Sånglärka Alauda arvensis

2019

Sjungande fåglar under häckningstid: Sammanlagt ca 93 ex sj.
Några detaljstudier av det redovisade antalet sjungande sånglärkor låter sig inte göras, utan detta skall i första hand ses som ett sätt att på sikt upptäcka eventuella trender. De senaste åren har antalen legat förhållandevis stabilt kring 100 exemplar. Även nationellt tycks populationen ha stabiliserats och den minskning som man sett de senaste decennierna har stagnerat. Av denna anledning uppfylls inte längre kriterierna för rödlistning och detta blir därför också den sista texten där vi redovisar antalet sjungande individer – förhoppningsvis på lång tid.
Elis Ölfvingsson

2018

Sjungande fåglar under häckningstid: Sammanlagt ca 106 ex sj.
Totalt rapporterades 106 sjungande sånglärkor under häckningstid – ett grovt mått på populationens storlek. Resultatet ligger i linje med tidigare år och är glädjande nog något högre än förra årets 96 drillande lärkor som då oroade oss lite efter flera års sjunkande trend.
Elis Ölfvingsson

2017

Sjungande fåglar under häckningstid: Sammanlagt ca 96 ex sj.
Ytterligare ett år med ett lågt antal sjungande sånglärkor rapporterade under häckningstid. Motsvarande antal för åren 2014–2016 är 140, 140 respektive 105 ex. Det ska poängteras att detta är ett osäkert och grovt mått på populationsutvecklingen i området och vi skulle vilja ha analyserad data från fler år och mer på fötterna innan vi uttalar oss om att det är en faktisk minskning vi observerar, men visst skulle det kännas bra med ett högre antal nästa år.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 105 sjungande individer.
En grov uppskattning av antalet sjungande sånglärkor har i vanlig ordning gjorts som ett mått på hur det går för den minskande sånglärkan i området. I år hamnar totalen på ynka 105 sjungande fåglar, vilket är lågt – som jämförelse noterades ca 140 sjungande fåglar 2015. Med bara ett års låga antal är det nog vanskligt att uttala sig om vad detta kan bero på och om det speglar en faktisk minskning. Med detta i bakhuvudet uppmanar vi ändå områdets skådare att kommande år vara extra uppmärksamma på denna folkkära fågel som vi så lätt tar för given.
Elis Ölfvingsson

2015

Fynd under häckningstid: Ca 140 sjungande hanar.
Som vanligt konstaterar vi att denna uppskattning av det totala antalet sjungande sånglärkor under häckningstid är ett trubbigt redskap för att följa artens bestånd i området. Även om det redovisade antalet, som är nästan identiskt med förra årets, alltså knappast motsvarar antalet häckande par så tror vi att det finns en viktig poäng i att fortsätta presentera arten här. Sånglärkan fortsätter att minska i stort sett i hela landet och detta är ett sätt att inspirera till fortsatt värdefull rapportering. Sedan vi började sammanställa och publicera antalet sjungande hanar 2010 har vi dock, föga förvånande på så kort tid, ännu inte kunnat se några tydliga tecken på vare sig någon ökning eller minskning i området.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningstid: Ca 140 sjungande individer.
Även om Artportalen inte är det bäst lämpade verktyget för att följa en vanlig art som sånglärka, fortsätter vi att i publicera en totalsumma för sjungande individer under året. Fortsätt att räkna och rapportera sjungande sånglärkor! Rapportmaterialet är inte tillräckligt för att dra slutsatser om populationens utveckling, men varje rapport är värdefull ur naturvårdssynpunkt eftersom vi vet att arten minskar.
Magnus Rahm

2013

Häck ingar: Fynd under häckningstid: Ca 180 sjungande individer.
Vinter: 10 ex Rönning 20.1 (Tommy Järås m fl). 1 ex Lexbydal 1.12 (Ingemar BE Larsson). 8 ex Torslanda golfbana 9–17.12 (Christer Fält m fl). 1 ex Välen 13.12 (Tina Widén m fl). 1 ex Torslandaviken 27.12 (Mattias Theander).
Höga antal: 100 ex str Askimsbadet 6.3 (Anders Jihmanner).
Säkerligen finns det fler än de 180 sjungande individer som noterats under året – rapportunderlaget för att göra en rättvis bedömning av artens utbredning i Göteborgsområdet kan absolut ifrågasättas.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 240 sjungande individer.
Maximalt antal sjungande individer per lokal i rapportområdet gav under 2011 cirka 160 individer. Årets siffra hamnade på cirka 240, vilket säkert innefattar en hel del individer som stannar till och sjunger under sträcket. De högsta antalen per lokal infaller runt 20 mars då sånglärkan har sin sträcktopp under våren. Likaså kan det vara en effekt av mer noggrann rapportering från alla er därute i fält som i år levererat ett mer precist underlag än tidigare år. Sånglärkan är som bekant en art som drabbats hårt av jordbrukets modernisering under 1900-talet och är en art vi följer med stort intresse. Fortsätt därför gärna att rapportera samtliga sjungande individer du ser med så noggrant angiven lokal som möjligt så att vi kan få ett så rättvisande fyndmaterial som möjligt.
Björn Dellming

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 160 sjungande individer.
Maximalt antal sjungande individer per lokal i rapportområdet ger ungefär dubbelt så många individer jämfört med föregående års summa, varför man kan misstänka att 2010 års rapporter om sjungande sånglärkor var bristfälliga. Sånglärkan har drabbats hårt av jordbrukets modernisering under 1900-talet och är en art som vi följer med stort intresse. Rapportera därför gärna samtliga sjungande individer du ser med så noggrant angiven lokal som möjligt under kommande vår så att vi kan få ett mer rättvisande fyndmaterial.
Björn Dellming

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 84 sjungande individer.
Sånglärkan är en av de arter som drabbats hårt av jordbrukets intensifiering under 1900-talet. Medan populationen hos många arter i odlingslandskapet på senare år har stabiliserats på en lägre nivå har sånglärkan fortsatt att minska. Vi avser därför följa utvecklingen i Göteborgsområdet och önskar rapporter om alla sjungande lärkor, eller fynd med högre häckningskriterier, gärna rapporterade med så noggrann lokalangivelse som möjligt. Det är svårt att göra exakta summeringar så 84 sjungande individer är tänkt att tjäna som en måttstock för kommande års sammanställningar.
Magnus Rahm

2007

Januari: 2 ex mot N Kvisljungeby, Björlanda 2.1 (Johan Svedholm). 1 ex Torslandaviken 7.1 (Uno Unger) samt 1 ex samma lokal 13.1 (Pär Lydmark m fl). 1 ex mot SV Kungsladugård 20.1 (Kristoffer Nilsson). 2 ex Stora Amundö 22.1 (Elvor Ohlin m fl). Som mest 3 ex Arendalsudden 22–30.1 (Bo Brinkhoff m fl).
December: 1 ex Galterö 7.12 (Lars Hellman).
Arten är numera, tack vare de mildare vintrarna, ett årligt inslag både under januari och december månad i Göteborg. Mudderdammen och Arendalsudden tycks ha en speciell dragningskraft på de hugade sånglärkor som försöker övervintra.
Jon Håkansson