Obestämd atlant-/madeirapetrell Pterodroma feae/madeira

2017

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.6 (Magnus Rahm m fl).
Göteborgsområdets andra fynd av obestämd atlant-/madeirapetrell. Fågeln bågade hastigt förbi på ett avstånd av ungefär två kilometer, vilket är några hundra meter längre ut än det tidigare fyndet som gjordes på samma lokal den 27 november 2011 under i övrigt likartade omständigheter. Årets fågel sågs dagen efter från Kullaberg i Skåne och där var avståndet lite kortare så fågeln kunde videofilmas. Atlant-/madeirapetrell är ett artpar där bestämning till art knappast låter sig göras under normala betingelser, åtminstone inte när det kommer till havsfågelskådning på Västkusten. I Storbritannien finns drygt 60 fynd av artparet och för sex av dessa har man kunnat utesluta madeirapetrell. Men britterna har nyligen tagit ännu ett kliv ner i den taxonomiska grönsakssoppan och behandlar den så kallade desertaspetrellen, hemmahörande på Desertasöarna sydost om Madeira, som en egen art. Eftersom detta taxon, som i Sverige alltså ännu betraktas som en underart av atlantpetrell, inte kunnat uteslutas för något av de brittiska fynden, har atlantpetrell helt sonika fått strykas från den brittiska listan och kvar står alltså sex fynd av obestämda atlant-/desertaspetreller samt en hel hög av obestämda atlant-/desertas-/madeirapetreller. I den svenska katalogen, enligt svensk taxonomi, finner vi nu totalt fyra atlant-/madeirapetreller, ett exemplar vardera i juni, september, oktober och november.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.11 (Stefan Svanberg m fl).
Göteborgsområdets första fynd, och Sveriges tredje av obestämd atlant-/madeirapetrell. Med tanke på populationernas storlek är det troligt att det rörde sig om en atlantpetrell.
Magnus Rahm