Salskrake Mergellus albellus

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 21 apr 12 maj 2011 Torslandaviken (Stefan Svanberg m fl)
Första höst 17 okt 1 okt 2017 Nordreälvstranden, Öxnäs David Klingberg m fl)

2021

Höga antal: 36 ex Torslandaviken 19.12 (Magnus Persson).
De 36 ex som räknades vid Torslandaviken i år är glädjande nog det högsta antal som setts i rapportområdet sedan 2013. Då noterades 44 ex den 24 januari vid Saltholmen. Under senare år har antalen varit lägre och botten nåddes 2017 då endast 10 ex noterades.
Per Björkman

2020

Höga antal: 19 ex Torslandaviken 3.2 (Kåre Ström). 19 ex Torslandaviken 20.12 (Jan Wahlberg).
De 19 ex som noterades i Torslandaviken både i februari och december under året är glädjande nog en liten uppryckning från de senaste fem åren. Kanske kan de vackra fåglarna hitta tillbaka till oss igen från att ha valt andra platser att tillbringa vintern på.
Per Björkman

2019

Höga antal: 13 ex Torslandaviken 4.1 (Per Björkman).
I år var det återigen Torslandaviken som blev den lokal där det högsta antalet salskrakar noterades. Dock är antalet återigen blygsamt. Det har stadigt sjunkit sedan 2004 då toppen nåddes och 113 ex räknades den 17 mars vid nämnda lokal. Att antalen har sjunkit beror inte endast på vintrarnas temperaturvariationer utan snarare på att salskrakarna hittat andra ställen att övervintra på än i våra vatten.
Per Björkman

2018

Höga antal: 15 ex Nolviks kile, Björlanda 1.4 (Tommy Johansson). 13 ex Kippholmen, Björlanda 15.3 (Bo Brinkhoff). 12 ex Torslandaviken 24.11 (Magnus Persson).
Vi fick i år en svag återhämtning från fjolåret vad gäller högsta antalet rapporterade salskrakar i området. Notera dock att antalet då var nere på 10 ex vilket är rekordlågt. Nordre älvs fjord, liksom Askimsviken andra år, erbjuder ett alternativ till Torslandaviken för salskrakarna.
Per Björkman

2017

Höga antal: 10 ex Killingsholmen, Askim 17.1 (Ove Ferling). 10 ex Torslandaviken 5.12 (Bo Brinkhoff).
Antalet salskrakar fortsätter stadigt att sjunka och så här låga har noteringarna av högsta antal aldrig varit under 2000-talet i rapportområdet. De senaste åren har i alla fall antalen hankat sig över 20 ex. Den högsta notering som gjorts härrör från 2004 då hela 113 ex räknades in i Torslandaviken den 17 mars.
Per Björkman

2016

Höga antal: Vår: 20 ex Stora Amundö 30.1 (Sven Ängermark) och 7.2 (Jan Wahlberg). Höst: 7 ex Torslandaviken 14.11 (Conny Palm).
Torslandaviken fortsätter att tappa som artens favoritlokal i området. I år noterades i stället de högsta antalen i södra skärgården.
Per Björkman

2015

Höga antal: 20 ex Torslandaviken 21.2 (Uno Unger m fl).15 ex Stora Amundö 7.2 (Silke Klick). 13 ex Torslandaviken 20.12 (Uno Unger).
Tyvärr fortsätter antalet salskrakar att minska i rapportområdet. Noterbart är också att den första obsen för hösten gjordes den 20 november vilket är en dryg månad senare än vad som är brukligt. Årets 20 ex som toppnotering är det lägsta som noterats sedan 1980-talet. Under 1990-talet började antalet salskrakar öka vid Torslandaviken och kulmen nåddes 2004 då hela 113 ex räknades den 17 mars på lokalen.
Per Björkman

2014

Höga antal: 23 ex Torslandaviken 17.2 (Uno Unger).
Antalet salskrakar fortsätter att minska i rapportområdet. Vi får hoppas att arten hittat andra platser för övervintring eftersom den har en vikande trend i landet.
Per Björkman

2013

Höga antal: 44 ex Aspholmarna, Saltholmen 24.1 (Martin Oomen). 42 ex Brännö 18.1 (Gösta Olofsson). 28 ex Killingsholmen, Askim 18.3 (Ivar Ivarsson).
Årets 44 ex som högsta notering är en ökning från fjolårets 31 ex och för andra året i rad är det runt Göta älvs mynning som detta görs. Även i södra skärgården finns större ansamlingar. Torslandaviken verkar dock ha spelat ut sin roll som salskraksmagnet. Det högsta antalet därifrån under året är 20 ex den 15 december. Tidigare år kunde flockar på 75–100 fåglar räknas in där under vårvintern. Rekordnoteringen är 113 ex den 17 mars 2004, vilket även är rekordet för hela rapportområdet.
Per Björkman

2011

Höga antal: Vinter/vår: 25 ex Hyppeln 23.1 (Mathias Theander).
Höst: 11 ex Torslandaviken 25.12 (David Lundgren).
Ovanligt låga antal salskrakar i år, i synnerhet under hösten. Höstens låga antal kan i år inte förklaras av isläggning Torslandaviken eftersom det då var mycket milt. Under senare år har högsta antalet salskrakar i området haft en vikande trend, från 133 ex 2004 ned till årets 25 ex.
Per Björkman

2010

Höga antal: Vinter/vår: 28 ex Hyppeln 15.2 (Magnus Rahm m fl).Höst: 20 ex Torslandaviken 17.11 (Peder Kinberg).
Att årets antal salskrakar är så blygsamt får tillskrivas den stränga vintern och den tidiga isläggningen under hösten. Som jämförelse var högsta antalet förra året 76 ex vid Torslandaviken i mars.
Per Björkman

2009

Höga antal: Vinter/vår: 76 ex Torslandaviken 15.3 (Daniel Gustafsson).
Höst/vinter: 37 ex Torslandaviken 9.12 (Ulf Sjögren).
Sommar: 1 hane Torslandaviken 30.6–2.7 (Ola Wennberg m fl).
Årets antal är en återhämtning från förra årets bottennotering för 00-talet. Det årliga maxantalet rastande fåglar har annars ökat successivt i rapportområdet genom åren. Från 60-talet är högsta noteringen 19 ex vid Skarvik den 10 mars 1963. Från 70-talet finns uppgifter om flockar på 10–20 ex i Nordre älv och 80-talets högsta notering är 21 ex i Torslandaviken den 23 december 1989. Under 90-talet steg högsta antalet till 57 ex vid Torslandaviken den 22–23 februari 1997. Under 00-talet slutligen, räknades 113 ex på samma lokal den 17 mars 2004, det högsta antal som rapporterats i Göteborgs rapportområde någonsin. Sommarfynd av salskrake är mycket ovanliga på Västkusten, årets fynd är det andra i Göteborgsområdet. Det första gjordes den 11 juni 1998 då en hona sågs i Torslandaviken.
Per Björkman

2008

Höga antal: 22 ex Torslandaviken 23.2 (Uno Unger). 27 ex Torslandaviken 14.12 (Aimon Niklasson).
Antalet övervintrande salskrakar minskade i år markant. Årets siffror ligger under de noteringar som finns från början av 90-talet. De flesta stora ansamlingar av salskrakar brukar finnas i Karholmsdammen i Torslandaviken. Frågan är om denna minskning bara kan tillskrivas väderbetingade förhållanden, eller om salskrakarna också påverkas av miljöförstöringen i Karholmsdammen.
Per Björkman

2007

Höga antal: 35 ex Billdals skärgård 27.1 (Stefan Andersson). 75 ex Torslandaviken 4.2 (Uno Unger). 26 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 28.2 (Tina Widén m fl). 30 ex Torslandaviken 4.12 (Björn Dellming).
Att döma av maxnoteringarna under 2000-talet verkar antalet övervintrande salskrakar ha minskat något under de senaste åren. Under första halvan av nuvarande årtionde låg de årliga toppnoteringarna runt 90 exemplar, med en toppnotering på 113 individer 2004. Om nedgången bara är något tillfälligt eller om trenden är fortsatt negativ får framtiden utvisa.
Stefan Svanberg