Större korsnäbb Loxia pytyopsittacus

2021

Samtliga: Vår: Inga fynd. Höst: Sammanlagt 25 fynd av 117 ex.
Året står ut som något exceptionellt då fynd uteblev helt under första halvåret och ända fram till andra halvan av augusti. Under hösten noterades däremot ett rejält antal sträckande och förbiflygande fåglar, som skulle kunna tyda på en mindre invasion. Uppträdandet av korsnäbbar varierar visserligen från år till år, men osäkerhet i bestämning av överflygande korsnäbbar gör det svårt att dra några klara slutsatser när fyndbilden domineras så av dessa.
Silke Klick

2020

Häckningar: 1 par Björketorp (Johannes Löfqvist). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare 18 lokaler.
Höst: 5 ex noterades på 3 lokaler.
Ett par skred till häckning på Dyrekärrsliden i Björketorp där bobygge kunde konstateras tidigt på året, och ett gediget antal fynd noterades under häckningstid, mestadels på lokaler i de östra och nordöstra delarna av rapportområdet. Antalet höstfynd var däremot lägre än vanligt.
Silke Klick

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex Biskopsgården 21.3 (Stefan Johansson). 1 ex Vättlefjäll 21.3 (Gunilla Midbratt). 3 ex Vättlefjäll 19.4 (Daniel Frederiksen m fl). 2 ex Korsmossen, Landvetter 12.5 (Ragnar Seldén). 10 ex Flatetjärn, Landvetter 12.5 (Ragnar Seldén).
Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 2 fynd av 19 ex på 2 lokaler. Höst: Sammanlagt 21 fynd av 56 ex på 19 lokaler.
Vi får gå tillbaka till 2009 för att hitta den senaste konstaterade häckningen av arten.
Fynd under häckningstid på lokaler som är lämpliga för häckning gör att det förefaller troligt att större korsnäbb häckar i rapportområdet, men undgår upptäckt då den har diskreta vanor och dessutom inte är helt lätt att skilja från sin mindre släkting.
Höstobservationerna är inom ramen av det vanliga och tyder inte på någon invasion.
Silke Klick

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 7 fynd av 23 ex på 7 lokaler. Höst: Sammanlagt 21 fynd av 109 ex på 18 lokaler. Höga antal: 15 ex Sisjöns skjutfält 13–15.10 (Magnus Rahm m fl).
Fynd under häckningstid uteblev helt, det var 2009 som häckning senast konstaterades i rapportområdet. Under hösten tycktes en ovanligt hög andel av korsnäbbarna vara av den större arten, även om svårigheten i att skilja arterna åt gör det svårt att dra några klara slutsatser. Möjligen var det en liten invasion som pågick i skymundan. Antalet är något lägre än 2017, men inom ramen för det normala.
Silke Klick

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex Trindtjärn, Landvetter 25.5 (Ragnar Seldén). 1 ex Mollsjönäs, Vättlefjäll 5.6 (Per Österman).
Höga antal: 15 ex str Järnbrott 6.10 (Jan Mogol). 26 ex str Torslandaviken 29.9 (Christer Fält).
Övriga fynd: Sammanlagt gjordes 24 fynd av 99 sträckande eller förbiflygande fåglar, och ytterligare ett antal rastande/födosökande.
Inga konstaterade häckningar och allmänt skralt med fynd under häckningstid ligger i linje med de senaste årens fynd av större korsnäbb. Under hösten noterades ovanligt många sträckande och förbiflygande fåglar, det högsta antalet sedan 2009 och således en mindre invasion. Det är inte trivialt att bestämma överflygande större korsnäbb, och det är inte otänkbart att en hel del större korsnäbbar förblev obestämda eller bestämdes som mindre, som uppträdde invasionsartat även den.
Silke Klick

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 ex Trindtjärn, Landvetter 20.4 och 1 ex 15.6, samt 2 ex Långetjärn, Landvetter 28.4 (Ragnar Seldén). 1 ex Hällsnässkogen, Landvetter 12.5 (Johan Svedholm). 1 ex Skogen, Mölnlycke 22.5 (Pär Lydmark).
Flera observationer gjordes i området Trindtjärn–Långetjärn i Landvetter under våren vilket gör att man starkt kan misstänka häckning där. Några säkra häckningar konstateras sällan av denna korsnäbb som är både svårbestämd och en smula tillbakadragen.
Magnus Rahm

2015

Häckningstid: 1 ex Björkkärret, Delsjöterrängen 13.5 (Martin Johansson). 1 ex Mollsjönäs, Vättlefjäll 23.5 (Björn Larson).
Vi får gå tillbaka till 2009 då de senaste konstaterade häckningarna ägde rum i rapportområdets östra delar. Till skillnad från den typiske ornitologen här i Göteborgsområdet så föredrar arten talldominerade magra marker vilket gör att många häckningar säkert undgår upptäckt.
Martin Oomen

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 3 ex Stora Stentjärnen, Vättlefjäll 12.3 (Karl Filipsson m fl). 2 ex Tulebo äng, Kållered 17.4 (Lars Eric Rahm). 2 ex Mollsjönäs, Vättlefjäll 19.5 (Björn Larsson).
Enstaka fynd gjordes under häckningstid i områdets östra delar, men tyvärr uteblev tyngre häckningsindicier även i detta år. Det förekom inga invasionsrörelser under hösten.
Martin Oomen

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 ex Brudarebacken 24.5 (Martin Johansson). 9 ex Högsbohöjd 25.5 (Berndt Lindberg). 2 ex Hagedalsmossen, Härryda 24.6 (Christer Johansson).
Övriga fynd: Under perioden 28.9–30.12 gjordes 25 fynd av ca 80 exemplar vilket är lite mer än normalt.
Likt fjolåret gjordes inga häckningsfynd, även om det sågs enstaka fåglar i östra delen av området. Huvudorsaken till de få fynden under häckningstid beror nog att de vistas i skogsmark som ganska sällan besöks av ornitologer.
Martin Oomen

2012

Samtliga: Vinter/vår: 6 ex 2–3.1 Lundby kyrkogård (Magnus Lundström m fl). 1 ex Smithska udden 5.2 (Thomas Karlsson). Höst/vinter: 1 ex Fotö 5.8 (Hans Waern). 2 ex Hönö 29.9 (Arne Ekström). 1 ex Torslandaviken 2.10 (Magnus Persson). 7 ex Smedstorps ängar 7.10 (Elon Wismén). 5 ex Rörö 13.10 (Magnus Unger). 2 ex Hyppeln 20.10 (Magnus Unger). 2 ex Ersdalen, Hönö 20.10 (Jon Håkansson). 2 ex Brudarebacken 21.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Svankällan 7.11 (Johan Svedholm). 12 ex Källö-Knippla 9.11 (Bo Brinkhoff).
Likt fjolåret uteblev fynd under häckningstid. Det är oklart vad detta kan bero på då det under första halvan av 2000-talet årligen gjordes häckningsfynd i områdets östra delar. Samtliga arter korsnäbb är kända för att kunna fluktuera en hel del så låt oss hoppas att det bara rör sig om tillfälligheter.
Martin Oomen

2011

Häckningar: Inga fynd under häckningstid.
Såväl häckningar som häckningsfynd saknas helt detta år. Under höstmånaderna rapporterades enstaka exemplar vid ett fåtal tillfällen, men på det stora hela kan man även betrakta sträckaktiviteten som så gott som obefintlig. Ett riktigt bottenår för denna svårbestämda art alltså.
Martin Oomen

2010

Häckningstid: 1 ex Safjället 23.2 (Olof Armini). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 28.2 (Per Björkman m fl). 1 par Grimbo industriområde 7.3 (Per Björkman). 3 ex Bertshult, Landvetter 21.3 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Survåsen, Landvetter 10.4 (Stig Fredriksson). 1 ex Öxnäs 22.5 (Daniel Gustavsson m fl).
Inga konstaterade häckningar men i vanlig ordning finns det rapporter under häckningstid från skogarna i Partille och Landvetter. Under vintermånaderna gjordes likt de flesta vintrar även ett antal fynd i de centrala delarna av Göteborg. Det får hållas troligt att dessa fåglar inte häckar här utan drar sig österut under vårvintern till mer lämpliga häckningsmarker.
Martin Oomen

2009

Häckningar: 1 par Maderna, Partille (Kristoffer Nilsson). 1 par Högsjön, Vättlefjäll (Uno Unger). Häckningstid: 2 par Östra Trollåsen, Askim 18.1–15.2 (Aimon Niklasson). 5 ex Rambo mosse 28.2 (Rune Edquist).
Övriga: Vid Lillhagsparken rapporterades som mest 6 ex under perioden 22.10–5.12 (Per Björkman m fl). Dessutom gjordes ytterligare ca 20 observationer av mestadels 1–3 ex på 15 andra lokaler.
Glädjande med två konstaterade häckningar. Bägge gjordes i de östra delarna av rapportområdet där skådaraktiviteten är förhållandevis låg. Under hösten och påföljande vinter uppehöll sig en hel del korsnäbbar i Göteborgsområdet. Svårigheter vid bestämning av framförallt överflygande korsnäbbar gör troligen att många större korsnäbbar lämnas obestämda eller rapporteras som mindre korsnäbbar enligt devisen att den arten är vanligast.
Martin Oomen

2008

Häckningar: 1 par Maderna, Partille (Kristoffer Nilsson). Häckningstid: 1 hona Äntetjärnsås, Landvetter 5.3 (Tomas Viktor).
Höga antal: Sammanlagt 29 ex str S Smithska udden 1.8–20.11 (Kristoffer Nilsson).
Glädjande nog kunde häckning, för sjätte året i rad, konstateras vid Maderna i Partilleskogarna. I övrigt ett svagt år både gällande häckningsindicier och sträckrörelser under hösten.
Martin Oomen

2007

Häckningstid: 1–3 ex Maderna, Partille vid tre tillfällen 10.1–1.6 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Björnaråsen, Partille 9.2 (Per Björkman m fl). 1–2 ex Klippans naturreservat 10.2 och 9.4 (Göran Gustafson m fl). 1 ex Stora Kroksjön, Vättlefjäll 10.2 (Daniel Gustafsson m fl). 1 ex Stora Issjön, Landvetter 18.2 (Johannes Löfqvist). 2 ex Hills golfbana, Mölndal 27.2 (Lena Essedahl). 1 ex Delsjöområdet, Göteborg 23.3 (Magnus Lundström).
Övriga fynd: Sammanlagt sågs ca 150 ex under resten av året, de flesta i oktober–november på ett femtontal olika lokaler.
Precis som förra året kunde ingen häckning konstateras vid Maderna, där ett par åtminstone häckat åren 2000–2005. Indikationerna var dock starkare i år än förra året – adulta fåglar rapporterades två gånger under våren och en juvenil fågel den 1 juni. Höststräcket tog åter lite fart efter förra årets totalstiltje då inte en enda större korsnäbb sträckte, och årets 150 ex är inom ramen för den normala utdelningen under 2000-talet. Flest exemplar noterades som vanligt vid Smithska udden (31 ex).
Pär Lydmark