Fiskgjuse Pandion haliaetus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 26 mar 17 mar 2018 Torslandaviken (Peter Andersson)
Sista höst 4 okt 30 okt 2004 Brudarebacken (Christer Fält)

2021

Häckningar: 2 par Härryda kommun, 1 par Mölndals kommun.
I år kunde bara två häckningar konstateras i Härryda kommun. Detta är något oroväckande eftersom vi haft som mest sex häckningar 2015 och 2016. Sedan har antalen sjunkit till fyra par 2018 och 2019 och tre par 2020. En uppmaning om att rapportera fiskgjusar med häckningskriterier är på sin plats, detta för att vi ska kunna hålla koll på vårt bestånd av arten.
Per Björkman

2020

Häckningar: 3 par i Härryda kommun, 1 par i Mölndals kommun.
Höga antal: 6 ex Torslandaviken 9.8 (Magnus Persson).
2013, då fiskgjusen var riksinventeringsart, konstaterades fyra häckningar i rapportområdet. Sedan dess har antalet inrapporterade häckningar varierat mellan som lägst tre och som högst sex stycken. Några lokaler är alltid desamma, men vissa år dyker det upp nya och i år hittades ett bo i Mölndals kommun. Fiskande gjusar i Torslandaviken är en tämligen allmän syn, men ett så stort antal som 6 ex är anmärkningsvärt.
Per Björkman

2019

Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Höga antal: 7 ex str S Brudarebacken 5.9 (Roger Eskilsson m fl). 6 ex str S Brudarebacken 25.8 (Jan-Åke Noresson m fl).
Det rapporteras ett stadigt antal häckningar av fiskgjuse i områdets östra delar. Det var tredje året i rad som fyra häckningar hittades. Som mest har sex par och som lägst två par rapporterats under 2010-talet. Återigen blev Brudarebackens bevakare belönade med ett par dagar med höga antal fiskgjusar för vårt område.
Per Björkman

2018

Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Höga antal: 6 ex str S Brudarebacken 15.9 (Roger Eskilsson). 5 ex Torslandaviken 24.6 (Magnus Persson). 5 ex Välen 1.9 (Hans Börjesson). 5 ex str S Askimsviken 1.9 (Jan Mogol).
Vi har fortsatt en stabil population i området östra delar. Tyvärr verkade ett av paren misslyckas med sin häckning, men i ett annat revir sågs hela tre ungar i boet. 5 ex samtidigt födosökande vid Torslandaviken får anses som ett anmärkningsvärt högt antal.
Per Björkman

2017

Häckningar: 4 par i Härryda kommun.
Fyra säkra häckningar konstaterades i år. Utöver det föreligger ytterligare 2–3 observationer av gjusar i lämplig biotop. Under 2010-talet har 2–6 häckningar gjorts per år i rapportområdet, så årets utfall får ses som stabilt.
Per Björkman

2016

Häckningar: 6 par i Härryda kommun.
Vi har en stabil population av fiskgjusar i områdets östra delar, antalet häckande par har snarare ökat än minskat under senare år.
Per Björkman

2015

Häckningar: 6 par i Härryda kommun.
Rapporter finns om att hela sex par skred till häckning i år. Ett par sågs bygga nytt bo i samma tall för tredje året i rad. Hur framgångsrika gjusarna var med häckningen är svårt att säga men i ett av bona kunde dunungar konstateras. Observationer av ytterligare någon eller några gjusar i lämplig biotop under häckningstid finns också, så det ser ljust ut på gjusfronten i rapportområdet.
Per Björkman

2014

Häckningar: 3 par i Härryda kommun.
Sena fynd: 2 ex str S Brudarebacken 13.10 (Leif Andersson m fl).
Vi fortsätter att ha en liten men stabil population med häckande gjusar i områdets östra delar.
Per Björkman

2013

Häckningar: Fyra häckningar konstaterades i Härryda kommun.
Fiskgjusen var en av årets riksinventeringsarter i landet och alla kända boplatser i rapportområdet besöktes under sommaren. Utöver de konstaterade häckningarna ovan noterades två tomma boplatser. En längre artikel om inventeringen finns i FpV nr 1/2014. Det verkar som vi har en liten men stabil population i rapportområdets östra delar.
Per Björkman

2012

Häckning: 2 par Härryda kommun.
Häckning skedde vid två sedan tidigare kända lokaler 2012. Fiskgjusen håller ställningarna i de östra delarna av rapportområdet, men rapporter saknas från paret som häckat i nordvästra Göteborgs kommun. Resultatet av riksinventeringen 2013 tyder på att två par inte speglar verkligheten, som snarare ligger på det tredubbla (se FpV nr 1/2014).
Per Björkman

2011

Häckningar: 1 par Hornasjön, Härryda (Lotta Berg m fl). 1 par Vättlefjäll, Angered (Ove Andersson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson).
Tre häckningar rapporterade i år från tidigare kända lokaler. Vi har en liten men stabil population i områdets östra delar.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex Bertshult, Landvetter 9–24.4 (Kristoffer Nilsson). 1 par Vättlefjäll, Bergum 19.4 (Ove Andersson). 1 par Yxsjön, Råda 20.7 (Mats Eriksson). 1 ex Östra Ingsjön, Björketorp 7.8 (Mats Eriksson).
Trots den något bristfälliga rapporteringen tyder det mesta på att populationen av fiskgjuse fortsätter att vara stabil i rapportområdet. De senaste åren har 4–6 par häckat.
Per Björkman

2009

Häckningar: 1 par Östra Ingsjön, Björketorp (Christer Lenoir). 1 par Hornasjön, Härryda (Lotta Berg m fl). Häckningstid: 2 ex Landvettersjön 11–13.4 (Per Karlsson). 1 ex Raketjärn, Landvetter 17.6 (Christer Johansson).
Höga antal: 7 ex str S Killingsholmen, Askim 5.9 (Jan Mogol m fl).
Något lägre rapportering av häckningar i år jämfört med förra året, men i ett längre perspektiv ändå över snittet. Arten har en positiv trend som häckfågel i Sverige. Sju sträckande fåglar under en dag är ett ovanligt högt antal.
Per Björkman

2008

Häckningar: 1 par Vättlefjäll, Bergum (Ove Andersson). 1 par Brattåstjärn, Härryda (Jan Hellenberg). 1 par Östra Ingsjön, Björketorp (Fredrik Andersson). Häckningstid: 1 par Hornasjön, Härryda 29.4 (Ingemar Olsson). 1 ex Yxsjön, Råda 29.5 (Mats Eriksson). 1 ex Stora Issjön, Landvetter 16.7 (Conny Palm).
Sena fynd: 1 ex str Kråkudden, Hönö 14.10 (Martin Oomen m fl).
Tre konstaterade häckningar i rapportområdet varav två i Härryda kommun, där fiskgjusen häckar årligen. Den tredje genomfördes i Göteborgs kommun, vilket inte skett tidigare under 2000-talet. Oktoberfynd görs inte varje år i vårt område.
Per Björkman

2007

Häckningar: 1 par Slättås, Landvetter (Johannes Löfqvist). 1 par Hasjön, Björketorp (Roger Eskilsson m fl). 1 par Hornasjön (Ingemar Olsson). 1 par Brattåstjärn (Jan Hellenberg). 1 par Skärsjön, Landvetter (Conny Palm).
Höga antal: 4 ex str S Brudarebacken 21.8 (Roger Eskilsson m fl). 4 ex str S Smithska udden 22.8 (Per Björkman m fl).
Tack vare atlasinventeringen har det rapporterats fler säkra häckningar än tidigare, vilket är glädjande. Från tidigare 1–2 par har ytterligare bon hittats i Härryda kommun vilket ger hela fem par i år.
Per Björkman