Dvärgmås Hydrocoloeus minutus

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 24 maj 18 jun 2020 Torslandaviken (Ola Wennberg)
Första höst 8 aug 6 jul 2020 Kråkudden, Hönö (Raul Vicente m fl)

2021

Höga antal: 16 3K+ str S Kråkudden, Hönö 22.1 (Lars Eric Rahm m fl). 26 ex str S Kråkudden, Hönö 23.1 (Roger Eskilsson m fl). 14 ex str S Kråkudden, Hönö 23.9 (Mikael Molin m fl).
Månadsfördelning: januari 42 ex, april 1 ex, maj 8 ex, juli 2 ex, augusti 8 ex, september 16 ex, oktober 21 ex, november 22 ex.
Totalt 120 dvärgmåsar får anses vara ett acceptabelt resultat. Vissa år är antalen förvisso betydligt högre, men det beror då oftast på några enstaka toppdagar under någon lämplig vinterstorm.
Elis Ölfvingsson

2020

Höga antal: 33 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (David Armini m fl). 45 ex str S Kråkudden, Hönö 18.11 (Jon Håkansson m fl). 39 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Roger Eskilsson m fl).
Månadsfördelning: februari 50 ex, april 4 ex, maj 3 ex, juni 2 ex, juli 2 ex, augusti 8 ex, september 18 ex, oktober 14 ex, november 131 ex.
Efter fyra riktigt svaga år innebar 2020, i och med totalt 230 exemplar, en återgång till lite mer normala dvärgmåsnivåer. Vad som är en normal dvärgmåsnivå är i och för sig ganska svårt att säga, då antalen fluktuerar kraftigt mellan åren beroende på väderförhållanden och eventuell förekomst av lämpliga höst- och vinterstormar. Som exempel på vad en lämplig vinterstorm kan göra åt dvärgmåstotalen kan de 352 respektive 217 exemplar som noterades den 16–17 februari 2017 vid Kråkudden nämnas – de hittills högsta dagsnoteringarna i området.
Elis Ölfvingsson

2019

Höga antal: 8 ex Kråkudden, Hönö 29.4 (Jon Håkansson).
Månadsfördelning: februari 2 ex, mars 1 ex, april 11 ex, maj 2 ex, september 1 ex, oktober 11 ex, december 1 ex.
Fjärde året i rad med dyster dvärgmåsläsning. 2019 var ett mycket dåligt år för arten i området med få fynd och få individer. Totalt 29 dvärgmåsar under året är ett nytt bottenrekord och faktiskt ett lägre antal än vad vi brukar kunna redovisa som högsta antal för en dag. Vi fortsätter att hoppas på att förklaringen i första hand står att finna i väderförhållanden, nationellt sett uppvisar denna karismatiska art snarast en svagt positiv trend.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 8 1K str S Kråkudden, Hönö och Vinga 12.9 (David Armini m fl). 8 ex str S Kråkudden, Hönö 22.9 (Dawid Johansson m fl).
Månadsfördelning: januari 11 ex, mars 1 ex, maj 5 ex, juni 1 ex, september 30 ex, oktober 6 ex, november 4 ex, december 1 ex.
Ytterligare ett år utan några särskilt bra dvärgmåsdagar och med ett totalantal på 59 exemplar, vilket endast är marginellt högre än förra årets bottennotering på 53 exemplar, blev dvärgmåsåret 2018 tyvärr ännu en besvikelse. 2014 års rekordnotering på 352 sträckande dvärgmåsar den 17 februari känns ganska avlägsen nu efter tre på varandra följande magra år.
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 10 ex str S Vinga 3.10 (Musse Björklund m fl). 8 ex str S Kråkudden, Hönö 3.10 (Peter Hamrén m fl). 8 ex str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl).
Månadsfördelning: januari 3 ex, mars 2 ex, maj 13 ex, juni 3 ex, juli 1 ex, augusti 2 ex, september 3 ex, oktober 23 ex, november 3 ex.
Precis som förra året blev 2017 ett svagt år för dvärgmåsen i området och totalt 53 ex är nytt lägstaantal för 2000-talet. Förhoppningsvis beror detta mest på väderfaktorer vilka brukar spela stor roll för artens uppträdande i området och vi hoppas på ett bättre 2018.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 8 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Jon Håkansson). 8 ad str S Kråkudden, Hönö 23.12 (Roger Eskilsson m fl). 8 ad str S Kråkudden, Hönö 26.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Månadsfördelning: april 1 ex, maj 23 ex, juli 4 ex, augusti 4 ex, september 8 ex, november 1 ex, december 20 ex.
Ett magert år för dvärgmåsen i området med totalt 61 noterade individer – det lägsta antalet under hela 2000-talet. Mycket av detta kan ha sin förklaring i avsaknaden av lämpliga höst- och vinterstormar av det slag som under tidigare år medfört höga dagssummor av dvärgmås på lokaler såsom Kråkudden.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 41 ex str S Kråkudden, Hönö 16.1 (Magnus Rahm m fl). 27 3K+ sträckande S Kråkudden, Hönö 17.1 (Ola Bäckman m fl).
Månadsfördelning (cirka-antal): januari 76, april 2, maj 21, juni 2, juli 3, augusti 6, september 15, oktober 2, november 5, december 18.
Antalet dvärgmåsar varierar stort från år till år och uppträdandet är ofta sammankopplat med västliga stormar under höst och vinter, vilket framgår tydligt även i år då hälften av fåglarna sågs under två blåsdagar i januari. Årets högsta antal ser tämligen blygsamma ut om man jämför med föregående års toppnoteringar på 352 respektive 217 exemplar, men sett ur ett historiskt perspektiv står de sig ganska väl. Dagssummor på 40 ex eller mer rapporteras inte ens vartannat år i området.
Stefan Svanberg

2014

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 217 ex str S 16.2 (Uno Unger m fl). 352 ex str S 17.2 (Uno Unger m fl). 25 ex str S 25.10 (Kenneth Olausson m fl). 31 ex str S 26.10 (Stefan Svanberg m fl). 50 ex str S 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 30 ex str S 3.11 (Ulf Persson m fl). Övriga lokaler: 22 ex str S Torslandaviken 16.2 (Magnus Persson).
Månadsfördelning: Januari 16 ex, februari 630 ex, mars 3 ex, april 19 ex, maj 6 ex, augusti 9 ex, september 7 ex, oktober 177 ex, november 84 ex, december 5 ex.
De för Göteborgsområdet mycket höga antalen som rapporterades den 16 och 17 februari på 217 respektive 352 sträckande dvärgmåsar är sannolikt de högsta dagsnoteringar som någonsin gjorts i området. Den tredje högsta dagssumman som finns rapporterad i artportalen lyder på 140 ex vilket räknades på Kråkudden den 19 januari 2008.
Stefan Svanberg

2013

Höga antal: 11 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Tina Widén m fl). 15 ad str S Kråkudden, Hönö 29.12 (Lars Andersson). 11 ex str Kråkudden, Hönö 30.12 (Stefan Svanberg m fl).
Månadsfördelning: Januari 1 ex, april 8 ex, maj 20 ex, augusti 10 ex, september 6 ex, oktober 10 ex, november 13 ex, december 33 ex.
Sammanlagt cirka 101 ex är mindre än vad som ses ett genomsnittligt år, men nästan exakt i paritet med fjolårets totalsumma på cirka 102 ex. I genomsnitt ses det dubbla antalet per år och den högsta årssumman under 2000-talet lyder på 440 ex. Torslandaviken är den säkraste lokalen för rastande dvärgmåsar i området och det är som vanligt svårt att avgöra hur många individer som varit inblandade då det mer eller mindre dagligen i maj månad rapporterades dvärgmåsar på lokalen.
Stefan Svanberg

2012

Höga antal: 7 ex str S Nordre älvs fjord, Björlanda 4.1 (Johan Svedholm). 7 2K Torslandaviken 16–17.5 (Jan Mogol m fl). 7 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Bengt Karlsson).
Månadsfördelning: Januari 25 ex, april 7 ex, maj 27 ex, juni 1 ex, juli 2 ex, augusti 6 ex, september 24 ex, oktober 5 ex, november 4 ex, december 1 ex.
Ett ganska blygsamt uppträdande mot vad vi är vana vid och ingen dag med tvåsiffriga antal noterades. Ovanligt få dagar med bra väderförutsättningar för havsfåglar under senhösten är troligen en förklaring till den klena utdelningen. En titt i månadsfördelningen visar att det endast sågs tio dvärgmåsar under årets sista kvartal, en period då det oftast görs betydligt fler observationer även om december normalt sett inte är en talrik månad för arten.
Stefan Svanberg

2011

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 21 ex str S 9.5 (Peter Hamrén m fl). 25 ex str S 7.9 (Mikael Molin m fl). 39 ex str S 14.9 (Stefan Svanberg m fl). 62 ex str S 22.9 (Martin Oomen m fl). 24 ex str S 19.10 (Magnus Rahm m fl).
Månadsfördelning: Januari 6 ex, februari 2 ex, mars 9 ex, april 11 ex, maj 93 ex, juni 3 ex, juli 2 ex, augusti 17 ex, september 169 ex, oktober 79 ex, november 18 ex, december 31 ex.
Sammanlagt observerades cirka 440 ex under året vilket är den högsta årssumman som noterats under 2000-talet. Den näst högsta lyder cirka 341 ex och noterades 2008, vilket kan jämföras med fjolårets årssumma på endast cirka 64 ex som är den lägsta under nämnda period. Noterbart är att arten observerades samtliga månader under året vilket inte hör till vanligheterna.
Stefan Svanberg

2010

Samtliga: Månadsfördelning: april 5 ex, maj 15 ex, juni 2 ex, augusti 12 ex, september 10 ex, oktober 3 ex, november 17 ex. Höga antal: 7 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Martin Alexandersson m fl).
Året bjöd på ett sparsamt uppträdande av dvärgmås och inga dagar med några direkt höga antal noterades. Sammanlagt observerades cirka 64 ex under året, vilket är den lägsta årssumman på 2000-talet, där genomsnittet har legat på cirka 200 ex per år. Högsta årssumman är cirka 340 ex (2008).
Stefan Svanberg

2009

Höga antal: 29 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Ola Bäckman m fl). 53 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Roger Eskilsson m fl).
Månadsfördelning: april 10, maj 5, juli 5, augusti 18, september 12, oktober 13, november 154, december 2.
En ganska typisk fyndbild både sett till antal och till fördelningen över året. Dagsnoteringar på mer än 50 ex har gjorts tre gånger tidigare under 00-talet. Toppnoteringen är från den 19 januari 2008 då 140 ex sträckte förbi Kråkudden.
Stefan Svanberg

2008

Höga antal: 140 ex str S Kråkudden, Hönö 19.1 (Uno Unger m fl). 27 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (Stefan Svanberg m fl).
Den fina dagsnoteringen på 140 ex från Kråkudden den 19 januari utgjordes till majoriteten av adulta fåglar. De flesta år ligger den högsta dagssumman på mindre än 50 ex och 2008 års toppnotering är förmodligen en av de högsta dagsnoteringar av dvärgmås som gjorts i Göteborgsområdet. Den näst högsta dagsnoteringen från 2000-talet lyder på 117 ex och gjordes på Kråkudden den 7 oktober 2004.
Stefan Svanberg

2007

Summering: Under året sågs sammanlagt ca 67 ex med en högsta dagsnotering på 6 1K Torslandaviken 27.8 (Per-Erik Hagström).
Juni–juli: 1 ad Torslandaviken 9.7 (Sven Ängermark m fl). 4 ex str V Kungsladugård 15.7 (Kristoffer Nilsson). 3 ad Torslandaviken 19–20.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K och 1 ad Torslandaviken 29.7 (Magnus Persson).
Under den senaste femårsperioden har det i genomsnitt setts ungefär 190 dvärgmåsar per år. Årets 67 ex var således magert, dock gjordes ovanligt många sommarfynd. Anmärkningsvärt är att inga fynd gjordes i oktober, vilket normalt är en pålitlig månad för arten.
Stefan Svanberg