Smålom Gavia stellata

2021

Häckningar: 2 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på 2 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 284 ex str S Vinga 1.5 (Stefan Svanberg m fl). 446 ex str S Vinga 8.5 (Stefan Svanberg m fl). 367 ex str S Tistlarna 8.5 (Jon Hessman m fl).
Våra häckande smålommar tuffar på i de enstaka lämpliga häckningstjärnar som oftast har varit besatta de senaste åren. Av de två häckningarna misslyckades den ena helt, medan en eller möjligen två flygga ungar blev resultatet i den andra. Sträcksummorna är ganska höga, men långt från rekordet från 2015 på 1 519 ex.
Magnus Rahm

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Noterades på 3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 519 ex str Kråkudden, Hönö 26.4 (Mikael Molin m fl). 503 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Mikael Molin).
Även om smålommar noterades i tre tjärnar som kan lämpa sig för häckning, kunde inga ungar konstateras vid återbesök. Det är oklart om lommarna över huvud taget skred till häckning på dessa lokaler. Sträcksummorna är de högsta sedan 2015, då områdets ohotade rekord om 1 519 ex sattes.
Magnus Rahm

2019

Häckningar: 2 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 2 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 225 ex sträckande S Vinga 21.4 (Anders Borgehed).
Smålommens år i Göteborgsområdet betygsätts enklast på en skala från 0 till 2, där 0 betyder underkänt (inga konstaterade häckningar) och 2 betyder väl godkänt (två konstaterade häckningar). År 2019 får betyg 2, vilket händer långt ifrån varje år. De två paren fick ut en unge vardera, vilket tros vara tillräckligt för att kompensera för den årliga dödligheten (Hemmingsson, E. & Eriksson, M.O.G. 2002. Ringing of Red-throated Diver Gavia stellata and Black-throated Diver Gavia arctica in Sweden. Wetlands International Diver/Loon Specialist Group Newsletter 4: 8–13). Sträcket låter sig inte lika enkelt delas in i en behändig betygsskala, men hade man försökt skulle 2019 hamnat i den nedre delen. För att dela ut ett högt betyg hade vi behövt minst det dubbla antalet. Möjligen saknades bevakning under årets sträcktopp, eller så passerade merparten av lommarna för långt västerut på sin färd genom Kattegatt.
Magnus Rahm

2018

Häckningar: 1 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 2–3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 103 ex str S Kråkudden, Hönö 7.5 (Jon Håkansson). 188 ex str S Kråkudden, Hönö 16.5 (Jon Håkansson).
För vår minsta lom blev året magert. Den enda konstaterade häckningen misslyckades, och trots regelbundna skådarbesök vid andra tjärnar där lommar observerades kunde aldrig fler häckningar konstateras. Enda lilla ljusglimten är en observation av två ungfåglar i Västra Nedsjön, vilka rimligen bör ha kläckts i närområdet. Vårens sträck blev inte heller något fyrverkeri, även om det inte var onormalt dåligt.
Magnus Rahm

2017

Häckningar: 2 par Härryda kommun. Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 234 ex str S Kråkudden, Hönö 12.5 (Jon Håkansson m fl).
Två häckande par ligger antagligen ganska nära det verkliga antalet. Den ena lokalen har hyst häckande smålom sedan åtminstone 2011, men där avbröts årets häckning av okänd anledning. På den andra lokalen rapporterades arten första gången 2014, då lyckad häckning genomfördes, samt 2015, då ingen häckning kunde konstateras. Under 2016 kunde dock inga lommar återfinnas, så därför är det extra roligt att kunna konstatera en lyckad häckning 2017. Paret fick ut en unge. Den högsta sträcknoteringen är däremot såpass låg att "extra roligt" inte direkt beskriver sinnesstämningen, rekordet från 2015 är mer än sex gånger så högt. Å andra sidan får man säga att det är extra lustigt att 2016 års högstanotering var exakt lika hög som årets – 234 ex.
Magnus Rahm

2016

Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 2–3 tänkbara häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 234 ex str S Kråkudden, Hönö 1.5 (Jon Håkansson m fl).
Ett par fick ut en unge på en sedan tidigare känd häcklokal. Det kan tyckas vara ett magert resultat, men är ändå normalt. Riktigt höga sträcksiffror uteblev under året, men toppnoteringen varierar kraftigt från år till år och har sannolikt främst två orsaker; (1) på sin färd mot Östersjön rundar lommarna Skagen och når svenska västkusten för långt söderut för att de ska kunna ses från Göteborgs skärgård, eller (2) ingen är på plats och räknar när sträcktoppen infaller.
Magnus Rahm

2015

Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: 1 par noterades på ytterligare en lämplig häckningslokal i Härryda kommun (Ingemar Olsson).
Höga antal: 1519 str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Jon Håkansson m fl).
En unge blev resultatet på en av områdets häckningslokaler. På den andra lokalen genomfördes sannolikt ingen häckning, men lommar noterades på platsen vid flera tillfällen under häckningstid. 1519 sträckande smålommar innebär ett nytt pampigt rekord för Göteborgsområdet. Det tidigare rekordet gällde 637 ex, vilket räknades in så sent som 2012. Även om antalen varierar mycket från år till år, tycks höga sträcksummor bli allt mer regelbundna.
Magnus Rahm

2014

Häckningar: 2 par Härryda kommun (Mats Eriksson, Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: 1 par noterades på lämplig häckningslokal i Härryda kommun, men häckning genomfördes ej (Mats Eriksson).
Höga antal: 157 ex str S Kråkudden, Hönö 23.4 (Jon Håkansson). 178 ex str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Jon Håkansson).
De två häckande paren fick ut var sin unge. Den ena häckningslokalen har nyttjats i flera år, medan den andra var ny. Det är faktiskt första gången på 2000- talet som två säkra häckningar rapporteras, även om det sannolikt häckat minst två par de flesta år. Högstanoteringarna var låga, men inte onormalt låga. Medianen för högsta dagssumma per år under 2000-talet ligger på 280 ex.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: 1 ad sågs på ytterligare en lämplig lokal i Härryda kommun (Mats Eriksson).
Höga antal: 287 ex str S Kråkudden, Hönö 10.5 (Stefan Svanberg m fl). 224 ex str S Vrångö 10.5 (Magnus Rahm). 208 ex str S Kråkudden, Hönö 13.5 (Bo Brinkhoff m fl).
Tredje året i rad med häckning i samma tjärn. Årets två ungar överlevde åtminstone de första kritiska veckorna. Sträcksummorna var i år av helt normal dignitet.
Magnus Rahm

2012

Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: 1 par sågs dessutom på ytterligare en lämplig lokal i Härryda kommun (Mats Eriksson).
Höga antal: 637 ex str S Kråkudden, Hönö 27.4 (Ola Bäckman m fl) och 358 ex str S Hyppeln samma dag (Roger Eskilsson m fl). 274 ex str S Kråkudden, Hönö 4.5 (Jon Håkansson m fl).
Häckning skedde i samma tjärn som förra året, då en helt ny häcklokal. Troligen finns ytterligare minst ett häckande par i rapportområdet. 637 ex utgör den högsta publicerade dagssumman. Sträcktoppen infaller alltid i slutet av april eller början av maj. Lommarna rundar Skagen och för att vi ska få se många i Göteborgs skärgård krävs att de inte viker av söderut för tidigt.
Magnus Rahm

2011

Häckningar: 1 par Härryda kommun (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: 1 par på ytterligare en lämplig lokal i Härryda kommun (Mats Eriksson).
Höga antal: 142 ex str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Stefan Svanberg m fl). 142 ex str S Kråkudden, Hönö 11.5 (Jon Håkansson m fl).
Första konstaterade häckningen sedan 2006! Häckningen ägde rum på en tidigare okänd lokal och paret fick ut en unge. Sträcksiffrorna är inte fullt så uppmuntrande. Förutom bevakningen beror utfallet till största delen på om sträcket kommer in tillräckligt långt norrut när lommarna rundat Skagen, vilket i sin tur är väderberoende. En kombination av dessa faktorer har troligen bidragit till årets låga sträcksiffror. Smålomssträcket följs bättre i Halland och där tycks ingen dramatisk minskning ha skett i år.
Magnus Rahm

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 4 ad, troligen 2 par, sågs på en möjlig häckningslokal i Härryda kommun. Utöver dessa gjordes flera fynd av förbiflygande smålommar under sommaren i Mölndal och Härryda och dessutom en observation av 2 1K Finnsjön, Råda 14.8 (Donald Blomqvist).
Höga antal: 488 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Per Björkman m fl).
De senaste decennierna har smålomshäckningar konstaterats bara en handfull gånger i området, men populationen är troligen stabil på minst två par. Möjligen kan ungfåglarna i Finnsjön i augusti vara resultatet av en häckning i närheten. Sträcksiffran är den högsta sedan den 12 maj 2002 då 620 ex passerade Hönö.
Magnus Rahm

2009

Häckningstid: Sågs på minst två möjliga häckningslokaler i Härryda kommun.
Höga antal: Kråkudden, Hönö: 220 ex str S 19.4 (Peter Hamrén m fl). 234 ex str S 1.5 (Martin Oomen). 274 ex str S 2.5 (Marinko Karabatic). 210 ex str 10.5 (Mikael Molin m fl). Övriga lokaler: 210 ex str S Lilla Rävholmen, Styrsö 19.4 (Andy Hultberg).
Smålommen var sannolikt vanligare förr, men den svenska populationen är numera någorlunda stabil. I vårt rapportområde häckar förmodligen två till tre par. Toppnoteringen på 274 ex är en normal siffra för smålommen vars sträcktopp varierar mycket i storlek men alltid infaller sista dagarna i april eller i början av maj.
Magnus Rahm

2008

Häckningstid: Arten sågs på minst två olika lokaler i Härryda kommun.
Höga antal: 147 ex str S Kråkudden, Hönö 9.5 (Peter Hamrén). 224 ex str S Kråkudden, Hönö 14.5 (Mikael Molin).
Ganska medelmåttiga toppsummor, men antalet lommar varierar mycket från år till år. Smålommen häckar troligen i de inre delarna av Härryda kommun varje år men det är sällan några häckningar konstateras.
Magnus Unger

2007

Höga antal: Toppnoteringar under vårsträcket blev endast ca 200 ex vilket noterades vid tre tillfällen under perioden 16.4–13.5 vid Kråkudden och Vinga.
Tyvärr är lomsträcket i rapportområdet ganska klent då den största delen av smålomsträcket som under våren passerar Skagen kommer in till Sverige längre söderut. Bästa sträcksiffran under 2000-talet är från den 12 maj 2002 då 620 ex rapporterades vid Kråkudden.
Magnus Unger