Gråhakedopping Podiceps grisegena

2015

Häckningar: 1 par gjorde häckningsförsök i Hökälla.
Juni–juli: 1 ex sågs till och från i Torslandaviken under perioden 21.5–9.6. 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.6 (Roger Eskilsson).
Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Vargö 17.1 (Jan Mogol).
En av årets skrällar utgjordes av paret gråhakedopping som gjorde ett häckningsförsök i Hökälla. De byggde bo och ska ha börjat ruva, men av oklar anledning avbröts häckningsförsöket i ett tidigt skede. Det är, vad vi känner till, det första häckningsförsöket som gjorts i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm

2014

Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 4.1 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 16.2 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 17.2 (Uno Unger m fl). 1 ex 22.2 (Stefan Malm m fl). 1 ad str S 13.12 (Hans Zachrisson m fl). Övriga lokaler: 1 ex stationär Fotö 2.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex rast Lappesand, Hönö 19.1 (Håkan Möller). 1 ex Rörö 1.2 (Magnus Unger).
Höga antal: 5 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Ett normalt år vad gäller antalet vinterfynd. I vanlig ordning dominerar norra skärgården statistiken.
Magnus Rahm

2013

Vinter: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 1.1 (Uno Unger m fl). 2 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2.1 (Staffan Sénby). 1 ex Askims fjord 2.1 (Anders Olsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 3.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.2 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Vrångö 13.12 (Martin Oomen).
Ännu ett år med ett relativt lågt antal vinterfynd av gråhakedoppingar.
Magnus Rahm

2012

Vinter: 1 ex str S Hyppeln 10.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex Rörö 15.1 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (Uno Unger). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.2 (Robert Ennerfelt m fl).
Sommar: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 24.7 (Magnus Fridolfsson).
Efter ett par gråhakerika vintrar fick vi 2012 se en återgång till det låga antal fynd som noterades i slutet av 00-talet. Ett sommarfynd är normalt, och i vanlig ordning är det skärgården som gäller, långt från lämpliga häckningsbiotoper.
Magnus Rahm

2011

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 15 ex under perioden 2.1–27.2 med som mest 3 ex str S och 1 ex rastande Kråkudden, Hönö 5.2 (Uno Unger m fl). December: Sammanlagt ca 6 ex under perioden 8–28.12.
Sommar: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Klart fler vinterfynd än vanligt, kanske en följd av isläggning i andra övervintringsområden. Årets dryga 20 ex kan ställas i relation till 2009 års summa av fyra vinterfynd. Något enstaka sommarfynd görs varje år.
Magnus Rahm

2010

Vinter: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 4–6.1 (Anders Kronhamn m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 10.1 (Bengt Karlsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Klåva, Hönö 27.1 (Roger Eskilsson). 1 ex Kråkudden, Hönö 4.2 (Jan-Åke Noresson). 2 ex str N Rörö 6.2 (Per Björkman m fl). 5 ex Knippleholmarna, Rivö fjord 9.2 (Kåre Ström). 1 ex Hake fjord 13.2 (Johan Svedholm m fl). December: 1 ex Hjuvik 6.12 (Mats Raneström). 1 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 22.12 (Bo Brinkhoff). 1 ex Fotö sund, Hönö 30.12 (Roger Eskilsson).
Sommar: 2 ad Kråkudden, Hönö 6.6 (Mikael Molin). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Peter Hamrén). 1 ad Södholmarna, Brännö 2.8 (Lars Hellman).
De senaste åren har gråhakedoppingen blivit alltmer sällsynt vintertid i Göteborgsområdet. Men den trenden verkar bruten i och med årets elva vinterfynd, även om några av observationerna förmodligen rör samma fåglar. Kanske har vi isläggningen längs Västkusten att tacka för ökningen, eftersom stora ytor bevarades öppna i Göteborgs skärgård och hamninlopp. Sommarfynd i normal omfattning, samtliga i skärgården, vilket är typiskt.
Magnus Rahm

2009

Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 12.1 (Roger Eskilsson). 1 ex str S 4.12 (Per Björkman). Övriga lokaler: 1 ex Stegelholmen, Näset 2.12 (Göran Gustavsson). 1 ex Galterö 5.12 (Christer Fält).
Sommar: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (Ola Bäckman m fl). 1 ad Björkö 31.7 (Per Karlsson Linderum).
De senaste årens relativt låga antal under vintermånaderna består. Man kan spekulera i vad detta beror på då bevakningen av skärgården och framförallt Kråkudden är god. Kanske kan födotillgången utmed kusten spela en roll här. Tredje året i rad med högsommarfynd, dock inga häckningsindicier. Den svenska populationen, som har en något märklig utbredning med tonvikt på Skåne samt de nordliga landskapen uppskattas till ca 1 000 par och bedöms som stabil.
Martin Oomen

2008

Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 8.1 (Claes-Göran Ahlgren). 1 ex str S 11.1 (Tina Widén m fl). 2 ex str S 22.2 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Stora Amundö 22.1 (Ragnar Seldén). 1 ex Tjolme sund, Öckerö 9.2 (Bengt Karlsson).
Sommar: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 6.7 (Björn Dellming m fl).
Endast fem vinterfynd gjordes vilket är under genomsnittet för senare år.
Martin Oomen

2007

Vinter: 1 ex Stora Amundö 5–13.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Billdals skärgård 21.1 (Stefan Andersson). 1 ex Räveskärsbukten, Hönö 15.2 (Uno Unger). 3 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 15.2 (Uno Unger). 1 ex Rådasjön, Råda 23.12 (Johannes Löfqvist).
Sommar: 1 ex Askimsbadet 9.6 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 25.6–5.7 (Bo Brinkhoff m fl) samt 2 ex samma lokal 6.7 (Hans Zachrisson). 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 6.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Fynd under juni och början av juli hör inte till vanligheterna. Antalet vinterfynd är ganska normalt.
Magnus Unger