Vigg Aythya fuligula

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 4 par Hårssjön 26.3 (Mats Bjersing). 4 par Hökälla 26.3–10.4 (Mats Bjersing m fl). 2 par Balltorps våtmark, Mölndal 11.4 (Mats Bjersing m fl). 12 ex Torslandaviken 20.7 (Mikael Sundberg).
Höga antal: 220 ex Säveåns mynning 12.2 (Uno Unger).
Senaste häckningen av vigg ägde rum i Angered 2015, sedan dess har vi fått nöja oss med par i lämpliga miljöer. Årets notering av högsta antal är en rejäl uppryckning från fjolårets bottennotering på 131 ex. Under den senaste tioårsperioden har de högsta antalen varierat mellan som lägst 131 ex 2020 och som högst 370 ex 2012.
Per Björkman

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 2 par Hökälla 11.4 (John Thulin). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal 13.4 (Conny Palm). 1 par Hårssjön 27.4 (Magnus Rahm). 1 par Torslandaviken 18.5 (Mats Bjersing). 2 hanar Holmdammen, Hisingen 25.5 (Johan Svedholm).
Höga antal: Vår: 131 ex Torslandaviken 1.5 (Magnus Persson). Höst: 86 ex Torslandaviken 28.12 (Magnus Persson).
Tyvärr sågs inga ungkullar av vigg i år. Senast vi hade en konstaterad häckning var 2015. Under våren ses regelbundet par på lämpliga lokaler, men några häckningar verkar inte genomföras. De 131 ex som noterats som högsta antal är tyvärr det lägsta som noterats i området sedan 2008, då vi började att publicera detta.
Per Björkman

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 5 ex Hökälla 15.4 (Per Björkman). 5 par Hårssjön 28.4 (Barbro Björkman m fl). 11 ex Balltorps våtmark, Mölndal 30.4 (Mats Bjersing). 7 ex Torslandaviken 12.5 (Per-Olof Bengtsson). 1 par Stora Mölnesjön, Angered 29.5 (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: 205 ex Säveån, Olskroken 30.1 (Lars Eric Rahm).
Inga ungkullar noterades i år, men notera att ett par sågs vid den lokal i Angered där viggar häckade mellan åren 2011 och 2015. Det högsta antalet är normalt för senare år.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Par i häckningsbiotop under häckningstid: 1 par Lilla Äntetjärn, Landvetter 16.4 (Martin Oomen). 5 ex Balltorps våtmark, Mölndal 30.4 (Jan Tallnäs).
Höga antal: 150 ex Torslandaviken 1.4 (Ola Wennberg). 122 ex Säveåns mynning 3.3 (Magnus Rahm).
Fåglarna som häckat under ett antal år ute i Angered har inte rapporterats i år. Viggarna kan nöja sig med små dammar och gölar som häckplats så arten kan mycket väl vara förbisedd. Balltorps våtmark och Torslandaviken är lokaler där arten brukar noteras under sommaren, men under 2000-talet har det aldrig setts några ungar här. Under åren 1990–1997 häckade dock viggarna med 1–3 par i Torslandaviken. De högsta antalen är blygsamma, vi brukar kunna komma över 200 ex.
Per Björkman

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Par i häckningsbiotop under häckningstid: 1 par Idtjärnet, Angered 15.5 (Johan Svedholm). 1 par Kålsered, Björlanda 15.5 (Bo Brinkhoff).
Höga antal: 214 ex Torslandaviken 29.4 (Magnus Persson).
Inte heller i år konstaterades några häckningar och antalet par i lämpliga biotoper under häckningstid är lägre än i fjol, då viggpar sågs på fem lokaler. I rapportområdet har viggen häckat 2008 i Svarte mosse på Hisingen och 2011–2015 i Angered. Det högsta antalet är dock normalt för senare år.
Per Björkman

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Skogomedammen 23.3–7.4 (John Thulin m fl). 1 par Keillers damm, Surte 25.4 (Lars Erik Norbäck). 1 par Svarttjärnen 28.4 (Jahn Ekman). 1 par Svarte mosse, Björkö 17.5 (Peter Hamrén). 2 par Balltorps våtmark, Mölndal 18.5–12.7 (Silke Klick m fl).
Höga antal: 200 ex Säveåns mynning 18.1 (Magnus Kinell).
Inga konstaterade häckningar i år, vilket varit fallet sedan 2013, men åtskilliga par observerades på lämpliga lokaler. Noteringarna för högsta antal ligger i nivå med de senaste åren under 2000-talet.
Per Björkman

2015

Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: 170 ex Säveåns mynning 14.1 (Lennart Strömberg m fl). 150 ex Stora Amundö 15.2 (Jan Tallnäs m fl).
Nu har viggarna häckat i Angered sedan 2011, antingen i Idtjärnet eller i Stora Mölnesjön som i år. Fem ungar sågs i mitten av juni. Årets högsta antal ligger nära det normala och är tidsmässigt typiskt.
Per Björkman

2014

Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: 213 ex Säveåns mynning 23.1 (Peter Keil m fl). 200 ex Stora Amundö 17.2 (Ove Ferling).
Liksom förra året genomfördes en vigghäckning i Angered. I år sågs tre ungar i slutet av juni. Förmodligen har viggen häckat på samma lokal sedan 2011, ungar har setts där alla år utom 2012. Årets högsta antal är ganska blygsamma även för senare år.
Per Björkman

2013

Häckningar: 1 par Stora Mölnesjön, Angered (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: Vinter/vår: 362 ex Vitskär, Torslandaviken 2.2 (Magnus Persson).
En konstaterad vigghäckning blev det i år där en hona med fyra ungar sågs (se bild). Senast häckning av vigg kunde konstateras var 2011 då en ungkull kläcktes i Idtjärnet, som bara ligger 3–400 meter bort. Möjlighet finns alltså att fåglarna bytt häckplats. Tyvärr var två ungar i årets kull borta redan den 22 juni. Årets högsta antal är nästan en tangering av förra året, då 370 ex var toppnoteringen.
Per Björkman

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 par Idtjärnet, Angered 3.6 (Lars Erik Norbäck).
Höga antal: 370 ex Krossholmen, Torslanda 2.2 (Magnus Persson m fl). 350 ex Asperösund, Gbg:s södra skärgård 25.2 (Jan Mogol m fl).
Inga ungkullar finns rapporterade i år. Under 2000-talet har viggen konstaterats häcka med ett par vid tre tillfällen på tre olika lokaler; 2002 vid Hovås golfbana, 2008 vid Svarte mosse i Biskopsgården och 2011 vid Idtjärnet i Angered. Årets högsta antal ligger något högre än de gjort under de senaste åren men vi har ännu långt upp till de fyrsiffriga antal som noterades under 60-, 70- och 80-talet.
Per Björkman

2011

Häckningar: 1 par Idtjärnet, Angered 17.7 (Claudia Boström).
Vinter/vår: Höga antal: 185 ex Säveåns mynning 13.1 (Roger Eskilsson).
Det är glädjande att kunna notera en konstaterad häckning av vigg. En kull med tre ungar sågs, och dessutom vid en ny lokal för rapportområdet. Senast en häckning genomfördes var 2008 vid Svarte mosse i Biskopsgården. Vid denna lokal liksom vid ytterligare några lämpliga lokaler sågs viggpar under maj, men inga rapporter av ungkullar föreligger. Viggen häckar dock relativt sent och ett besök under juli månad kan vara lämpligt för att försöka hitta dunungar även i små och vegetationsrika dammar.
Per Björkman

2010

Höga antal: 250 ex Säveåns mynning 4.1 (Martin Oomen). 270 ex Hake fjord 3.2 (Uno Unger). 350 ex Hake fjord 12.2 (Magnus Persson).
Sommar: Under juni–juli fanns som mest 42 ex i Torslandaviken.
Inga rapporter om häckning föreligger i år. Senast viggarna häckade var 2008 då en kull sågs i Svarte mosse i Biskopsgården. När isen lägger sig i Karholmsdammen brukar viggflockarna flytta över till Hake fjord och Säveåns mynning, vilket också skedde under årets vinter. Notera att inga höga antal finns rapporterade under hösten. Även här spelar säkert den tidiga isläggningen i Torslandaviken in.
Per Björkman

2009

Häckningstid: 1 par Änggårdsbergen 27.5 (Martin Oomen). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården 29.5 (Uno Unger). 2 hanar Balltorps våtmark, Mölndal 6.7 (Andreas Wållberg). 1 par Välen 13.7 (Hans Börjesson m fl).
Höga antal: Vinter/vår: 170 ex Säveåns mynning 17.2 (Roger Eskilsson). 150 ex Billdals skärgård 1.3 (Peter Lindberg). 130 ex Torslandaviken 9.3 (Elisabeth Svensson).
Sommar: 42 ex Torslandaviken 9.7 (Magnus Eriksson).
Höst/vinter: 175 ex Killingsholmen, Askim 30.12 (Ola Wennberg). 207 ex Säveåns mynning 31.12 (Peter Keil).
Ingen konstaterad häckning av vigg i år, vilket var fallet 2008. Den första med säkerhet spontana häckningen i rapportområdet genomfördes så sent som 1987, då ett par häckade i Torslandaviken. Storleken på de flockar med vigg som rapporterats under senare år är blott en spillra av de antal som noterats tidigare i området runt Torslandaviken och Göta älvs mynning. Från 60-talet finns rapporter om 2 800 ex från Torslandaviken den 17 januari 1969. 70-talets högsta antal är 2 600 ex vid Nya Varvet den 5 februari 1973. Det allra högsta antal som finns noterat är dock från 80-talet, då 4 000 ex räknades i Torslandaviken den 26 januari 1980.
Per Björkman

2008

Häckningar: 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Stig Fredriksson). Häckningstid: 3 par Hårssjön 19.4 (Barbro Björkman m fl). 1 par Rådasjön, Råda 22.4 (Fredrik Althoff). 3 ex Härlanda tjärn 11.5 (Aimon Niklasson). 1 hane Finnsjön, Råda 29.5 (Fredrik Althoff). 1 hane Balltorps våtmark, Mölndal 1.7 (Lena Essedahl). 45 ex Torslandaviken 8.7 (Bo Brinkhoff).
Höga antal: 250 ex Säveåns mynning 3.1 (Roger Eskilsson). 250 ex Torslandaviken 8.4 (Martin Larsson).
Första konstaterade häckningen i rapportområdet sedan 2002. Viggen får ut sina ungar sent på sommaren och årets ungkull sågs den 2 augusti. I Torslandaviken, där arten tidigare häckat, räknades som mest 45 ex under juli. Som vanligt samlas de största flockarna under vintern vid Säveåns mynning. Under våren flyttar flockarna över till Torslandaviken.
Per Björkman