Svarttärna Chlidonias niger

2021

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 9–11.5 (Magnus Persson m fl). 1 1K Välen 4.8 (Hans Börjesson m fl).
I år gjordes blott två fynd av ensamma svarttärnor, vilket är ett ganska dåligt resultat. Detta är emellertid på inget vis extremt och så sent som 2019 saknades arten faktiskt helt i rapporteringen.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 5–7.6 (Magnus Persson m fl). 2 ex Torslandaviken 7.6 (Gunnar Valinder). 3 ex Torslandaviken 13.6 (Anne-Catherine Ernehall m fl). 6 ex Torslandaviken 21.6 (Anne-Catherine Ernehall).
Svarttärnan är en ganska sparsamt förekommande gäst i Göteborgs rapportområde och 2020 var uppträdandet helt koncentrerat till Torslandaviken. Hur många individer som var inblandade i fynden är svårt att säga, men maximalt sex svarttärnor sågs i alla fall till och från under perioden 5–21 juni.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 ad Vrångö 13.5 (Stefan Svanberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Roger Eskilsson). 4 ad str S Kråkudden, Hönö 19.6 (David Armini m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 10.8 (Tina Widén m fl). 1 1K str N Saltholmen 10.8 (Olof Armini).
Fem fynd av totalt åtta svarttärnor är ett förhållandevis normalt resultat för Göteborgs rapportområde. Noterbart är att alla årets fynd gjordes på sträcklokaler längs kusten och 2018 är det första året sedan 2014 som inga svarttärnor rastade i Torslandaviken.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 ex Hårssjön 28.4 (Lars-Olof Sandberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.5 (Roger Eskilsson). 1 ad Torslandaviken 12.5 (Magnus Persson m fl). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.9 (Bo Brinkhoff m fl).
Sex fynd av totalt åtta svarttärnor är ett ganska bra resultat för området. Även om vi inte riktigt når upp till förra årets 17 ex, så är det positivt att kunna redovisa flera fynd för andra året i rad efter några mörka år dessförinnan.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: 4 ex str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Stefan Svanberg m fl). 5 ex Tistlarna 9.5 (Roger Börjesson). 5 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Jon Håkansson). 2 ex Tistlarna 10.5 (Roger Börjesson). 1 ex Torslandaviken 2.7 (Mathias Theander m fl).
De senaste åren har vi tyvärr fått vänja oss vid låga antal svarttärnor. Årets totalt 17 exemplar, med viss risk för dubbelräkningar, är därför extra glädjande. Det är en för området mycket hög notering och vi får gå tillbaka till 2011 för att hitta ett lika bra år. Som jämförelse kan nämnas att det 2015 endast sågs tre svarttärnor i området och 2014 inga alls.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 30.5–6.6 samt 2 ad samma lokal 3.6 (Christer Fält m fl). 1 1K Torslandaviken 26.8 (Per Lundgren).
Under de senaste åren har det varit magert med rapporter gällande svarttärnor i området och förra året saknades observationer helt. Därför är det glädjande att arten återigen finns med i rapporten även om det inte är riktigt i nivå med hur det såg ut för ett tiotal år sedan. Framförallt så saknas fynd från Kråkudden, vilket möjligen hör ihop med sämre bevakning jämfört med tidigare år.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 8.5 (Jon Håkansson). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 18.5 (Jon Håkansson).
En uppryckning mot föregående år då endast ett exemplar observerades i området. Om jämförelse görs med övriga år under 2000-talet ligger dock 2013 under medel för perioden. Under åren 2000–2011 gjordes i genomsnitt 4,3 fynd per år, med en högstanotering på åtta fynd av hela 17 ex år 2011. Den lilla tillbakagången i antalet fynd handlar dock troligen bara om tillfälligheter och kan åtminstone inte tillskrivas artens häckningsstatus i landet som sett ur ett nationellt perspektiv tvärtom visat en positiv trend under senare år. Men möjligen är det inte svenskhäckande fåglar som vi framför allt berörs av, och troligen spelar vädret under sträckperioderna en stor roll för artens uppträdande i vårt område.
Stefan Svanberg

2012

Samtliga: 1 ad str V Sandvik, Torslanda 21.6 (Christer Fält).
Ett riktigt bottenår för svarttärnan. Vi får gå tillbaka till 1996 för att finna ett år med lika dålig utdelning. Vad detta beror på är svårt att spekulera i, men eftersom inga observationer gjordes under artens sträckperioder kan en möjlig orsak vara ogynnsamma väderleksförhållanden för ett uppträdande hos oss under dessa perioder.
Stefan Svanberg

2011

Samtliga: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 8.5 (Stefan Svanberg m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Peter Hamrén m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Per Björkman). 1 ex str N Nordre älvs fjord 22.5 (Magnus Persson). 1 ad Torslandaviken 16–20.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad Kornhalls färjeläge 5.8 (Anders Carlberg). 2 ex (1 ad + 1 1K) Nordreälvstranden, Öxnäs 7.8 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 6.9 (Martin Oomen m fl).
Hela åtta fynd av totalt 17 ex är åtminstone sedan 1990 det högsta antalet som noterats under ett och samma år. De sju exemplaren som rapporterats från Kråkudden den 9 maj sträckte förbi tillsammans i en flock och kan mycket väl vara den enskilt högsta notering som gjorts av arten i området.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: 2 ad Torslandaviken 16–17.5 (Magnus Persson m fl) och 1 ad kvar på lokalen 18.5 (Hans Petersson). 1 1K Bredviken, Hönö 7.8 (Hans Zachrisson).
Två fynd om 3 ex är färre än vad vi vant oss vid under senare år. Under 00-talet gjordes det i genomsnitt lite drygt fyra fynd per år.
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: 1 ad str SV Kråkudden, Hönö 14.6 (Björn Dellming). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 11.8 (Peter Hamrén m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 4.9 (Peter Hamrén m fl).
Tre fynd av tre exemplar är en ganska måttlig utdelning, men ändå inom den årliga variationen. Lite anmärkningsvärt är dock att ingen svarttärna sågs i maj, som oftast är en pålitlig månad för arten.
Stefan Svanberg

2008

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 12.5 (Christer Fält m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.7 (Peter Hamrén). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.9 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.9 (Magnus Rahm m fl). 1 1K Öxnäs 21.9 (Sven Ängermark m fl).
En något annorlunda fyndbild jämfört med senare år, med majoriteten av observationerna från september. Flest fynd föreligger annars från maj och juni under 2000-talet. Totalt sju fynd under året är annars en fin årssumma och kan jämföras med genomsnittet under 2000-talet som ligger på fyra fynd per år.
Stefan Svanberg

2007

Samtliga: 1 ex Bolleskären, Hönö 14.5 (Jon Håkansson). 1 ex Finnsjön, Råda 2.6 (Karin Meyer). 1 ad Torslandaviken 6.7 (Johan Svedholm m fl). 1 1K Torslandaviken 19–20.8 (Uno Unger m fl). 1 1K Hake fjord, Torslanda 23.8 (Johan Svedholm).
Under 2000-talet har det i snitt gjorts fyra fynd per år av svarttärna. Årets uppträdande ligger således väl i linje med tidigare år. Ungfågeln i Hake fjord kan möjligen rört sig om samma ex som sågs i Torslandaviken den 19–20 augusti.
Stefan Svanberg