Vaktel Coturnix coturnix

2021

Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 4–28.6 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Brudarebacken 11.9 (Magnus Rahm).
Två fynd är ett normalt utfall och att ett av dessa är från Öxnäs, vår kanske vaktelsäkraste lokal, är inte heller någon sensation. Septemberfyndet från Brudarebacken är mer anmärkningsvärt då det är ganska ovanligt med höstfynd i rapportområdet. Säkerligen förekommer vaktlar regelbundet här även höstetid, men det ska nog mycket till för att man ska råka springa på dem.
Johan Svedholm

2020

Samtliga: 2 ex sp Öxnäs 9–18.6 (Stefan Svanberg m fl).
Ett i alla bemärkelser normalt uppträdande såväl beträffande antal och lokal som tid på säsongen.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: 1 ex sp Torslandaviken 15.6 (Christer Fält m fl). 1 ex sp Hökälla 16–17.6 (Andreas Svensson m fl). 1 ex sp Öxnäs 24.6 (Benga Ragnewall). 1 ex Backered, Rödbo 9.8 (Tom Ekman).
Fyra vaktlar får anses som ett hyfsat utfall, arten fluktuerar kraftigt mellan åren och årssummorna har under 2000-talet varierat mellan 0 och 15 exemplar. Som vanligt dominerar fynd från Hisingens jordbruksbygder och Torslandaviksfyndet är i den kontexten lite udda.
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 ex sp Hög, Hisingen 6.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Öxnäs 2–9.6 (Magnus Lundström m fl).
Två vaktlar är ett för senare år normalt resultat av denna art vars uppträdande i rapportområdet under 2000-talet varierat mellan 0 och 15 exemplar. Lokalerna är mycket typiska, de allra flesta av våra vaktlar brukar dyka upp i "Bermudatriangeln" mellan Askesby, Bärby och Gunnesby samt i trakterna runt Ragnhildsholmen.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 5.6 (Elon Wismén m fl).
En vaktel är ett lågt, men ingalunda onormalt, resultat. Lokalen är däremot lite avvikande, detta var första vakteln i Härryda kommun sedan 2010. Ojämförligt flest vaktlar i rapportområdet har observerats i Hisingens jordbruksbygd.
Johan Svedholm

2016

Samtliga: 1 ex sp Torslandaviken 31.5 (Ulf Persson m fl). 1 ex Galterö 14.6 (Thomas Appelqvist m fl).
Två vaktlar är ett för senare år relativt lågt men ändå normalt resultat. Arten kan fluktuera kraftigt mellan åren och under 2000-talet har mellan noll och femton fynd rapporterats årligen. Fyndet på Galterö är värt att uppmärksamma, arten förekommer mycket sällsynt i skärgården.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 9.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sp Gunnesby, Säve 28.5–1.6 (Uno Unger m fl). 1 ex sp Bergum 14.7 (Lars Lärkäng).
Tre fynd får anses vara en godkänd utdelning av arten, vars uppträdande under 2000-talet har varierat mellan ett och femton exemplar med undantag av 2001 och 2013 då inga vaktlar rapporterades.
Johan Svedholm

2014

Samtliga: 1 ex sp Öxnäs 16.8 (Kristian Thisted m fl).
Efter det helt vaktellösa 2013 fick vi alla fall ett vaktelfynd i år. Lokalen är klassisk för arten, men tidpunkten är sen för en spelande fågel, troligen den senaste någonsin i rapportområdet. Nationellt sett är det dock inget ovanligt att vaktlar spelar sporadiskt i augusti.
Johan Svedholm

2013

Komplettering: 1 ex sp Välen 13.6 2002 utgår.
För första gången sedan 2001 gjordes inga vaktelfynd i rapportområdet! Eftersom 2012 också bjöd på ett dåligt vaktelresultat med endast tre rapporterade fåglar så har vi nu haft två år i rad med dålig eller obefintlig vaktelutdelning. Arten har annars utmärkt sig genom att av någon anledning uppträda rikligare i rapportområdet vartannat år under så gott som hela 2000-talet. Välenfågeln från 2002 har uppdagats vara ett fall av lokalförväxling och hörde egentligen hemma i norra Halland.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 1 ex Brudarebacken 16.5 (David Klingberg). 1 ex sp Styrsö 25.5 (Andy Hultberg). 1 ex sp Ragnhildsholmen 31.5 (Martin Johansson).
Vi var säkert många som med stirrig blick och svettiga handflator väntade in vaktelsäsongen 2012, för att se om den mycket underliga vartannatårstrend som arten haft i området under så gott som hela 2000-talet skulle hålla i sig. Eftersom 2011 var ett gott år som bjöd på minst sju vaktlar kunde man alltså vänta sig att 2012 skulle bli klart sämre. Och visst blev det så, endast tre vaktlar är ett tämligen dåligt resultat. Den spelande fågeln på Styrsö kan dock vara värd att uppmärksamma, skärgårdsfynd av arten är mycket ovanliga.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1 ex Brudarebacken 29.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex sp Hökälla 2.6 (Jon Håkansson). 1 ex sp Grimås, Hisingen 4.6 (Fredrik Kronhamn m fl). 1 ex sp Öxnäs 6.6 (Martin Oomen). 1 ex sp Bärby, Säve 7.6 (Göran Hultgren). 1 ex sp Tofter, Säve 8.6 (Björn Sjöstrand m fl). 1 ex sp Torslandaviken 8.6 (Mikael Forsman). 1 ex sp Hög, Hisingen 15.6 (Tommy Järås). 1 ex sp Öxnäs 19.7 (Johan Svedholm).
Fynden i Säve 6–8 juni kan mycket väl avse samma individ som flyttat sig något mellan nätterna. Med detta resonemang landar årets vaktelsumma på sju individer vilket är ett mycket bra resultat. Något annat var inte att vänta efter 2010 års enda fynd, eftersom arten av någon anledning endast uppträder rikligt vartannat år i rapportområdet. Under 2000-talet har artens årssummor varierat mellan noll och femton individer.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 9–28.6 (Elon Wismén m fl).
Vakteln har under de senare åren uppvisat ett utpräglat vartannatårsuppträdande i rapportområdet, och eftersom 2009 bjöd på hela åtta vaktlar kunde man följaktligen förvänta sig att 2010 skulle bli ett sämre vaktelår. Mycket riktigt blev det endast ett enda vaktelfynd under året, och därtill i ett område långt ifrån de klassiska vaktelmarkerna på Hisingen. Arten har nu varit årligt förekommande sedan 2002 med mellan ett och femton exemplar.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 1 ex sp Askesby–Bärby, Säve 15.5 (Dennis Kraft m fl). 1 ex sp Lagmansholmen 16.5 (Ingvor Svensson). 1 ex Lärjedalens golfbana 23.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex sp Lärjeåns dalgång, Bergum 24.5 (Olof Armini). 1 ex sp Askesby, Säve 29.5 (Ingvor Svensson). Upp till 4 ex sp Bärby, Säve 25.6–6.7 (Uno Unger m fl). 2 ex sp Trädet, Säve 28.6–1.7 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex sp Öxnäs 28.6–15.7 (Johan Svedholm m fl). 1 ex sp Åseby, Säve 28.6 (Johan Svedholm). 2 ex sp Alleby, Björlanda 28.6 (Magnus Persson).
Efter en genomgång av denna snårskog av rapporter och lokaler utkristalliserar sig så småningom en minimisiffra på åtta individer som gästat området under 2009. Detta är den näst högsta siffran för rapportområdet någonsin, endast slagen av 2007 då minst 13 individer noterades. Framför allt är det en rejäl uppryckning från 2008, då endast ett fynd gjordes.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: 1 ex sp Stora Amundö 3.6 (Stefan Svensson m fl).
Vaktelns uppträdande i rapportområdet har fluktuerat som en jojo de senaste åren. Efter 2007 års rekordsumma på minst 15 ex är vi nu tillbaka på samma magra resultat som 2006, nämligen ett fynd. Arten har varit årlig i rapportområdet sedan 2002 medan den under 1900-talet var betydligt fåtaligare och endast sporadiskt förekommande. Delvis kan ökningen givetvis förklaras med ökande skådaraktivitet, men det föreligger säkert också en reell ökning. Arten har även ökat i ett nationellt perspektiv under de senaste decennierna, efter att ha varit sparsam under hela 1900-talet. Däremot var vakteln betydligt vanligare under 1800-talets senare hälft, något som tros ha att göra med den omfattande vallodlingen under denna period.
Johan Svedholm

2007

Vår: 1 ex Tistlarna 3.5 (Tommy Järås m fl).
Häckningstid: 1 ex sp Hökälla 16.5 (John Thulin m fl). Upp till 3 ex sp Tofter, Säve 1–25.6 (Barbro Björkman m fl). 1 ex sp Eklanda, Mölndal 2.6 (Thomas Samuelsson). Upp till 5 ex sp Öxnäs, Säve 6–18.6 (Uno Unger m fl). 1 ex sp Östergärde, Björlanda 6.6 (John Fjortoft Karlsen). 2 ex sp Bergum k:a 9–18.6 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex sp Hökälla 9.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sp Toftekulla, Hisingen 9.6 (Hans Börjesson m fl). 1 ex sp Bärby Övergård, Säve 10–11.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sp Askesby, Säve 11–18.6 (Tommy Järås m fl). 1 ex sp Svensby, Säve 15.6 (Sten Ekwall m fl).
Höst: 1 ex Torslandaviken 25.9 (Johan Svedholm).
Efter det svaga vaktelåret 2006 då endast ett fynd gjordes, bjöd 2007 på ett rejält vaktelrekord för rapportområdet. Viss dubbelräkning förekommer säkert, särskilt inom området Öxnäs–Tofter–Bärby, men man vågar väl gissa att åtminstone 13 spelande individer har varit inblandade. Därtill både ett vårfynd och ett höstfynd av stötta fåglar, vilket gör att vi landar på en totalsumma (minst 15 ex) som knäcker det gamla rekordet på sju fynd från 2002 ordentligt.
Johan Svedholm