Kornknarr Crex crex

Fenologi

Median Rekord
Första vår 18 maj 4 maj 2007 Ragnhildsholmen (Tina Widén)
Sista höst 13 sep 11 nov 2002 Brudarebacken (Leif Jonasson)

2021

Samtliga: 1 ex sp Vråssered, Bergum 27–28.5 (Tommy Aronsson). 1 ex sp Brudarebacken 27.5–13.6 (David Klingberg m fl). 1 ex sp Bremsegården, Björlanda 5.6 (Mathias Theander). 1 ex sp Askesby, Säve 29–30.6 (Johan Svedholm m fl).
Fyra fynd av lika många spelande hanar är ett ganska bra, om än inte exceptionellt, resultat för området. Olikt de två föregående åren kunde ingen häckning konstateras, men en fågel höll revir på samma lokal (Brudarebacken) även i år.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: 1 par Brudarebacken (Jan Funke m fl).
Övriga fynd: 1 ex sp Välen 5–29.5 (Johan Håkansson m fl). 2 ex sp Brudarebacken 20.5–24.8 (Göran Sahlin m fl). 1 ex sp Hög 25–26.5 (Tommy Järås m fl). 1 ex sp Ingebäcks älvstrand 26.5–14.6 (Mattias Pozsgai m fl). 1 ex sp Pansarkvillen, Säve 6–10.6 (Henrik Karlsson). 1 ex sp Gullö 24–26.6 (Stefan Svanberg m fl).
Precis som 2019 konstaterades en häckning på Brudarebacken när, också precis som förra året, sex ungar sågs på platsen där två knarrar raspat hela sommaren. Spelande kornknarrar rapporterades från ytterligare fem lokaler, varav fyra på Hisingen, vilket är ett för området fint antal.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 1 par Brudarebacken (Lennart Hjalmarsson m fl).
Övriga fynd: 1 ex sp Bolstensdammarna 11–16.7 (Mats Raneström m fl). 1 ad Lottkärr, Torslanda 1.9 (Mathias Theander).
Bara två spelande kornknarrar är relativt lite för området, men å andra sidan konstaterades en häckning då sex ungar fotograferades vid Brudarebacken i slutet av juli. Senast en häckning kunde konstateras var 2005, också då vid Brudarebacken. 2019 gjordes även ett höstfynd vilket inte heller hör till vanligheterna.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 ex sp Trollered, Säve 13–14.5 (Jon Håkansson m fl). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 17–19.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sp Gunnesby, Säve 25.5–5.6 (Karl Johan Bondeson m fl). 1 ex sp Kvibergsfältet 15–16.6 (Håkan Pleijel m fl).
Totalt fyra spelande kornknarrar under maj–juni är ett högst normalt resultat för området.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 ex sp Vråssered, Bergum 27.5 (Tommy Aronsson). 1 ex sp Brudberget, Mölndal 31.5–2.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Skalmered, Landvetter 4.6 (Johan Karlström). 1 ex sp Bolsten, Hisingen 16–21.6 (Henrik Karlsson m fl). 1 ex Hökälla 21.6 (John Thulin).
Efter det katastrofala 2016 då arten inte alls noterades i området är vi med årets fem knarrar glädjande nog tillbaka på en normal nivå. I år gjordes inga höstfynd och inga häckningar konstaterades. Att konstatera häckning är av förklarliga skäl svårt för en skygg art som kornknarren, senast detta gjordes i rapportområdet var 2005 på Brudarebacken.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: Inga fynd.
Det är förvisso väl känt att antalet kornknarrar varierar kraftigt, men aldrig förr (åtminstone inte under de senaste 20 åren) har ett år helt saknat rapporter. För en art som är rödlistad och hårt drabbad av det storskaliga jordbruket är det oroväckande och vi får hoppas att det mest var tillfälligheter som spelade in år 2016. Nationellt sett har arten det senaste århundradet uppvisat en rätt spretig populationsutveckling med stora regionala skillnader och mellanårsvariationer. Efter en lång tids tillbakagång återhämtade sig kornknarren i en stor del av landet och ökade relativt kraftigt under 1990- och det tidiga 2000-talet vilket bl a medförde en stegvis nedgradering från rödlistebedömningen ”starkt hotad” till ”nära hotad”. Denna ökning tycks nu ha avstannat och snarast vänt nedåt samtidigt som hotet mot favoritbiotopen – marginalområden i ett jordbrukslandskap präglat av ålderdomliga och småskaliga brukningsmetoder – i allra högsta grad kvarstår.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 ex sp Stora Oxhagen 26.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex sp Hökälla 6–20.6 (Per Björkman m fl). 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 12–24.6 (Elon Wismén m fl). 1 ex sp Bärby övergård – Kalshed, Säve 20.6–2.7 (Mats Raneström m fl). 1 ex sp Kålsåsen, Björketorp 24.6 (Johan Svedholm). 1 ex död Sjöbergen 18.8 (gnm Gun-Britt Thor). 1 ex Välen 26.9 (Hans Börjesson m fl).
Fem spelande hanar under året är ett resultat helt i linje med senare års förekomst. Dessutom gjordes ytterligare två fynd då en rastande fågel sågs i Välen i september och en, dessvärre avliden, knarr hittades i Sjöbergen i augusti.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 ex sp Lilla Oxhagen 21.5 (Kåre Ström). 1 ex sp Ragnhildsholmen 22.5 (Per Karlsson). 1 ex sp Brudarebacken 24.5 (gnm Jan Hellström). 2 ex sp Utbyfältet 7–14.6 Roger Eskilsson m fl).
Fyra fynd av totalt fem raspande hanar får betecknas som ett godkänt resultat. Det är numera välkänt att antalet fynd pendlar starkt mellan åren. En häckning ägde rum strax utanför vårt rapportområde vid Stora viken, Surte. Två ungar från den kullen omhändertogs och transporterades till Fågelcentralen och släpptes sedermera ut vid Ragnhildsholmen i början av augusti.
Martin Oomen

2013

Samtliga: Vår/sommar: 1 ex sp Fässberg 16.5–19.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sp Skändla 17–30.5 (Ingvor Svensson m fl). 1 ex sp Torrekullamotet, Mölndal 18.5 (Ulf Elmqvist). 1 ex sp Torslandaviken 19.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Svindal, Askim 24.5–22.6 (Jan Wahlberg m fl). 1 ex sp Angereds gård 24.5 (Martin Oomen). 1 ex sp Skutehagen, Torslanda 26.5 (Niklas Aronsson). 1 ex sp Ragnhildsholmen 5–12.6 (Dan Larsson m fl). 1 ex sp Kålsereds dammar, Björlanda 9.6–1.7 (Johan Svedholm m fl). 1 ex sp Pansarkvillen, Säve 14.7 (Mats Raneström). Höst: 1 ex Vrångö 25.9 (Stefan Svanberg).
Ett bra år för kornknarrar i Göteborg med inte mindre än tio spelande individer. Dessutom ett höstfynd av en rastande fågel i skärgården, vilket gör 2013 till det bästa året sedan 2007 då hela 24 ex noterades i Göteborgsområdet.
Björn Dellming

2012

Samtliga: 1 ex sp Gunnesby, Säve 27–28.5 (Martin Oomen m fl). 1 ex sp Gunnilse, Angered 1–16.6 (Lars-Erik Norbäck m fl). 1 ex sp Hills golfbana, Mölndal 24.6 (Stina Thelander m fl). 1 ex sp Livasgården, Säve 28.6 (Ola Bäckman).
Ett ganska medelmåttigt år med fyra fynd av 3–4 spelande fåglar. Denna osäkerhet beroende på att det inte med säkerhet går att utesluta att fågeln vid Livasgården inte var samma fågel som satt vid Gunnesby och spelade en månad tidigare. Artens numerär är känd för att kunna fluktuera och antalet fynd var under 80-talet och första halvan av 90-talet nere i några enstaka exemplar per år för att sedan stadigt öka under 2000-talet. Inga höstfynd gjordes i år och inga häckningar konstaterades heller.
Björn Dellming

2011

Samtliga: 1 ex sp Hög, Hisingen 8.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Brudarebacken 11.7 (Nils Gabrielsson).
Det blev återigen ett år med lågt antal kornknarrar i rapportområdet. Årets två fåglar utgörs troligtvis av en individ som stannat till under vårsträcket och en återsträckande individ som misslyckats med häckningen. Artens numerär är känd för att kunna fluktuera och antalet fynd var under 80-talet och första halvan av 90-talet nere i några enstaka exemplar per år för att sedan stadigt öka under 2000-talet. Inga höstfynd gjordes i år.
Björn Dellming

2010

Samtliga: Spelande fåglar: 1 ex sp Bärby, Säve 17–19.6 (Martin Oomen m fl). Övriga: 1 ex Brudarebacken 23.8 (Leif Andersson).
Endast en spelande kornknarr vilket kan jämföras med rekordåret 2007 då 24 exemplar hördes. Arten är känd för att kunna fluktuera och antalet fynd var under 80-talet och första halvan av 90-talet nere i några enstaka exemplar per år för att sedan stadigt öka under 2000-talet. Höstfynd görs inte årligen i rapportområdet, men när det sker så är det oftast på Brudarebacken, vilket var fallet även detta år.
Martin Oomen

2009

Samtliga: Spelande fåglar: 1 ex Store mosse, Sisjöns skjutfält 12.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex Lärjedalens golfbana 29.5–2.6 (Ragnar Seldén m fl). 1 ex Stenared, Bergum 6.6 (Fredrik Spak). 1 ex Gunnesby, Säve 16.6–16.7 (Roger Eskilsson m fl).
Endast fyra spelande kornknarrar är en ganska låg summa. Arten är dock känd för att fluktuera ganska kraftigt i antal från år till år. År 2007 observerades till exempel hela 24 ex, medan det normalt brukar noteras mellan 4–10 ex på ett år. Det är inte heller omöjligt att det rör sig om samma individ vid Lärjedalens golfbana som vid Stenared då avståndet inte är så långt mellan dessa lokaler. Mera anmärkningsvärt är dock att inte en enda kornknarr noterades på Brudarebacken under året. Arten hade dessförinnan varit årlig på lokalen sedan 2001 och häckning kunde även konstateras under två av dessa år.
Jon Håkansson

2008

Häckningstid: Spelande fåglar: 4 ex Brudarebacken 19.5–4.6 (Dag Aurell m fl). 1 ex Alleby, Björlanda 30.5 (Martin Oomen). 1 ex Skålvisered, Säve 30.5 (Martin Oomen). 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 4.6 (Aimon Niklasson m fl).
Övriga: 1 ex Brudarebacken 8.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Brudarebacken 22.9 (Roger Eskilsson).
Med sju spelande hannar är vi tillbaka på en normal nivå efter föregående års rekordantal på hela 24 stycken. Dessförinnan har årssummorna varierat mellan fyra och nio exemplar. Som vanligt de senaste åren har det även noterats fåglar under hösten på Brudarebacken. Troligtvis häckar arten årligen på lokalen men den senaste konstaterade häckningen ägde rum 2005.
Jon Håkansson

2007

Häckningstid: Kontinuerligt spelande fåglar: 4 ex Ragnhildsholmen, Hisingen 4.5–11.6 (Lars Erik Norbäck m fl). 5 ex Brudarebacken, Göteborg 18.5–25.7 (Uno Unger m fl). 2 ex Lärjeåns dalgång, Bergum 21–22.6 (Kjell Hansson). 1 ex vardera på följande lokaler: Lexby, Björlanda 13.5–7.6 (John Fjortoft Karlsen m fl). Hökälla, Hisingen 15.5–6.7 (Staffan Larsson m fl). Kålsered, Björlanda 19.5–18.6 (Johan Svedholm m fl). Toftekulla–Skändla, Hisingen 23.5–5.7 (Jan Hellström m fl). Askesby–Öxnäs– Gunnnesby 28.5–16.7 (Martin Oomen m fl). Kvillehed, Säve 28.5–8.6 (Martin Oomen m fl). Assmundtorp, Säve 1–6.6 (Bengt Nilsen m fl). Tillfälligt spelande fåglar: 1 ex Sisjöns skjutfält 15.5 (Lars Eric Rahm). 1 ex Torrekullamotet, Mölndal 19.5 (Ove Ferling). 1 ex Bönered, Säve 22.5 (Göran Karlsson). 1 ex Arendal, Hisingen 26.5 (Jan Mogol). 1 ex Trädet, Säve 28.5 (Martin Oomen). 1 ex Smedstorps ängar, Björketorp 10.6 (Johannes Löfqvist).
Övriga fynd: 1 ad Brudarebacken, Göteborg 11.8 (Tina Widén).
Minst 24 spelande fåglar är rekord för rapportområdet i modern tid. Det tidigare rekordet är från 2000 då ca 20 spelande fåglar noterades, och sedan dess har årssumman varierat mellan fyra och nio ex. Enstaka höstfynd görs varje år, och Brudarebacken brukar då vara en av de säkraste lokalerna.
Magnus Unger