Obestämd stäpphök/ängshök Circus macrourus/pygargus

2021

Samtliga: 1 honfärgad str V Torslandaviken 15.8 (Christer Fält m fl). 1 honfärgad str SV Torslandaviken 28.8 (Christer Fält). 1 honfärgad str SO Välen 28.8 (Hans Börjesson).
Tre fynd av "stängshök" gjordes i år. Rent teoretiskt skulle möjligen fågeln den 28 augusti kunna vara samma individ som setts vid två lokaler, då den första sågs sträcka SV under morgonen vid Torslandaviken och Välenfågeln observerades under eftermiddagen.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 honfärgad str NO Vargö, Gbg:s södra skärgård 8.5 (Jan Mogol).
Endast ett fynd av obestämd stäpp-/ängshök, så kallad stängshök, gjordes i år och det under den tid när både ängshökar och stäpphökar befinner sig på flyttning. Per Björkman
Per Björkman

2016

Samtliga: 1 honfärgad Torslandaviken 19.8 (Robert Ennerfelt). 1 1K Bärby, Säve 29.8 (Ingemar Bernhardsson). 1 ex str SO Björkö 5.9 (Kristoffer Lager). 1 honfärgad str S Välen 17.9 (Hans Börjesson).
Fyra fynd av obestämda stäpp-/ängshökar, så kallade stängshökar, föreligger. Det är ovanligt många men förstärker det faktum att stäpphökarna ökat markant under senare år. Vi vill påpeka vikten av att blå kärrhök med säkerhet kunnat uteslutas när det gäller bestämning av stängshök.
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 honf Kungsladugård 7.10 (Jan Mogol). 1 1K Kungsladugård 9.10 (Jan Mogol).
Två fynd gjordes av obestämd stäpp-/ängshök i år, troligen rörande samma individ. Med tanke på den sena tidpunkten ligger det nära till hands att anta att det rörde sig om stäpphök. Endast fåglar där blå kärrhök helt kunnat uteslutas publiceras.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 ex str S Nötholmen, Hönö 11.9 (Bo Brinkhoff).
Vad gäller så kallade stängshökar publicerar vi endast fåglar där blå kärrhök helt kunnat uteslutas. Tidigare under 2000-talet finns sex publicerade fynd av stäpp-/ängshök och med undantag för ett augustifynd är samtliga gjorda i september.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 1K str S Vrångö 19.9 (Martin Oomen).
Stängshökar publiceras i de fall där blå kärrhök säkert kunnat uteslutas. Tidsmässigt talar mycket för att årets fågel troligen rörde sig om en stäpphök. Även 2010 gjordes ett fynd i södra skärgården då en ungfågel sågs på Tornö den 26 september.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 1K Trädet, Säve 12.9 (Magnus Lundström). 1 1K str S Lagmansholmen 18.9 (Magnus Persson).
Två obsar av unga kärrhökar där blå kärrhök säkert kunnat uteslutas. Tidsmässigt talar mycket för att det rörde sig om stäpphökar, men de sågs inte tillräckligt väl för att säkert kunna bestämmas.
Per Björkman

2010

Samtliga: 1 1K Tornö, Gbg:s södra skärgård 26.9 (Lars Davidsson).
Både ängshök och stäpphök är att betrakta som rariteter i vårt rapportområde och de båda arterna kan vara nog så knepiga att skilja i fält. Tidsmässigt flyttar merparten av ängshökarna tidigare ur landet än stäpphökarna, men i september överlappar uppträdandet. Tidigare har två fynd av obestämda stäpp-/ängshökar publicerats under 2000-talet i rapportområdet; 1 1K Askesby, Säve den 28 september 2006 och 1 hona Brudarebacken den 22 augusti 2005. För ängshök föreligger tio och för stäpphök elva fynd sedan tidigare i rapportområdet (se FiG-2009 för komplett fyndhistorik för dessa arter).
Per Björkman