Tobisgrissla Cepphus grylle

2021

Häckningar: 1 par Vasskären, Gbg:s södra skärgård (Andreas Svensson). 8 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 2 par Små Lyngskär, Askims fjord (Gösta Olofsson). 3 par Aveskären, Vrångö (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 14 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 30.4 (Andreas Svensson m fl). 150 ex Tistlarna 14.5 (Mikael Molin).
Årets 15 konstaterande häckningar är sett till vissa år inte imponerande men speglar troligen inte det sanna antalet häckande tobisgrisslor i området. Nu är det några år sedan någon större inventering av antalen gjordes och i brist på sådana är det förstås svårt att dra ordentliga slutsatser kring tobisgrisslans livskraft i vår skärgård.
Ola Bäckman

2020

Häckningar: Minst 1 par Vasskären, Gbg:s södra skärgård (Stefan Svanberg m fl). Höga antal, häckningstid: 13 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 11.4 (Johan Ennerfeldt m fl). 24 ex Inre Tistlarna 29.5 (Glenn Palstam). 60 ad Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 30.5 (Hans Zachrisson).
I år gjordes i princip inga kontroller på de klassiska häcklokalerna och eftersom det handlar om mer eller mindre otillgängliga platser i skärgården så resulterar förstås detta i att det rapporterade häckningsutfallet ser så bedrövligt ut. Givetvis är det dock svårt att dra några större slutsatser utifrån detta så årets faktiska utfall får helt enkelt i stort vara höljt i dunkel.
Ola Bäckman

2019

Häckningar: 1 par Enskär, Rörö (Per Björkman m fl). 4 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Tistlarna (Tommy Järås m fl). 1 par Fjärskären, Vinga (Bengt Karlsson). Höga antal, häckningstid: 10 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 21.4 (Johan Ennerfelt). 13 ex Inre Tistlarna 14.5 (Gösta Olofsson). 18 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 14.5 (Gösta Olofsson). Som mest 156 ex Tistlarna 16.5 (Gösta Olofsson). 16 ex Byrknalten, Gbg:s södra skärgård 20.5 (Gösta Olofsson). 15 ex Aveskären, Vrångö 12.7 (Gösta Olofsson).
Minst sju konstaterat häckande par är jämförelsevis lågt. Problemet är dock att ingen större inventering av tobisgrissla gjordes under året vilket alltid drar ned antalet upptäckta häckningar kraftigt. På Tistlarna, som är en av de viktigaste lokalerna, noterades som mest 156 individer under häckningstid vilket i alla fall är ett högstaantal i linje med senare år.
Ola Bäckman

2018

Häckningar: 1 par Enskär, Rörö 29.4 (Per Björkman m fl). 2 pulli ringmärktes Fjärskären, Vinga 28.6 (gnm Bengt Karlsson). 2 par Små Lyngskär, Askims fjord 4.7 (Gösta Olofsson). 24 par Tistlarna 4.7 (Gösta Olofsson). 5 par Inre Tistlarna 4.7 (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 20 ex Vasskären, Gbg:s södra skärgård 29.4 (Robert Ennerfelt m fl). 156 ex Tistlarna 6.5 (Gösta Olofsson m fl). 30 ex Inre Tistlarna 19.5 (Gösta Olofsson). 18 ex Aveskären, Vrångö 1.6 (Gösta Olofsson). 19 ex Byrknalten, Gbg:s södra skärgård 1.6 (Gösta Olofsson).
Tobisgrisslans framgång i området är, på grund av otillgängligheten, svår att dra klara slutsatser om. I år noterades ca 33 häckande par vilket är ett hyfsat utfall relativt sett. Detta måste dock ställas i relation till hur noggrant de kända häckplatserna inventerats vilket gör jämförelser mellan åren besvärligt.
Ola Bäckman

2017

Häckningar: 17 par Tistlarna (Gösta Olofsson). 4 par Aveskären, Vrångö (Gösta Olofsson). 6 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 16 ex Kråkudden, Hönö 2.4 (Per Björkman). 25 ex Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 9.4 (Roger Eskilsson m fl). 119 ex Tistlarna 15.5 (Gösta Olofsson). 32 ex Inre Tistlarna 15.5 (Gösta Olofsson). 13 ex Fjärskären, Vinga 29.5 (Gösta Olofsson). 17 ex Fjärskären, Vinga 6.7 (Arne Johansson m fl). 21 ex Byrknalten, Gbg:s södra skärgård 7.7 (Gösta Olofsson). 16 ex Aveskären, Vrångö 7.7 (Gösta Olofsson).
27 konstaterade bon är fler än de senaste två åren, men få jämfört med de 49–91 par som noterades under de bättre åren på 2000-talen. Utfallet är dock väldigt beroende av i vilken omfattning inventeringar görs i skärgården vilket gör trenduppskattningar lite besvärligt att göra.
Ola Bäckman

2016

Häckningar: 2 par Byrknalten (Gösta Olofsson). 1 par Små Lyngskär (Gösta Olofsson). 1 par Aveskären, Vrångö 5.7 (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 12 ex Aveskären, Vrångö 3.4 (Magnus Rahm m fl). 17 ex Inre Tistlarna 14.4 (Gösta Olofsson). 169 ex Tistlarna 6.5 (Gösta Olofsson). 17 ex Fjärskären, Vinga 27.5 (Gösta Olofsson). 25 ex Byrknalten 4.6 (Gösta Olofsson).
Endast fyra konstaterade häckningar i år är förstås ett lågt antal men det är svårt att dra några slutsatser kring beståndet då viktiga lokaler som Tistlarna och Kalvholmen inte kontrollerats. Under 2000-talen har antalet häckningar legat mellan 49–91 då mer fullständiga inventeringar gjorts. Högsta antalet på 169 ex noterades just på Tistlarna i maj och det är en siffra som står sig bra i jämförelse med tidigare år vilket inger förhoppning om att populationen i området är relativt stabil.
Ola Bäckman

2015

Noterad på följande lokaler under häckningstid: Norra skärgården: Rörö; Torrbeskär och Kråkudden, Hönö. Södra skärgården: Ekeskär, Vinga; Vasskären och Vargö.
2015 gjordes ingen inventering av tobisgrissla i området varför det helt saknas fynd av konstaterade häckningar.
Ola Bäckman

2014

Häckningar: 26 par Tistlarna (Gösta Olofsson). 6 par Kalvholmen (Gösta Olofsson). 8 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 2 par Små Lyngskär, Askims fjord (Gösta Olofsson). 11 par Byrknalten (Gösta Olofsson). Höga antal under häckningstid: 169 ex Tistlarna 25.4 (Gösta Olofsson). 75 ex Torrbeskär 1.4 (Bo Brinkhoff). 72 ex Inre Tistlarna 25.4 (Gösta Olofsson). 22 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 3.5 (Gösta Olofsson). 21 ex Aveskären, Vrångö 1.4 (Stefan Svanberg). 20 ex Fjärskären, Vinga 15.5 (Stig Carlsson m fl).
Antalet häckande par är lite svårt att jämföra mellan åren då inventering av beståndet inte gjorts i samma utsträckning varje år. I år inventerades de klassiska lokalerna Tistlarna, Kalvholmen och Byrknalten vilket resulterade i 53 konstaterade par. Lite knappt i paritet med de 60–91 par som noterats under inventeringar på 2000-talet.
Ola Bäckman

2013

Häckningar: 15 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 11 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Höga antal, häckningstid: 71 ex Torrbeskär, Gbg:s norra skärgård 2.4 (Stefan Svanberg). 170 ex Tistlarna 20.4 (Gösta Olofsson). 96 ex Inre Tistlarna 20.4 (Gösta Olofsson). 39 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 20.4 (Gösta Olofsson). 47 ad Byrknalten 13.7 (Martin Fransson). Övriga fynd, häckningstid: Noterades vid bland annat Vasskären, Aveskären, Fjärskären, Buskär och Stora Stenskär i södra skärgården, samt Stenskär och Enskär i norra skärgården.
26 konstaterade häckningar är relativt lågt, men ger inte en fullständig bild eftersom arten inte har inventerats heltäckande. Det är troligt att det finns i storleksordningen 100 häckande par i Göteborgs skärgård, och årets observationer kring häckningsplatserna tyder inte på några dramatiska förändringar i beståndet.
Magnus Rahm

2012

Häckningar: 5–9 par (2 pull observerade 28.6) Fjärskären, Vinga (Benga Ragnewall m fl). 10–15 par Rörö (Per Björkman m fl). 3 par Benskär, norra skärgården (Bo Brinkhoff). Fynd under häckningstid: Fåglar noterades vid Vrångö, Lökholmen, Vasskären och Danska liljan i södra skärgården, samt vid Hyppeln, Hönö, Fotö, Öckerö, Lilla Äxholmen och Stora Svartskär i norra skärgården.
Höga antal: 53 ex Torrbeskär 15.4 (Magnus Unger). 157 ex Tistlarna 28.4 (Gösta Olofsson). 85 ex Inre Tistlarna 28.4 (Gösta Olofsson). 53 ex Kalvholmen 28.4 (Gösta Olofsson). 28 ex Rörö 4.4 (Magnus Rahm). 21 ex Fånyttan, Rörö 21.4 (Stefan Svanberg).
Cirka 20 konstaterade häckningar är lägre än i fjol då hela 60 noterades. Dock saknas uppgifter från artens kärnområde, Kalvholmen och Tistlarna, i år. De högsta noterade antalen från dessa lokaler är dock i nivå med eller till och med något högre än de senaste fem åren, då i genomsnitt drygt 50 fåglar noterats på Kalvholmen och knappt 200 fåglar på Yttre och Inre Tistlarna tillsammans. Under de år på 2000-talet då beståndet inventerats i något högre utsträckning i rapportområdet har mellan 63 och 91 par konstaterats häcka.
Mikael Molin

2011

Häckningar: 16 par Inre Tistlarna 1.7 (Gösta Olofsson). 12 par Kalvholmen (Gösta Olofsson). 15 par (2 pull observerade 18.6) Fjärskären, Vinga (Bengt Karlsson m fl). Ca 12 par Vinga Fjärskär (Ivar Ivarsson). Minst 1 par (1 1K observerad 20.7) Kråkudden (Per Björkman m fl). Troliga häckningar: Ca 5 par Vasskären, Gbg:s södra skärgård 13.7 (Lars Hellman). Fynd under häckningstid: 60 ex Rörö 10.4 (Magnus Unger m fl). 14 ex Stora Rävholmen, Öckerö 10.4 (Bengt Karlsson). 120 ex Tistlarna 7.5 (Per Österman m fl). 72 ex Inre Tistlarna 8.5 (Gösta Olofsson). Ca 40 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 8.5 (Gösta Olofsson). 16 ex Torrbeskär 11.5 (Martin Oomen). Dessutom noterades enstaka ex under häckningstid vid Lökholmen, Bolleskären, Enskär, Rörö, Hyppelns kalv och Galterö.
Årets cirka 60 konstaterade häckningar är nästan i paritet med övriga år på 2000-talet då beståndet inventerats i lite större omfattning och mellan 63 och 91 par rapporterats. Detta är glädjande eftersom uppgifter från flera klassiska lokaler saknas. Det högsta antalet rapporterade fåglar från den normalt största kolonin på Tistlarna är dock normalt. Efter fjolårets minkpredation vilket resulterade i blott två par är det också glädjande att se att antalet par ökat på Kalvholmen igen även om vi inte riktigt är uppe i de 20–30 par som rapporterats därifrån under övriga år på 2000-talet.
Mikael Molin

2010

Häckningar: 26 par Tistlarna (där 21 pulli observerades 2.7) och 12 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson, Martin Fransson). 7 par Byrknalten, södra skärgården (Gösta Olofsson). 2 par Små Lyngskär, södra skärgården (Gösta Olofsson). 2 par Kalvholmen, södra skärgården 24.6 (Gösta Olofsson). Häckningstid: 5 ex Lilla Saltboholmen, Öckerö 26.3 (Martin Oomen). 10 ex Stora Rossen, Rörö 24.4 (Stefan Svanberg). 121 ex Tistlarna 3.5 (Gösta Olofsson). 69 ex Kalvholmen 3.5 (Gösta Olofsson). 38 ex Inre Tistlarna 2.5 (Gösta Olofsson). 25 ex Tåudden, Rörö 13.5 (Martin Oomen). 4 par Vasskären-Klåveskär, södra skärgården (Lars Hellman m fl). 1 1K rast Kråkudden 27.7 (Ola Bäckman m fl).
Efter endast två konstaterade häckningar ifjol är årets 49 en rejäl uppryckning. Det är dock något färre än de 63–91 par som rapporterats övriga år på 2000-talet då bestånden inventerats. Denna minskning kan dock förklaras av att det från Kalvholmen i södra skärgården, som är ett av de starkaste fästena för arten i området, rapporteras att antalet häckande par troligen varit betydligt högre än de två bona indikerar. Kolonin verkar dock ha minkplundrats på ett tidigt stadium. Det högsta antalet rapporterade fåglar på lokalen är också på samma nivå som år 2009 och 2008 då som mest 68 respektive 63 ex sågs. Under 2000–talet har beståndet på Kalvholmen annars legat ganska stabilt mellan 20 och 30 par medan 10–20 par rapporterades därifrån 1992–1999. Minkpredation har rapporterats från Kalvholmen och Tistlarna tidigare och uppges vara en anledning till att beståndet av arten koncentrerats till ytterskärgården.
Mikael Molin

2009

Häckningar: 2 par Små Lyngskär, Askims fjord 17.5 (Gösta Olofsson). Häckningstid: 24 ex Torrbeskär 13.3 (Martin Oomen m fl). 1–11 ex Kråkudden 3.4–31.7 däribland 1 1K Norra Bolleskär, Hönö 3.7 (Ola Bäckman m fl). 5 ex Fotö 7.4 (Tina Widén). 3 1K Sundholmen, Fotö 5.8 (Hans Waern). 182 ex Tistlarna 13.4 (Gösta Olofsson). 68 ex Kalvholmen 13.4 (Gösta Olofsson). 2 par Tåudden, Rörö 18.4 (Per Björkman m fl). 7 ex Nordvästudden, Rörö 22.5 (Håkan Ydregården). 28 ex Räven, Rörö 15.6 (Tommy Järås). Dessutom 1–2 ex rapporterade från Nordres Tånge, Hönö. Hjälvik och Håsten, Öckerö. Ryds kile, Björkö. Galterö. Vasskären och Fjordholmen, Södra skärgården.
Endast två konstaterade häckningar är betydligt lägre än tidigare år på 00-talet, de flesta år har mellan 63 och 91 par konstaterats häcka. Två tidigare år på 00-talet har dock betydligt färre häckningar än normalt rapporterats, nämligen 2008 (16 par) och 2005 (12 par). Båda dessa år saknades, liksom i år, uppgifter från artens starkaste fästen i Göteborg, nämligen Tistlarna och Kalvholmen där 47–81 par rapporterats under övriga år på 00-talet. I år saknas dessutom uppgifter från flera andra mindre häcklokaler. De högsta rapporterade antalen under året kommer dock från Tistlarna och Kalvholmen och dessa är i nivå med de högsta antalen därifrån 2008, då 175 ex sågs vid Tistlarna den 20 april och 63 ex vid Kalvholmen samma datum. De allra högsta rapporterade antalen från dessa båda lokaler under 00-talet är 195 ex vid Yttre Tistlarna den 19 april 2003 respektive 144 ex vid Kalvholmen den 2 maj 2004.
Mikael Molin

2008

Häckningar: 2 par Små Lyngskär, Askims fjord (Gösta Olofsson). 1 par Aveskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 3 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 10 par Fjärskären, Vinga (Tommy Järås). Häckningstid: 175 ex Tistlarna 20.4 (Gösta Olofsson). 63 ex Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 20.4 (Gösta Olofsson). 20 ex Vrångö 21.4 (Jörgen Fritzson m fl). 1–13 ex Kråkudden, Hönö 15.4–18.7, däribland 3 1K 13.7 (Bo Brinkhoff m fl). Dessutom enstaka fåglar (1–5 ex) rapporterade från Vasskären, Valö och Galterö i södra skärgården, Vinga, Nordres tånge, Hyppeln och Enskär i norra skärgården, samt Stora Lyngskär i Askims fjord.
Artens kärnområde i Göteborg är kring Tistlarna–Kalvholmen, där också många fåglar noterades under året, dock utan att häckningar kunde konstateras. 1998 beräknades 56 par häcka på Inre och Yttre Tistlarna.
Mikael Molin

2007

Häckningar: 2 par Fjärskären, Vinga (Tommy Järås). 20 par Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 28 par Tistlarna (Gösta Olofsson). 5 par Inre Tistlarna (Gösta Olofsson). 2 par Små Lyngskär, Askims fjord (Uno Unger m fl). 1 par Aveskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 5 par Byrknalten, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Häckningstid: 1 ex Bolleskären, Hönö 21.4 (Bengt Karlsson). 20 ex Lindholmen, Gbg:s norra skärgård 29.4 (Pelle Gustavsson). 3 ex Torklarna, Rörö 10.5 och 30.5 (Christer Fält). 2 ex Benskär, Gbg:s norra skärgård 4.6 (Tommy Järås m fl). 4 par Stenskär, Gbg:s norra skärgård 4.6 (Tommy Järås m fl).
Höga antal: 100 ex Tistlarna 12.5 (Stig Karlsson m fl).
Flest häckningar konstaterades i kärnområdet kring Tistlarna–Kalvholmen i Göteborgs södra skärgård. Fynden under häckningstid i norra skärgården representerar sannolikt ett antal häckningar på flera olika lokaler där. Tobisgrisslans koncentration till den yttre skärgården orsakas i stor utsträckning av minkpredation.
Anders Kronhamn