Skrattmås Chroicocephalus ridibundus

2021

Häckningar: 26 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). 10 par Köpstadsö (Staffan Sénby). 50 par Stämmö sund, Brännö (Lars Hellman m fl). 130 par Asperösund, Brännö (Lars Hellman). 30 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 10 par Boviksskären, Björkö (Kristoffer Lager). 1 par Gula skäret, Öckerö (Bengt Karlsson). 5 par Buskär (Gösta Olofsson). 6 par Stora Stenskär, Vrångö (Gösta Olofsson).
Andra året i rad med ett beskedligt antal konstaterade skrattmåshäckningar. Totalt 268 par fördelat på nio lokaler är något lägre än genomsnittet de senaste åren, men rapporteringen är knappast heltäckande varför det är svårt att dra några långtgående slutsatser.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: Minst 150 par Asperösund, Brännö (Lars Hellman m fl). 33 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 3 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). Minst 3 par Kråkholmen, Hönö (Magnus Rahm m fl). 2 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl).
Förra året, när vi summerade 642 häckande par, jublade vi över att det verkade gå så bra för områdets skrattmåsar. 2020 ser det tyvärr helt annorlunda ut och årets totalt 191 par på 5 lokaler är även historiskt sett ett ganska dåligt resultat. Rapporter med häckningsindicier saknas helt från flera tidigare pålitliga lokaler så som Brureskären vid Torslandaviken där det så sent som 2018 häckade uppskattningsvis 300 par.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 10 par Hökälla (John Thulin m fl). 25 par Torslandaviken (Uno Unger m fl). 3 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson m fl). 50 par Brännö (Lars Hellman m fl). 150 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson m fl). 224 par Knarrskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 93 par Röda skären, Askims fjord (Gösta Olofsson). 57 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 25 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 5 par Sörgårds kile, Björkö (Kristoffer Lager).
Det är glädjande att se att det tycks gå bra för områdets skrattmåsar. Trots att den tidigare överlägset största kolonin, i Svarte mosse i Biskopsgården, minskar så landar en sammanräkning av årets konstaterade häckningar på 642 par på 10 lokaler. Detta är klart högre än vad vi sett på många år.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 2–3 par Hökälla (Uno Unger m fl). Ca 300 par Brureskären, Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 42 par Kråkholmen, Hönö (Bengt Karlsson m fl). 40 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 1 par Västeräng, Hälsö (Thomas Karlsson). 3 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). 1 par Röda skären, Askims fjord (Gösta Olofsson). 20 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). 150 par Knarrskären, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson).
Totalt ca 559 par på nio lokaler är ett mycket bra resultat – och då saknas dessutom uppgifter från områdets tidigare största koloni i Svarte mosse. Kolonin på Brureskären vid Torslandaviken har de senaste åren vuxit och lokalen har nu övertagit positionen som områdets individrikaste skrattmåskoloni.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: 89 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 17 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 40 par Lilla Hästholmen, Björlanda (Johan Svedholm). 10 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). 1 par Västeräng, Hälsö 18.6 (Thomas Karlsson). 40 par Torslandaviken (Magnus Persson). 1 par Hökälla (Per Lundgren m fl).
Totalt 198 par är en markant nedgång jämfört med senare år samtidigt som antalet häckningslokaler, 7 stycken, är helt normalt. Nedgången står istället att finna i att samtliga av områdets större kolonier minskat kraftigt. Svarte mosse har hyst 250–300 par varje år sedan åtminstone 2005 och många år har kolonier med över 100 par hittats också i södra skärgården och/eller vid Björlanda. I Svarte mosse har, trots restaureringsförsök, flera häckningsöar av vegetation dessvärre försvunnit vilket sannolikt har haft en negativ inverkan på den lokala populationen. Det finns planer på att anlägga konstgjorda öar, vilket har varit framgångsrikt på andra lokaler så som i Tåkern och på Getterön, men i skrivande stund vet vi inte om detta faktiskt blir verklighet. Vad som är orsaken till minskningen på övriga lokaler är inte klarlagt – förhoppningsvis var det mest tillfälligheter som spelade in detta dåliga år och kanske kan man också hoppas på att någon eller några kolonier undgått upptäckt.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 45 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 2 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). Ca 260 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 1 par Bredviken, Hönö (Lennart Bogren). 1 par Västeräng, Hälsö (Thomas Karlsson). 27 par Känsö Fjärskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 33 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 20 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson).
Områdets största koloni vid Svarte mosse tycks ligga stabilt på 250–300 par. Däremot har den stora kolonin på Lerholmen som hyste 300 par 2014 minskat kraftigt och innehöll i år endast ca 20 par, medan flera mindre kolonier i södra skärgården dykt upp i statistiken. På Lilla Hästholmen vid Björlanda häckade förra året också 140 par, men i år saknas rapporter helt därifrån. Det är med andra ord lite vanskligt att uttala sig om det häckande beståndets faktiska storlek, men de 389 par som i år rapporterats är ganska normalt.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: Ca 10 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 3 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 1 par Hälsö hamn (Thomas Karlsson). 30 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). Ca 140 par Lilla Hästholmen, Björlanda (Magnus Lundström).
Kolonin på Lilla Hästholmen är ny vilket är glädjande. Däremot saknas häckningsuppgifter från Lerholmen utanför Saltholmen där det förra året häckade ca 300 par.
Stefan Svanberg

2014

Häckningar: Ca 300 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). Minst 28 par Kråkholmen, Hönö 6.6 (Per Björkman m fl). 3 par Hälsö hamn, Hälsö (Thomas Karlsson).
Kolonin på Lerholmen har vuxit rejält sedan de första häckningarna rapporterades på lokalen 2012. Då häckade 28 par på ön och nu alltså cirka 300. I övrigt har det endast rapporterats om häckningar från ytterligare två platser vilket är något färre än normalt, men väl i linje med förra året. Det saknas dock helt uppgifter om den klassiska kolonin vid Svarte mosse på Hisingen. Detta beror troligen på bristande rapportering snarare än att måsarna har övergett platsen och förhoppningsvis får vi rapporter om häckningar kommande säsong.
Stefan Svanberg

2013

Häckningar: Ca 50 par Lerholmen, Saltholmen (Johan Ennerfelt m fl). 293 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 50–100 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger m fl).
Endast tre häckningslokaler är sämre än vanligt, men möjligen kan detta bero på bristfällig rapportering. Kolonin på Kråkholmen har haft en positiv utveckling och har på några år ökat från ett tiotal par till att i år hysa mellan 50–100 par. Göteborgs största skrattmåskoloni vid Svarte mosse är fortsatt stabil med cirka 300 häckande par.
Stefan Svanberg

2012

Häckningar: 2 par Lökholmen (Lars Persson). 22 par Valmossen, Brännö (Robert Ennerfelt m fl). Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 10 par Norra Varskär, Vrångö (Gösta Olofsson). 85 par Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 28 par Lerholmen, Saltholmen (Gösta Olofsson). 50 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 2 par Skogomedammen, Hökälla (Martin Oomen). 2 par Stämmö sund, Brännö (Robert Ennerfelt).
Cirka 500 häckande par fördelat på nio olika lokaler har rapporterats från 2012. Detta kan jämföras med 2006 då cirka 520 par rapporterades, vilket är det högsta antalet häckande par som rapporterats under 2000-talet. Skrattmåsens häckningsstatus i området förefaller därmed vara ganska stabil. Långt ifrån alla häckningar lyckas dock och bland annat så övergavs kolonin vid Valmossen på Brännö.
Stefan Svanberg

2011

Häckningar: 25 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger). 20 par Trinda skäret, Askimsviken (Uno Unger). 265 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 8 par Porseskär, Donsö (Gösta Olofsson). 17 par Kråkholmen, Hönö (Uno Unger). 10 par Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson).
Häckningar har rapporterats från sex platser, och dessutom finns observationer som tyder på häckning från ytterligare en handfull lokaler. Kolonin vid Svarte mosse ser fortsatt stabil ut medan antalet häckande par i södra skärgården verkar minska.
Stefan Svanberg

2010

Häckningar: 7 par Hökälla (Bo Brinkhoff). 45 par Pinan, Hönö (Martin Oomen). 7 par Buskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 264 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 1 par Torslandaviken 11.7 (Stig Fredriksson).
Kolonin vid Pinan på Hönö växer enligt rapporterna och kolonin vid Svarte mosse är fortsatt stabil. Dock saknas rapporter helt om häckande skrattmåsar från Långa skär i Askimsfjorden som förra året hyste cirka 75 par.
Stefan Svanberg

2009

Häckningar: Ca 250 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 5 par Pinan, Hönö (Uno Unger). 6 par Hökälla (Per Lundgren). Ca 75 par Långa skär, Askimsviken (Ola Wennberg).
Häckningar har endast rapporterats från fyra olika lokaler vilket är den sämsta noteringen sedan 2003. Under den senaste fyraårsperioden har häckningar konstaterats på mellan fem och elva lokaler per år. Inga rapporter har inkommit från Göteborgs södra skärgård, vilken vanligtvis hyser några kolonier. Möjligen beror nedgången på bristande rapportering snarare än en verklig minskning. Kolonin vid Svarte mosse verkar i alla fall hålla ställningarna och har under de senaste sju åren hyst 250–300 par.
Stefan Svanberg

2008

Häckningar: 5 par Pinan, Hönö (Per Björkman). 285 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 47 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 3 par Brännö (Lars Hellman). Ca 15 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger).
Göteborgsområdets största skrattmåskoloni vid Svarte mosse är fortsatt stabil och har under de senaste sex åren hyst cirka 300 par. I övrigt har det rapporterats häckningar från ytterligare fyra lokaler, vilket är något färre jämfört med tidigare år.
Stefan Svanberg

2007

Häckningar: Ca 300 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson). 3 par Trinda skäret, Askimsviken (Uno Unger). 38 par Långa skär, Askimsviken (Uno Unger). 7 par Rödskär, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 98 par Lilla Donsö, Gbg:s södra skärgård (Gösta Olofsson). 10 par Asperösund (Lars Hellman). 30 par Asperö (Kjell Ove Andersson). 2 par Donsö (Gösta Olofsson). 1 par Pinan, Hönö 15.6 (Per Björkman).
Häckningar har rapporterats från nio lokaler vilket är två färre än föregående år, men något fler än genomsnittet under 2000-talet. Kolonin vid Svarte mosse verkar stabil och har hyst ca 300 par under de senaste fem åren.
Stefan Svanberg