Nattskärra Caprimulgus europaeus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 11 maj 19 apr 2019 Slottsskogen (Tina Widén m fl)
Sista höst 28 aug 5 okt 2010 Torslandaviken (Magnus Persson)

2021

Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Angered (Lars Erik Norbäck). Fynd under häckningstid: 68 fynd av 97 ex på 64 lokaler.
Höga antal: 4 ex sp Björlanda skjutfält 29.5–7.6 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 5 ex Hassledalsbergen, Askim 3.6 (Magnus Levin). 4 ex sp Hörsickan, Mölndal 5–17.6 (Lars-Olof Sandberg m fl). 4 ex sp Bergum 5.6 (Magnus Unger).
En häckning kunde konstateras i Vättlefjäll där en dununge observerades. Nattskärror trivs på karga tallhedar som är vanliga runtom i rapportområdet, och även om det säkerligen är rätt vanligt med häckningar på dessa lokaler så är det långt ifrån årligen det faktiskt konstateras, t ex genom att ovetande stöta på en ruvande fågel eller genom att observera dunungar. Fynden under häckningstid var något fler än tidigare år, dock med den sedvanliga risken för dubbelräkning när det gäller surrande skärror.
Silke Klick

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 60 fynd av 125 ex på 58 lokaler.
Höga antal: 3 ex sp Björlanda skjutfält 18.5–14.6 (Karin Magnander m fl). 3 ex sp Buarås, Landvetter 15.6 (Christer Johansson). 7–8 ex sp Delsjöområdet (Brudarebacken, Getryggen, Rörmossen) 19.5–14.6 (Mikael Persson m fl). 5 ex sp Stora Ristjärn, Landvetter 16.6 (Conny Palm m fl). 3 ex Stora Rörmossen, Partille 17–22.7 (Peter Andersson m fl). 3 ex sp Änggårdsbergen 27.5–19.6 (Conny Palm m fl). 40 ex sp Yxsjöområdet 16.6 (Christer Johansson).
Två inventeringsinsatser av nattskärra har gjorts år 2020. Under den ena hittades sammanlagt 17 ex i samband med GOFs nattsångarinventering den 29 maj till den 14 juni på Hisingen, med koncentrationer av skärror i Buaskogen i Torslanda, Stora Vette–Sjumilaskogen i Biskopsgården och på Björlanda skjutfält (se artikel i FpV 1–2021). Den andra gjordes av GOF och Naturskyddsföreningen den 16 juni i ett större område mellan Mölnlycke och Landvetter där hela 40 ex räknades in. I båda fallen gjordes ansträngningar att minimera risken för dubbelräkning. Slutsatsen är att nattskärran verkar ha ökat under senare år, och att det går att hitta spelande nattskärror om man bara ger sig ut nattetid i karga, öppna eller halvöppna hällmarksområden mellan senare delen av maj och en bit in i juli.
Silke Klick

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt över 60 spelande på 48 lokaler.
Höga antal: 5 ex sp Rambo mosse 2.6 (Rune Edquist). 4 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 12–25.6 (Björn Granberg).
Sammanräkningen av spelande nattskärror för med sig en viss risk för dubbelräkningar då det surrande lätet hörs långt under lugna sommarnätter. Antalet fynd visar på en stabil population. Skådare som är sugna att lyssna på nattskärror rekommenderas ett besök på ljungheden i Änggårdsbergen eller vid Brudarebacken–Getryggen i Delsjöområdet, med fördel i skymning eller efter mörkrets inbrott i juni månad.
Silke Klick

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 60 ex sp på 34 lokaler 4.5–23.7.
Höga antal: 5 ex sp Hörsickan, Mölndal 18.5–2.6 (Evamaria Ferm m fl). 4 ex Eskilsby vad, Landvetter 22–27.5 (Margareta Ekedahl Karlström m fl). 5 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 31.5–17.6 (Leif Jonasson m fl).
60 spelande nattskärror visar på en stabil population av denna mytomspunna fågel som hör sommarnatten till. Glesbevuxna ljunghedar i Delsjöområdet med Getryggen och Brudarebacken, Hörsickan i Mölndal samt området kring Landvetter flygplats utgör säkra kort för nattskärrelyssning.
Silke Klick

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 60 ex sp på 28 lokaler 15.5–16.7.
Höga antal: 5 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 19.5 (Tommy Johansson). 4 ex sp Slättås, Delsjöområdet 24.5 (Benga Ragnewall m fl). 4 ex sp Hassledalsbergen, Askim 2.6 (Stefan Andersson m fl). 4 ex Spejsmossarna, Härryda 15.6 (Henrik Nilsson).
Övriga fynd: 1 hane str Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson). 1 ex Brännö 15.6 (Lars Hellman).
Ett fyndantal på 60 spelande skärror står sig fint i jämförelse med tidigare år. Nattskärror tycker om glest bevuxen skog med inslag av öppnare ytor som myrar, berghällar och ljunghedar. Typiska lokaler är således belägna i områden där denna terrängtyp är vanlig, såsom Delsjöområdet, Sandsjöbackareservatet, norra Hisingen, Vättlefjäll och områdets östra delar i Mölndal och Härryda kommun. Antalet fynd varierar från år till år, och man kan misstänka att fler besök av nattaktiva skådare i lämplig miljö skulle ge ett större utbud av nattskärrefynd.
Silke Klick

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 42 ex sp på 25 lokaler 20.5–30.6.
Höga antal: 4 ex sp Orremossen, Vättlefjäll 26.5 (Lars Erik Norbäck). 6 ex sp Rambo mosse, Mölndal 11.6 (Lennart Rönnblad) och 7 ex samma lokal 30.6 (Morgan Johansson).
En liten nedgång från de 55 exemplar som noterades 2015, men på lite längre sikt ett normalt resultat. Antalet spelande fåglar har under 2000-talet legat mellan 30 och 60 exemplar, och variationerna har kanske mer att göra med antalet nattliga besök av ornitologer i artens häckningsmiljöer än med reella beståndsfluktuationer.
Johan Svedholm

2015

Häckningstid: Sammanlagt ca 55 sp ex på 32 lokaler under perioden 23.5–16.7.
Höga antal: 4 sp noterades på följande 3 lokaler: Hörsickan, Yxsjöns naturreservat samt Orremossen, Vättlefjäll.
Sena fynd: 1 ex Brunnsbo 10.9 (Annika Wetterberg). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 18.9 (Magnus Rahm m fl).
Under hela 2000-talet har antalet spelande fåglar pendlat i intervallet 40–60 exemplar så årets 55 exemplar står sig rätt väl. Noterbart är att 12 spelande skärror noterades i Härryda kommun, vilket är glädjande då det normalt inte görs så många fynd där. Anledningen till årets höga antal är de omfattade inventeringar av bl.a. fågellivet som gjorts med anledning av den kommande spårdragningen av höghastighetsjärnvägen.
Martin Oomen

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 50 ex sp på 30 lokaler under persioden 22.5–17.7. Höga antal under häckningstid: 5 ex Änggårdsbergen 11.6 (Johan Svedholm). 5 ex sp 18.6 Orremossen, Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck).
Övriga fynd: 1 honfärgad Vrångö 6.9 samt 11.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Brunnsbo 7.9 (Per Lundgren m fl).
Efter fjolårets dipp med endast 36 spelande skärror är årets siffra på drygt 50 ex på en mer normal nivå. Arten är spridd över hela rapportområdet och variationen i antalet fynd beror nog främst på hur bra lyssningsvädret är under försommaren. Två fynd gjordes i september månad vilket aldrig inträffat tidigare. Fyndet på Vrångö får anses vara en och samma individ även om det var fem dygn mellan observationerna.
Martin Oomen

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 36 ex sp på 25 lokaler under perioden 7.5–6.8, varav följande i skärgården: 2 ex sp Björkö 30.5–11.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sp Brännö 20.6 (Berndt Lindberg).
Höga antal: 5 ex sp Getryggen 29.5 (Kicki Westman). 4 ex sp Kikåstoppen 5.6 (Ulf Persson).
Ovanligt få rapporter detta år. Nattskärran är spridd och lokalt allmän över större delen av rapportområdet. Arten förekommer däremot glest i rapportområdets östra delar samt i skärgården. Riktade nattutflykter till glesa tallskogar i bergig terräng skulle ge betydligt fler fynd.
Martin Oomen

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 50 ex sp på 30 lokaler under perioden 21.5–5.8. Skärgårdsfynd under häckningstid: 1 ex sp Brännö 21.6 (Berndt Lindberg) 1–3 ex sp Björkö 26.5–9.6 (Magnus Unger m fl).
Tidiga fynd: 1 hane Hyppeln 30.4 (Martin Oomen m fl).
Sena fynd: 1 ex Sisjöns skjutfält 10.9 (Magnus Rahm m fl).
Höga antal: Ca 10 ex sp mellan Rävekärr Långevatten och Rambo mosse (Anders Olsson m fl).
Arten håller ställningarna och antalet rapporter har nu legat på omkring 40–60 spelande individer under hela 2000-talet. I likhet med fjolåret gjordes flera observationer i både norra och södra skärgården. Aprilfynd tillhör inte vanligheterna för denna långflyttare. Tidigaste fyndet någonsin gjordes 29 april 2006. Vanligtvis hörs de första nattskärrorna kring 10–15 maj.
Martin Oomen

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 40 ex sp på 25 lokaler under perioden 21.5–6.8.
Höga antal: Minst 7 ex sp i området mellan Rävekärrs långevatten och Rambo mosse (Bert Olsson m fl). 5 ex sp Hassledalsbergen, Askim 11.6 (Stefan Andersson). 4 ex sp Delsjöområdet 29.6 (Leif Jonasson).
En liten nedgång jämfört med de senaste åren. Om det beror på lokala variationer eller färre besök av nattaktiva ornitologer i de karga miljöer där nattskärrorna trivs bäst är svårt att veta med säkerhet. Arten rapporteras i normalt sällan i skärgården så årets fyra fynd från södra skärgården, varav tre gäller spelande fåglar (Brännö, Styrsö, Stora Känsö), blir intressanta att följa upp kommande år.
Martin Oomen

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt ca 55 ex sp på 27 lokaler under perioden 19.5–11.7.
Höga antal: Som mest 10 ex sp i området mellan Rambo mosse och Rävekärrs Långevatten 16.6 (Nils Abrahamsson m fl). 5 ex sp Lysevattnet, Vättefjäll 5.6 (Ove Andersson). 4 ex sp Biskopsgården 9.6 (Björn Dellming).
Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 5.10 (Magnus Persson).
Ett något bättre resultat jämfört med de två föregående åren, möjligen hjälpte nattfågelinventeringen som ägde rum på Hisingen (se FpV nr 1/2011) till att höja antalet rapporter. Tidigare uppgifter från atlas- och riksinventeringen visar att vi har ett bestånd på 100–120 par inom rapportområdet. Under hösten gjordes även en rejäl putsning av det gamla fenologirekordet. Den senaste höstnoteringen från tidigare var 15 september 2002. De flesta nattskärror lämnar landet under andra halvan av augusti men årligen görs fynd fram till början av oktober i södra Sverige.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Getryggen (Leif Jonasson). 1 par Knaxås, Möndal (Jörgen Grahn). Häckningstid: Sammanlagt ca 45 ex sp på 26 lokaler under perioden 13.5–15.7.
Höga antal: 7 ex sp Rördalen, Vättlefjäll 15–24.6 (Ove Andersson m fl).
Arten var riksinventeringsart 2007 och man kunde då konstatera att cirka 100–120 par finns i rapportområdet (se FiG-2007). Det finns ingen anledning att tro att arten skulle ha minskat sedan dess.
Martin Oomen

2008

Tidiga fynd: 1 ex Orremorssen, Vättlefjäll 2.5 (Lars Erik Norbäck).
Häckningar: 1 par Orremossen, Vättlefjäll 25.7 (Jörgen Persson). Häckningstid: Under perioden 14.5–26.7 noterades ca 50 spelande ex på 28 lokaler.
Höga antal: 5 ex sp Hassledalsbergen, Askim 4.7 (Stefan Andersson). 4 ex sp Orremossen, Vättlefjäll 4.7 (Jörgen Persson). 4 ex sp Rördalen Vättlefjäll 4.7 (Martin Oomen).
En något lägre men fullt normal årssumma för de senaste åren. Detta speglar troligtvis inte någon nedgång i beståndet utan snarare lägre aktivitet bland nattaktiva ornitologer i hedmark och gles tallskog där få övriga nattaktiva fåglar sjunger. Fyndet på Orremossen den 2 maj är det näst tidigaste någonsin, endast slaget av ett fynd från Nordfjäll, Näset den 29 april 2006. Normalt ses de första nattskärrorna runt den 10 maj.
Martin Oomen

2007

Häckningar: En häckning konstaterades vid Orremossen, Vättlefjäll där nyflygga ungar och äggskal hittades 19.7 (Jörgen Persson). Häckningstid: Ca 90 ex rapporterades från drygt 55 lokaler under maj–juli.
Augusti: Utöver enstaka spelande fåglar noterades 1 ex vid Hökälla 7.8 (Tina Widén), 1 ex vid Lexby, Partille 11.8 (Simon Hofverberg) och 1 ex vid Norra Getryggen, Knipeflågsbergen 17.8 (Kerstin Martinsson).
Höga antal: 5 ex sp Rambo mosse, Mölndal 5.6 (Rune Edquist). 4 ex sp Hassledalsbergen, Askim 16.6 (Stefan Andersson). 5 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 24.6 (Leif Jonasson).
Nattskärra är en nyckfyll art och normalt sett ganska svårbedömd när det gäller antalet häckningar eftersom den precis som många andra nattliga arter tenderar att underrapporteras. Efter ett par års atlasinventerande i området samt årets riksinventering har dock bilden klarnat betydligt. Både antalet rapporter och antalet rapporterade lokaler är i år högre än tidigare, något vi sett öka kraftigt de senaste åren. En sammanvägning av de senaste årens rapporter med Atlasinventeringens resultat indikerar att det häckar mellan 100 och 120 par i rapportområdet.
Pär Lydmark