Rosenfink Carpodacus erythrinus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 18 maj 9 maj 2014 Gullö, Säve (Johan Svedholm)
Sista höst 2 sep 18 okt 2015 Hönö (Magnus Unger m fl)

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Utmed Göta älv mellan Stora Oxhagen/Jordfallsbron i norr och Orrekulla skans i söder noterades 6–8 sjungande hanar 24.5–23.6.
Övriga fynd: Vår: 1 ex sj Torslandaviken 20.5 (Magnus Persson). 1 ex sj Lexby, Partille 30.5 (Håkan Pleijel). 1 ex sj Ragnhildsholmen 2.6 (Staffan Larsson). 1 ex sj Tjälleviks mosse, Hönö 12.6 (Kristoffer Lager). Höst: 1 1K Sudda, Hönö 19.8 (Thomas Karlsson).
Ett rätt så normalt uppträdande av rosenfink, med en koncentration till de klassiska buskmarkerna vid Göta älv, dock utan att någon häckning kunde konstateras. Antalet tillfälliga fynd av uppenbart rastande fåglar var lite lägre än vanligt. Ett höstfynd gjordes.
Silke Klick

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: På sträckan mellan Orrekulla skans/Angeredsbron och Jordfallsbron utmed Göta älv noterades 10 sjungande hanar 20.5–13.7. 1 ex sj Hökälla, Hisingen 1–23.6 (Jan Hellström m fl).
Övriga fynd: 1 ex Vrångö 21.5 (Christopher Magnusson). 1 ex sj Donsö 23.5 (Gösta Olofsson). 1 ex Torslandaviken 26.5 (Hans Börjesson). 1 ex sj Torslandaviken 31.5 (Per Lif m fl). 1 2K sj Västra begravningsplatsen 6.6 (Stefan Svensson). 1 2K sj Stolts hed, Askim 12.6 (Stefan Svanberg). 1 ex sj Torslandaviken 13.6 (Magnus Persson m fl). 1 ex Brudarebacken 1.7 (Anton Mangsbo). 1 ex Hönö 18.7 (Thomas Karlsson).
Tio sjungande rosenfinkar på de klassiska lokalerna utmed Göta älv är ett normalt utfall. Ingen häckning kunde konstateras, men på en av dessa lokaler (Ingebäcks älvstrand) observerades fyra individer i juli, något som kan tyda på en lyckad häckning. Nio ströfynd av rastande fåglar ligger också helt inom ramen av ett normalt år. Inga höstfynd gjordes.
Silke Klick

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Utmed Göta älv mellan Orrekulla skans och Jordfallsbron noterades 5 sjungande hanar 21.5–29.6.
Övriga fynd: 1 ex sj Björkö 15.5 (Peter Hamrén). 1 ex sj Slottsskogen 16.5 (Martin Johansson). 1 ex sj Torslandaviken 18.5 (Ulf Sjögren m fl). 1 ex sj Torslandaviken 21.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex sj Sudda, Hönö 21.5 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex sj Slottsskogen 21.5 (Peder Winding). 1 ex sj Hönö 21.5 (Thomas Karlsson). 1 ex sj Ragnhildsholmen 21.5 (Torbjörn Arvidsson). 1 ex sj Rörö 25.5–6.6 (Per Björkman m fl). 1 ex Majvik 29.5 (Jonas Örnborg). 1 ex sj Donsö 1.6 (Lars Davidsson m fl). 2 ex sj Öckerö 6.6 (Peter Post m fl). 1 ex Stora Amundö 16.6 (Lars Lundmark). 1 ex sj Gullö, Säve 18.6 (Maria Aronsson m fl).
Höst: 1 ex str S Sisjöns skjutfält 31.8 (Magnus Rahm).
Antalet sjungande rosenfinkar på de klassiska lokalerna utefter Göta älv har varit lägre än de senaste två åren, men i ett lite längre perspektiv inom ramen för en normal variation. Som jämförelse kan nämnas att antalet sjungande hanar på samma sträcka uppskattades till 16 det goda året 2011. Rastande fåglar uppgick till sammanlagt 16 ex vilket är lite mer än normalt.
Silke Klick

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Utmed Göta älv mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades ca 10 sjungande hanar 15.5–4.7, samt 1 ex vid Orrekulla skans under samma period.
Övriga fynd: Vår: 2 ex Brottkärr 21.5 (Jan Wahlberg). 1 ex sj Välen 9.6 (Berndt Andersson). 1 ex sj Fässberg, Mölndal 9.6 (Lars Eric Rahm). Höst: 1 ex str S Ganlet, Önnered 2.9 (Stefan Svanberg).
I likhet med tidigare år koncentreras fynd av sjungande rosenfink till en period från mitten av maj till mitten/slutet av juni, och till en sträcka på en knapp mil längs Göta älv, från Orrekulla skans i söder till Jordfallsbron i norr. Ströfynden av rastande fåglar på övriga lokaler var något färre än vanligt.
Silke Klick

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Längs Göta älv på sträckan Angeredsbron – Jordfallsbron noterades minst 10 sjungande exemplar i maj–juni.
Övriga fynd: Vår: 1 ex Öxnäs 18.5 (Per Österman). 1 ex sj Slottsskogen 18.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Brännö 25.5 (Linus Westlund). 1 ex sj Trädgårdsföreningen 27.5 (Stefan Malm). 1 ex sj Byn, Björkö 1.6 (Kristoffer Lager). 1 ex sj Torslandaviken 1.6 (Lars Persson). 1 ex sj Brännö 6.6 (Lars Hellman). 1 ex Grevedämmet, Mölndal 22.6 (Jan Tallnäs m fl). Höst: 1 ex str S Smithska udden 15.8 (Jon Håkansson).
Efter några år med låga antal fynd av rosenfink är det här året mer normalt, med den typiska koncentrationen av sjungande hanar på norra Hisingen längs Göta älv. De övriga fynden av sjungande fåglar var kortvariga, och det är mest troligt att det rör sig om förbisträckande fåglar.
Silke Klick

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades ca 5–7 sjungande hanar i maj–juni. 1 3K+ hane sj Orrekulla skans 22.5–16.6 (Jan Hellström m fl). 2 ex sj Gullö, Säve 3.6 (Anders Hansson). 1 ex sj Ragnhildsholmen 28.5–12.6 (Magnus Persson m fl).
Övriga fynd: 1 3K+ hane Lunnaberg, Rödbo 16.5 (Per Arne Lindgren). 1 ex sj Rörö 22.5 (David Klingberg). 1 ex sj Hökälla 3.6 (Per Lundgren). 1 3K+ hane sj Sudda, Hönö 12.6 (Thomas Karlsson). 1 1K Brännö 11.9 (Jan Mogol).
Rosenfinken tycks ha minskat en hel del i området under senare år, och årets antal sjungande hanar ligger i linje med de senaste två åren. Som jämförelse uppskattades antalet sjungande hanar i Göta älvdalen till 16 det goda året 2011. Antalet ströfynd av rastande fåglar var också ovanligt litet.
Magnus Rahm

2015

Häckningstid: Göta älvdalen: längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron rapporterades minst 3–4 sjungande hanar i maj–juni (Tommy Järås m fl.). Från början av juni fanns 2 sj vid Ragnhildsholmen (Benga Ragnewall m fl), 1 sj Orrekulla skans (Ingemar BE Larsson) samt 1 sj Skogome (Freddy Persson).
Övriga fynd: Under de två sista majveckorna hördes rosenfinkar på ett 10-tal lokaler, inkl 4 sj Vrångö 28.5 (Anders Hällström).
Samtliga dessa utgjordes troligen av rastande fåglar. Höstfynd: 1 honfärgad Jungfruviken, Hönö 18.10 (Magnus Unger m fl). Från att ha ökat kraftigt under 80- och 90-talet har beståndet, både nationellt och regionalt minskat under senaste årtiondet. Oktoberfyndet på Hönö utgör rejält fenologirekord med över två veckor. Intressant nog gjordes även det tidigare fenologirekordet på Hönö då ett exemplar sågs där den 1 oktober 2011.
Martin Oomen

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid, Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades minst 6 sjungande hanar i maj–juni. Dessutom 1 ex sj vid Orrekulla skans under samma period. Övriga fynd under häckningstid: 2 sj Gullö 9–10.5 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Vrångö 20.5 (Martin Oomen). 2 ex Torslandaviken 22.5 (Magnus Persson m fl). 1 ex sj Orrekulla skans 1 ex Torslandaviken 20 samt 27.7 (Hans Waern m fl). 1 hane Kippholmen 21.7 (Bo Brinkhoff). 1 ex str S Vrångö 29.8 (Magnus Rahm).
Det här var inte ett av de bättre åren för rosenfinken i vårt område, med ganska få rapporter från Göta älvdalen som är artens kärnområde hos oss. Även andelen övriga fynd under året var något lägre än normalt.
Martin Oomen

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid, Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades minst 12 sjungade ex i maj–juni. Fynd under häckningstid, övriga lokaler: 1 ex sj Lerbäck, Säve 17.5–2.6 (Leif Andersson m fl). 2 ex Välen 23.5 (Josua Smedberg) och 1 ex sj samma lokal 29.5–10.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sj Hög 26.5 (Tommy Järås). 2 ex sj Orrekulla skans 24.5–8.6 (Birger Kaiser m fl). 1 ex sj Ragnhildsholmen 10.6 (Silke Klick).
Övriga fynd: 1 2K Brännö 18.5 (Johan Ennerfelt m fl). 1 ex Hälsö 20.5 (Thomas Karlsson). 1 2K Hyppeln 21.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 hane Sillviks naturreservat 24.5 (Mathias Theander). 2 hanar Rörö 26.5 (Thomas Karlsson). 1 hane Rördammen, Öckerö 26.5 (Peter Post). 1 ex Styrsö 1.6 (Andy Hultberg). 1 ex Stora Amundö 24.6 (Lars Lundmark). 1 ex Styrsö 6.9 (Andy Hultberg).
Ett tämligen normalt år. Det gjordes en del ströobservationer av sjungande fåglar i andra halvan av maj. Dessa fynd rör sig säkerligen om förbisträckande fåglar. Tyngdpunkten av sjungande fåglar var som brukligt koncentrerad till Göta älv. Inga misstänkta häckningar har rapporterats, senast en häckning konstaterades var 2007 då ett par häckade vid Lilla Oxhagen.
Martin Oomen

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid, Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades 12–13 sjungade ex i maj–juni. Fynd under häckningstid, övriga lokaler: 1 ex Stigbergstorget 20.5 (Jesper Nilsson). 1 ex Välen 20.5 (Hans Börjesson). 1 ex Skogomedammen 20.5 (Leif Andersson). 1 ex Torslandaviken 21.5 (Magnus Persson m fl). 1 ex Rörö (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Hyppeln (Lars Persson). 1 ex Björkö 23.5 (Peter Hamrén). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 27.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Utbyfältet 25.5 (Tony Norman m fl). 2 ex Ragnhildsholmen 29.5–23.6 (Anders Bergquist m fl). 1 ex Brudarebacken 1.6 (Christer Fält). 1 ex Vrångö 6.6 (Thomas Karlsson) 1 ex Fässberg 7.6 (Anders Olsson). 1 ex Gustegården, Angered 20.6 (Tommy Järås).
Övriga fynd: 1 honfärgad Rörö 9.7 (Bo Brinhoff m fl). 1 honfärgad Dannekroken, Hönö 29.9 (Magnus Rahm).
I likhet med tidigare år håller Göta älvdalen ställningarna och även om det är något färre fynd därifrån detta år så beror det snarare på bristande rapportering än på någon reell minskning. Glädjande nog uppehöll sig två sjungande hanar kring Ragnhildsholmen under försommaren. Detta är en gammal klassisk lokal som har stått tom på senare år. Precis som förra året gjordes även denna höst ett sent fynd i skärgården.
Martin Oomen

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid, Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron och Jordfallsbron noterades minst 16 sj exemplar i maj–juni. Fynd under häckningstid, övriga lokaler: 1 ex sj Pinan, Hönö 24.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Smithska udden 26.5 (Karl-Olof Johansson). 1 ex sj Skintebo 29.5 (Patrik Axelsson). 1 ex sj Stora Amundö 31.5 (Oscar Berkefalk Westman m fl). 1 ex sj Rörö 7–18.6 (Ola Wennberg m fl) 1 ex sj Älvea, Säve 16.6 (Peter Post) 1 ex sj Torslandaviken 18.6 (Göran Gustavsson).
Övriga fynd: 1 1K ringm Sudda, Hönö 30.7 (Björn Zachrisson). 1 hona ringm Sudda, Hönö 31.7 (Björn Zachrisson). 1 ex str SV Säteriet, Råda 26.8 (Johannes Löfqvist). 1 ex Nötholmen, Hönö 27.8 (Magnus Unger). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 1.10 (Jon Håkansson).
Götaälvdalgången fortsätter att vara artens kärn­område. Det får anses troligt att åtskilliga par häckar här, även om det är långt mellan konstaterade häckningar. Senaste två häckningarna som konstaterades var 1997 och 2007. Fyndet på Hönö i oktober utgör nytt fenologirekord med hela tre veckor då senaste fyndet tidigare var från Hönö den 11 september 2007. I Sverige görs det nästan årligen något enstaka oktoberfynd.
Martin Oomen

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 10 ex sj längs sträckan Angeredsbron–Jordfallsbron utmed Göta älv under maj–juni (flera rapportörer). 1 ex sj Grimås, Hisingen 14.5 (Johan Svedholm). 1 ex sj Uggledal, Askim 20.5 (Mikael Forsman). 1 ex sj Medicinareberget 20.5 (Donald Blomqvist). 1 ex sj Brudarebacken 21.5 (Christer Fält m fl). 1 ex sj Välen 21.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sj Sanden, Torslanda 27.5 (Mathias Theander). 1 ex sj Svankällan 8.6 (Göran Karlsson). 1 ex sj Sisjöns skjutfält 9.6 (Johannes Tallroth). 1 ex sj Säveåns dalgång, Utby 21–25.6 (Lena Essedahl m fl).
Övriga fynd: 1 hona Torslandaviken 27.5 (Magnus Persson). 1 1K Välen 21.8 (Thomas Karlsson). 1 1K ringm Sudda, Hönö 29.8 (Björn Zachrisson) 1 honfärgad Billdals skärgård 5.9 (Patrik Axelsson).
Ett stabilt år med cirka 25 rapporter varav 20 sjungande hanar. Arten är känd för att fluktuera och antalet har pendlat mellan max 50 ex 1986 och som lägst 4 ex 2000. Rosenfinken började uppträda regelbundet i vårt rapportområde på 70-talet och de högsta noteringarna gjordes på 80-talet. Den sedvanliga koncentrationen av rosenfinkar längs Göta älvs dalgång är unik för vårt rapportområde. Liknande täta populationer finns som närmast vid Hornborgasjön och på Kråks skjutfält i Västergötland.
Martin Oomen

2009

Häckningstid: Göta älvdalen: Längs sträckan mellan Angeredsbron upp till Jordfallsbron noterades ca 10–12 sjungande exemplar i maj–juni. Övriga lokaler: 2 ex Torslandaviken 18.5–3.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sj Biskopsgården 20.5 (Björn Dellming). 1 ex sj Hönö 22.5 (David Armini m fl). 1 ex sj Ragnhildsholmen 24.5 (Martin Samuelsson). 1 ex sj Säveåns dalgång, Partille 28.5 (Olof Armini). 3 ex Haga kile, Askim 30–31.5 (Lars Lundmark m fl). 1 ex sj Göteborgs botaniska trädgård 30.5 (Håkan Eliasson). 1 ex sj Öxnäs 31.5 (Bo Brinkhoff). 1 honfärgad Rörö 31.5 (Crister Fält). 1 ex sj Lärjeåns dalgång, Bergum 7.6 (Elon Wismén m fl).
Övriga fynd: 1 hane Haga kile, Askim 1.8 (Jan Mogol). 1 ex str S Smithska udden 21.8 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex str S Backa 25.8 (Jon Håkansson).
Några häckningar kunde inte konstateras detta år men en sedvanlig koncentration av sjungande fåglar fanns på nordöstra Hisingen längs Göta älv. Augustifyndet vid Haga kile är intressant och kan kanske antyda häckning då 3 ex sågs där i början av sommaren. De övriga fynden av sjungande fåglar under någon dag eller två i skiftet maj/juni på vitt skilda lokaler får antas vara förbisträckande fåglar.
Martin Oomen

2008

Häckningstid: 1 ex sj Mölnlycke 16.5 (Rickard Johansson). 1 ex sj Stora Amundö 28.5 (Lars Lundmark). 2 ex sj Stora Oxhagen 28.5–17.6 (Tommy Järås m fl). 2 ex sj Lilla Oxhagen 30–31.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex sj Eriksdal 31.5 och 14.6 (Leif Andersson m fl). 1 ex sj Rörö 31.5 (Ragnar Seldén). 1 ex sj Järkholmen, Askimsviken (Jan Wahlberg). 1 ex sj Hovås golfbanedamm, Askim (Jan Wahlberg). 1 ex sj Brännö 1.7 (Ingemar Olsson).
Övriga: 2 ex str S Smithska udden 12.8 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 17.8 (Magnus Persson). 1 ex str S Smithska udden 24.8 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S 30.8 Mölnlyckemotet, Råda (Johannes Löfqvist).
Arten fortsätter att ha sitt starkaste fäste på Hisingens nordöstra hörn. Någon häckning likt fjolåret kunde inte konstateras, även om det är troligt att så sker varje år i området. Tyvärr har inga rapporter inkommit från sträckan mellan Oxhagen ned till Angeredsbron, där det tidigare år rapporterats flera sjungande hanar. Om detta är en tillfällighet eller inte får de närmsta åren utvisa.
Martin Oomen

2007

Häckningar: 1 par Lilla Oxhagen, Hisingen 22.5–14.8 (Kåre Ström). Häckningstid: Sammanlagt 10–12 sjungande hanar längs Göta Älv utmed sträckan Orrekulla skans–Eriksdal, som mest 3 ex i Stora Oxhagen 2–3.6 (Conny Palm m fl). 1 ex sj Landvetter 22.5 (Stefan Lemurell). 1 ex sj Sävedalen 25.5 (Lars Lundmark). 1 ex sj Saltholmen, Göteborg 25.5 (Martin Boberg). 1 ex sj Kallhed, Björlanda 31.5–3.6 (Kjell Wassenius m fl). 1 ex sj Sävholmen, Gullö 9.6 (Tina Widén m fl). 1 ex Björnaråsen, Landvetter 10.6 (Johannes Löfqvist).
Övriga fynd: 1 ex Kråkudden, Hönö 18.7 (Hans Petersson m fl). 1 1K Majvik, Torslanda 14.8 (Johan Svedholm). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 11.9 (Björn Zachrisson).
Årets häckning i Lilla Oxhagen är den första konstaterade häckningen av rosenfink sedan 1997, vilket naturligtvis är mycket glädjande. Paret ringmärktes, vilket gör att vi möjligen kan följa utvecklingen för detta par kommande år. Avsaknaden av konstaterade häckningar speglar dock inte uppträdandet av denna art, som helt enligt mönstret de senaste åren har ett stadigt fäste längs Göta Älv-dalen där säkerligen flera par häckar varje år. Bland övriga fynd märks bland annat två observationer från Hönö, där arten har varit i det närmaste årlig de senaste åren.
Pär Lydmark