Göktyta Jynx torquilla

Fenologi

Median Rekord
Första vår 23 apr 6 apr 2007 Hårssjön (Michael Nilsson)
Sista höst 7 sep 30 okt 2020 Torslandaviken (Uno Unger)

2021

Häckningar: 1 par Brännemaden, Landvetter (Lennart Rönnblad m fl). 1 par Eskilsby, Landvetter (John Thulin). 1 par Grimmered (Hans Börjesson m fl). Troliga/möjliga häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Silke Klick m fl). 1 par Stora Amundö (Johan Dahlkvist m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 25 lokaler.
Tre häckningar kunde konstateras, och på ytterligare två lokaler observerades par i lämplig häckningsbiotop vilket är ett fint utfall. Därutöver gjordes fynd av ropande eller tysta tytor på ett antal mer eller mindre lämpliga häckningslokaler, dock observerades bara ett fåtal av dessa efter mitten av maj när inflödet kan betraktas som avslutat och påbörjad häckning blir mer trolig.
Silke Klick

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Sammanlagt 41 fynd av 44 ex 22.4–31.5.
Många av göktytorna under häckningstid ropade, dock gjordes inga fynd som antydde häckning, och efter den 31 maj noterades inga fynd alls förrän de första höstfynden som gjordes i början av augusti. Antalet anländande tytor är ändå betydligt och bekräftar en uppåtgående trend. Även om de inte alltid avslöjar sina häckplatser så är det troligt att de häckar i rapportområdet men undgår upptäckt.
Silke Klick

2019

Häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Göran Gustavsson m fl). 1 par Stora Håltet (Lennart Rönnblad). Troliga/möjliga häckningar: 2 ex sp Björkö 21.4–6.7 (Peter Hamrén). 1 ex Öckerö 24–28.4 (Thomas Karlsson m fl). 1 ex sp Hassledalsbergen, Askim 11.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sp Råhult 15–21.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Björkö huvud, Björkö 25.5 (Hans Zachrisson). 1 ex Kvillehed 29.5 (Jonas Örnborg). 1 ex Lilla Issjön, Landvetter 17.6 (Johan Svedholm). 2 ex Vättlefjäll, Bergum 21.5 (Jonas Örnborg).
Övriga fynd: 1 ex Hönö 19.4 (Hans Zachrisson). 1 ex Galterö 22.4 (Lars Hellman). 1 ex Björkö 28.4 (Kristoffer Lager). 1 ex Hårssjön 28.4 (Magnus Rahm). 1 ex Slottsskogen 7.5 (Tina Widén). 1 ex sp Järnbrott 7.5 (Jan Mogol). 1 ex sp Galterö 10–12.5 (Lars Hellman m fl). 1 ex sp Hälsö 11–12.5 (Thomas Karlsson). 1 ex Torslandaviken 12.5 (Christer Fält). 1 ex Sandvik, Torslanda 15.5 (Per-Erik Hagström, Jeanette Hagström). 1 ex sp Skintebo hamn, Askim 19.5 (Jan Wahlberg). 1 ex Tistlarna 20.5 (Tommy Järås, Karl-Erik Gustafsson).). 1 ex Älsjön, Bergum 21.5 (Jonas Örnborg).
Två konstaterade häckningar och ytterligare 22 fynd av 24 ex på 21 lokaler är ett mycket fint utfall som bekräftar en positiv trend för göktytan i rapportområdet och även regionalt. På några lokaler observerades par eller fåglar under häckningstid utan att häckning kunde konstateras, men vi kan ana att häckningar av göktyta undgår upptäckt.
Silke Klick

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Bovik, Björkö 29.4 (Peter Hamrén). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 30.4–1.5 (Lars Eric Rahm m fl). 2 ex sp Råhult, Partille 12.5 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 12.7 (Mats Bjersing).
Inga häckningar kunde konstateras även om tytor observerades på tidigare häcklokaler på Björkö och kring Sisjöns skjutfält och Hills golfbana. Under den ganska koncentrerade period då göktytan anländer gjordes 14 typiska fynd (21 april – 19 maj) på lika många, oftast kustnära, lokaler. Dessa tytor kan ropa intensivt men de stannar bara en kort tid och drar sedan vidare. Sommar och höst gjordes 7 fynd på 7 lokaler. Dessa siffror styrker en uppåtgående trend för beståndet av göktytor i landet, även om de inte väljer vårt rapportområde för häckning, eller så undgår de upptäckt.
Silke Klick

2017

Häckningar: 1 par Härkeshult, Landvetter (Elon Wismén). Fynd under häckningstid: 1 ex Öxnäs, Säve 18.5 (Per Österman). 1 ex Majvik, Torslanda 19.5 (Per Österman). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 2.5–10.6 (Silke Klick m fl).
Efter tre år utan konstaterade häckningar i rapportområdet så kunde en häckning konstateras i Härkeshult, Landvetter. Ett flertal obsar som skulle kunna tyda på häckning gjordes även kring Sisjöns skjutfält. Utöver dessa gjordes ytterligare 9 fynd på 8 lokaler, och det är sammantaget ett mycket bra resultat. Sedan början på 2000-talet har antalet fynd i Sverige flerdubblats, beståndet bedöms som livskraftigt och 2015 plockades göktytan bort från den nationella rödlistan.
Silke Klick

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: Max 2 ex sp Stora Amundö 18–30.5 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 28.5 (Magnus Persson). 1 ex Aröd, Hisingen 12.6 (Stig Carlsson).
Tredje året i rad utan konstaterade häckningar av denna udda spett. Det är dock inte otroligt att en och annan häckning missas – arten häckar förutom i halvöppna jordbrukslandskap stundom även i mycket triviala miljöer på exempelvis kalhyggen som sällan besöks av ornitologer.
Johan Svedholm

2015

Häckningar: Fynd uner häckningstid: Upp till 2 ex sp Björkö 14–21.5 (Peter Hamrén m fl). 1 ex sp Skällsjöås, Landvetter 23.5 (Elon Wismén). 1 ex sp Ekevadsvägen, Gunnilse 28.5 (Bodil Nyström). 1 ex sp Stora Ringtjärn, Björketorp 9.6 (Martin Oomen). 1 ex Store mosse, Sisjöns skjutfält 23.6 (Lars Eric Rahm).
Likt fjolåret rapporterades inga häckningar detta år. Tytor hördes och sågs däremot på tidigare häckningslokaler såsom Björkö och Sisjöns skjutfält, så det väl inte otänkbart att någon häckning på dessa platser kan ha gått obemärkt förbi.
Martin Oomen

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Torslandaviken 16.5 resp 7.6 (Magnus Persson). 1 ex sp Horssjön 19.5 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sp Björkö 19–24.5 (Peter Hamrén). 1 ex sp Rådasjön 5.6 (Barbro Björkman). 1 ex sp Sisjön 5.7 (Ingemar BE Larsson). 1 ex sp Tulebo äng, Kållered 7.7 (Fredrik Spak).
Efter två år i rad med konstaterade häckningar så blev det i år inga fynd med några högre häckningskriterier. Antalet fynd brukar fluktuera en hel del mellan åren. Trenden är annars att tytan långsamt men säkert ökar i Sverige, och med anledning av detta plockas den även bort från den nationella rödlistningen 2015.
Martin Oomen

2013

Häckningar: 1 par Galterö (Roger Eskilsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Brännö 11–19.5 (Johan Ennerfelt). 1 ex sp Gunnilse 23.5 (Björn Larsson). 1 ex sp Maderna, Partille 24.5 och 2.6 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Slingan, Hönö 26.5 (Bengt Karlsson). 1 ex sp Vikhall, Björlanda 30.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Lillhagen 1.6 (Freddy Persson m fl).
Efter fjolårets urladdning med tre häckningar så är årets siffror nere på mer normala nivåer. En häckning på Galterö och spelande tytor på ytterligare fem eller sex lokaler är strax över snittet på 2000- talet. Noterbart är att det inte gjordes några fynd under höststräcket, vilket inte har skett sedan 2004.
Martin Oomen

2012

Häckningar: 1 par Hills golfbana (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Rörö (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Lärjedalens golfbana (Håkan Thorstensson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Linnarhult 16.5 (Johan Svedholm). 1 ex Lärjeholm 24.5 (Fredrik Spak). 1 ex sp Bokedalen 24.5 (Göran Sahlin m fl). 1 ex sp Torslandaviken 2.5 och 27.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Hindtjärn, Partille 1.6 (Ingvar Björhall). 1 ex Välen 24.6 (Karl-Olof Johansson).
Med tre häckningar blev detta det bästa året på mycket länge, inte sedan 1990 har lika många häckningar konstaterats samma år i Göteborg. Även antalet fynd under häckningstid var något fler än normalt. Arten har tyvärr en nedåtgående trend i såväl Sverige som övriga västeuropa och vårt material från Göteborg visar på en tydlig minskning mellan atlasinventeringarna som genomfördes 1973–1984 respektive 2004–2007.
Martin Oomen

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Ragnhildsholmen 12–21.5 (Dan Larsson m fl). 1 ex sp Sisjöns skjutfält 22–29.5 (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Sandvik, Torslanda 7.5 samt 1 ex 8.6 (Per-Erik Hagström m fl). 1 ex Lottkärr, Torslanda 11.6 (Magnus Persson).
Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 18 fynd av lika många individer under perioden 16.4–16.5. Höst: Sammanlagt 8 fynd av 9 individer under perioden 13.8–18.9. I vanlig ordning gjordes flest observationer vid Brudarebacken där 3–4 exemplar borde varit inblandade.
Inga säkra häckningar, men en revirhävdande tyta fanns återigen på Sisjöns skjutfält där förra årets förmodade häckning ägde rum. Vill man se göktyta i Göteborg är Brudarebacken den i särklass bästa lokalen. Säkraste tiden är andra halvan av augusti. Speciellt området kring rishögarna vid backens sydkant har en stark dragningskraft och arten har noterats där årligen sedan 2004.
Martin Oomen

2010

Vår: Sammanlagt 11 ex på lika många lokaler under perioden 25.4–21.5.
Häckningar: Troliga häckningar: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm m fl). Fynd under häckningstid: 2 ex sp Delsjökolonin 22.5 (Fredrik Spak). 1 ex sp ÖIS-gården, Lackarebäck 7.6 (Barbro Björkman). 1 ex Högåsa, Björlanda 12.6 (Magnus Persson).
Höst: Som mest 2 ex Brudarebacken 10–18.8 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Lagmansholmen 8.9 (Mats Raneström). 1 ex Eklanda 11.9 (Per-Anders Svensson).
Sammanlagt 17 fynd under året vilket är lite över snittet för senaste 10-årsperioden. Det fanns starka indikationer på att häckning genomfördes på Sisjöns skjutfält. I sammanhanget är det intressant att göktytorna inte verkar ha några favoritlokaler i rapportområdet utan nästan varje år är det på nya lokaler som tytor hävdar revir, och vissa år även lyckas med sina häckningar.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Björkö (Bo Brinkhoff). Häckningstid: 1 ex Skändla 21.5 (Bengt Nilsen). 1 ex sp Orremossen 23.5 (Lars Erik Norbäck). 1 ex sp Lexby mader, Partille 28.5 (Jan Mogol). 2 ex Majvik, Torslanda 29.5 (Magnus Persson). 1 ex sp Hammerberget, Askim 23.6 (Jan Mogol).
Vår: Sammanlagt ca 10 fynd under perioden 13.4–15.5, främst i anslutning till skärgården.
Höst: Under perioden 15.8–10.9 sågs arten regelbundet på Brudarebacken. Vid två tillfällen, den 22.8 samt 8.9 sågs 2 ex samtidigt (flera observatörer).
Glädjande att kunna konstatera den blott andra häckningen i Göteborg under 00-talet. Göktytan är en av de arter som har minskat mest under sista 20–30 åren troligen till följd av förändringar i kulturlandskapet samt i övervintringsområderna.
Martin Oomen

2008

Häckningstid: 1 ex sp 17.5 Surtesjön, Vättlefjäll (Jan Ohlin). 1 ex Maderna, Partille 4.7 (Ingvar Björhall).
Vår: Sammanlagt 7 ex under perioden 25.4–6.5.
Höst: 1 ex Brudarebacken 22–24.8 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hällsvik, Torslanda 26.8 (Magnus Persson). 1 ex Hönö kyrkogård 31.8 (Bengt Karlsson).
1 ex Brudarebacken 4–5.9 (Roger Eskilsson) Ganska få fynd under häckningstid. Senaste konstaterade häckningen skedde vid Rödbo, Hisingen 2006. I övrigt fynd under normal omfattning med enstaka rastande fåglar under höststräcket.
Martin Oomen

2007

Tidigt fynd: 1 ex Hårssjön 6.4 (Michael Nilsson).
Häckningstid: Enstaka exemplar av spelande eller rastande fåglar rapporterades under april–juni från 18 olika lokaler i rapportområdet, fördelade på samtliga kommuner förutom Öckerö.
Höst: 1 ex Torslandaviken 15.8 (Johan Svedholm). 1 ex Brudarebacken 21–22.8 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Smedlyckan, Hisingen 27.8 (Göran Karlsson). 1 ex Öxnäs, Säve 28.8 (Bo Brinkhoff). 1 ex Hällsvik, Torslanda 7.9 (Magnus Persson).
Efter ett par år med konstaterade häckningar är vi nu tillbaka på indikationsstadiet. Starkast indikationer på häckning gjordes vid Balltorps våtmark där en spelande fågel rapporterades under större delen av maj och bland annat sågs i närheten av en holk. Som vanligt dessutom ett antal höstfynd, och vi kan konstatera att efter förra årets upprop där vi gick hårt åt rapporter av spelande, ej sedda göktytor under höststräcket har vi i år inte nåtts av en enda rapport av enbart spelande tytor på hösten. På förekommen anledning upprepar vi dock uppmaningen: Hör du en göktyta på hösten, gör allt du kan för att se den så att mindre hackspett till hundra procent kan uteslutas. Det tidiga vårfyndet utgjorde ett kraftigt fenologirekord.
Pär Lydmark