Mindre hackspett Dryobates minor

2021

Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Finngösaravinen, Partille (Tobias Meyer). 1 par Arödsberget (Hans Utterberg). 1 par Hisingsparken (Pernilla Brandt m fl). Troliga häckningar: 1 par Kvibergs kyrkogård (Peter Keil). 1 par Slottsskogen (Peder Winding). 1 par Fräntorp (Leif Jonasson). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Hårssjön (Birger Kaiser). 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Martin Jönsson). Fynd under häckningstid: Observerades på ytterligare 50 lokaler.
Fyra konstaterade häckningar och ett antal troliga häckningar är ett utfall i likhet med tidigare år, möjligen lite i underkant. Antalet lokaler med ropande eller trummande mindre hackspett har varit relativt konstant genom åren och talar för en stabil population av denna art.
Silke Klick

2020

Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). 1 par Askims ridhus (Johan Svedholm m fl). 1 par Balltorp (Magnus Rahm). 1 par Gunnebo (Magnus Rahm). 1 par Mossens idrottsplats (Magnus Rahm m fl). 1 par Rödbo (Tom Ekman). 1 par Utbyfältet (Peter Andersson). Troliga häckningar: Noterades på 13 lokaler. Fynd under häckningstid: Noterades på drygt 50 ytterligare lokaler.
Häckning av mindre hackspett konstaterades på sju lokaler, och på ytterligare 13 lokaler är häckning trolig då par eller individer etablerade revir och bobygge eller parning kunde observeras i några fall. Utfallet är i paritet med tidigare år och tyder på en fortsatt stabil population i rapportområdet.
Silke Klick

2019

Häckningar: 1 par Välen (Uno Unger m fl). 1 par Landvetter (Erik Edvardsson m fl). 1 par Torslanda (Gunilla Midbratt m fl). 1 par Bergsjön (Peter Andersson). 1 par Partille golfbana (Tobias Meyer). 1 par Delsjöområdet (Leif Jonasson). Troliga häckningar: 1 par Hjällbo (Lars Erik Norbäck). 1 par Rya skog (Bo Brinkhoff). 1 par Rådasjöns naturreservat (Johannes Löfqvist). 1 par Slottsskogen (Peder Winding). 1 par Hög, Hisingen (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare ett 60-tal lokaler.
På sex lokaler kunde häckning konstateras och ungar observeras, och på ytterligare fem lokaler är häckning trolig med tanke på fåglarnas uppträdande. Ett rejält antal ropande hanar och övriga observationer under häckningstid gör att populationen betraktas som stabil.
Silke Klick

2018

Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Kristofer Holmsten m fl). 1 par Hög, Hisingen (Tommy Järås). 1 par Änggårdsbergen (Otto Minas). 1 par Härlanda tjärn (Per Österman). 1 par Skatås (Marie Mattsson). Troliga häckningar: 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Rya skog (Bo Brinkhoff). 1 par Gunnared (Hans Tingman m fl). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare drygt 40 lokaler.
Fem konstaterade häckningar och ytterligare några troliga häckningar ligger lite i underkant jämfört med tidigare års resultat. Häckningar är inte helt lätta att upptäcka, och eftersom ropande/revirhävdande hanar förekom i liknande antal som de senaste åren bedöms populationen som stabil.
Silke Klick

2017

Häckningar: 1 par Hästevik, Torslanda (Gunilla Midbratt). 1 par Gunnestorps mosse, Hisingen (Henrik Karlsson). 1 par Kärralund (Mattias Lindholm). 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Välen (Hans Börjesson). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). 1 par Unnered, Tuve (Staffan Larsson). 1 par Spårröd, Kållered (Hans Börjesson). Troliga häckningar: 1 par Svankällan, Hisingen 19.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Säveån 24.3 (Viktor Nilsson-Örtman). 1 par Klareberg, Hisingen 2.4 (Magnus Lundström). 1 par Sjöholmen, Landvettersjön 2.4 (Johannes Löfqvist). 1 par Råda säteri 11.5 (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Noterad på ytterligare ca 40 lokaler.
Antalet rapporterade häckningar och fynd under häckningstid ligger helt i linje med tidigare års rapporter och bekräftar att beståndet är stabilt.
Silke Klick

2016

Häckningar: 1 par Lärjeholm, Angered (Leif Jonasson). 1 par Storås, Angered (Bodil Nyström). 1 par Svankällan (Linus Westlund). 1 par Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Delsjöområdet (Robert Ennerfelt). 1 par Arödsberget (Hans Utterberg). 1 par Brudarebacken (Marie Mattsson). Troliga häckningar: 1 par Hårssjön (Tina Widén). Fynd under häckningstid: Observationer gjordes på ca 60 lokaler.
Arten bedöms ha en stabil population i rapportområdet. Sannolikt hyser området åtminstone ett 50-tal häckande par, men bedömningen försvåras av att arten har ett komplicerat häckningssystem där både polygyni (en hane parar sig med flera honor) och polyandri (en hona parar sig med flera hanar) förekommer. Den mindre hackspetten är knuten till skogar med mer eller mindre sammanhängande äldre, lövdominerade partier med ett rikligt inslag av död ved, såväl stående som liggande, för att tillgodose artens behov av lämpliga boträd och födotillgång. Dessa miljöer är i närheten av Göteborg utsatta för ett förhållandevis hårt tryck där exploateringar av olika slag åstadkommer såväl förlust som fragmentering av de lämpliga miljöerna. Arten är nationellt rödlistad som Nära hotad, och det är därför viktigt att övervaka den lokala populationen. Enligt en studie som genomfördes 2016 innehåller Göteborgs kommun (alltså endast en del av rapportområdet) tillräckligt mycket lämplig häckningsbiotop för att hysa 32–162 par, men studien visar även att endast ca 65% av arealen utnyttjas (Ek, J. 2016. The future of the Lesser Spotted Woodpecker – in the growing municipality of Gothenburg. Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborg Universitet.).
Johan Svedholm

2015

Häckningar: 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 par Halvorsäng, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Halleröds gård, Hisingen (Tommy Järås). Häckningstid: Ropande/revirhävdande fåglar rapporterades från ytterligare minst 53 lokaler.
Allt talar för att vi har en stabil population i Göteborgsområdet.
Martin Oomen

2014

Häckningar: 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Bengt Adamsson). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhävdande rapporterades på minst 42 lokaler under mars–juli.
Endast en konstaterad häckning. Antalet konstaterade häckningar skiljer sig åt mellan åren och det är ofta tillfälligheter som avgör om man hittar en häckning eller ej. Antalet revirhävdande spettar är något lägre än de normala 45–50 spelande fåglar som brukar rapporteras.
Martin Oomen

2013

Häckningar: 1 par Brodalsbäcken, Tultered (Stefan Larsson). 1 par Uggledal (Mikael Forsman). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda (Benga Ragnewall). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhävdande rapporterades på minst 45 lokaler under mars–juli.
Endast tre häckningar kunde konstateras vilket är lägre än normalt. Antalet rapporterade häckningar pendlar stort mellan åren. Beståndet verkar dock vara stabilt.
Martin Oomen

2012

Häckningar: 1 par Billdals koloniområde (Barbara Hedén). 1 par Lilla Oxhagen (Tommy Järås). 1 par Angereds gård (Hans-Erik Hermansson). 1 par Rådasjöns naturreservat (Kåre Ström). 1 par Rya skog (Hans-Erik Hermansson). 1 par Sisjön, Askim (Elvor Ohlin). 1 par Majvik (Niklas Aronsson). 1 par Lundby (Simon Bäck). 1 par Gunnesgärde, Hisingen (Jonas Jonsson). Fynd under häckningstid: Förutom ovanstående häckningar gjordes observationer av ytterligare ca 50 ropande/revirhävdande fåglar under mars–juli.
Åtta konstaterade häckningar är ett fullt godkänt resultat. Antalet ropande mindre hackspettar har den sista tioårsperioden legat på 35–82 ex per år och antalet konstaterade häckningar har pendlat mellan tre och tolv. Årets siffror ligger alltså i linje med tidigare år. Resultat från atlasinventeringen visar på att arten haft en svagt uppgående trend i Göteborgsområdet sedan 70-talet. Enligt Svensk häckfågeltaxering verkar denna positiva utveckling även gälla för arten nationellt.
Martin Oomen

2011

Häckningar: 1 par Rya skog (Hans Erik Hermansson). 1 par Fridhem (Per Lundgren). 1 par Högen, Kållered (Bengt Hallberg). 1 par Länsmansgården (Stefan Svensson). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhävdande fåglar rapporterades från ytterligare ca 50 lokaler under mars–juli.
Som vanligt varierar antalet konstaterade häckningar medan antalet ropande/revirhävdande fåglar ligger konstant. Beståndet ligger alltså fortfarande på samma stabila nivå som på senare år.
Martin Oomen

2010

Häckningar: 1 par Heden, Askim (Jan Mogol). 1 par Rådasjöns naturreservat (Fredrik Andersson). 1 par västra Kortedala (Per-Ola Rösiö). 1 par Finngösaravinen, Partille (Eric Engelbrecht). 1 par Lärjeåns dalgång, Angered (Hans-erik Hermansson). 1 par Ruddalen (Maj-Lis Borg). 1 par Lunnagården, Mölndal (Silke Klick). 1 par Rya skog (Hans-Erik Hermansson). 1 par Säveåns dalgång, Kviberg (Roger Eskilsson). Fynd under häckningstid: Ropande/revirhållande fåglar på ytterligare ca 50 lokaler.
En dubblering av antalet konstaterade häckningar jämfört med fjolåret. Ändå finns det anledning att tro att det de flesta häckningarna aldrig blir upptäckta. Antalet ropade/revirhävdande fåglar under våren ligger i linje med de senaste åren, vilket talar för att vi har en stabil population i området.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Vällsjön, Råda (Rune Edquist). 1 par Uggledal, Askim (Mikael Forsman). 1 par Slottsberget, Ruddalen (Maj-Lis Borg). 1 par Bjurslätt, Hisingen (Johan Svedholm). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). Häckningstid: Förutom de konstaterade häckningarna noterades spelande/revirhållande på ca 45 olika lokaler under mars–juli.
Fem konstaterade häckningar är en ganska normal summa, om än lägre än de senaste åren. Det tål förstås att upprepas att det verkliga antalet häckande par är betydligt större.
Martin Oomen

2008

Häckningar: 1 par Rya Skog (Jan Krantz). 1 par Änggårdsbergen (Peter Folkow). 1 par Lilla Gömysten, Askim (Markus Lagerkvist). Häckningstid: Sammanlagt gjordes observationer på ca 50 olika lokaler, mestadels av spelande fåglar.
Betydligt färre konstaterade häckningar i år jämfört med fjolåret. Detta beror säkerligen mest på tillfälligheter och det faktum att atlasinventeringen nu är avslutad, och speglar troligen inte någon reell nedgång. I början av 2000-talet skattades Göteborgspopulationen till cirka 30 par.
Martin Oomen

2007

Häckningar: 1 par Hökälla (John Thulin). 1 par Änggårdsbergen (Jan Bergqvist). 1 par Slottsskogen (Stig Fredriksson m fl). 1 par Gatersered, Askim (Kerstin Wiklander). 1 par Klippans naturreservat (Peter Post). 1 par Skatås, Göteborg (Hans-Erik Hermansson). 1 par Stora Amundö (Uno Unger). 1 par Kikås, Mölndal (Jörgen Grahn). 1 par Göteborgs botaniska trädgård (Hans-Erik Hermansson). 1 par Assmundtorp, Säve 17.6 (John Thulin). 1 par Smedlyckan, Hisingen 23.6 (Göran Karlsson). 1 par Stora Tjärnet, Kållered (Christer Johansson). Häckningstid: Förutom de konstaterade häckningarna noterades spelande/revirhållande fåglar på ca 70 olika lokaler under mars–juli.
Hela tolv konstaterade häckningar är den högsta siffran på hela 2000-talet, och ändå är det mer tydligt än vanligt att det döljer sig ett stort mörkertal när det gäller häckningar av den här arten. Utöver de tolv häcklokalerna noterades det spelande eller revirhållande spettar på minst 70 mer eller mindre lämpliga häckningslokaler under vår och sommar. Den här siffran är också högre än tidigare år, och även om man drar till med en gissning på så mycket som femtio häckande par i området hamnar man troligen i underkant av det verkliga beståndet.
Pär Lydmark