rörsångare i fält.
Johan Svedholm

2011

Sena fynd: 1 ex ringm Sudda, Hönö 2.9 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex Torslandaviken 16.9 (Håkan Thorstensson).
Arten är numera årligen förekommande i september, men påträffas nästan enbart i samband med ringmärkning. Faktum är att av de 23 septemberfynden av kärrsångare under 2000-talet är årets fynd i Torslandaviken endast det andra fältfyndet!
Johan Svedholm

2010

Sena fynd: 1 ex ringm Sudda, Hönö 1.9 (Björn Zachrisson m fl).
Det är numera mer regel än undantag att någon enstaka kärrsångare fångas i september i samband med ringmärkningsverksamheten vid Sudda på Hönö. Arten är antagligen regelbundet förekommande i början av september, men förbises lätt på grund av sina tillbakadragna vanor och likheten med rörsångare.
Johan Svedholm

2009

Sena fynd: Vid Sudda, Hönö ringmärktes 2 ex 1.9, 1 ex 18.9 samt 1 ex 27.9 (Björn Zachrisson m fl).
Som vi har vant oss vid under de senaste åren gav ringmärkningsverksamheten vid Sudda även i år upphov till ett par septemberfynd av kärrsångare. Fyndet den 27 september var dessutom ett präktigt fenologirekord, hela två veckor senare än det gamla rekordet! Denna fågel var för övrigt det senaste fyndet i hela Sverige under 2009. Det har nu noterats tjugo septemberkärrsångare under 00-talet, varav 19 är ringmärkta fåglar och åtta av dessa är fångade just vid Sudda.
Johan Svedholm

2008

Sena fynd: 1 ex ringm Sudda, Hönö 8.9 (Björn Zachrisson) och 1 ex ringm samma lokal 12.9 (Björn Zachrisson).
Björn Zachrissons idoga ringmärkande på Hönö har sannerligen gjort underverk för kärrsångarens septemberuppträdande under de senaste åren. Detta var septemberfynd nummer femton och sexton under 2000-talet, och av dessa är endast ett fynd observerat i fält, resten är ringmärkta fåglar.
Johan Svedholm

2007

Sena fynd: 1 ex ringm Hög, Hisingen 6.9 (Tommy Järås). 1 ex ringm Sudda, Hönö 8.9 (Björn Zachrisson m fl).
Precis som 2006 noterades ett septemberfynd i år. Det är typiskt att dessa gjorts i samband med ringmärkning, eftersom arten är diskret och svårbestämd under höstflyttningen. Under 2000-talet har nu 14 septemberfynd gjorts, och bland dessa finner man blott en enda fältobservation.
Johan Svedholm