Steglits Carduelis carduelis

2021

Höga antal: 150 ex Brudarebacken 21.8 (Roger Eskilsson). 200 ex Torslandaviken 22.8 (John Andersson m fl). 200 ex Torslandaviken 3.9 (Ola Wennberg). 100 ex Välen 1.9 (Göran Gustavsson). 50 ex Götaledstoppen 29.8 (Stefan Svanberg). 50 ex Haga kile 1.9 (Uno Unger). 65 ex Öxnäs 19.9 (Benga Ragnewall).
Steglitsens frammarsch regionalt och nationellt återspeglas av stora höstflockar som i år noterades på inte mindre än sex lokaler. I Torslandaviken har flockar på upp till 200 ex rapporterats vid ett par tillfällen, vilket är det hittills högsta antalet i rapportområdet. Häckningar redovisas inte längre då steglits betraktas som en allmän häckfågel i Göteborgsområdet.
Silke Klick

2020

Häckningar: Konstaterades på 8 lokaler. Fynd under häckningstid: Noterades på ett stort antal lokaler.
Höga antal: 100 ex Brudarebacken 9–23.8 (Roger Eskilsson m fl). 150 ex Torslandaviken 18.8–5.10 (Ola Wennberg m fl). 100 ex Säve 30.8–14.9 (Benga Ragnewall m fl). 53 ex str Smithska udden 29.9 (Per Österman).
Den fortsatt uppåtgående trenden för steglits kan inte benämnas som annat än makalös, där årets åtta konstaterade häckningar ska jämföras med bara enstaka häckningar och ett fåtal fynd under häckningstid till för bara några år sedan. Trenden visar sig även i flera stora höstflockar samt en sträckdag med ett betydligt antal. Flocken på 150 ex som observerades i Torslandaviken tangerar rapportområdets högsta antal så här långt som rapporterades 2016, även då i Torslandaviken. Vi betraktar numera steglits som en allmän häckfågel i rapportområdet och sätter därmed punkt för specifik redovisning av häckningar framöver.
Silke Klick

2019

Häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Torslandaviken (Ulf Persson). Fynd under häckningstid: Noterades på ett stort antal lokaler.
Höga antal: 120 ex Torslandaviken 9.9 (Jonatan Uppström).
Steglitsen ökar snabbt i antal både i Göteborgs rapportområde och regionalt. Trots det är antalet konstaterade häckningar lågt, men det är klart att arten häckar på många lokaler runtom. Av någon anledning missar vi häckningar, något som kan återspegla svårigheten att upptäcka en häckning eller helt enkelt rapporteringen. Det sammanlagda antalet rapporter har tredubblats sedan 2012, och även antalet lokaler med observationer under häckningstid har mer än fördubblats på bara ett par år.
Silke Klick

2018

Häckningar: 1 par Kobbehall, Askim (Markus Lagerqvist). Minst 2 par Preem raffinaderi, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Västra Gärdet, Hönö (gnm Bengt Karlsson). 1 par Hökälla (John Thulin). Minst 3 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Noterades från ett stort antal lokaler.
Höga antal: En stor flock på upp till 120 ex vid Torslandaviken 11.8–23.9 (Stig Carlsson m fl).
Steglitsens uppåtgående trend bekräftas även i år då antalet konstaterade häckningar nästan fördubblades jämfört med fjolårets rekord. För bara några år sedan noterades bara enstaka häckningar. Det stora antalet fynd under häckningstid på lokaler som är lämpliga för häckning antyder dessutom att antalet häckande par kan vara betydligt högre, så det ser mycket positivt ut för steglitsen.
Silke Klick

2017

Häckningar: 1 par Gunnilsetippen, Angered (Lars Erik Norbäck). 1 par Krokegården, Askim (Marianne Ohlander). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Stora Oxhagen, Hisingen (Jon Håkansson). 1 par Askesby, Säve (Lennart Larsson). Fynd under häckningstid: Rapporterad från mer än 50 ytterligare lokaler.
Höga antal: 50 ex Kvibergsfältet 25.9 (Mikael Forsman). 75 ex Torslandaviken 4.9 (Ola Wennberg).
Steglitsen är en av de arter som ökat mest som häckfågel i Sverige under 2000-talet, och även regionalt ser vi en tydlig stigande trend. För bara 10 år sedan konstaterades bara någon enstaka häckning per år, och innan dess häckade steglitsen ytterst sporadiskt. Årets fem konstaterade häckningar är det högsta antal vi har noterat i Göteborgs rapportområde, och även antalet lokaler med sjungande fåglar är det högsta någonsin.
Silke Klick

2016

Häckningar: 1 par Björkö (Peter Hamrén m fl). Fynd under häckningstid: Sjungande fåglar noterades på ytterligare mer än 20 lokaler under häckningstid.
Höga antal: 150 ex Torslandaviken 1.9 (Manne Strömbäck).
Steglits har en snabbt stigande trend såväl nationellt som regionalt. I Göteborgsområdet är den nu att betrakta som en ganska vanlig art vilket står i bjärt kontrast mot läget för tio år sedan, då vi utan att slita ut tangentbordet kunde räkna upp samtliga fynd under häckningstid i den här rapporten. Antalet konstaterade häckningar har dock förblivit lågt, men det speglar rapporteringen snarare än populationen. I linje med den här ökningen kan vi också publicera den hittills största flocken som rapporterats från området.
Magnus Rahm

2015

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Häckningstid: Sjungande fåglar rapporterades från ca 20 lokaler.
Höga antal: 65 ex Välen 13.9 (Sven Olof Johannesson).
Endast en konstaterad häckning men likt ifjol noterades det sjungande fåglar på minst 20 platser. Arten är nu spridd över hela rapportområdet och rimligtvis häckar några 10-tal par. Man behöver inte gå längre tillbaka än 2007 då den första konstaterade häckningen på 30 år gjordes i rapportområdet.
Martin Oomen

2014

Häckningar: 1 par Stora Oxhagen (Benga Ragnewall m fl). Fynd under häckningstid: Sjungande/revirhållande fåglar noterades på ytterligare ca 20 platser.
Höga antal: 47 ex Torslandaviken 31/8 (Magnus Persson).
Fortsatt gott om rapporter under häcksäsongen men antalet häckningar som konstateras är ganska få, säkerligen relaterat till lägre skådaraktivitet i artens häckningsbiotoper under sommarmånaderna.
Martin Oomen

2013

Häckningar: 1 par Lerbäck, Säve (Stig Carlsson). Fynd under häckningstid: Sjungande fåglar rapporterades från 13 lokaler under maj–juni, framförallt på Hisingen och längs Lärjeåns dalgång.
Höga antal: 80 ex Skogomedammen, Hökälla 13.9 (Stig Carlsson).
För fjärde året i rad kunde en steglitshäckning konstateras i rapportområdet. Steglitsen har haft en mycket gynnsam utveckling i hela Sverige det sista årtiondet.
Martin Oomen

2012

Häckningar: 1 par Skogomedammen (John Thulin). Fynd under häckningstid: Rapporterad från närmare 20 olika lokaler.
Höga antal: 50 ex Bärby, Säve 16.9 (Mia Wallin). 50 ex Arendalsudden 22.9 (Jon Håkansson m fl).
Steglitsen fortsätter att öka i Göteborg. Visserligen kunde bara en häckning konstateras, men antalet lokaler där arten sågs under häckningstid dubblerades jämfört med fjolåret. En försiktig skattning av beståndet skulle nog ge 5–15 par.
Martin Oomen

2011

Häckningar: 1 par Uggledal, Askim (Mikael Forsman m fl). 1 par Hökälla (Mats Raneström m fl). 1 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Ragnhildsholmen (Tommy Järås m fl). 1 par Öxnäs (Göran Karlsson). 1 par Stora Oxhagen (Ingvor Svensson m fl). 1 sj Lärjedalens golfbana (Håkan Thorstensson). 1 par Bokedalen (Daniel Gustafsson). 1 ex Välen (Karl-Olof Johansson). 1 ex Vråssered (Jan Mogol). 1 sj Säveåns dalgång, Utby (Lena Essedahl). 3 ex Sillvik (Johan Svedholm).
Höga antal: 100 ex Torslandaviken 17.11 (Bengt Adamsson m fl).
Den snabba expansionen i Göteborgsområdet fortsätter med minst tre konstaterade häckningar och ytterligare tre–fyra par i lämplig biotop under häckningstid. Man får ha i minnet att den första säkra häckningen i Göteborg på 30 år gjordes så sent som 2007.
Martin Oomen

2010

Häckningar: 1 par Askesby (Lennart Larsson). 1 par Lilleby (Mathias Theander). Fynd under häckningstid: 1 par Torslandaviken 21.5 (Per-Erik Hagström m fl). 1 par Lärjeåns dalgång, Angered 26.5 (Fredrik Spak). 1 par Albatross golfbana, Säve 9.6 (Johan Svedholm). 1 ex Råda säteri 6.7 (Johannes Löfqvist). 12 ex Hökälla 28.7 (Kirsi Oksman Ljungqvist).
Höga antal: 55–60 ex Kalshed, Säve 3–16.3 (Owe Hougström m fl). 80 ex Torslandaviken 24.10 (Magnus Persson).
Det står nu helt klart att steglitsen har etablerat sig som häckfågel i vårt område. Förutom de två konstaterade häckningarna gjordes observationer på ytterligare 5–6 lokaler där man kan förmoda att häckning ägt rum. Man måste dock ta i beaktande att familjeflockar snabbt sprider sig efter häckning vilket innebär att de flockar som sågs vid till exempel Hökälla under andra halvan av juli inte behöver betyda att arten häckat i det aktuella området.
Martin Oomen

2009

Häckningstid: 1 par Välen 19.5 (Hans Börjesson). 1 par Ragnhildsholmen 23.5 samt 20.6 (Daniel Gustafsson m fl). 1 par Askesby, Säve 25.6 (Per Lundgren m fl). Enstaka individer sågs dessutom vid Torslandaviken, Gunnesby, Bergum och Lärjeån under försommaren.
Höga antal: 100 ex Torslandaviken 14.12 (Bengt Adamsson m fl).
Inga konstaterade häckningar men sett till antalet rapporter under häckningstid så får man förmoda att det regelbundet häckar åtskilliga par inom rapportområdet.
Martin Oomen

2008

Häckningar: 1 par Stenared, Bergum (Håkan Thorstensson). 1 par Torslandaviken (Hans-Erik Hermansson). Häckningstid: 2 ex Björlanda k:a 4.5 (Johan Svedholm). 1 ex sj Hökälla 6.5 (Jan-Åke Noresson). 1 ex Hårssjön 13.5 (Hampus Lybeck). 2 ex Ragnhildsholmen 19.5 (Tommy Järås). 2 ex Skeppstadsholmen, Torslanda 27.5 samt 1 ex 3.6 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Stora Oxhagen 4.6 (Magnus Larsson). 1 ex Sandvik, Torslanda 7.6 (Per-Erik Hagström).
Höga antal: Vinter/vår: Som mest 60 ex i Torslandaviken under januari–februari (David Lundgren m fl). 25 ex Östra begravningsplatsen 15.1 (Sten Ekwall).
Höst/vinter: 25 ex Torslanda golfbana 6.9 (Magnus Persson m fl). 20 ex Välen 7–9.10 (Karl-Olof Johansson m fl). 45 ex Torslandaviken 9.11 (Magnus Persson m fl).
För andra året i rad kunde häckning konstateras. Senast dessförinnan som arten häckade med säkerhet var 1978! I vanlig ordning gjordes en hel del observationer under icke häckningstid, och området kring Flatholmen, Torslandaviken är nog det säkraste tillhållet för steglits hos oss.
Martin Oomen

2007

Troliga häckningar: 2 1K Gunnilse, Angered 11.8 (Lars Erik Norbäck). 1 ad + 2 1K Alleby, Björlanda 3.9 (Elvor Ohlin m fl).
Häckningstid: 2 ex Domelihög, Bergum 28.4 (Håkan Thorstensson). 1–2 ex Hökälla 29–30.4 (Mats Raneström m fl). 1 ex sj Madbäcksdammen, Björlanda 5.6 (John Thulin). 4 ex Råda portar 13.6 (Christer Johansson). 1 ex sj Björsbo gärde, Bergum 29.6 (Peter Andersson). 1 ex Tållered, Kållered 7.7 (Hasse Berglund). 2 ad Torslandaviken 21.7 (Roger Eskilsson m fl).
Större antal: Torslandaviken: Flockar av varierande antal sågs i området under september–december, som mest 40 ex vid Mudderdammen 26.9 och lika många vid Flatholmen 4.12 (Bo Brinkhoff m fl). Övriga lokaler: 25 ex Öxnäs, Säve 2.10 (Göran Karlsson). 30 ex Hills golfbana, Mölndal 8.12 (Lena Essedahl).
Med största sannolikhet har vi regelbundet enstaka par steglits häckande i rapportområdet, men de vet hur man gömmer sig under häckningstid och med undantag för 2005 har de lyckats undgå upptäckt år efter år. I år fick vi dock resultatet av en häckning dokumenterad på bild – en adult fågel med två ungar vid Alleby. Observationen gjordes dock relativt sent (i början av september) och ungarna var vid det laget flygga, så det kan inte uteslutas att den verkliga häcklokalen var en annan. Även i Angered, där arten normalt sett har sina starkaste fästen, sågs två 1K-fåglar i början av augusti vilket tyder på att häckning har ägt rum i närheten. Vinterflockarna är i normal storlek och omfattning.
Pär Lydmark