Tretåig mås Rissa tridactyla

2021

Höga antal: 662 ex str S Vinga 6.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 114 ex str S Vinga 19.11 (Magnus Hallgren m fl).
2021 går knappast till historien för sina tretåiga måsar. En enda dag sågs mer än 1 000 exemplar och toppnoteringen på 1 114 exemplar bleknar jämfört med till exempel 2000-talets högsta dagssumma på 14000 tretåiga måsar den 10 december 2011. Att uppträdandet även i år kulminerade under senhösten är i alla fall helt normalt.
Elis Ölfvingsson

2020

Höga antal: 3 030 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (David Armini m fl). 2 500 ex str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Roger Eskilsson m fl). 2 610 ex str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).
Även om det är långt kvar till 2000-talets toppnotering på 14 000 exemplar den 10 december 2011, så innebar 2020 ändå en liten uppryckning jämfört med de senaste åren som varit riktigt svaga. Tidsmässigt inträffade de högsta noteringarna helt typiskt under senhösten. November månad bjöd sammanlagt på tre dagar med mer än 2500 sträckande tretåiga måsar, något vi faktiskt inte sett i området sedan 2017.
Elis Ölfvingsson

2019

Höga antal: 670 ex str S Hyppeln–Hönö 5.12 (Jon Håkansson m fl). 870 ex str S Kråkudden, Hönö 6.12 (Roger Eskilsson m fl). 530 ex str S Kråkudden, Hönö 30.12 (Roger Eskilsson m fl).
Andra året i rad utan några fyrsiffriga sträcksummor är knappast imponerande. Senast vi hade en riktigt bra tretådag var den 8 december 2017 då 4960 tretåiga måsar sträckte förbi Kråkudden. Sannolikt förklarar bristen på kraftiga blåsdagar under senhösten och vintern delvis detta, men det finns också anledning till oro. Det svenska häckande beståndet, som i sin helhet finns på och omkring Nidingen i norra Halland, har de senaste åren legat på en stabilt låg nivå. Arten har annars minskat kraftigt i stora delar av Atlanten de senaste decennierna. Längs den norska kusten uppskattas beståndet ha minskat med 60–80% sedan 1980-talet och kring de Brittiska öarna har mer än en tredjedel av beståndet försvunnit. Tyvärr har minskningen fortsatt även på senare år, vilket man åtminstone delvis förklarat med minskande bestånd av tobis vilket i sin tur förklaras av omfattande industrifiske.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 686 ex str S Vinga 28.1 (Edvin Klein m fl). 450 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Roger Eskilsson m fl). 680 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Stefan Svanberg).
Med en högsta dagssumma på 686 exemplar går 2018 tyvärr till historien som ett mycket magert år för den tretåiga måsen i Göteborgs rapportområde. Det är mycket sällsynt att vi under ett helt år inte har en enda toppdag med fyrsiffriga antal på lokaler så som Kråkudden eller Vinga – senast det hände var 2012 då högstanoteringen löd 700 exemplar. Att de högsta noteringarna görs under vintern och senhösten är dock helt typiskt – de bästa dagarna för tretåig mås infaller så gott som alltid mellan oktober och januari.
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 1 300 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (David Armini m fl). 2 200 ex str S Kråkudden, Hönö 17.11 (David Armini). 4 960 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (David Armini m fl). 1 650 ex str S Vinga 8.12 (Kent Kristenson m fl).
Tre dagar, samtliga i november–december, med fyrsiffrigt antal tretåiga måsar på Kråkudden/Vinga är strax under medel. Den 8 december, med nästan 5 000 sträckare vid Kråkudden, sticker ändå ut som en ovanligt bra dag även om det är en bra bit kvar till 2000-talets toppnotering som gjordes den 10 december 2011 då inte mindre än 14 000 ex sträckte förbi samma lokal.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 2 200 ex str S Kråkudden, Hönö 26.12 (Mattias Pozsgai m fl). 1 200 ex str S Kråkudden, Hönö 23.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 100 ex str S Kråkudden, Hönö 30.1 (Per Björkman m fl). 1 100 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Roger Eskilsson m fl).
Den tretåiga måsen uppvisade ett relativt gott uppträdande under årets första och sista månader. Januari och december bjöd tillsammans på fyra dagar med över tusentalet sträckande tretåmåsar vid Kråkudden, men någon riktig toppdag blev det aldrig. Som jämförelse kan sägas att 2000-talets toppnotering lyder 14 000 sträckande exemplar vid Kråkudden den 10 december 2011 och att det så sent som förra året gjordes en notering om 9 460 exemplar på samma lokal den 13 november. Artens uppträdande är starkt kopplat till förekomsten av lämpliga stormar under årets sista kvartal och kan således knappast kopplas till populationsfluktuationer.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 1 500 ex str S Kråkudden, Hönö 2.1 (Johan Thor). 9 460 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Fredrik Bondestam m fl). 3 000 ex str S Kråkudden, Hönö 28.11 (Per Wedholm m fl).
Årets tre högsta antal är publicerade ovan. Dagssumman på 9 460 ex från den 13 november räknades på individnivå och är den näst högsta noteringen på 2000-talet. Högsta noteringen lyder på 14 000 ex vilket noterades på Kråkudden den 10 december 2011.
Stefan Svanberg

2014

Höga antal: 1 700 ex str S Vinga 26.10 (Kent Kristenson m fl). 1 470 ex str S Kråkudden, Hönö 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 500 ex str S Vargö, Gbg:s södra skärgård 9.11 (Jan Mogol). 1 800 ex str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 300 ex str S Kråkudden, Hönö 15.12 (Ola Wennberg m fl).
Ett relativt gott uppträdande under senhösten med flera dagsummor på mer än 1 000 ex, dock utan någon riktig toppdag. Högsta dagssumman under 2000-talet lyder på 14 000 ex vilket noterades på Kråkudden den 10 december 2011.
Stefan Svanberg

2013

Höga antal: 960 ex str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Uno Unger m fl). 970 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Mattias Pozsgai m fl). 1 100 ex str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 000 ex str S Kråkudden, Hönö 23.12 (Martin Alexandersson m fl).
Ingen riktig toppdag, men flera dagar med runt 1 000 ex tyder ändå på ett relativt gott uppträdande under årets sista kvartal, vilket är den period då vi oftast ser de högsta antalen.
Stefan Svanberg

2012

Höga antal: 700 ex str S Vinga 10.11 (Anders Jihmanner m fl).
Endast en rapport på mer än 500 ex är riktigt klent. Vi brukar alltid ha åtminstone en dag per år med mer än 1 000 ex noterade. Bristen på bra blåsdagar under hösten är en trolig förklaring.
Stefan Svanberg

2011

Höga antal: Kråkudden, Hönö: 1 750 ex str S 26.11 (Martin Widén m fl). 2 072 ex str S 30.11 (Martin Oomen m fl). 2 470 ex str S 4.12 (Ola Bäckman m fl). 14 000 ex str S 10.12 (Uno Unger m fl). 3 140 ex str 15.12 (Stefan Svanberg m fl). Övriga lokaler: 2 000 ex str S Vinga 4.12 (Andreas Karlsson m fl) 1 035 ex str S Nordre älvs fjord 10.12 (Johan Svedholm m fl).
Årets sista veckor bjöd på stora mängder av tretåiga måsar och ovan presenteras alla dagssummor gällande fler än 1 000 ex. Anledningen till uppträdandet var naturligtvis de intensiva lågtryck med kraftig pålandsvind som följd, vilka passerade under den här perioden och orsakade många utmattade fåglar. Dagssumman på 14 000 ex från Kråkudden den 10 december är en av de högsta som noterats i området. I rapporten står att läsa att cirka 13 500 ex passerande under morgonens tre första timmar med ett maximum av 250 ex per minut! Samma dag räknades även 1 035 ex sträckande genom Nordre älvs fjord vilket är en ansenlig mängd för att vara inomskärs. Noterbart är att majoriteten av fåglarna var adulta och att endast cirka 5 % var ungfåglar.
Stefan Svanberg

2010

Höga antal: 2 800 ex str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Lennart Wahlén m fl). 1 225 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Roger Eskilsson m fl). 1 800 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 018 ex str S Kråkudden, Hönö 13.11 (Per Björkman m fl). 1 557 ex str S Vinga 13.11 (Anders Jihmanner m fl). 1 315 ex str S Vinga 14.11 (Anders Jihmanner m fl).
Hösten bjöd på ett uppträdande i relativt normal omfattning med de högsta dagsnoteringarna från oktober och november. Ovanligt få observationer, endast cirka 60 ex, gjordes dock i december, som annars brukar vara en månad då arten uppträder talrikt.
Stefan Svanberg

2009

Höga antal: 1 696 ex str S Kråkudden, Hönö 15.11 (Ola Bäckman m fl). 1 090 ex str S Kråkudden, Hönö 20.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 650 ex str S Kråkudden, Hönö 24.11 (Roger Eskilsson m fl).
De högsta dagssummorna, som brukar ligga mellan 1 000 och 2 000 ex, noteras oftast under årets sista kvartal och 2009 är inget undantag. Årets tre högsta noteringar är gjorda under en niodagarsperiod och det är väl ganska troligt att det till stor del kan röra sig om samma fåglar.
Stefan Svanberg

2008

Höga antal: 1 650 ex str S Kråkudden, Hönö 10.11 (Stefan Svanberg m fl). 2 630 ex str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Jon Håkansson).
Högsta dagssumman per år under 2000-talet ligger i genomsnitt på cirka 2 300 ex, vilket gör att årets högstanotering faller väl in i senare års mönster. Tittar man lite längre tillbaka i tiden och jämför med de publicerade uppgifter som finns från 1990-talet finner man dock att de högsta dagsnoteringarna per år var högre under förra årtiondet. Om detta speglar en verklig minskning av arten eller om andra faktorer som till exempel vädret påverkat det förändrade uppträdandet är dock svårt att avgöra.
Stefan Svanberg

2007

Höga antal: Ca 1 200 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 170 ad och 37 1K str S Kråkudden, Hönö 29.11 (Tina Widén m fl).
Komplettering 2003: Minst 2 000 ex str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Magnus Unger).
Totalt noterades ca 8 500 tretåiga måsar 2007. De högsta dagsnoteringarna görs oftast under årets tre sista månader, vilket även blev fallet i år. I 2003 års rapport föll den högsta dagsnoteringen bort, vilket har kompletterats ovan. Detta förändrar årssumman 2003 till ca 9 000 ex. Högsta dagsnoteringen på 2000-talet (ca 5 000 ex) gjordes inte helt oväntat på Kråkudden, den 26 oktober 2005. Man ska dock ha i åtanke att höga rapporterade sträcksiffror ofta är grovt uppskattade och därför bör ses som riktvärden.
Stefan Svanberg