Vinterhämpling Linaria flavirostris

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 28 apr 11 maj 2005 Öxnäs (Daniel Gustafsson)
Första höst 5 okt 16 sep 2018 Öxnäs, Säve (Bo Brinkhoff)

2021

Höga antal: Vår: 60 ex Torslandaviken 7.1 (Björn Dellming m fl). Höst: 100 ex Torslandaviken 28.10–29.12 (John Thulin m fl).
Sena fynd: 3 ex Torslandaviken 6.5 (Anne-Catherine Ernehall).
Sammantaget ett bra år för vinterhämpling, även om vinterflockarna i början på året var av beskedligare storlek och inte tresiffriga som 2020. Några exemplar i Torslandaviken dröjde sig kvar till 6 maj, vilket inte är långt från fenologirekordet 11 maj. Under hösten och vintern kunde Torslandaviken återigen ståta med tresiffriga antal då upp till 100 ex noterades, uppdelade på ett par flockar.
Silke Klick

2020

Höga antal: Vår: 100 ex Torslandaviken 1.1–26.3 (Jan-Erik Pettersson m fl). Höst: 150 ex Torslandaviken 12.10–20.11 (Christer Fält m fl).
För att hitta tresiffriga flockar av vinterhämpling i Göteborgs rapportområde får vi gå tillbaka till 2012 då 100 ex noterades på Öckerö, samt 2011 då noteringen blev 132 ex i Torslandaviken. Även under 2020 stoltserar Torslandaviken med tresiffriga flockar, uppenbarligen tidvis uppdelade i mindre flockar på olika underlokaler. Den höga höstnoteringen utgjordes således av en flock på åtminstone 100 ex på Arendalsudden samt åtminstone 50 ex på Mudderdammen. Att tresiffriga antal påträffades både under våren och hösten är ovanligt. På flera lokaler sågs dessutom flockar större än 25 ex under både vår och höst. Faktum är att 2020 blev det bästa året någonsin både till antal fynd och antal individer.
Silke Klick

2017

Höga antal: 25 ex str S Smedstorps ängar, Björketorp 21.10 (Elon Wismén). Upp till 50 ex Torslandaviken 27–31.10 (Ola Wennberg m fl). 50 ex Utbyfältet 29.11 (Fredrik Klingberg).
Inga tresiffriga antal i år, men en flock med upp till 50 individer höll till vid Mudderdammen i Torslandaviken en period under hösten. Att inga höga antal noterades under våren är något anmärkningsvärt, då våren har varit den tid då de största antalen noterats fram till för ca 10 år sedan. En förklaring kan vara att stora delar av den främsta lokalen i Fässberg, Mölndal blev förvandlad till industrifastigheter vid ungefär den tiden.
Silke Klick

2012

Höga antal: 100 ex Rördammen, Öckerö 20.10 (Rolf Nyback).
Likt 2011 blev det även i år en tresiffrig flock under oktober månad.
Martin Oomen

2011

Höga antal: 132 ex Torslandaviken 17.10 (Magnus Persson). 70 ex str S Hyppeln 25.10 (Bo Brinkhoff).
För första gången på fem år noterades en tresiffrig flock i Göteborg. Under 2000-talet har detta skett 2001, 2005 och 2006. De största antalen sågs under höstmånaderna vilket är ovanligt. Samtliga tidigare höga noteringar är gjorda i april.
Martin Oomen

2010

Höga antal: 45 ex Torslandaviken 17.10 (Ola Wennberg).
Den något vikande trenden håller i sig, senast vi hade en tresiffrig flock var 2006 då minst 150 ex sågs i Fässberg i början av april. Våren är annars den tid på året då de största antalen noteras och detta uppträdande är arten ganska ensam om bland tättingarna i vårt område.
Martin Oomen

2009

Höga antal: 60 ex str S Vrångö 21.10 (Tina Widén). 60 ex Hyppeln 29.10 (Roger Eskilsson).
Enstaka större flockar av vinterhämpling ses varje år i området, så även i år.
Martin Oomen

2008

Höga antal: 80 ex Arendalsudden 23.3 (David Lundgren).
Likt tidigare år ses de största antalen under vårvintern. Troligtvis rör det sig om nordsträckande vårfåglar som stannar upp under mars och april innan de fortsätter norrut till sina häckplatser.
Martin Oomen

2007

Summering: Mindre flockar i storleksordningen 10–30 ex sågs på ett antal lokaler under året.
Inga stora ansamlingar av vinterhämpling i år. Under 2000-talet har tresiffriga flockar rapporterats 2001, 2005 och 2006 (som mest ca 200 ex på två olika lokaler i april 2005) medan övriga år legat ungefär i nivå med årets skörd.
Pär Lydmark