Stjärtand Anas acuta

Fenologi

Median Rekord
Första vår 21 mar 16 feb 2011 Rörö (Göran Gustavsson m fl)
Sista höst 12 nov 8 dec 2011 Galterö (Roger Eskilsson)

2021

Vinter: Januari–februari: 2 hanar Torslandaviken 2.1–27.2 (Jan Wahlberg m fl). 1 hane Slottsskogen 22.1 (Ewa Thelen m fl). December: 1 par Torslandaviken 1–29.12 (Mikael Sundberg m fl). 1 honfärgad Slottsskogen 14–31.12 (Bengt Adamsson m fl). 1 honfärgad Rörö 25.12 (Andreas Svensson).
Höga antal: 21 ex Torslandaviken 27.4 (Hans Börjesson m fl). 26 ex str S Brudarebacken 8.11 (Tina Widén m fl).
Den vackra stjärtanden förärade Göteborgsområdet med besök i normal utsträckning under tio av årets tolv månader. Fynd saknas enbart från sommarmånaderna juni–juli vilket är helt normalt och speglar det faktum att stjärtänderna inte verkar se Göteborgsområdet som någon lämplig plats för häckning.
Elis Ölfvingsson

2020

Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 2–9.1 (Leif Bergendal m fl). 1 hane Slottsskogen 4.1 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Galterö – Vasskären 19.1–14.2 (Per Österman m fl). December: 1 hane Slottsskogen 2.12 (Bengt Adamsson m fl). 2 hanar Torslandaviken 4–30.12 (Christer Fält m fl).
Höga antal: 27 ex str S Vinga ungar 4.10 (Stefan Andersson m fl).
Ett helt normalt år för områdets stjärtänder, även om vinterfynden var något fler än genomsnittet. Som brukligt noterades arten inte alls under sommarmånaderna och denna relativt sällsynta häckfågel har faktiskt aldrig konstaterats häcka i området. Tyvärr tyder ingenting på att detta kommer att ändras den närmaste tiden, då arten under senare år fortsatt att minska i landet.
Elis Ölfvingsson

2019

Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 2.1–10.2 (Ulf Persson m fl). December: 1 hona Slottsskogen 3–4.12 (Bengt Adamsson). 1 hane Torslandaviken 17–20.12 (Ola Wennberg m fl).
Höga antal: 3 par Torslandaviken 22.4 (Ola Wennberg m fl).
Större ansamlingar av stjärtänder är alltid ovanliga i Göteborgsområdet, men årets toppnotering på sex exemplar är mycket låg – normalt sett ligger de högsta noteringarna åtminstone dubbelt så högt. För övrigt var uppträdandet normalt; sommarfynd och häckningsindicier uteblev helt och ett par övervintrande individer fanns traditionsenligt i Torslandaviken och/eller Slottsskogen.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 7 par Torslandaviken 20.4 (Kåre Ström m fl). 14 ex str SV Hyppeln 28.10 (Roger Eskilsson).
Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 2–13.1 (Ola Wennberg m fl). 1 hona Slottsskogen 11–26.2 (Bengt Adamsson m fl). December: 1 hane Torslandaviken 1–30.12 (Magnus Persson m fl). 1 hane Slätta damm, Hisingsparken 15–16.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Stjärtanden uppträder förhållandevis sparsamt i området och 2018 var inget undantag. Inga häckningsindicier, och över huvud taget inga sommarobservationer, noterades och med en högstanotering på 14 exemplar går året inte på något sätt till historien för sina stjärtänder.
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 24 ex Torslandaviken 11.9 (Ola Wennberg).
Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 5 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Hans Petersson m fl). 1 hona Kippholmen, Björlanda 28.2 (Bo Brinkhoff). December: 1 hane Torslandaviken 3–31.12 (Andreas Holm m fl).
Året inleddes ovanligt bra, med fler övervintrande stjärtänder än normalt, men fortsatte sedan högst ordinärt. Inga sommarfynd gjordes och högstanoteringen om 24 ex i september är helt normal.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 21 ex Torslandaviken 30.4 (Leif Jonasson).
Sommar: 2 honfärgade Torslandaviken 7.7 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 1 hona Torslandaviken 21.2 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Torslandaviken 23–25.2 (Ola Wennberg m fl). December: 1 par Torslandaviken 2–30.12 (Ola Wennberg m fl).
2016 var ett på alla sätt typiskt år för stjärtanden i Göteborgstrakten. Inga fynd som tyder på häckning gjordes och det enda sommarfyndet gäller två rastande exemplar i Torslandaviken i början av juli. Arten har under senare år minskat i hela landet och förra året konstaterades bara en enda häckning i hela södra Sverige, närmare bestämt på Öland, samtidigt som arten paradoxalt nog ökar i Danmark där stjärtänder nu häckar på knappt tio platser.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 14 ex str S Kråkudden, Hönö 29.3 (Roger Eskilsson m fl).
Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 1 hane Torslandaviken 7.1–21.2 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Vargö 25.1 (Jan Mogol). 6 ex str N Vargö 22.2 (Jan Mogol). December: 1 hane Torslandaviken 1–28.12 (Ola Wennberg m fl).
Ett ganska svagt år för stjärtanden utan sommarfynd och med en högstanotering på 14 ex. Denna siffra är anmärkningsvärt låg, men anmärkningsvärt är också att denna observation gjordes redan i mars – ungefär en månad tidigare än då vårsträcket normalt toppar. Vad gäller vinterfynd så fortsätter de senaste årens trend med mer regelbundet övervintrande stjärtänder, om än fortfarande i låga antal.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 hane Galterö 28.6 (Silke Klick). 1 hona Torslandaviken 12.7 (Ulf Linnell).
Vinter: Januari–Februari: 1 hona Slottsskogen 1–2.1 (Tina Widén m fl). 1 hona Hyppeln 1.2 (Magnus Unger m fl). December: 1 hane Torslandaviken 1–25.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 hane Galterö 2.12 (Uno Unger m fl). 1 hane Vargö 25.12 (Jan Mogol).
Höga antal: 11 ex str S Kvillehed 4.10 (Elon Wismén m fl). 20 ex str S Kråkudden, Hönö 23.10 (Jon Håkansson).
Ett normalt uppträdande för stjärtanden med ett par sommarfynd, ett par större sträckande flockar under hösten och en handfull vinterfynd.
Per Björkman

2013

Vinter: Januari–februari: 1 hona Hake Fjord, Torslanda 13.1 (Magnus Persson). 1 hona Slottsskogen 6.2–6.4 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Vasskären 23.2–23.3 (Magnus Unger m fl). December: 1 hona Slottsskogen 1–29.12 (Thomas Bernhardsson m fl).
Höga antal: 14 ex str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Bo Brinkhoff m fl).
Ett ganska beskedligt år för arten där fynd av övervintrande fåglar gjordes i klassiska områden i skärgården. Slottsskogens fågeldammar fortsätter också vara populära oaser under vintrarna för diverse änder, stjärtänder icke undantaget.
Björn Dellming

2012

Vinter: Januari–februari: 1 hane Slottsskogen 2.1 (Freddy Persson). 1 hona Hökälla 5–12.1 (Magnus Unger m fl). 1 hane Vasskären 24.1–26.2 (Roger Eskilsson m fl). 3 ex Hyppeln och Rörö 4.2–22.3 (Magnus Unger m fl). 1 hona Skalkorgarna 4.2 (Magnus Persson). 1 hona Saltholmen 4.2 (Martin Oomen). 1 hane Saltasviken, Öckerö 12.2 (Jon Håkansson). 3 ex Slottsskogen 14.2–19.3 (Stig Fredriksson m fl). 1 hona Göteborgs hamn 17.2 (Stefan Svanberg).
Sommar: 1 ex Torslandaviken 7.7 (Benga Ragnewall).
Höga antal: 35 ex str SV Brudarebacken 31.8 (Tina Widén m fl).
Ett stort antal övervintrande stjärtänder jämfört med vad som varit normalt tidigare år. Trenden har dock gått just mot detta, från att vara knappt årlig, till årlig men fåtalig till att nu faktiskt uppvisa ett klart ökande uppträdande i rapportområdet vintertid. Värt att notera är också att årets högsta sträcksumma noterats vid en inlandslokal, nämligen Brudarebacken, där 35 ex passerade den 31 augusti. Rekordet är 71 sydsträckande stjärtänder vid Kråkudden den 28 augusti 2006.
Björn Dellming

2011

Sommar: Inga fynd.
Vinter: Januari–februari: 1 hane 16–22.2 Hyppeln–Rörö (Bo Brinkhoff m fl). November–december: 1 hane Hyppeln 29.10–22.11 (Jörgen Olsson m fl).
Höga antal: 51 ex str SV Nötholmen, Hönö 17.9 (Magnus Unger m fl).
2011 var ett ganska normalt år för arten i rapportområdet med flest observationer under vår- och höststräcket. Enstaka vinterfynd görs också och vinterns två individer är en ganska normal summa för rapportområdet. Värt att notera är observationen av 51 sträckande individer vid Nötholmen som är den näst högsta som registrerats under 2000- talet. Rekordet är 71 sydsträckande exemplar vid Kråkudden 28 augusti 2006.
Björn Dellming

2010

Sommar: 1 honfärgad Torslandaviken 15.6 och 29.7 (Johan Svedholm m fl).
Vinter: 1 hona Nordres tånge, Hönö 4 och 26.1 (Magnus Rahm). 1 hona Stensjön, Mölndal 6–10.1 (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 honfärgad Nordres tånge, Hönö 6.12 (Martin Oomen).
Observationer av arten under sommaren är ganska ovanliga i området. Under 2000-talet har arten setts under sommaren endast fyra av åren. Vinterfynd är något vanligare och något enstaka vinterfynd har gjorts alla år utom 2002, 2003 och 2007. Att tre fåglar gästade oss i år är därför lite speciellt och vi får gå tillbaka till år 2000, då hela fem fåglar sågs under vintern för att hitta fler.
Mikael Molin

2009

Sommar: 1 hona Torslandaviken 7.6 (Stefan Svanberg). 1 hane str S Kråkudden, Hönö 19.6 (Ola Bäckman m fl).
Vinter: 1 hona Lilla Varholmen 29.12 (Johan Svedholm).
Stjärtand under juni och juli månad är ganska ovanligt i rapportområdet och observeras inte årligen. Normalt ses de sista under våren i månadskiftet april/maj och höststräcket börjar komma igång runt mitten av augusti. Även vinterfynd är knappt årliga och det rör sig uteslutande om ensamma individer.
Jon Håkansson

2008

Vinter: 1 hona Slottsskogen 26.10–4.12 (Magnus Eriksson m fl).
Arten är ganska ovanlig vintertid och ses knappt årligen. Under tre vintrar i mitten av 2000-talet huserade en hane i Slottsskogen. Lokalen har även tidigare fått besök av vilda stjärtänder under vintern och är rapportområdets bästa vinterlokal för arten. Det skall dock påpekas att även vingklippta sjöfåglar, däribland en stjärtandshane, finns i Slottsskogen. Flertalet av dessa håller till vid Hjorthagsdammen men även i Fågeldammen vid Linnéplatsen.
Jon Håkansson

2007

Vinter:
Den stjärtandshane som setts de tre senaste vintrarna i Fågeldammen i Slottsskogen dök inte upp i år. Ovanligt få stjärtänder noterades för övrigt i rapportområdet både under våren och hösten.
Jon Håkansson