Mindre korsnäbb Loxia curvirostra

2021

Höga antal: 56 ex str S Ganlet 18.10 (Stefan Svanberg). 50 ex Änggårdsbergen 5–8.10 (Conny Palm m fl).
En stationär flock på ett 50-tal exemplar och en sträcksiffra i samma storleksordning ger ingen indikation på någon invasionsrörelse av mindre korsnäbb.
Silke Klick

2020

Höga antal: 50 ex Lillhagsparken, Hisingen 1–2.1 (Pia Österlund m fl).
Med endast en enda flock på uppemot 50 ex på den klassiska lokalen i Lillhagsparken och inga större antal rapporterade under sträckdagar går inte 2020 till historien som ett minnesvärt år för mindre korsnäbb. Dess antal kan fluktuera rejält, och nästa invasion kommer säkert. Sist vi hade tresiffriga antal var 2017 och 2013.
Silke Klick

2019

Höga antal: 60 ex Änggårdsbergen 11.11–27.12 (Ove Ferling m fl). 100 ex Lillhagsparken 19–28.12 (John Thulin m fl).
Även om ett par fina flockar av mindre korsnäbb uppehöll sig på två lokaler tyder inte antalen på någon nämnvärd invasion av mindre korsnäbb i Göteborgs rapportområde.
Silke Klick

2017

Höga antal: Upp till 100 ex Lillhagsparken, Hisingen 26.8–5.9 (Bo Brinkhoff m fl). 350 ex str Torslandaviken 29.9 (Christer Fält).
Under hösten bjöd flera dagar, främst i september, på tresiffriga sträckantal på olika lokaler. En flock på upp till 100 ex höll till i Lillhagsparken under samma period. Siffrorna visar att Göteborgsområdet fick ta del av en invasion av mindre korsnäbb under hösten, om än av lite mindre omfattning än 2013 då vi hade den senaste invasionen av arten.
Silke Klick

2013

Höga antal: 426 ex str S Vrångö 14.9 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdet tog del av en stor invasion som berörde södra Sverige under sensommaren och hösten. Då bevakningen av våra sträcklokaler var sporadisk så finns inga sammanlagda summor att presentera. Det passerade dock åtskilliga tusental korsnäbbar under främst september. Enligt riksskogstaxeringen var tillgången på grankottfrön 2013 mycket dålig i hela södra Sverige och nedre Norrland. Detta är säkert en av anledningarna till att korsnäbbarna har rört på sig mycket under året.
Martin Oomen

2011

Höga antal: 181 ex str SO Saltsjönäs 4.8 (Stefan Svanberg).
En liten invasionrörelse ägde rum i början av augusti där noteringen från Saltsjönäs blev den enda som nådde upp till tresiffrigt antal.
Martin Oomen

2009

Höga antal: 369 ex str S 1.8–20.11 (Kristoffer Nilsson).
En mindre invasionsrörelse inträffade under augusti och september i södra Sverige men Göteborgsområdets sträcklokaler berördes inte nämnvärt av detta. Däremot gjordes betydligt fler observationer än normalt under sena delen av hösten och vintern. Kanske var det på grund av god födotillgång i våra trakter som ovanligt många korsnäbbar fanns kvar året ut.
Martin Oomen

2007

Summering: Smithska udden: Sammanlagt sträckte endast 108 ex ut under året.
Inga större rörelser på mindre korsnäbb i år, vilket den låga totalsumman från Smithska udden vittnar om. Senast det var några större sträckrörelser var 2002, då sammanlagt över 10 000 ex sträckte under hösten, och dagsnoteringar på över 500 ex noterades vid ett flertal tillfällen.
Pär Lydmark