Gråhakedopping Podiceps grisegena

2021

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 1.1 (Lars Lundmark m fl). Vår: Sammanlagt 7 ex 6.3–29.4. Sommar: 1 ex str S Vinga 30.7 (Magnus Hallgren m fl). 1 ex str N Vinga 15.8 (Musse Björklund m fl). Höst: Sammanlagt 19 ex 14.10–24.11.
Ett normalt år för gråhakedopping, med ganska gott om fynd på hösten. Enstaka fynd i skärgården i slutet av sommaren är inte ovanligt, men häckning har vi inte haft sedan den stora skrällen 2015 då ett par skred till häckning i Hökälla.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Januari–februari: 1 ex Brevik, Näset 22.1 (Uno Unger). 1 ex Galterö 13.2 (Kent Kristenson m fl). Vår: Sammanlagt 14 ex 16.3–29.5. Sommar: 1 1K Rörö 27.6 (Kristoffer Lager). 1 ad Kröckle, Hönö 24.7 (Hans Zachrisson). 1 1K Stora Amundö 6.8 (Stig Fredriksson m fl). Höst: Sammanlagt 11 ex 27.9–22.11. December: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 16.12 (Lars Eric Rahm).
I fjolårets rapport höjde vi en varningsflagga för gråhakedoppingens utveckling i området. Som för att lugna alla tvivlare blev 2020 ett fint år för arten, med förhållandevis gott om fynd under både vår och höst och dessutom flera sommarfynd.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: Vår: Sammanlagt 5 ex 4.4–28.5. Sommar: 1 ex Torslandaviken 5–7.6 (Ola Wennberg m fl). Höst: Sammanlagt 4 ex 27.9–19.11. Vinter: 1 ex Säveåns mynning, Göteborgs hamn (Lars Hellman). 1 ex Kråkudden, Hönö 29–31.12 (Fredrik Engström m fl).
Gråhakedoppingens år var ovanligt dåligt. Tidigare har vi fokuserat på vinterfynd och eventuella sommarfynd i den här rapporten, men i år gjordes så få fynd att vi redovisar allihop. I det till stora delar obehandlade rapportunderlaget i Artportalen finns tendenser till att det ses allt färre gråhakedoppingar i rapportområdet, så genom att sammanställa samtliga årets observationer hoppas vi med tiden kunna utröna varthän det barkar.
Magnus Rahm

2018

Sommar: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 7.6 (Stefan Svanberg). 1 ad Torslandaviken 13.6 (Christer Fält). 1 ad Torslandaviken 24.6 (Christer Fält m fl). 1 1K Torslandaviken 1.8–2.9 (Magnus Persson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.8 (Stefan Svanberg m fl).
Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Stefan Svanberg). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.12 (Ulf Persson m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Askimsviken 22–30.12 (Hans Börjesson m fl).
Det hade varit intressant att veta vad ungfågeln som dök upp i Torslandaviken den 1 augusti hade för ursprung, om den hade kläckts i närheten eller flugit långt. Det var bara en av ganska många gråhakedoppingar som observerades i området under sommarmånaderna. Vinterskörden blev ganska mager men ändå inom vad som kan kallas normalt.
Magnus Rahm

2017

Vinter: 1 ex Hyppeln 5.1 (Uno Unger m fl). 1 2K Klåva, Hönö 6–14.1 (Bengt Karlsson m fl). 1 ex Stora Amundö 8.1 (Christopher Magnusson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.1 (Uno Unger m fl). 1 2K Röds sund, Hönö 15.1 (Christer Fält m fl).
Juni–juli: 1 2K+ Torslandaviken 28.6 (Ulf Persson m fl).
Ett ganska normalt år, om än med något färre vinterfynd än vanligt. Ofta görs något enstaka sommarfynd, men 2015 års häckning i Hökälla är alltjämt den enda konstaterade i området.
Magnus Rahm

2016

Vinter: 1 ex Galterö 23.1 (Jan Mogol). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.2 (Elis Ölfvingsson). 1 ex Kråkudden, Hönö 5.12 (Peter Strandvik).
Antalet vinterfynd varierar mycket från år till år och man kan misstänka att det finns en koppling till födotillgång. Årets antal är ovanligt lågt.
Magnus Rahm

2015

Häckningar: 1 par gjorde häckningsförsök i Hökälla.
Juni–juli: 1 ex sågs till och från i Torslandaviken under perioden 21.5–9.6. 1 ex str S Kråkudden, Hönö 18.6 (Roger Eskilsson).
Vinter: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Vargö 17.1 (Jan Mogol).
En av årets skrällar utgjordes av paret gråhakedopping som gjorde ett häckningsförsök i Hökälla. De byggde bo och ska ha börjat ruva, men av oklar anledning avbröts häckningsförsöket i ett tidigt skede. Det är, vad vi känner till, det första häckningsförsöket som gjorts i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm

2014

Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 4.1 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 16.2 (Uno Unger m fl). 3 ex str S 17.2 (Uno Unger m fl). 1 ex 22.2 (Stefan Malm m fl). 1 ad str S 13.12 (Hans Zachrisson m fl). Övriga lokaler: 1 ex stationär Fotö 2.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex rast Lappesand, Hönö 19.1 (Håkan Möller). 1 ex Rörö 1.2 (Magnus Unger).
Höga antal: 5 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Ett normalt år vad gäller antalet vinterfynd. I vanlig ordning dominerar norra skärgården statistiken.
Magnus Rahm

2013

Vinter: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 1.1 (Uno Unger m fl). 2 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2.1 (Staffan Sénby). 1 ex Askims fjord 2.1 (Anders Olsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 3.1 (Magnus Unger m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.2 (Jon Håkansson m fl). 1 ex Vrångö 13.12 (Martin Oomen).
Ännu ett år med ett relativt lågt antal vinterfynd av gråhakedoppingar.
Magnus Rahm

2012

Vinter: 1 ex str S Hyppeln 10.1 (Bo Brinkhoff). 1 ex Rörö 15.1 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 23.2 (Uno Unger). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.2 (Robert Ennerfelt m fl).
Sommar: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 24.7 (Magnus Fridolfsson).
Efter ett par gråhakerika vintrar fick vi 2012 se en återgång till det låga antal fynd som noterades i slutet av 00-talet. Ett sommarfynd är normalt, och i vanlig ordning är det skärgården som gäller, långt från lämpliga häckningsbiotoper.
Magnus Rahm

2011

Vinter: Januari–februari: Sammanlagt ca 15 ex under perioden 2.1–27.2 med som mest 3 ex str S och 1 ex rastande Kråkudden, Hönö 5.2 (Uno Unger m fl). December: Sammanlagt ca 6 ex under perioden 8–28.12.
Sommar: 2 ex str S Kråkudden, Hönö 19.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Klart fler vinterfynd än vanligt, kanske en följd av isläggning i andra övervintringsområden. Årets dryga 20 ex kan ställas i relation till 2009 års summa av fyra vinterfynd. Något enstaka sommarfynd görs varje år.
Magnus Rahm

2010

Vinter: Januari–februari: 1 ex Askims fjord 4–6.1 (Anders Kronhamn m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 10.1 (Bengt Karlsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.1 (Tina Widén m fl). 1 ex Klåva, Hönö 27.1 (Roger Eskilsson). 1 ex Kråkudden, Hönö 4.2 (Jan-Åke Noresson). 2 ex str N Rörö 6.2 (Per Björkman m fl). 5 ex Knippleholmarna, Rivö fjord 9.2 (Kåre Ström). 1 ex Hake fjord 13.2 (Johan Svedholm m fl). December: 1 ex Hjuvik 6.12 (Mats Raneström). 1 ex Stora Kärrsvik, Öckerö 22.12 (Bo Brinkhoff). 1 ex Fotö sund, Hönö 30.12 (Roger Eskilsson).
Sommar: 2 ad Kråkudden, Hönö 6.6 (Mikael Molin). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Peter Hamrén). 1 ad Södholmarna, Brännö 2.8 (Lars Hellman).
De senaste åren har gråhakedoppingen blivit alltmer sällsynt vintertid i Göteborgsområdet. Men den trenden verkar bruten i och med årets elva vinterfynd, även om några av observationerna förmodligen rör samma fåglar. Kanske har vi isläggningen längs Västkusten att tacka för ökningen, eftersom stora ytor bevarades öppna i Göteborgs skärgård och hamninlopp. Sommarfynd i normal omfattning, samtliga i skärgården, vilket är typiskt.
Magnus Rahm

2009

Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 12.1 (Roger Eskilsson). 1 ex str S 4.12 (Per Björkman). Övriga lokaler: 1 ex Stegelholmen, Näset 2.12 (Göran Gustavsson). 1 ex Galterö 5.12 (Christer Fält).
Sommar: 3 ex str S Kråkudden, Hönö 29.7 (Ola Bäckman m fl). 1 ad Björkö 31.7 (Per Karlsson Linderum).
De senaste årens relativt låga antal under vintermånaderna består. Man kan spekulera i vad detta beror på då bevakningen av skärgården och framförallt Kråkudden är god. Kanske kan födotillgången utmed kusten spela en roll här. Tredje året i rad med högsommarfynd, dock inga häckningsindicier. Den svenska populationen, som har en något märklig utbredning med tonvikt på Skåne samt de nordliga landskapen uppskattas till ca 1 000 par och bedöms som stabil.
Martin Oomen

2008

Vinter: Kråkudden, Hönö: 1 ex str S 8.1 (Claes-Göran Ahlgren). 1 ex str S 11.1 (Tina Widén m fl). 2 ex str S 22.2 (Roger Eskilsson m fl). Övriga lokaler: 1 ex Stora Amundö 22.1 (Ragnar Seldén). 1 ex Tjolme sund, Öckerö 9.2 (Bengt Karlsson).
Sommar: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 6.7 (Björn Dellming m fl).
Endast fem vinterfynd gjordes vilket är under genomsnittet för senare år.
Martin Oomen

2007

Vinter: 1 ex Stora Amundö 5–13.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 12.1 (Per Björkman m fl). 1 ex Billdals skärgård 21.1 (Stefan Andersson). 1 ex Räveskärsbukten, Hönö 15.2 (Uno Unger). 3 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 15.2 (Uno Unger). 1 ex Rådasjön, Råda 23.12 (Johannes Löfqvist).
Sommar: 1 ex Askimsbadet 9.6 (Ola Wennberg). 1 ex Torslandaviken 25.6–5.7 (Bo Brinkhoff m fl) samt 2 ex samma lokal 6.7 (Hans Zachrisson). 1 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 6.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Fynd under juni och början av juli hör inte till vanligheterna. Antalet vinterfynd är ganska normalt.
Magnus Unger