Vattenrall Rallus aquaticus

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 17 revir varav 4 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 59 ex på 32 lokaler. December: Sammanlagt 12 ex på 9 lokaler.
Aldrig förr har så många vattenrallar setts övervintra i Göteborgsområdet. Redan i förra årets rapport skrev vi om den rekordhöga förekomsten under december 2020 då totalt 37 exemplar sågs. När kylan väl slog till blev rallarna än mer samlade till de allt färre områdena med öppet vatten. Därmed blev de också mer lättobserverade, vilket utmynnade i att inte mindre än 59 exemplar kunde räknas in under årets två första månader. Möjligen är de optimistiska övervintringsförsöken en förklaring till att antalet redovisade revir är något lägre än vi vant oss vid på senare år, normalt noteras mellan 20 och 30 par, men skillnaderna är små.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: 1 par Välen (Hans Börjesson). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 24 revir varav 6 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 14 ex på 9 lokaler. December: Sammanlagt 37 ex på 21 lokaler.
Årets rapportering skvallrar om en stabil vattenrallspopulation i området, då mellan 20 och 30 revir brukar kunna redovisas. Att säkert kunna konstatera häckning av denna skygga vasslevande art låter sig sällan göras, men i år sågs respektive hördes i alla fall ungar på två lokaler. Årsslutet var ovanligt milt vilket förklarar den rekordhöga förekomsten av vattenrall i december månad.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Håkan Sjöberg). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 20 revir, varav 3 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 14 ex på 7 lokaler. December: Sammanlagt 12 ex på 9 lokaler.
Vattenrallen uppträdde år 2019 ungefär på samma nivå som de senaste åren. Populationsuppskattningarna är något osäkra, framför allt med tanke på artens diskreta vanor, vilket delvis kan förklara att antalet revir svänger en del mellan åren. Sannolikt är mellanårsvariationerna ändå inte obetydliga, och inte minst faktorer så som milda respektive hårda vintrar torde påverka beståndet.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 1 par Björlanda skjutfält (John Fjörtoft Karlsen). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 27 revir, varav 8 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 17 ex på 10 lokaler. December: Sammanlagt 14 ex på 8 lokaler.
En konstaterad häckning noterades under året då tre dunungar sågs vid Åleviken på Björlanda skjutfält den 27 juni. Naturligtvis speglar inte detta det häckande beståndet på något vis – artens undangömda leverne gör det mycket svårt att säkert konstatera häckningar. De 27 revir som noterades är då en lite bättre uppskattning, vilket visar på en för senare år stabil och historiskt sett relativt hög förekomst i området.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ca 24 revir, varav 7 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt 12 ex på 8 lokaler. December: Sammanlagt 9 ex på 4 lokaler.
Det tycks fortsatt gå ganska bra för vattenrallen i området. I år, likt så många gånger förut, konstaterades dock inga häckningar, vilket sannolikt mer än någonting annat hänger ihop med artens tillbakadragna vanor. 24 revir är ett bra antal och även om vinterantalen inte riktigt når upp till förra årets rekord indikerar de med lite perspektiv ändå en hög förekomst.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: Rapporter under häckningstid indikerar ytterligare ca 21 revir på 16 lokaler, varav 5 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: 22 ex på 11 lokaler, varav 7 ex i Välen. December: 9 ex på 6 lokaler.
22 par vattenrall i området är en liten ökning jämfört med de senaste åren, då antalen pendlat mellan 12 och 16 par. Antalet övervintrare var dessutom rekordhögt, mycket tack vare Välen där åtminstone sju rallar sågs samtidigt i januari.
Elis Ölfvingsson

2015

Fynd under häckningstid: Inga konstaterade häckningar. Rapporter under häckningstid indikerar ca 16 revir på 14 lokaler, varav 5 i skärgården.
Vinter: Januari–februari: 9 ex på 6 lokaler. December: 9 ex på 5 lokaler.
16 revir är en något högre siffra än förra årets som, då efter några års vikande trend, oroade något. I ett längre perspektiv ett normalt uppträdande för en art vars förekomst tycks fluktuera en hel del mellan åren. Antalet vinterfynd är också det i paritet med de senaste årens.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: 1 par Lagmansholmen (Mats Raneström). 1 par Skogomedammen (Per Lundgren m fl). Fynd under häckningstid: Rapporterad från 10 lokaler.
Vinter: Januari–februari: 9 ex fördelat på 6 lokaler, flest vid Välen med 3 ex. December: 9 ex fördelat på 5 lokaler, flest vid Sudda, Hönö med 4 ex.
Antalet revir fortsätter att minska något för varje år sedan 2011 då toppnoteringen på 26 revir noterades. Årets antal är i paritet med de siffror som rapporterades i början av 2000-talet. Fyndantalet under vinterperioden var däremot ett av de bättre på senare år.
Martin Oomen

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: Rapporterad med häckningskriterie från 12 lokaler, varav 4 belägna i skärgården.
Vinter: Januari–februari: 6 ex fördelat på Välen, Torslandaviken, Vrångö och Hönö. December: 3 ex fördelat på Välen (2) och Klare mosse (1).
Totalt tolv lokaler med häckningar alternativt revirhållande par, att jämföra med 15 lokaler förra året, vilket i sin tur nästan var en halvering med föregående år, vilket nog kan tillskrivas de hårda vintrarna 2010–2011. Att arten minskar är nog inte helt sannolikt då vintrarna har varit milda de två senaste åren, utan nedgången återspeglar nog snarare att något färre lokaler genomsökts noggrant.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: Rapporterad med revir från 15 lokaler, varav fyra belägna i skärgården.
Vinter: Januari–februari: 10 ex fördelat på fem lokaler. December: 7 ex fördelat på sex lokaler.
Totalt 15 lokaler med häckningar alternativt revirhållande par, vilket är nästan en halvering jämfört med förra året. Arten har haft en generellt positiv trend under hela 2000-talet förutom en dipp under 2010. Antalet övervintrande individer är ganska normalt eller något över det normala, i alla fall för perioden januari–februari.
Björn Dellming

2011

Häckningar: 1 par Välen (Thomas Karlsson). 1 par Donsö (Ingemar Eriksson). Fynd under häckningstid: Rapporterad från 26 lokaler, varav sex belägna i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 6 ex på 5 lokaler, där Välen var den enda lokal som hyste mer än 1 ex (2 ex den 1.1). December: 2 ex Välen 31.12 (Hans Börjesson m fl).
Totalt 26 lokaler med häckningar alternativt revirhållande, varav minst tre är belägna i Välenområdet. Arten har haft en positiv trend under hela 2000-talet och verkar nu öka efter en dipp i antal revir under 2010. Årets övervintrande individer är markant under snittet för 2000-talet! Den bistra starten på året har sannolikt ett finger med i spelet då summan i januari–februari stannade på ungefär hälften av vad som noterades året innan. Att decembersiffran är så otroligt låg med tanke på den milda vintern beror nog snarare på låg skådaraktivitet eller bristande rapportering, då arten endast rapporterats under en enda dag, från en enda lokal, och detta på årets sista dag.
Björn Dellming

2010

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Lena Essedahl). Fynd under häckningstid: Rapporterad på ytterligare 17 lokaler, varav fyra belägna i skärgården.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 15 rallar på 12 lokaler. Vid Välen som mest 3 ex. December: sammanlagt 5 ex på 3 lokaler noterades.
En nedgång i antalet fynd under häckningstid. Totalt 18 lokaler med häckningar alternativt revirhållande, vilket kan jämföras med 26 stycken 2008. Arten har annars haft en positiv trend under hela 2000-talet och det förefaller som om arten har ändrat flyttningsmönster och i större utsträckning börjat övervintra i rapportområdet. De konstaterade övervintringarna är betydligt fler än de var på 90-talet. De två senaste stränga vintrarna har dock säkerligen tärt på beståndet.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Donsö (Kjell Ove Andersson). Häckningstid: Rapporterad på ytterligare 19 lokaler.
Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 20 ex. December: Sammanlagt 8 ex.
Med totalt minst 20 troliga häcklokaler håller vattenrallen ställningarna i området. Det är ett något lägre antal än föregående år men på längre sikt en normal summa. Antalet fynd i skärgården under häckningstid är fortsatt högt med en konstaterad häckning samt fåglar på ytterligare minst fem lokaler. Fjolårets totalt 16 ex under vintermånaderna var då den högsta summan som noterats men årets cirka 28 ex är anmärkningsvärt många.
Jon Håkansson

2008

Häckningar: 1 par Haga Kile, Askim 29.5 (Lars Lundmark). 1 par Brännholmsviken, Styrsö 8.6 (Lars Davidsson). 1 par Välen 23.8 (Mattias Pozsgai). Häckningstid: Rapporterad på ytterligare 23 lokaler.
Vinter: 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 1.1–20.2 (Sten Ekwall m fl). 1 ex Gullö, Säve 1.1 (Tommy Järås). 1 ex Sanden, Torslanda 4.1(Jeanette Hagström m fl). 1 ex Kvillehed, Nordre älv 29.1 (Morgan Ohlson). 1 ex Sudda, Hönö 10.2 (Bengt Karlsson). 1 ex Välen 11.2 (Uno Unger). Under december noterades ca 10 ex.
Totalt 26 lokaler med vattenrallar under häckningstid, varav sju ute i skärgården är en mycket hög summa. Antalet fåglar som försöker övervintra har även ökat de senaste åren och cirka sexton individer under vintermånaderna är det högsta som noterats.
Jon Håkansson

2007

Häckningstid: Skärgården: Spelande fåglar noterades på Vrångö, Donsö, Styrsö, Galterö, Hönö (2 lokaler) och Öckerö. Övriga lokaler: Arten noterades på 13 lokaler med som mest 7 ex sp Svankällan, Hisingen 13.4 (Tommy Järås).
Vinter: Januari–februari: 2–3 ex Torslandaviken (Matserik Eriksson m fl). 1–2 ex Välen (Uno Unger m fl). 1 ex Stora Amundö (Aimon Niklasson m fl). 1 ex Göddered, Hisingen (Tom Ekman). 1 ex Sjöbacka (Uno Unger m fl). 1 ex Otterbäcken, Askimsviken (Uno Unger). 1–2 ex Ganlet, Önnered (Uno Unger m fl). December: 1 ex Sandvik, Torslanda (Per-Erik Hagström). 1–2 ex Otterbäcken, Askimsviken (Ola Wennberg m fl).
Totalt ca 20 lokaler hyste vattenrall under året, och konstaterade häckningar gjordes på tre av dessa lokaler. Tyvärr saknas det fynd från Tistlarna i år, men detta beror troligen på bristande bevakning av lokalen. I övrigt verkar vattenrallen ha ett ganska starkt fäste i skärgården numera. Ser man tillbaka till slutet av 90-talet och början av 2000-talet fanns endast enstaka fynd i skärgården. Kanske beror detta på ökad skådaraktivitet eller också har vattenrallen ökat i dessa områden.
Magnus Unger