Orre Lyrurus tetrix

2021

Samtliga: 2 ex Vättlefjäll 2.1 (Martin Börjesson). 1 hona Rambo mosse 31.1 (Markus Lagerqvist). 1 hane sp Stora mossen, Bergum 18–30.3 (Staffan Larsson m fl). 1 hona Skruvtjärn, Björketorp 30.3 (Hjalmar Rosengren). 2 hane sp Landvetters flygplats 3–20.4 (Johannes Löfqvist m fl). Dessutom noterades färska spår vid Kärrsjödamm, Härryda 23.12 (Johannes Löfqvist).
Orren är numera en mycket sparsam häckfågel i rapportområdets östra delar, med få spelplatser som vardera bara hyser någon enstaka spelande tupp.
Johan Svedholm

2020

Samtliga: Upp till 3 hanar sp Landvetters flygplats, Härryda 15.3–20.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hona Råhult, Partille 23.3 (Erik Wallentin). 1 ex sp Tyrsjön, Bergum 19.4 (Staffan Ovesson). 1 par sp Stora mossen, Bergum 20.4–25.4 (Stefan Svanberg m fl). 2 honor Maderna, Partille 25.4 (Tobias Meyer). 1 ex sp Horssöcket, Bergum 21.5 (Håkan Thorstensson). 1 hona Spejsmossarna, Landvetter 9.10 (Frida Nettelbladt). 2 honor Rambo mosse, Mölndal 26.11 (Bodil Nyström m fl).
Totalt tolv orrar är något bättre än fjolårets åtta exemplar. Trots detta kvarstår faktum att arten minskat väsentligt sedan mitten av 00-talet då exempelvis hela 35 exemplar rapporterades 2005. Den geografiska utbredningen är dock i stort sett oförändrad under 2000-talet, vilket kan jämföras med 1960-talet då arten fanns utbredd i stora delar av skärgården och i öppna hällmarksområden på Hisingen och i Askim. De sista skärgårdshäckande orrarna i rapportområdet fanns i Nordre älvs fjord och försvann så sent som 2006. Om vi återgår till årets resultat kan vi konstatera att Landvetter flygplats med omnejd fortfarande håller det troligen största beståndet i rapportområdet, att det fortfarande finns orrar vid Rambo mosse men att de sällan hörs spela, och att det likt förra året glädjande nog har hörts spelande orrar i Vättlefjäll. Dessutom gjordes det fynd i Partille kommun för första gången sedan 2015.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: 1 hona Lommatjärn, Björketorp 26.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Svedåsen, Landvetter 1.4 (Ragnar Seldén). 1 hane sp Vättlefjäll, Angered 19.4 (Daniel Frederiksen m fl). 1 hane sp Abborrtjärnen, Landvetter 26.4 (Erik Edvardsson). 1 hona Vättlefjäll, Angered 4.5 (Daniel Frederiksen m fl). 1 ex Flatetjärn, Landvetter 12.5 (Ragnar Seldén). 2 ex sp Vättlefjäll, Angered 13.5 (Daniel Frederiksen). 1 ex Bugärde, Härryda 20.5 (Oskar Kullingsjö). Dessutom ett fynd av spillning vid Skatte mosse, Björketorp 25.12 (Johannes Löfqvist).
Åtta orrfynd är ett mediokert resultat men ändå en uppryckning jämfört med de senaste åren, och särskilt glädjande är att spel noterats i Vättlefjäll för första gången sedan 2012. Spillningsfyndet i östligaste Björketorp visar att orrar rör sig i området där spel noterades 2018, men uppgifter gör gällande att själva spelplatsen sannolikt ligger i Bollebygds socken (Martin Oomen).
Johan Svedholm

2018

Samtliga: 1 hona Kolabacken, Härryda 12.4 (Erik Börjesson). 3–4 ex sp Snällemossarna, Landvetters flygplats 15.4 (Johannes Löfqvist). 1 hona Landvetters flygplats 5.5 (Martin Oomen m fl). Minst 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 3.6 (Johannes Löfqvist).
Återigen ett år med mycket glest mellan orr-rapporterna. Spelplatsen vid Landvetters flygplats tycks bestå, men rapporter saknas helt från Rambo mosse och Orremossen, Vättlefjäll. Glädjande dock med orrspel på en ny lokal i östligaste Björketorp, men det kan inte uteslutas att denna/dessa orrar faktiskt satt utanför rapportområdet.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: 1 hane Rambo mosse, Mölndal 23.1–27.2 där även spillning noterades i december (Rune Edquist). 1 hane Östra sjukhuset 7.3 (Anton Mangsbo). 1 ex sp Snällemossarna, Landvetters flygplats 2.4 (Johannes Löfqvist). 1 hona Björsjöås, Vättlefjäll 5.5 (Ove Andersson). 1 hona Spejsmossarna, Landvetters flygplats 8–10.5 (Henrik Nilsson).
Efter ett par år med lite bättre orrantal är vi nu nere på en riktigt låg nivå igen med endast fem exemplar rapporterade. Det finns fynd från rapportområdets i nuläget enda två kända regelbundna spelplatser, Rambo mosse och Landvetter flygplats, men det tycks inte direkt krylla av orrar på någon av lokalerna. Ej heller återupprepades de senaste två årens fynd på Hisingen.
Johan Svedholm

2016

Samtliga: Upp till 4 hanar Rambo mosse, Råda 16.1–19.9 (Morgan Johansson m fl). 1 hona Landvetters flygplats 5.2 (Tommy Järås). 2 ex sp Snällemossarna, Härryda 3.4 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Olofstorp, Bergum 10.4–8.5 (Håkan Thorstensson). 1 hona Stora Issjön, Landvetter 20.4 (Elon Wismén m fl). 1 hane Hårssjön 24.4 (Ove Ferling). 1 ex Vättlefjäll, Bergum 15.9 (Ove Andersson). 1 hona Björlanda skjutfält 21.9 (Mats Raneström).
Efter flera års kräftgång så verkar glädjande nog förra årets trendbrott inte varit någon tillfällighet. I år har antalet rapporterade tuppar på Rambo mosse ökat ytterligare samtidigt som populationerna i Landvetter och Vättlefjäll fortfarande verkar härda ut. Dessutom, liksom 2015, föreligger fynd på Hisingen. Frågan är om det tyder på en oupptäckt population i Björlanda – där arten häckade fram till 2006 – eller om det rör sig om fåglar på strövtåg.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1–2 hanar sp Snällemossarna, Landvetters flygplats 16.3–4.4 och 20.12 (Uno Unger m fl) samt 1 hona Landvetters flygplats 30.4 (Johan Svedholm). 1 ex sp Rambo mosse, Mölndal 22.3 (Fredrik Spak). 1 hona Fridhems gammelskog, Hisingen 2.4 (Jan Hellström m fl). 1 ex sp Tyrsjön, Bergum 5.4 (Håkan Thorstensson). 1 hona Kvillehed, Nordre älv 19.4 (Elon Wismén m fl). 1 ex sp Stora Rörmossen, Partille 27.4 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Olofstorp, Bergum 8.8 (Håkan Thorstensson). 1 hane Bertshult, Landvetter 13.9 (Johannes Löfqvist).
En klar uppryckning från de senaste årens usla orrsiffror. Särskilt glädjande är att det efter tre års frånvaro återigen rapporteras orrspel på Rambo mosse. Dessutom två udda fynd på Hisingen, där arten inte häckat sedan 2006. Låt oss hoppas på att detta är början till ett avbrott i den vikande trend som har präglat senare år.
Johan Svedholm

2014

Samtliga: 1 ex sp Olofstorp, Bergum 20–27.4 (Håkan Thorstensson). 1 hona Älsjön, Bergum 17.5 (Björn Larsson). 2 ex Mollsjönäs, Vättlefjäll, Bergum 19.5 (Göteborgs Stad Miljöförvaltningen, Artdataarkivet). Dessutom rapporteras att personalen på Landvetter flygplats sett grupper av troligen spelande orrar på flygplatsen under sommaren (gm Magnus Stenmark).
Ytterligare ett riktigt dåligt orrår kan läggas till handlingarna, och arten visar inga tendenser till återhämtning av det vikande beståndet. Inte heller i år finns rapporter från den tidigare pålitliga spelplatsen på Rambo mosse, men det är ändå hoppingivande att den lite udda spelplatsen på gräsytorna på Landvetter flygplats fortfarande är aktiv.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 2 hanar Landvetters flygplats 22.2 samt 1 hane samma lokal 3.5 (Lars Erik Norbäck, Jon Håkansson). 1 hane Brudarebacken 8.3 samt 5.4 (Ola Bäckman, Tina Widén m fl). 1 hona Brudarebacken 20.4 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 hona Vättlefjäll, Angered 27.10 (Ove Andersson). Dessutom påträffades spillning i Bråtaskogen, Råda 24.2 (Johannes Löfqvist).
Andra året i rad utan fynd från den klassiska spelplatsen på Rambo mosse. Totalt fem rapporterade individer är ett riktigt dåligt resultat och det sämsta sedan 2001, då skådaraktiviteten sannolikt var betydligt lägre i rapportområdets skogar. Arten tycks ha en starkt negativ populationstrend i rapportområdet för närvarande, frågan är vad som orsakar detta?
Johan Svedholm

2012

Samtliga: 1 hona Knipeflågsbergen 17.3 (Staffan Larsson). 1 hane sp Knipeflågsbergen 18.3–2.4 (Stefan Johansson m fl ). 1 ex Orremossen, Vättlefjäll 28.3 (Per Karlsson). 2 ex sp Långe mosse, Vättlefjäll 4.4 (Ove Andersson). 1 hona Kråkudden, Hönö 13.4 (Ola Bäckman). 1 hane sp Olofstorp, Bergum 15.4 (Håkan Thorstensson). 1–2 hanar sp Landvetters flygplats 20.4–27.5 (Carl Jyker m fl). Dessutom påträffades spillning på Rambo mosse, Mölndal 21.4 (Lars Eric Rahm m fl).
Trots eftersök tycks nu orrspelplatsen på Rambo mosse vara helt tom, även om spillningsfyndet tyder på att arten fortfarande finns kvar i området. Orrens kräftgång i området tycks fortsätta, och även om årets nio rapporterade individer faktiskt är två fler än 2012 så är det långt kvar till de 35 ex som rapporterades så sent som 2005 (se vidare i tjäderkommentaren nedan). En liten ljuspunkt är dock att arten för första gången sedan 2009 observerats på den klassiska lokalen Orremossen i Vättlefjäll.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: 1–2 hanar sp Rambo mosse, Råda 10.4–15.5 (Per Björkman m fl). 1 ex Lilla Hålsjön, Partille 10.4 (Ingemar BE Larsson). 1 hane Hassledalsbergen, Askim 23.4 (Markus Lagerqvist). 1 hane Olofstorp, Bergum 30.4 (Håkan Thorstensson). 1 hane Vättlefjäll, Angered 6.8 (Ove Andersson). 1 hona Vättlefjäll, Bergum 13.8 (Ove Andersson). Dessutom påträffades spillning N om Hårssjön 15.9 (Johan Svedholm).
Orrens vikande trend tycks fortsätta, och årets resultat är lika dåligt som 2010. Endast sju individer är rapporterade och den numera enda kända spelplatsen på Rambo mosse hyser nu bara två tuppar. Precis som 2010 rapporterades dock arten från Sandsjöbackas nordligaste delar, vilket inte hör till vanligheterna. Artens minskning i rapportområdet är svår att förklara, allrahelst som orren ökar nationellt enligt Svensk Fågeltaxering. Kanske har det att göra med en högre grad av störningar och en ökad fragmentering av artens livsmiljöer. Skall våra skogshäckande orrar gå samma tragiska öde till mötes som den skärgårdshäckande populationen? Denna var förhållandevis stark fram till 70-talet men minskade sedan kraftigt för att helt utplånas 2006, då de sista skärgårdsorrarna sågs i Nordre älvs fjord. Denna minskning tros ha ett samband med igenväxning av kustnära ljunghedar i kombination med ökad bebyggelse, friluftsliv och sjöfart i skärgården. Det kan dock inte uteslutas att det rör sig om en generell minskning av hela orrpopulationen som först gav utslag i den glesare kustpopulationen men nu också börjar märkas bland skogshäckarna.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 1–3 hanar sp Rambo mosse, Mölndal 23.1–4.5 (Rune Edquist m fl). 1 hona Barefjäll, Vättlefjäll 21.4 (Ove Andersson). 1 hona Hindtjärn, Partille 3.7 (Björn Dellming). 1 1K hane Fridhemsviken, Rådasjöns naturreservat 2.10 (Johannes Löfqvist). 1 hona Årekärr, Askim 24.10 (Ulf Sjögren).
Endast sju individer på fem lokaler är det sämsta resultatet sedan 2001, då bara en handfull orrar rapporterades. Man bör dock ha i åtanke att fågelskådaraktiviteten var betydligt lägre i rapportområdet då, i synnerhet i skogsmiljöer, så man kan befara att en reell beståndsminskning håller på att äga rum. Det är värt att notera att inga rapporter alls föreligger från de tidigare pålitliga lokalerna Orremossen i Vättlefjäll och området runt Landvetter flygplats trots att de sannolikt besökts av ornitologer i normal omfattning. Det verkar nu som om Rambo mosse är den enda kända frekventa spelplatsen för orre i vårt rapportområde. En liten positiv tonart i årets i övrigt mollstämda rapportunderlag är att arten för första gången sedan 2005 rapporterats från Sandsjöbackas norra delar i Askim.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: Minst femton individer varav sex spelande tuppar är rapporterade från fem olika lokaler.
Något fler fynd på något färre lokaler än de senaste åren, men ett fullt normalt antal för 00-talet. Samtliga lokaler är belägna i Mölndal, Härryda, Partille och Angered/Bergum. Tyvärr sågs alltså inte heller 2009 några orrar på öarna i Nordre älvs fjord, där arten häckade fram till år 2006. Kusthäckande orre får väl därmed definitivt anses höra till historien i Göteborgsområdet.
Johan Svedholm

2008

Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson).
Övriga: Minst elva individer varav fyra spelande hanar på nio lokaler, samtliga belägna i rapportområdets östligare delar.
Första konstaterade häckningen sedan 1998. I övrigt är antalet observationer tämligen lågt i jämförelse med de senaste fem åren, men ett gott resultat sett i ett längre perspektiv. I vanlig ordning återspeglar detta snarare den ornitologiska aktiviteten i skogsområden än reella beståndsfluktuationer. Vidare kan konstateras att det nu inte rapporterats några orrar från öarna i Nordre älvs fjord sedan 2006. Eftersom området är förhållandevis välbesökt av fågelskådare tyder detta på att rapportområdets sista spillra av skärgårdshäckande orrar nu tycks vara utplånad.
Johan Svedholm

2007

Häckningstid: Sammanlagt 18 ex, varav åtta spelande tuppar på följande lokaler: Stora Härsjön och Långetjärn, Härryda; Landvetter flygplats; Rambo mosse, Råda samt Rellsjön och Holmesjön, Vättlefjäll.
Arton individer är en klar uppryckning från de tolv orrar som rapporterades 2006, även om det är en bit kvar till rekordnoteringen 35 ex från 2005. Som vanligt handlar det antagligen inte om några större beståndsfluktuationer, utan det som återspeglas är snarare mängden ornitologiska besök i våra skogsmarker. I ett längre perspektiv har dock orrens utbredning i rapportområdet förändrats markant. Vid jämförelser av resultaten från den nyligen avslutade Atlasinventeringen av Göteborg med omnejd och den förra Atlasinventeringen från 1970-talet märks att orren idag så gott som helt försvunnit från våra kusttrakter. Under 70-talet tycktes arten vara ganska spridd i kustnära ljungheds- och skärgårdsmiljö, medan den numera är nästan helt begränsad till skogsmiljö i områdets östra delar. Det är därför tråkigt att det, för första gången på flera år, inte rapporterats några orrar från vår sista kvarstående kustnära orrlokal, nämligen öarna i Nordre älvs fjord. Man kan väl misstänka att minskningen av kustnära orrar till stor del har att göra med igenväxning av ljunghedar tillsammans med ökad bebyggelse, friluftsliv och sjöfart i skärgården. Man kan dock inte utesluta en generell minskning av orrbeståndet i hela rapportområdet, som har givit mest utslag i de redan från början glesa kustpopulationerna.
Johan Svedholm