Sävsparv Emberiza schoeniclus

2019

Vinter: Januari–februari: 1 ex Haga kile, Askim 3.1 (Ulf Persson). Minst 2–3 ex Torslandaviken 6.1–16.2 (Malin Lindqvist m fl). 1 ex str N Brudarebacken 26.2 (Ulf Persson). December: 3 ex Välen 1–26.12 (Birger Stenseke m fl). 2 ex Sjöbacken 7–9.12 (Anton Mangsbo m fl). Minst 10 ex Torslandaviken 7–31.12 (Elon Wismén m fl). 1–2 ex Hönö 7–22.12 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex Galterö 21–25.12 (Andreas Svensson m fl).
Vinterfynden av sävsparv kan sammanfattas med ett lågt antal under januari–februari men desto fler decemberfynd i Välen och på olika lokaler runtom i Torslandaviken. Det är möjligt att det milda vädret i slutet på året gjorde att fler sävsparvar stannade. De håller gärna till i vass och på intilliggande ruderatmarker där de kalasar på frön.
Silke Klick

2018

Vinter: Januari–februari: 5 ex Öxnäs (Conny Palm m fl). Upp till 3 ex Välen (Conny Palm m fl). 1 ex Sudda, Hönö 8.1 (Bengt Karlsson). Minst 3 ex Torslandaviken (Per Lundgren m fl). 1 ex Ragnhildsholmen (Stefan Holmberg). 1 ex Askimsviken (Uno Unger m fl). December: Upp till 3 ex Torslandaviken (Roger Eskilsson m fl).
Ett år med ovanligt lågt antal vinterfynd då mest enstaka fåglar sågs vid varje tillfälle, även på klassiska övervintringsområden som Torslandaviken och Välen. Ett undantag utgör ett område vid Öxnäs, där ett flertal sävsparvar sällskapade med gulsparvar under januari–februari.
Silke Klick

2017

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 10 ex Välen 1.1–15.2 (Karl-Olof Johansson m fl). Sammanlagt ca 10 ex Torslandaviken 4.1–18.2 (Lars Viktorsson m fl). December: 3 ex Torslandaviken 11.12 (Ola Wennberg). 1 ex Haga kile, Askim 23.12 (Jonny Jonsson). 1 ex Stora Amundö 26.12 (Marie-Louise Bárány). 1 ex Välen 27.12 (Göran Gustavsson). 5 ex Öxnäs, Säve 30.12 (Conny Palm).
Ett normalt antal vinterfynd, med en koncentration till de klassiska lokalerna Välen och Torslandaviken.
Silke Klick

2016

Vinter: Januari–februari: Som mest 6 ex Välen 12.1 (Hans Börjesson). 11 ex Torslandaviken 17.1 (Mattias Lindberg m fl). 7 ex Sudda, Hönö 13.2 (Bengt Karlsson). December: 1 honfärgad Fässberg, Mölndal 4.12 (Lars Eric Rahm). Som mest 4 ex Välen 6.12 (Ove Ferling). 6 ex Torslandaviken 28.12 (Magnus Persson).
En relativt normal omfattning av vinterfynd för senare år.
Per Björkman

2015

Vinter: Januari–februari: Som mest 15 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Sudda, Hönö 2.1 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Välen 4.1–28.2 (Linus Westlund m fl). 1 ex Röd, Hönö 31.1 (Tommy Järås m fl). 1 ex Hjälvik, Öckerö 2.2 (Ola Wennberg m fl). December: upp till 6 ex Välen 12–26.12 (Conny Palm m fl). 1 ex Brudarebacken 7–12.12 (Jan-Åke Noresson m fl) 1 ex Askimsviken 19.12 (Jan Mogol). 1 ex Killingsholmen 19.12 (Jan Mogol). 2 ex Galterö 31.12 (Jon Hessman m fl).
Relativt många vinterfynd. Som vanligt var det på klassiska lokaler såsom Välen och Torslandaviken de högsta antalen sågs. Arten för en ganska anonym vintertillvaro och åtskilligt fler sävsparvar övervintrar troligen i vårt område. På sävsparvens kravspecifikation står det nog bara tillgång på vass, gärna med intilliggande ruderatmarker.
Martin Oomen

2013

Vinter: Januari–februari: Upp till 9 ex Torslandaviken 2.1–17.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Sudda, Hönö 2.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 12–25.1 (Rüdiger Kasche m fl). 2 ex Lammholmsviken, Öckerö 2.1 (Magnus Unger m fl). Upp till 3 ex Välen 21.1–28.2 (Karl-Olof Johansson m fl). 3 ex Otterbäcken 3–14.1 (Christer Cederfalk). 4 ex Rönning, Hisingen 13–24.1 (Tommy Järås m fl). 6 ex pansarkvillen, Säve 12.1–3.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Kippholmen 2.2 (Johan Svedholm). 1 ex Galterö 17.2 (Jan Mogol). December: Sammanlagt 13 ex på fem olika lokaler, flest vid Torslandaviken med minst 8 ex.
Under januari–februari noterades över 30 exemplar, vilket är en av de högsta summorna vi har haft i området. De senaste kalla vintrarna i södra Sverige verkar inte skrämt bort arten, utan antalet övervintrande sävsparvar verkar bara öka.
Martin Oomen

2012

Vinter: Januari–februari: Upp till 3 ex i Torslandaviken 9.1–25.2 (Tina Widén m fl). 3 ex Bärby Övergård 22.1–2.2 (Christer Fält m fl). 2 ex Gunnesby, Säve 5–14.1 (Magnus Unger m fl). 4 ex Lexby, Björlanda 2.2 (Christer Fält). 1 ex Sudda, Hönö 25.2 (Evamaria Ferm m fl). December: I Torslandaviken sågs som mest 16 ex 28.12 (Christer Fält). 10 ex Kalshed, Bärby 13.12 (Martin Oomen). 1 ex Rörö 1–6.12 (Uno Unger m fl). 1 ex Välen 9–22.12 (Jan Mogol m fl).
Ett tiotal exemplar sågs under januari och februari vilket är ett normalt antal. I december observerades minst 28 ex vilket är den högsta noteringen som vi har från området. Den milda senhösten hjälpte nog till att höja siffran. Noterbart är att det under vintermånaderna endast sågs ett exemplar i Välen som normalt sett är ett av de säkraste vintertillhållen.
Martin Oomen

2011

Vinter: Januari–februari: Under januari sågs som mest 4 ex i Torslandaviken (Magnus Persson m fl). I området Välen–Stora ån sågs 1–2 ex 7–29.1 (Jan Krantz m fl). 1 ex askimsviken 1.1–15.2 (Bengt Norström m fl). December: 5 ex på lika många platser.
Trots att inledningen på året blev ovanligt hård härdade några enstaka sävsparvar ut på de för arten klassiska lokalerna, Torslandaviken och Välenområdet. Noterbart är dock att endast en observation gjordes under februari.
Martin Oomen

2010

Vinter: Januari–februari: Under hela perioden sågs varierande antal i området Välen–Stora ån, som mest 10 ex Stora ån 2.1 (Per Boström m fl). Även i Torslandaviken sågs arten regelbundet med som mest 10 ex 12.1 (Hans Falklind m fl). 3 ex Askimsviken 3.1–24.2 (Stefan Andersson m fl). 2 ex Fässberg 4–15.1 (Stig Fredriksson m fl). 2 ex Bärby, Säve 30.1 (Ola Wennberg m fl). December: 3 ex Askimsbadet 1–29.12 (Christer Cederfalk m fl). 1 ex Donsö 13.12 (Gösta Olofsson). I området Välen–Stora ån sågs som mest 2 ex 29.12 (Per Boström). 1–2 ex sågs i Torslandaviken 21–27.12 (Birger Kaiser m fl).
Fjolårets återhämtning fortsatte även i år och antalet är nu i paritet med de bästa åren från början av 2000-talet. Lokalerna är inga överraskningar, det är Torslandaviken och Välen–Stora ån som verkar ha har de fortsatt bästa förutsättningarna för att arten ska övervintra.
Martin Oomen

2009

Vinter: Januari–februari: 3–4 ex Torslandaviken (Bo Brinkoff m fl). 5 ex Välen–Stora ån (Kristoffer Nilsson m fl) 1 ex Haga kile, Askim 15–18.1 (Lars Lundmark) 1–2 ex Otterbäcken–Askimsviken 3.1– 10.2 (Kristoffer Nilsson). December: 9 ex Torslandaviken 1–30.12 (David Lundgren m fl). 8 ex Stora Ån, Välen 19–28.12 (Per Boström m fl). 1 ex Galterö 30.12 (Jon Hessman). 1 ex Haga kile, Askim 30.12 (Ola Wennberg).
En liten men ändå skönjbar återhämtning av antalet vinterfynd jämfört med de senaste årens ganska låga antal, framför allt under december då lite större ansamlingar än under den tidiga vintersäsongen i januari–februari rapporterades. I vanlig ordning är det Torslandaviken och området kring Välen och Stora ån som attraherar flest övervintrare.
Martin Oomen

2008

Vinter: Januari–februari: Upp till 3 ex i Välen hela perioden (Lena Essedahl m fl). 3 ex Torslandaviken (Uno Unger m fl) 1 ex Otterbäcken, Askimsviken 5.1 (Lars Lundmark). 1 ex Hökälla 8.1 (Johan Svedholm). 1 ex Öxnäs 18.2 (Bo Brinkhoff). December: 3 ex Stora ån 31.12 (Per Boström). 2 ex Torslandaviken (Elon Wismén m fl). 1 ex Haga kile, Askim 21–23.12 (Hans Wahlberg). 1 ex Otterbäcken, Askim 7–30.12 (Stefan Andersson m fl).
Något fler fynd av övervintrande sävsparvar än förgående vinter, men fortfarande betydligt lägre summor än vid början av 2000-talet. Kan minnet från den hårda vintern 2005 sitta och göra att arten i högre utsträckning väljer att flytta längre söderut, eller är det bara en övergående svacka?
Martin Oomen

2007

Januari: 1–2 ex Torslandaviken 3–26.1 (Karl-Olof Johansson m fl). 1 ex Majorna, Göteborg 12.1 (Hans-Erik Hermansson). 1 ex Välen 13–24.1 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Killingsholmen, Askim 13.1 (Per Björkman m fl).
Endast fyra januarifynd är den lägsta utdelningen sedan 2000 då endast ett januarifynd gjordes. Sedan dess har det normala utfallet varit tvåsiffrigt alla år, förutom möjligen den hårda vintern 2005 då mindre än ett tiotal individer observerades. Vad årets låga resultat beror på är svårt att säga, men troligen rör det sig bara om en tillfällig nedgång. De klassiska lokalerna Välen och Torslandaviken är dock pålitliga sävsparvshål även under magra sävsparvsvintrar som den här, även om antalet individer på lokalerna var lägre än brukligt.
Pär Lydmark