Skrattmås Chroicocephalus ridibundus

2015

Häckningar: Ca 10 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 3 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 1 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). 30 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 140 par Lilla Hästholmen, Björlanda (Magnus Lundström).
Kolonin på Lilla Hästholmen är ny vilket är glädjande. Däremot saknas häckningsuppgifter från Lerholmen utanför Saltholmen där det förra året häckade ca 300 par.
Stefan Svanberg

2014

Häckningar: Ca 300 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). Minst 28 par Kråkholmen, Hönö 6.6 (Per Björkman m fl). 3 par Hälsö hamn, Hälsö (Thomas Karlsson).
Kolonin på Lerholmen har vuxit rejält sedan de första häckningarna rapporterades på lokalen 2012. Då häckade 28 par på ön och nu alltså cirka 300. I övrigt har det endast rapporterats om häckningar från ytterligare två platser vilket är något färre än normalt, men väl i linje med förra året. Det saknas dock helt uppgifter om den klassiska kolonin vid Svarte mosse på Hisingen. Detta beror troligen på bristande rapportering snarare än att måsarna har övergett platsen och förhoppningsvis får vi rapporter om häckningar kommande säsong.
Stefan Svanberg

2013

Häckningar: Ca 50 par Lerholmen, Saltholmen (Johan Ennerfelt m fl). 293 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 50–100 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger m fl).
Endast tre häckningslokaler är sämre än vanligt, men möjligen kan detta bero på bristfällig rapportering. Kolonin på Kråkholmen har haft en positiv utveckling och har på några år ökat från ett tiotal par till att i år hysa mellan 50–100 par. Göteborgs största skrattmåskoloni vid Svarte mosse är fortsatt stabil med cirka 300 häckande par.
Stefan Svanberg

2012

Häckningar: 2 par Lökholmen (Lars Persson). 22 par Valmossen, Brännö (Robert Ennerfelt m fl). Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 10 par Norra Varskär, Vrångö (Gösta Olofsson). 85 par Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 28 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). 50 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 2 par Skogomedammen, Hökälla (Martin Oomen). 2 par Stämmö sund, Brännö (Robert Ennerfelt).
Cirka 500 häckande par fördelat på nio olika lokaler har rapporterats från 2012. Detta kan jämföras med 2006 då cirka 520 par rapporterades, vilket är det högsta antalet häckande par som rapporterats under 2000-talet. Skrattmåsens häckningsstatus i området förefaller därmed vara ganska stabil. Långt ifrån alla häckningar lyckas dock och bland annat så övergavs kolonin vid Valmossen på Brännö.
Stefan Svanberg

2011

Häckningar: 25 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger). 20 par Trinda skäret, Askimsviken (Uno Unger). 265 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 8 par Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 17 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 10 par Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson).
Häckningar har rapporterats från sex platser, och dessutom finns observationer som tyder på häckning från ytterligare en handfull lokaler. Kolonin vid Svarte mosse ser fortsatt stabil ut medan antalet häckande par i södra skärgården verkar minska.
Stefan Svanberg

2010

Häckningar: 7 par Hökälla (Bo Brinkhoff). 45 par Pinan, Hönö (Martin Oomen). 7 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 264 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 1 par Torslandaviken 11.7 (Stig Fredriksson).
Kolonin vid Pinan på Hönö växer enligt rapporterna och kolonin vid Svarte mosse är fortsatt stabil. Dock saknas rapporter helt om häckande skrattmåsar från Långa skär i Askimsfjorden som förra året hyste cirka 75 par.
Stefan Svanberg

2009

Häckningar: Ca 250 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 5 par Pinan, Hönö (Uno Unger). 6 par Hökälla (Per Lundgren). Ca 75 par Långa skär, Askimsviken (Ola Wennberg).
Häckningar har endast rapporterats från fyra olika lokaler vilket är den sämsta noteringen sedan 2003. Under den senaste fyraårsperioden har häckningar konstaterats på mellan fem och elva lokaler per år. Inga rapporter har inkommit från Göteborgs södra skärgård, vilken vanligtvis hyser några kolonier. Möjligen beror nedgången på bristande rapportering snarare än en verklig minskning. Kolonin vid Svarte mosse verkar i alla fall hålla ställningarna och har under de senaste sju åren hyst 250–300 par.
Stefan Svanberg

2008

Häckningar: 5 par Pinan, Hönö (Per Björkman). 285 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 47 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 3 par Brännö (Lars Hellman). Ca 15 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger).
Göteborgsområdets största skrattmåskoloni vid Svarte mosse är fortsatt stabil och har under de senaste sex åren hyst cirka 300 par. I övrigt har det rapporterats häckningar från ytterligare fyra lokaler, vilket är något färre jämfört med tidigare år.
Stefan Svanberg

2007

Häckningar: Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 3 par Trinda skäret, Askimsviken (Uno Unger). 38 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger). 7 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 98 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 10 par Asperösund (Lars Hellman). 30 par Asperö (Kjell Ove Andersson). 2 par Donsö (Gösta Olofsson). 1 par Pinan, Hönö 15.6 (Per Björkman).
Häckningar har rapporterats från nio lokaler vilket är två färre än föregående år, men något fler än genomsnittet under 2000-talet. Kolonin vid Svarte mosse verkar stabil och har hyst ca 300 par under de senaste fem åren.
Stefan Svanberg