Tjäder Tetrao urogallus

2021

Aktiva spelplatser: 1 i Härryda s:n (Christer Johansson) och 1 i Landvetter s:n (Johan Svedholm).
Häckningar: 1 höna med kycklingar i Landvetter s:n (Tina Rydén).
Övriga fynd: I övrigt rapporterades totalt ca 21 ex varav 5 ex i Bergum, 7 ex i Partille s:n, 5 ex i Landvetter s:n, 2 ex i Härryda s:n och 2 ex i Björketorp s:n. Spår i form av spillning rapporterades på ytterligare en handfull lokaler, däribland en i Råda s:n.
Betydligt färre rapporterade tjädrar än de tidigare två åren då runt ett 50-tal individer rapporterats. Det är emellertid troligt att detta snarare beror på färre inventeringar än på en reell nedgång. Den geografiska fördelningen är snarlik tidigare år, och det kan liksom 2020 konstateras att inga fynd från Sandsjöbacka gjordes. Däremot gjordes ett fynd av spillning från Råda socken, vilket inte tillhör vanligheterna.
Johan Svedholm

2020

Samtliga: Spelplatser: En i Bergum med 5 tuppar (Stefan Svanberg) samt två i Landvetter med 5–6 respektive 1 tupp (Christer Johansson). Häckningar: 2 hönor avledningsbeteende i Bergum (Ove Andersson), 1 höna avledningsbeteende i Björketorp (Hans Lindfors). Troliga häckningar: 1 höna upprörd/varnande i Partille (Erik Ahlgren). Övriga fynd: Utöver ovanstående rapporterades totalt ca 35 ex varav 1 ex i Angered, 3 ex i Bergum, 14 ex i Partille, 7 ex i Landvetter, 10 ex i Härryda och 2 ex i Björketorp. Spår i form av spillning eller betade tallar rapporterades på ytterligare ett tiotal lokaler.
Ännu ett toppenår för tjädern med ett likartat uppträdande som 2019. Totalt noterades ett 50-tal tjädrar och tre spelplatser samt två konstaterade häckningar. Tjädern tycks klara sig överraskande bra i de östra delarna av rapportområdet, men liksom 2019 kan det höga antalet säkerligen delvis förklaras med inventeringar av olika slag som genomförts i främst Härryda kommun. En geografisk skillnad gentemot 2019 föreligger emellertid, nämligen att inga tjädrar tyvärr rapporterats från Sandsjöbacka under 2020.
Johan Svedholm

2019

Samtliga: Spelplatser: En i Landvetter med 3–4 tuppar (Erik Edvardsson) och en i Härryda med 2 tuppar (Johan Svedholm m fl). Häckningar: Bo med ägg i Partille (Lars Nygren), höna med kycklingar i Landvetter (Johan Svedholm) och höna med kycklingar i Björketorp (Mats Eriksson). Övriga fynd: Utöver ovanstående rapporterades totalt ca 30 exemplar varav 1 ex i Sandsjöbacka, 4 ex på 3 lokaler i norra Partille/Angered, 3 ex på 2 lokaler i södra Partille, 19 ex på ca 6 lokaler i Landvetter, 1 ex i Härryda och 1 ex i Björketorp. Spår i form av spillning rapporterades på ytterligare 2 lokaler i Vättlefjäll, 1 lokal i norra Partille/Angered, 3 lokaler i södra Partille och 1 lokal i Landvetter.
Totalt uppemot 50 tjädrar, med reservation för enstaka dubbelräkningar, inklusive två aktiva spelplatser och tre konstaterade häckningar gör 2019 till ett rekordår med god marginal. Tidigare rekord är så färskt som 2017 då 30 tjädrar rapporterades. Troligen är det ingen uppgång i tjäderstammen som resulterat i denna fenomenala siffra utan snarare den inventeringsverksamhet som bedrivits i Landvetter i samband med olika infrastruktur- och exploateringsprojekt. I övrigt kan konstateras att tjäderstammen framhärdar i samtliga kända områden, glädjande nog inklusive Sandsjöbacka där inga tjädrar rapporterats sedan 2015, åtminstone inte i "vår" del av skogsområdet. Historiskt har tjädern emellertid haft en ännu vidare utbredning i vårt rapportområde. Under början av 1900-talet var Västkusten återigen fullt beskogad efter att så gott som all skog längs kusten utplånats i samband med bete och svedjebruk under 1600–1800-talen. Då lär tjädern bland annat ha förekommit i Rödbo på norra Hisingen, något som idag känns avlägset. Exempelvis observerades arten tillsammans med orre på Sotås vid Rönning under 1920-talet, men i början av 1940-talet lär tjädern varit försvunnen från norra Hisingen (Dobritz, J. & Axelsson, J. 1990. Rödbo hembygdsbok. Kungälv).
Johan Svedholm

2018

Samtliga: Totalt rapporterades 15 exemplar varav 2 ex på 2 lokaler i Råda, 3 ex på 1 lokal i Härryda, 1 ex på 1 lokal i Björketorp, 6 ex på 2 lokaler i Partille (möjligen avser en av lokalerna en spelplats) samt 2 ex på 2 lokaler i Vättlefjäll. 1 höna omhändertogs på Gråberget i Majorna och fördes till Fågelcentralen, men dog under transporten (gnm Tommy Järås). Spår i form av spillning på ytterligare en lokal i Björketorp och en lokal i Partille.
Återgång till en mer normal, men fortfarande bra, årssumma efter förra årets rekorduppträdande med 30 ex. Lokalerna är som vanligt belägna i de östra, skogklädda delarna av rapportområdet men det kan noteras att inga fynd gjordes i Sandsjöbacka eller Mölndal. Majorna-fyndet är såklart mycket udda, men det händer att tjädrar då och då förirrar sig långt ifrån ordinarie utbredningsområde.
Johan Svedholm

2017

Samtliga: Spelplatser: En i Landvetter med minst 3 tuppar. Övriga fynd: Totalt rapporterades 30 exemplar varav 4 ex på tre lokaler i Mölndal, 11 ex på sex lokaler i Landvetter, 2 ex på en lokal i Härryda, 1 ex (tyvärr trafikdödat) på en lokal i Björketorp, 9 ex på åtta lokaler i Partille samt 3 ex på en lokal i Bergum/Vättlefjäll. Dessutom spår i form av spillning på ytterligare två lokaler i Landvetter och en lokal i Partille.
Skogshönsens uppträdande i rapportområdet är i sanning enigmatiskt. Orren hade som nämnts ovan ett riktigt dåligt år, medan tjädern drämmer till med ett präktigt rekord! 30 exemplar är riktigt bra, inte minst jämfört med fjolårets mediokra 9 individer. Tidigare rekord var 26 exemplar och härrör från 2012. Spelplatsen i Landvetter är ny och ett välkommet tillskott till de få tidigare kända spelplatserna.
Johan Svedholm

2016

Samtliga: Totalt rapporterades 9 exemplar varav 3 ex på 3 lokaler i Landvetter, 5 ex på 3 lokaler i Partille samt 1 ex på 1 lokal i Bergum/Vättlefjäll. Dessutom spår i form av spillning eller fjädrar på ytterligare 1 lokal i Landvetter, 2 lokaler i Björketorp samt 1 lokal i Härryda.
Året bjöd inte på några konstaterade häckningar eller nya spelplatser, och i övrigt en förhållandevis låg fyndsumma efter de mycket goda resultaten de senaste två åren. Den geografiska fyndbilden är normal, men det kan noteras att inga tjädrar rapporterats från Sandsjöbacka eller Mölndal.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: Häckningar: 1 par Landvetter (Jahn Ekman m fl). Övriga fynd: Inklusive ovan nämnda häckning rapporterades totalt 16 tjädrar varav 1 ex på 1 lokal i Askim, 2 ex på 2 lokaler i Kållered, 1 ex på 1 lokal i Råda, 5 ex på 2 lokaler i Landvetter samt 7 ex på 4 lokaler i Partille och spår i form av spillning på ytterligare 1 lokal i Råda, 3 lokaler i Landvetter samt 2 lokaler i Björketorp.
Ytterligare ett bra tjäderår trots att inga fynd rapporteras från de vanligtvis säkra lokalerna på Vättlefjäll. Däremot finns ett fynd från Sandsjöbackas norra delar, vilket inte sker varje år. Tjäderns fyndbild i rapportområdet speglar troligen frekvensen skogsbesökande ornitologer samt eventuella riktade inventeringsinsatser väl, men arten tycks ha en relativt stabil population i områdets östra delar.
Johan Svedholm

2014

Häckningar: Spelplatser: En i Härryda med 2 tuppar samt en i Landvetter med 4–6 tuppar (Jan Hellenberg). Konstaterade häckningar: 1 par Vättlefjäll, Bergum (Martin Oomen m fl).
Övriga fynd: 1 ex Fuletjärnarna, Landvetter 15.6 (Kristian Thisted). 2 ex Lilla Sturven, Härryda 18.8 (Hans Utterberg). 3 honfärgad Bredaremossen, Knipeflågsbergen 11.9 (Barbro Andreasson). 1 hona Buamyst, Björketorp 8.11 (Elon Wismén).
Ett riktigt bra tjäderår med uppemot arton individer observerade. Faktum är att det bör vara ett av de bästa åren någonsin, sett till antalet observerade individer. De två spelplatserna är tidigare kända, och på den ena har antalet tuppar minskat från fem till två, vilket av observatören bedöms kunna ha samband med en närliggande skogsavverkning.
Johan Svedholm

2013

Samtliga: 1 hane Gösjön, Björketorp 12.1 (Freddy Persson). 2 ex Ecklasjön, Partille 25.4 (Björn Larsson). 1 hona Sisjön, Askim 4.5 (Christer Cederfalk m fl). 1 hona Hårssjön 4.5 (Jan-Åke Noresson). 2 ex Raketjärn, Landvetter 11.6 (Christer Johansson). 1 par Hagedalsmossen, Härryda 24.6 (Christer Johansson). Dessutom påträffades spillning vid Snällemossarna, Landvetter 23.3 (Per Björkman m fl) samt vid Hålemyst, Knipeflågsbergen 29.3 (Leif Jonasson m fl).
Liksom orren hade tjädern ett dåligt år med endast nio observerade individer, att jämföra med förra årets rekordsumma på 26 exemplar. Detta är det sämsta resultatet sedan 2003, då fem individer rapporterades. Till skillnad från orren visar tjädern dock inte alls en nedåtgående trend på längre sikt i rapportområdet, så förhoppningsvis är det bara en tillfällig svacka. Den absolut övervägande delen av fynden är som vanligt gjorda i rapportområdets östliga skogsmarker, men det är värt att notera att Sandsjöbackabeståndet ännu tycks finnas kvar.
Johan Svedholm

2012

Samtliga: Spelplatser: Två i Landvetter med 2–4 respektive 3–5 tuppar (Jan Hellenberg). En i Härryda med 4–6 tuppar (Jan Hellenberg). Övriga fynd: Inklusive de ovan nämnda tupparna rapporterades 26 tjädrar, varav 4 ex i Bergum, 6 ex i Partille, 10 ex i Landvetter, 4 ex i Härryda, 1 ex i Kållered samt 1 ex i Askim.
Fram till och med 2009 följde tjäderns och orrens fyndkurvor varandra tämligen väl. Eventuella fluktuationer korrelerade tydligt hos båda arterna och speglade sannolikt mest antalet fågelskådarbesök i skogsområden. Sedan 2010 tycks det dock ha hänt något. Medan orrens populationsutveckling närmast tycks befinna sig i fritt fall uppvisar tjädern härmed sitt troligen bästa resultat någonsin! 26 ex är en exceptionell siffra, men hjälps naturligtvis upp av att inventeringen av spelplatser har fortsatt även i år. De tre spelplatser som presenteras ovan är alltså inte samma som de som redovisades 2011, utan nyupptäckta sådana. Ett särskilt omnämnande skall väl också den spelgalna tupp som både gladde och kanske skrämde mången av Göteborgsområdets skogshönssvältfödda skådare i Knipeflågsbergen under våren ha. Fågeln ”upptäcktes” lustigt nog på ett internetforum för orienterare, där flera personer ondgjorde sig över den mordiska tjäder som attackerade oskyldiga motionärer.
Johan Svedholm

2011

Samtliga: Spelplatser: Två i Landvetter med 1 respektive 4–6 tuppar (Christer Johansson, Jan Hellenberg), en i Härryda med 4–5 tuppar (Jan Hellenberg). Övriga fynd: 1 hane Lilla Issjön, Landvetter 16.3 (Martin Oomen) där även färsk spillning noterades 10.5 (Tomas Viktor). 1 hona Hårssjön 17.4 (Per-Anders Svensson). 1 hona Stora Tjärnet, Kållered 16.5 (Bengt Hallberg). 1 hane Bokedalen, Jonsered 12.6 (Kristoffer Nilsson). 1 hona Björsbo, Bergum 27.10 (Lena Essedahl).
De tre tjäderspelplatserna är rapporterade i samband med en inventering av sådana, och det är glädjande att det fortfarande finns aktiva spelplatser i rapportområdet. Det totala antalet individer som uppgår till 13–15 ex ligger helt i linje med den senaste tioårsperioden. Det tycks alltså som om tjädern inte alls minskar på samma sätt som orren.
Johan Svedholm

2010

Samtliga: 15 ex på nio lokaler med områdesfördelning enligt följande: Partille 5 ex på fyra lokaler, Härryda 7 ex på tre lokaler och Bergum 2 ex på en lokal. Udda fynd: 1 hane Kortedala under sommaren (Per-Ola Rösiö).
Tjäderns fyndstatistik brukar vanligen korrelera väl med orrens, men inte detta år. Trots att orren verkar uppvisa en nedgång verkar tjäderstammen istället vara ganska stabil. Under 2002–2009 har antalet fynd varierat mellan 12 och 18 individer årligen. Innan 2002 var fynden betydligt färre, men det förklaras troligen av att 2002 var något av en brytpunkt för göteborgarnas fågelskådningsmönster eftersom den mytomspunna tävlingen Göteborgs­jakten ägde rum då. Detta innebar att lokala fågelskådare i större omfattning än någonsin tidigare var ute i sina hemtrakter, ett mönster som i stor utsträckning hållit i sig sedan dess.
Johan Svedholm

2009

Samtliga: 15 ex är rapporterade från tolv lokaler.
Tjädern tycks liksom orren ha haft en förhållandevis stabil population i rapportområdet under det senaste decenniet och 15 fynd ligger i linje med de senaste årens siffror. Eventuella skillnader i fyndantal mellan åren har snarare med ornitologernas frekvens av skogsbesök att göra än reella beståndsfluktuationer. Dock finns ingen anledning att slappna av för detta, skogshönsen är fortfarande arter som missgynnas kraftigt av det moderna skogsbruket, och vilkas livsmiljöer bör värnas (se FpV nr 1/2010). Nästan alla fynd är som vanligt från områdets östra delar, men enstaka fynd finns även från nordligaste Sandsjöbacka.
Johan Svedholm

2008

Samtliga: Tolv individer på lika många lokaler rapporterades. Samtliga fynd gjordes i Partille, Härryda och Bergum.
Som vanligt korrelerar tjäderns och orrens fyndstatistik tämligen väl. Alltså är årets resultat något lägre än de senaste fem årens, men mycket bra om man jämför med första åren på 2000-talet och tidigare. Precis som med orren kan man också gissa att detta återspeglar antalet ornitologiska besök i skogsmiljö.
Johan Svedholm

2007

Samtliga: Minst 16 ex är rapporterade från nästan lika många lokaler i Härryda, Partille och Bergum.
Sexton tjädrar är ett antal som ligger helt i linje med de senaste årens siffror. Under åren 2002–2007 har antalet rapporterade tjädrar i Göteborgsområdet legat mellan tolv och arton exemplar, att jämföra med exempelvis åren 1999–2001 då endast ett exemplar per år noterades. Denna kraftiga ökning har antagligen ingenting att göra med artens verkliga numerär. En inte alltför vågad gissning är däremot att den så kallade Göteborgsjakten, en årskrysstävling i området som ägde rum 2002, fick ut ett aldrig tidigare skådat antal ornitologer i våra skogsmarker. Detta nyväckta skogsintresse har uppenbarligen hållit i sig ända fram till idag.
Johan Svedholm