Snatterand Mareca strepera

Fenologi

Median Rekord
Första vår 25 mar 7 mar 2015 Välen (Hans Börjesson m fl)
Sista höst 7 okt 29 nov 2009 Torslandaviken (Jan Mogol m fl)

2021

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Vinter: Januari–februari: Som mest 67 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Staffan Larsson m fl). 1 par Björlanda skjutfält 1.1 (John Fjörtoft Karlsen). 1 hane Hökälla 5.1 (Bo Brinkhoff). 2 hanar Slottsskogen 10.1–24.2 (Bengt Adamsson m fl). 1 par Ryahamnen 15.1 (Christopher Magnusson). 2 ex Vasskären 24.1 (Hans Börjesson). 2 par Lilla Bårholmen, Hälsö 19.2 (Thomas Karlsson m fl). 1 par Ledskär, Öckerö 22.2 (Mats Raneström). 1 par Gamla Bovik, Björkö 22.2 (Markus Halldin). 1 par Välen 26.2 (Hans Börjesson m fl). December: Som mest 23 ex Torslandaviken 1–27.12 (Lars Eric Rahm m fl). 10 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 9.12 (Tommy Johansson).
Höga antal: 67 ex Torslandaviken 5.1 (Staffan Larsson). 53 ex Torslandaviken 27.8 (Magnus Persson).
Under året kunde en häckning konstateras då fyra dunungar sågs i Torslandaviken i månadsskiftet juni/juli. I övrigt uppvisade arten, som på senare år har ökat kraftigt, ett lite mer modest uppträdande jämfört med de senaste åren då de riktigt stora ansamlingarna uteblev. När får vi se den första häckningen utanför Torslandaviken?
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 10–25 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Vinter: Januari–februari: 4 ex Slottsskogen 1.1–29.2 (Bengt Adamsson m fl). 75 ex Torslandaviken 1.1–29.2 (Bengt Börjesson m fl). 1 par Galterö – Vasskären 14.2 (Andreas Svensson m fl). 1 hane Hökälla 15.2 (Per Lundgren m fl). December: 142 ex Torslandaviken 2–31.12 (Magnus Persson m fl). 8 ex Välen 15.12 (Göran Gustavsson m fl). 1 1K hane Slottsskogen 20.12 (Bengt Adamsson).
Höga antal: 180 ex Torslandaviken 17.10 (Niklas Aronsson).
Inga snatterandshäckningar kunde konstateras 2020, men större antal än någonsin sågs regelbundet hela året på områdets enda tidigare kända häckningslokal – Torslandaviken. De 180 snatteränder som kunde räknas in på lokalen i mitten av oktober är en veritabel kross av det tidigare antalsrekordet på 106 exemplar som inte ens stod sig ett år. Även utan säkra häckningar finns det således ingenting som talar för något annat än att snatterandens kraftiga ökning i området fortsätter.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 2 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl).
Vinter: Januari–februari: Som mest 50 ex Torslandaviken 1.1–28.2 (Göran Gustavsson m fl). 1 hane Slottsskogen 20–24.2 (Bengt Adamsson m fl). 1 par Välen–Södra Tynnered 23.2 (Uno Unger m fl). December: Som mest 80 ex Torslandaviken 1–30.12 (Ola Wennberg m fl). 5 ex Slottsskogen 1–24.12 (Bengt Adamsson m fl). 2 honfärgad Klippan 19.12 (Lars Hellman m fl).
Höga antal: 106 ex Torslandaviken 2.11 (Magnus Persson m fl).
Snatterandens utveckling i södra Sverige har de senaste åren varit närmast explosionsartad. I Göteborgsområdet är uppträdandet starkt koncentrerat till Torslandaviken. Här konstaterades områdets första häckning år 2015 och 2019 var förekomsten i viken rekordartad hela året, även under vintermånaderna. För första gången har ansamlingar på över hundra fåglar noterats och två säkra häckningar, den femte och sjätte någonsin, konstaterades också. När får vi se den första häckningen utanför Torslandaviken?
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare minst 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 87 ex Torslandaviken 23.9 (Magnus Persson). 87 ex Torslandaviken 27.10 (Magnus Persson). 84 ex Torslandaviken 19.11 (Martin H Horny).
Vinter: Januari–februari: Som mest 66 ex Torslandaviken 1–30.1 (Kåre Ström m fl) och 30 ex på samma lokal 1–26.2 (Ola Wennberg m fl). 1 hane Slottsskogen 13.2 (Johan Ennerfelt m fl). December: Som mest 60 ex Torslandaviken 1–30.12 (Per Lundgren m fl). 1 hane Slottsskogen 12–27.12 (Bengt Adamsson m fl).
En lyckad häckning konstaterades i Torslandaviken i år, då fyra nyligen flygga ungar sågs i Karholmsdammen den 11 juli. Arten har nu konstaterats häcka på lokalen under tre somrar sedan rapportområdets första häckning bokfördes 2015. Även i övrigt uppvisade arten ett mycket gott uppträdande – något vi vant oss vid under senare år – och de 87 snatteränder som räknades in i Torslandaviken såväl i september som i oktober utgör nytt antalsrekord för området. Snatterandens sentida expansion tycks alltså fortsätta och Torslandaviken är nu en mycket pålitlig lokal för arten året runt, med anmärkningsvärt höga antal även vintertid.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 58 ex Torslandaviken 3.12 (Magnus Persson m fl).
Vinter: Januari–februari: Som mest 13 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Leif Jonasson m fl). 1 hane Vrångö 4.2 (Martin Oomen). December: Som mest 58 ex Torslandaviken 1–30.12 (Magnus Persson m fl).
Efter två år med konstaterade häckningar står vi 2017 åter utan säker snatterandsföryngring i området. 1–3 par sågs ändå regelbundet under häckningstid i Torslandaviken, så det kan inte uteslutas att åtminstone häckningsförsök gjorts. Under sommaren och hösten fyllde det som vanligt på ytterligare med icke-häckande snatteränder i Torslandaviken, i år i en sällan skådad omfattning. Så sent som under årets sista månad sågs 58 ex i viken. I sammanhanget skall sägas att snatteränder normalt förekommer mycket sparsamt under vintermånaderna och decemberfynd är över huvud taget en ganska ny företeelse i området. Ändå är 58 ex områdets näst högsta notering någonsin, endast slagen av de 81 ex som räknades in i juli 2015. Sammanfattningsvis tycks det, trots avsaknaden av konstaterat lyckade häckningar, fortsatt gå mycket bra för snatteränderna i Torslandaviken – precis som i övriga delar av landet.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 2 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 28 ex Torslandaviken 28.3 (Magnus Persson m fl) och samma antal på samma lokal igen 15.6 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: Som mest 11 ex Torslandaviken 1.1–29.2 (Nils Abrahamsson m fl). 2 hanar Hyppeln 17.1–4.2 (Uno Unger m fl). December: Som mest 13 ex Torslandaviken 2–30.12 (Ola Wennberg m fl).
Har snatteranden etablerat sig som häckfågel i Torslandaviken på allvar nu? Efter förra årets konstaterade häckning, som då var den första för rapportområdet, kan vi nu meddela att beståndet fördubblats! Även om högstanoteringen är förhållandevis låg, så fanns fler snatteränder än någonsin på plats i viken regelbundet under hela året, även under vintermånaderna. Detta följer väl den nationella trenden med en under senare år långsam, men stadig, expansion.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 1 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Höga antal: 81 ex Torslandaviken 3.7 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 4 ex Lilla Dammholmen, Hyppeln 27.1 (Bo Brinkhoff m fl). December: 9 ex Torslandaviken 1–31.12 (Ola Wennberg m fl).
Äntligen en konstaterad häckning! 2015 var överlag ett mycket bra år för Torslandavikens snatteränder och arten sågs regelbundet på lokalen från mars månad ända till årets slut. Den 3 juli räknades hela 81 ex in vilket utgör ett präktigt nytt antalsrekord för området. Antalet individer som fanns på plats under hela häckningsperioden kan dessutom tyda på att ca 2–3 par tänkt sig göra häckningsförsök och äntligen kan vi alltså presentera en säkerställd häckning. Detta då en hona noterades tillsammans med fem ungar i Syrhåladammen den 27 juni efter att ett par uppträtt misstänkt i dammen sedan åtminstone början av maj. Denna områdets första häckning kom ingalunda som någon överraskning då arten de senaste åren haft en starkt positiv trend såväl nationellt som regionalt.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Torslandaviken 8–9.5 (Uno Unger m fl).
Höga antal: 12 ex Torslandaviken 7.10 (Per-Arne Pellden).
Det ska väl inte dröja så många år till innan den första ungkullen ses i rapportområdet. Snatterandens trend är fortsatt positiv i landet och paret i Torslandaviken sågs para sig. Årets högsta antal är dock blygsammare än på senare år.
Per Björkman

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2 par Hökälla 5–9.5 (Staffan Larsson m fl). 1 par Torslandaviken 27.4–5.5 (Johan Ennerfelt m fl).
Inga konstaterade häckningar i år, men arten noteras i vanlig ordning på de traditionella och för arten lämpliga lokalerna. Snatterand har haft en stark tillväxt nationellt och regionalt på senare år och från och med 2014 kommer endast troliga häckningar redovisas i Göteborgs rapportområde.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: Ca 2 par Torslandaviken (Per Björkman m fl). 1 par Hyppeln (Magnus Unger m fl).
Vinter: Januari–februari: 1 hona Slottsskogen 7–19.1 (Bengt Adamsson m fl). 1 hona Hökälla 13.1 (Uno Unger). 2 ex Göteborgs Fiskhamn 28.1 (Magnus Eriksson m fl).
Höga antal: 54 ex Torslandaviken 23.6 (Magnus Persson).
Numera ses det regelbundet snatteränder under häckningstid i Torslandaviken och frågan är om de inte gjorde ett seriöst häckningsförsök i år? Dock kunde ingen häckning konstateras där, och inte heller på Hyppeln där ett par uppträdde klart misstänkt under en period i maj. Arten har en positiv trend i Sverige och detta återspeglar sig även sommartid hos oss då par som misslyckats med häckningen ofta rastar i högre antal i bland annat Torslandaviken och Välen. I år noterades ett rekordhögt antal sommargäster i Torslandaviken då inte mindre än 54 ex rastade i Karholmsdammen den 23 juni! Det tidigare rekordet var 26 ex i Torslandaviken den 25 juni 2007. Anledningen till årets pulverisering av 2007-siffran är troligtvis artens populationstrend i kombination med en mycket blöt och kall vår och försommar då sannolikt många häckningar spolierats.
Björn Dellming

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2–3 par Torslandaviken 22.5–5.6 (Stefan Svanberg m fl).
Höga antal: 23 ex Välen 7.7 (Uno Unger m fl). 22 ex Torslandaviken 7.7 (Magnus Persson).
Vinter: 1 ex Slottsskogen 6–31.12 (Jan-Åke Noresson m fl).
Numera ses det regelbundet snatteränder under häckningstid i Torslandaviken. Dock kunde inte heller detta år någon häckning konstateras. Arten har haft en positiv trend nationellt under hela 2000-talet och häckar framgångsrikt på nära håll (Tofta kile 4 ungkullar under 2011), så det borde bara vara en tidsfråga innan den första häckningen sker i Göteborg. Höga antal av snatteränder ses framförallt under juni–juli, vilka sannolikt är kringströvande icke-häckande individer. Rekordet är 26 ex i Torslandaviken den 25 juni 2007.
Björn Dellming

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 5 ex (2 ad + 3 1K) Torslandaviken 7.7 (Peter Strandvik m fl). 13 ex Torslandaviken 16.7 (Stig Fredriksson).
Under senare år har det regelbundet setts snatteränder i Karholmsdammen vid Torslandaviken under sommaren. Det högsta antalet är 26 ex vilket noterades 2007. I år dök det upp en familjegrupp med tre flygga ungar, men troligen har inte häckningen skett på lokalen.
Per Björkman

2009

Höga antal: 18 ex Torslandaviken 11.6 (Magnus Persson).
Enstaka individer och mindre flockar ses varje vår och höst medan de högsta antalen brukar noteras mitt i sommaren. I år liksom tidigare var det i Torslandaviken som dessa höga antal noterades. Rekordet på 26 ex är också från nämnda lokal den 2 juli 2007. Även om snatterand ses regelbundet under sommaren så har ännu ingen häckning konstaterats.
Jon Håkansson

2008

Höga antal: 14 ex Torslandaviken 16.6 (Magnus Persson).
Arten noterades som vanligt under häckningstid i Torslandaviken utan att det föreligger några häckningsindicier. Årligen brukar det dyka upp mindre antal mitt i sommaren och detta är troligen icke häckande fåglar som stryker omkring. Det högsta antalet som noterats är från 2007 då 26 ex sågs samtidigt i Torslandaviken.
Jon Håkansson

2007

Höga antal: 26 ex Torslandaviken 25.6 (Johan Svedholm).
Det högsta antalet som har noterats i Göteborgsområdet. Det tidigare rekordet var från samma lokal, nämligen 17 ex den 2 juli 2006. Arten har ökat i Halland under senaste åren, vilket troligtvis bidrar till de större antalen i Göteborg, men vi väntar fortfarande på första häckningsfyndet hos oss. Troligtvis är de flesta observationer under sommaren fåglar som inte häckar utan bara stryker omkring.
Jon Håkansson